GELEI JÓZSEF: HALLÓNAK BÓLDOG ESTVÉJE. 0345


Gusztáv figyelmetes füleket készített, és az Öreg egygy kevés pihenés utánn mondá:

Én közönségesenn ellenek vagyok minden Lottériáknak. Ezek, a' Nemzetségnek szédelgö Hagymázzák nagyonn tódítják s nevelik. Egygy valamélyly Nép, tsak akkor válik nemes Karaktarüvé, midön a' munkásságot és jó gazdálkodást egyedül való útnak lenni gondolja, a' melylyenn egygy Társaságbann élö ember a' maga' bóldogságát kimunkálkodhatja. Legjobb Lottéria az, a' melylyet ama' bölts állítottfel, a' ki azt mondotta: Dólgozz és imádkozz: ez, feláll magától még mâi napig is te ennek nem tsak az, hogy a' többi Lottériákkal semmi egyenlösége hasonlatossága nintsen; hanem azon tsudálatos méltósággal is bír a' többiek felett, hogy - erre a' ki feltészen, mindenkor találja, soha nem hibázza. Bóldog Fejedelem az, a' ki ezen Lottériára való rakásnak ösztönhajlandóságát, a' Népnek nemzeti Lelkévé (nationalis Spiritus) tsinálja! Ez, [p 0346] tsak egyedül ez fog uralkodni gazdag tehetségü Népenn. ---- Minden más egyé1b módok, melylyek által az emberek gazdagok és bóldogok akarnak lenni tsak sikeretlen alakosságok. És mihelyt ök ezeknek követésekre adják magokat; azon szempillantásbann megszünnek az ö egyedül okos útonn módonn megesö bnyereségre vágyó kívánságokat kielégíteni; túnyák, megúnatkozottak, és lomhák lé1sznek hívatalbé1li kötelességeknek végbe vitelébenn; várakat építenek a' levegö égben; Jelek és Tsudák utánn várakoznak; reménylenek rend kívül való, soha Istentöl nem ígért Segedelmeket; vígasztalják mindég azon nagy nyereséggel magokat, a' melylyet majd egygyszer valahára a' Lottéria nyújt ö' nékiek, és azonbann kóldusbotra jutnak. Éppenn a' történik ezekenn, a' mi az aranykészítö Khémikusokonn és a' Kints ásdogálókonn. Bizonyára, Fejedelem és Úr! a' Statusnak legelsöbb és legböltsebb Maximái' közzé tartozik az, hogy az ember mindég a' legtermészetibb útra igyekezzen a' Népet a' maga' bóldogsága' kimunkálódására vezetni, és elötte minden olylyan tévelygös ösvényeket elzárjon, a' melylyen ö' a' maga' irtóztató Kárára szerentsétlenül félre ugorhatna, ---

[p 0347] Térjünk most a' Számlottériára. - Te megtilalmaztál a' te' Országodbann minden Szerentse' vagy Történetjátékokat. Mimódonn tselekednél hát a' magad' tulajdon Principiumai ellen, a' Számlottériát felállítani akarván? Minden Történetjátékok e' Világonn semmik sem ehhez képest. Némelyly Német Országi igaz Hazafiak, ezen dolog felöl lett munkás Számvetéseikbenn azt olyly világosann megmutatták, hogy én merem állítani, hogy Minden, a' ki tsak azon ö Munkáikat megolvasta és megértette, meg is a' Számllotóra feltett; abbann az idöbenn, a' melylybenn feltett, dühös bolondságba esett.