FALUDI FERENTZ: MAGYAR KÖZ MONDÁSOK. 0117


A.

A' bagoly is fényre néz.

A' bátor szívvel társalkodik a' szerentse.

A' bénna rajkó is kedves az anyjának.

A' borsót akár mint hányjad a' falra, reá nem ragad.

A' boszszúság nagyra viszi az embert.

A' bot, ha meg aranyozzák is, sulylyot üt.

Addig hámozd a' hársfát, míg hámlik.

Addig megy a' korsó a' vízre, míg el törik.

Adj szállást a' Tótnak, majd határt mutat.

A' fáradt ló is elöbb jár farkánál.

A' farkasnak nem kell berket mutatni.

A' föld is ki okádja gyomrából az el rejtett dolgokat.

A' füge nem terem tövisen.

A' gazdagnak is kettö tsak kettö az orra' lukja, mint a' szegénynek.

Agg ebnek, és öreg szolgának egy a' fizetés,

Aggódik, mint a' törbe szorúlt madár.

A' gyönyörüség, nem homlokkal, hanem háttal fordúlva esmérteti meg magát.

A' hadi szerentsét, fiú magzatot, jó házasságot Isten választja.

A' halál halálnak barátja, az élet életnek.

[p 0118] A' haragos aszszony, a' sürü füst, a' lyukas tál ártalmas a' háznál.

A' harist maga szaván fogják meg.

A' hazugnak igaz szavát sem hiszszük.

A' hitván malatz makk alá jár.

A' hol a' szegény úr akar lenni, ott vész.

A' hol malatzot ígérnek zsákod léygyen hozzá.

A' hol sok tudomány vagyon, ott sok a' titok.

A' hold ha el fogy is, meg marad a' neve.

A' hoszszú zsák könynyen dül, a' kurta fel fordúl.

A' jó matskát böréért meg szokták nyúzni.

A' jónak ne keress, a' roszra ne vesztegess.

A' jó nevelés soha sem drága.

A' jó vér ne válik vízzé.

A' kakas ha nem kukorít is, el jö a' hajnal.

A' kard helyett guzsalt vítat.

Akár eb, akár kutya, egy az.

Akár melyly rút is szépet szeret.

Akarná a' szarka, de nem bírja a' farka.

A' kemény fába úgy verd az éket, hogy szemedbe ne pattanjon.

A' kéz kezet mos.

A' ki a' füstöt nem senvedheti, nem melegszik.

A' ki ártani akar, nem fenyegetödzik.

A' ki bogár utánn indúl, kerendöre készüljön.

A' ki disznó utánn indúl, sárba vezeti.

[p 0119] A' ki idegen ebnek kenyeret hány, nem veszi jutalmát.

A' ki jól él, Királyt sem fél.

A' ki két nyúl utánn indúl, egyet sem vér.

A' ki másnak vermet ás, maga esik belé.

A' ki mász betsül, magát betsüli.

A' ki mesterségesen esküszik, mesterségesen hazud.

A' ki mézet metsz, ujait nyalogatja.

A' ki mihezz szokott, ott akad a' szíve.

A' ki mindenbenn tudós, mindenbenn gyanús.

A' ki minden embernek barátja, mindennek bolondja.

A' ki mint vet ágyat, úgy aluszik.

A' ki mint szert, azt félti.

A' ki mód nélkül udvari, nem udvari.

A' kinek a' gyapju kell, utánna jár.

A' ki nyárbann nem gyújt, télbenn agg ebül bánkodik.

A' ki pénzes, kényes.

A' ki retket eszik, két felül hurút.

A' ki sántával jár, sántikálni tanúl.

A' ki sokat fog ölbe, nem szorít.

A' ki sok mézet nyal, keserüt is fal.

A' ki szárnya alatt nyugszol, azt tiszteljed.

A' ki szekere' farkán ülsz, annak nótáját hallgassad.

A' kit egyszer a' kígyó meg tsíp, a' gyíktól is fél.

[p 0120] A' kitöl lehet, és nem aluszik, azt a' restség bántja.

A' ki túr, uralkodik.

A' ki Urával perel, annak tsak Isten orvosa.

A' Alá nézö matskának nem kell hinni.

Alatt jár.

Alkalmas tavalibann.

A' ló is meg botlik, noha négy lába vagyon.

