GVADÁNYI JÓZSEF: A' MOSTAN FOLYÓ TÖRÖK HÁBORÚRA TZÉLZÓ GONDOLATOK. 0132


TIZENKETTÖDIK GONDOLAT.

A' Frajpatristákról, az az: szabad nyerességre ki-járó Katonaságról, és a' hadi vadászokról, Jágerekröl.

Melly
számban és mindenképpen melly karban légyen Felséges Monárkhánk' Ármádája, aztat a' menynyire tsekély tudományom engedte, ki- tettem. De szükségenek ítéltem arról is szóllani, hogy valamikor Felséges Urunknak háborúja vagyon, a' környül állásokra való nézve, több kevesebb szabad nyereségre ki-járó Seregek is állíttatnak fel, mivel ezek úgy szintén a' hadi vedászok-is, különösen Török háborúban szükségesek; azért is ezekröl itten szóllok.

A' Frajparisták állanak Lovasságból és Gyalogságból, ezeket nem úgy kelletik nézni, mint ha az állandó Ármádának tagjai vólnának, mivel ezek békességben nem tartatnak. Ezek háborúnak idején áldozatjai az Ármádának, kik ha el-vesznek is, sem a' Fejedelem, sem a' Fö Vezér nagy károkat nem vallanak, ugyan azért is nem igen kíméltetnek. Ezeket a' Fejedelem' engedelmével, ollyaas ember állítja fel, a' ki a' hadi tudományban néminémüképpen vándorlott, a' ki sokáig szólgált Forposztokon (az az ör-álló helyeken) [p 0133] és az úgy mondatni szokott Petit Guerre (apró tsatákhoz) ért; e' mellett a' ki életét el-szánta, és edj kis vakmerö szívvel bír; ezek közönségesen nem igen gazdag emberek, azért is a' jó reménység' színe alatt kotzkára vetik életeket, és hízelkednek magoknak, hogy a' zsákmányozás által karba tészik magokat, és ellenség' kárával meg' fognak gazdagodni. Ha a' szerentse tsak kevessé szolgál nékiek, az ö hírek nevek hamar el- terjed, de tsak hozzájok hasonló nép között, kiktöl dítsértetnek, és nagy Vezéreknek tartatnak, de ha ki az ö' vitézségeket jól latra veti, és dolgaikba vóltaképpen bétekint, fogja tapasztalni, hogy ök tsák ollyas vitéz- vezérek, mint Szathmár' Vármegyében Pintye, Mármarosban Dobos, és Nyitra Vármegyében Rajnoha valának. Mind azon által az ö el-terjedett hírek olly nagy Enthuziázmust okoz a' prédán kapó falak nép között, hogy ezeknek zászlói alá seregestül mennek. Az ö gyalogságok közzé leg- alkalmatosabbak az Oláhok, olylyanok tudni illik, mint a' mitsodások Hóra és Glotzka alatt szolgáltak, a' hegyek között lakó Oroszok, és a' Nyitra Vármegyében ugy neveztetni szokott Kopanyitsárok, és a' tóth Juhászok.

[p 0134] Mind ezek sovány élethez szoktak, ha pálinkájok vagyon, soha kávéra, tsokoládéra nem vágynak, könynyü járó, és a' hegyeket hágni tudó legények, és a' gyakorlás az erdök között való bújkálásra olly alkalmatosokká tette öket, hogy a' geográfia mappára soha sem szorúlnak, és soha járatlan vándorságokban is el' nem tévelyednek.

Az ö' ruházatjok a' Fejedelemnek költségbe nem telik, mivel mindenike maga' gúnyájában szolgál, a' melly is közönségesen gubából, szukmányból, szür kankóból, hasonló nadrágbvól, botskorból áll. Ugyan tsak a' Vezérjek, és általa dekrétáltt Tisztjei díszesebben öltözködnek, és közönségesen veres ruhában mint a' Harambasák járnak, és bogláros pantalért, lódingot vetnek vállaikra. A' fegyverei is köntösökhöz illök, és áll holmi hányttvetett karabélyból, Polhákból, övök megett pár pistolokból, kard vagy lantsából. Valamint a' ruhájok az elöl-járóiknak tsínosabbak, úgy szintén a' fegyverek is, és ezek gyakran jó és szép fegyvert viselnek.

Az illyen gyalog szabad seregek gyakran nagy számmal vannak, és azért azok szépek, mivel rútak, és azért félelmesek, mivel irtóztató tekintetüek. Mivel pedig [p 0135] pénz-fizetést, zyóldot sem ád a' Fejedelem ezeknek, szélle pedig nem élhetnek, azért is bizonyos az, hogy onnat is tudnak valamit el-venni, a' hová soha semmit sem tettek, és a' nyóltz bóldogságokat Kathekizmusokból egészlen ki-törlötték, nintsen ezekben irgalom, kegyelem, és könyörületesség, és a' hová ezek rohannak, azon helység vagy város, szerentsétlenebb, mind Pentapolisnál, mind Herakleánál: ha pedig ök szerentsétlenek, tehát kevés kárból semmi haszon nem következik; az az: ha ma oda vesznek is, holnap senki rólok meg' sem emlékezik, és veszteket úgy képzelik, mint tiszta búzából rostán által húllott konkolyt.