A' matskát álmából nem jó fel költeni.

A' meg tiltott alma jóbb a' többinél.

A' melyly abroszt sokat viselnek, szöszszé válik.

A' melyly böltsöjéböl nagy hamar sírba hág.

A' melyly eb a' Dunát által úszsza, a' tengert is meg próbálja.

A' melyly eb sokat ugat, ritkán mar.

A' melyly Pap igen halgató, ajtó állóvá tészik.

A' melyly tyúk sokat kodátsol, keveset tojik.

A' mértékletesség leg jóbb örökség.

A' mezítelent nem lehet meg fosztani.

A' mi ritka, kedves szokott lenni.

A' mit az ember kitsiny helyen meg fordíthat, annak széles feneket ne kerítsen.

A' mit illet szád, meg gyógyít.

A' nád sem indúl szél nélkül.

A' napot nyugta utánn kell dítsérni.

A' nem akarásnak nyegés a' vége.

A' part' mályát turbikálja.

[p 0121] A' pénz olvasva jó, az erszény tömve, a' feleség verve.

A' régi szokás törvénynyé válik.

A' rest embernek sok innepe vagyon.

Árnyékkal víni.

Árnyék utánn kapdoz.

A' rosz nyelv bika alá is borjat tehet.

A' rosz varrást fejti.

A' rózsáhozz az illat, szüzhözz a' szemérem hozzá termett.

A' rögzött szokás meg köti a' józan értelmet.

Arra kell vígyázni, melyly lyukból jö ki az egér.

A' sánta tsak sántikál, de a' hamisat utól éri.

A' sem jóbb a' Deákné' vásznánál.

A' sólyom madárnak nem lesz galamb fia.

A' szalonnát ha egyre füstölik is, nem vállik belöle derelye.

A' szamár arany lanton is tsak szamár nótat peng.

A' szegény embernek nints kenyere, még is ebet tart.

A' szegénynek szegény a' szerentséje.

A' szén égetönek is tsak tökén vagyon a' szeme.

A' szépért, és jóért meszsze kell fáradni.

A' szer kívül hízelkedö, vagy meg tsalt, vagy meg akar tsalni.

A' szó is vereség a' régi szolgának.

Asztagbann töt keres.

A' szükség vasat tör.

[p 0122] A' tél tél, de a' szél szél.

A' tök is estve virágzik.

A' tromfot tromffal szokták el ütni.

A' tüz, és tudomány eledelt kíván.

A' vak tyúk addig piszkál, míglen szemet talál.

A' világ tagadva szaporodik.

Az ártatlanságnak tsak egy a' szava.

Az eb is farkával parantsol.

Az eb is venne húst fogára, ha pénze vólna.

Az egerek nem érzik a' matskát, azért tzintzognak.

Az erdönek is vagyon füle, és a' mezönek szeme.

Azért fogja a' kováts a' fogót, hogy kezét meg ne égesse.

Az idegen paripáról még a' tenger' közepén is le kell szállani az embernek.

Az ifjúság arany alma, méltó megg örizni.

Az Istennek szavát nem alku meg vetni.

Azon egy húron pendült.

Azon gonoszság mindent minden kinek meg engedni; mint senkinek semmit.

Az ökröt szarván, az embert nyelvén fogják meg.

Az ördög, se szánt, se vét, még is el él.

Az ö szaván dézsmát kell venni.

Azt ígéri, a' mi nála sintsen, otthon sem hagyott.

Azt is tömi, a' mi már ki hull.

Aztz sem tudja, mikor rántják el a' gyéként elöle.

[p 0123] Az udvari élet nem tsak borsos kalátsot, hanem kenyér héjat is ád.

Az Úr Isten ott ád esöt, hol akarja.

B.

Bagoly is bíró a' házábann.

B ánja a' béka a' deret.

Barát' zsákja, kotsis' torka, nehezen telnek.

Bársony nyereg szamárra, arany peretz disznóra.

Be esett, mint a' kis kesztyü.

Be fogta mind a' hatot.

Bele fáradt a' munkába.

Bele sült a' beszédbe.

Bele törött a' kése.

Belylyebb fald a' sípot.

Benn vagyon már a' bika a' búzábann, tsak a' farka áll ki.

Bízd el magadt, ha szégyent akarsz vallani.

Bízzál Istenbenn, elö gyámolít.

Botskor bör az artzája.

Bogár utánn indúl.

Bolhából tetö lett, azért büszke.

Borbann lakik az igazság.

Borjat keresett, ökröt vesztett.

Borral mosdik, sülttel törlödzik.

Borsot tör orromba.

Bölts mint a' Sibilla.

[p 0123] Bútsú pénzzel jár.

Budai mértékkel fizet.

Bús mint a' kotló tyúk.

Büszke mint a' Kompódi Meny aszszony.

Ts.

Tsátsogó mint a' szajkó.

Tsak addig nyújtózzál, míg lepedöd ér.

Tsak a' gallérja is alig maradt.

Tsak a' helyét találtam.

Tsak alunni jár a' lélek benne.

Tsak köz köpölködik.

Tsak pípát jött gyújtani.

Tsak szalma kopiával szurkál.

Tsendes idön könynyü kormányt tartani.

Tserbe hagyott.

Tserbe maradott.

Tseresnyét az urának, magvát a' tányérnak.

Tsigán sem mondhatnék egyebet.

Tsikorog a' szekér, meg itta a' kotsis a' háj' árát.

Tsoszsz elé szilva lé; téged is meg borsoznak.

Tsörög a' szarka, vendég jön.

Tsur víz vagyok.

D.

Darázs fészkét piszkál.

Derék dolog: három tehén egy tsorda.

[p 0125] E.

Eb a' varga bör nélkül.

Eb ebnek barátja.

Eb elött bot legyen kezedbe.

Ebet szörén, madarat tollán, az embert társán esmérheted.

Ebnek eb a' munkája.

Ebnek mondják, a' meg a' farkának.

Eb ugatás, szamár ordítás nem hallik menny országba.

Ebül gyüjtött szérdéknek ebül kell el veszni.

Egy álló helybenn.

Egy a' szoba a' kementzével.

Egybe szürte a' levet véle.

Egy bolond olyly követ vethet a' Dunába, hogy tíz okos sem veheti ki.

Egy fetske tavaszt nem hoz.

Egy hamis pénz százat emészt.

Egyik tizen kilentz, másik egy ghéján húsz.

Egyik varjú nem vájja ki szemét a' másiknak.

Egy lélekzés hevet 's hideget nem vehet.

Egy más gubáját vonják.

Egy más kezére adják.

Egy nap nem a' világ.

Egy órai tojás, egy napi kenyér, tíz esztendös hal, hat esztendös bor, tizen öt esztendös [p 0126] leány, harmintz esztendös jó akaró kellemes.

Egy tö hegyre szedi beszédét.

Egy tö hegyre vagyon szedve artzája.

Együtt tették a' tüzhözz, együtt emészszék.

Elég beteg az is, ki beteget emel.

Elég egy lepény egy sütésre.

Elég egy Pap a' templombann.

Elég nyavalya a' vénség.

El érte a' sok péntek.

El fogy a' vagyon, ha reá nem keresnek.

El foygy az ifjúság mint ama' szép virág.

El jön az az idö, mikor meg ázik a' tüdö.

El jön szép szóra.

El költ sava étkének.

El laktam mint a' dob.

El lopták a' turbát de nálam a' kúltsa.

El mehetsz: él a' berek, nád a' kert.

Elméjébenn iszik, a' ki az evö embernek köszön.

Elöbb fordúl roszra a' dolog, mint jóra.

El tart a' föld, tsak légyen mit ennünk.

El tünt, mint a' szívárván.

El veszett fejszének még a' nyele is jó.

El vitte, mint gólya a' fiait.

Ember fogad fogadást, agg eb, ki meg állja.

Én is valék két pénzzel a' vásáron; de nem adtak hármat érte.

[p 0127] Ennek a' dolognak vagyon meséje.

Ennek a' nyavalyának tür olaj az orvossága.

Eperjet szed más kebelébe.

Eredj: találj füge levelet, ha nem akarsz pirúlni.

Erös, mint az Olá etzet.

Ez a' víz más malmot hajt.

Ez még nagy pénteken sem bün.

Ez olylyan lántz, melylynek sok szemei vagynak.

F.

Fakó kotsi, kender hám, nemes ember, szür dolmány.