Az ezekhez hasonló lovas Frájpártisták is fizetés nélkül szolgálnak, magok' lovaikon, magok' fegyvereivel, és önnön ruházatjokban; ezeknek száma sokkal kevesebb, mivel nem kaphatnak az ezek közzé vágyódók mindnyájan lovakra, pénzek sintsen hogy vehetnének. Eget nummis Cappadocum Rex.

Az ö Vezérjek formálja az illyen Truppokat holmi alpári lovászokból, tsikósokból, Rátzokból, és pusztákon koborló betyárokból, valóban is ezek érdemlik azon régi Magyar nevet: Puszta katona.

[p 0136] Ugyan tsak szoktanak lenni az Ármádánál, ezeknél tsínosabb, és nemesebb Frájpánti khorusok is: ezeknek felállításokat bízza a' Fejedelem valamelly olly Stabális Tisztre, a' ki a' Hadi Tudományokban vándorlott ember, a' ki azon fent nevezett kis háborút érti, és a' kinek valamint vitézségéröl, úgy ítéletéröl is a' Fejedelem bizonyos, a' ki titok-tartó, vígyázó, s fáradhatatlan, a' kire bár igen veszedelmes, de még is hasznos hadi munkáknak végezése gyakorta bízattatik.

Az illyen Stábális olly fö Tiszteket, és al-Tiszteket szokott magának választani, a' kiket ö alkálmatosoknak esmér lenni az illyetén szolgálatokra, mert ezek' szolgálatja nagyon külömbözö azon szolgálattól, a' mellyet a' Regementek tésznek, és ezen Tiszteknek is néminémü képpen magokat el-szántt embereknek kell lenni, mivel ezek szüntelen a' halállal társalkodnak, éjjel nappal az ellenség körül ólálkodván.

A' köz nép ezeknél is tsak nem olly bordában szövött, mint a' fellyebb le-írattattak, ezeket nem vészik mértékre, sem a' Népnek szépit nem választják, hanem mennél irtóztabbak, mennél kétségbe esett formájúak: ollyas fene és pusztai emberek szedetnek öszve, de ugyan tsak [p 0137] ezek nem futnak olly szabad pórázon, mint az elsök, vagyon edj kis kapitány orrokon, és edj kevés subordinatio is nálok, de még tsak ollyan, hogy ámbár a' gyilkosság meg' nem engedtetik is, de a' rablás prédálás a' Tisztjeiknek újjaik áltas nézettetik; de hogy is érdemlenék meg másképpen azon nevet Frájparthi? Illyen Fráj khorusok közzül sokan magok ruházzák magokat, és tsak kenyeret, és fegyvert ád nékiek a' Fejedelem, másoknak mundért fegyvert pénzt, és kenyeret is ád, de zsóldjok kevesebb a' Regmentbélieknél, és mundérjok különös, óltsóbb is, és valamelly vedságot mutató, a' mellyel ellenségeiknek félelmetesebbeknek kívánnak lenni. A' Tisztjeik tisztességesen járnak, és úgy mint más Tisztek fizettetnek is. Minden illyen Fráj khorusnál a' Gyalogság nagyobb számmal vagyon mint a' lovasság, és ezeknek ritkán ád ö' Felsége lovakat.

Mind ezeknek az ütközetekben kevés hasznokat lehet venni, mivel nem gyakorlott, exercírozott nép, ezen szolgálatot nem is kívánják tölök, de még is a' háborókban, kölönösen a' Török háborúban sokat tehetnek. A' Dunán, Száván lévö Török hajók körül ólálkodván, azokat által hozhatják, vagy is fel-gyújthatják, a' hegyek völgyek között bújkálhatnak, [p 0138] jövö menö Török kereskedöket kirabolhatnak, a' Táborba menö eledelekkel terheltt szekereket, tevéket el-foghatják, gyakran pénzzel terhelteket is, Magazínomokat, Helységeket, Vulkánusnak áldozhatnak fel, és egész tsorda, 's nyáj marhákat által hajthatnak, Spionokat elfoghatnak, valamint a' Tavalyi Táborozás alkalmatosságával ezeket meg' is mutatták: leg- inkább pedig azon nagy hasznot tehetik, hogy a' Török ármádát mindenkor lármázhatják, mellyel nagyon fárasztathatnak. Meg' kell vallani, hogy sok illy Fráj- khorusok olly ditsösségesen viselik magokat, hogy azokból Regementek formáltatnak, illyen a' mái nap is álló Vurmszer Generális' szép Regementje, és Generális Splényi Gábor Úré is, mind a' kettö Pál Deák' szabad nyereségü Katonái vóltak, jó viseletekért Regementekké váltak, a' mint is mindenkor jelesen dítséretesen viselték, és viselik is magokat. Pál Deák azon vitéz vala, a' ki a' Turinyi ütközetben Eugénius Herczegnek nagy szolgálatot tett.