Fáradt ebnek még a' farka is nehéz.

Farkas kaszára vetni.

Farkasnak erdöt mutatsz.

Farkasnak farkas a' fia.

Farkast emlegetnek 's kert mellett kuullog.

Fát rak a' tüzre.

Fejedre telik a' pár lúg.

Fejénél kezd büdösödni a' hal.

Fejér a' ház, fekete a' kenyér.

Fél mint koldús a' garastól.

Félre bokor.

Fel tette az Orbán' süvegét.

Fészkelödik, mint a' tormába esett féreg.

Fogas embernek való a' tsont rágás.

[p 0128] Forgó szél vagyon a' fejébenn.

Fris vízre viszi, szomjan hagyja.

Fúrják száját, oldalát, még is feneketlen hagyják.

G.

Gonosz eredetnek gonosz a' vége.

Gyenge a' nád; de még is a' szél hajtogatja.

Gyilkos vezeti a' tolvajt a' fog házba.

H.

Ha adsz, adjad jó szívvel: ha kérsz, vegyd jó kedvvel, és nem útáltatod meg magadat.

Ha a' ha nem vólna.

Ha az ebeken állana, dög halállal sok ló, és tehén veszne el.

Ha egy felül ki verik, más felül bé megy.

Ha ezt meg emészri, [!] lesz más tsontja, kin rágodjon.

Ha kinek mi vagyon kedvére, nintsen az terhére.

Halgass nyelvem, nem fáj fejem.

Halgat, mint a' tyúk a' nyombann.

Halkal jár, mint a' fen kö a' kaszán.

Háló elött halász nem fogja tsukáját.

Hamar el unja az, a' ki farkason akar szántani.

Hamarú hamvas, késö kedves.

[p 0129] Hamis keresménynek kintse nem száll harmad örökösre.

Ha nem tsurog, tseppeg.

Hányják, vetik, mint a' dézmán szedett gabonát.

Hátrább az agarakkal.

Házi ellenség a' test: fris a' roszra, jóra rest.

Heába fördik a' tsóka, nem lesz hatytyú belöle.

Hertelen, mint a' zápor esö.

Híres eperjre ne kosárral.

Hitván kereset az árúlkodás.

Hítván madár, melyly maga fészkét rútítja.

Hol az érzékenység nyertes, vesztes a' nyugodalom.

Honn lakjék az, a' ki kedve szerint akar élni.

Hord el a' tzigány kereket.

Hord el a' sátorfát.

Hoszszú, mint a' Szent Iván' éneke.

Huj bele, Balás, lovat ád Isten.

I.

Idötöl kell várni, tanátstól halgatni.

Idövel, szalmával, a' naspolya is meg érik.

Igen jól illik a' szomjú emberhezz a' korsó bor.

Igen jól lát a' matska, noha talpát nyalogatja.

Igen örvend a' rigó, néki felel a' szajkó: nem egy aránt énekel az éhezö a' jól lakottal.

[p 0130] Igen tölt a' garatra.

Igen tudod, tök e, vagy túrós étek.

igen vak, a' ki rostán által nem lát.

Igyál ökör, tó víz.

Inkább ott hagyná orrát, hogy sem ki vallaná.

Isméretes társadat, régi barátodat, holtig szeressed.

Itt mézet, ott mérget föz.

Ízibe minden jó.

J.

Jó a' ser; de bor az anyja.

Jóbb lábbal, hogy sem nyelvvel meg botlani.

Jóbb magának hamut, hogy sem másnak lisztet takarni.

Jóbb magán, hogy sem rosz társsal lenni.

Jóbb távúlról egymást szeretni.

Jóbb szép szerrel el menni, mint sem kéntelenségböl.

Jóért jót ne várj.

Jót vett tölem, 's lábbal rúg.

Jut, ha marad.

K.

Kákán tsomót keres.

Káros bánkodjék.

[p 0131] Kebelébenn kenyere, hátán háza.

Kementze Velentze.

Kérkedékeny leány, tudod, tántzbann mint jár.

Kerüli a' forrót.

Kerüli a' jót, mint az ördög a' tömjént.

Keserü a' türés, de édes a' gyümöltse.

Késö a' takarékosság, mikor üres a' szekrény.

Késö az agg ebet tántzra tanítani.

Késö sütve.

Két ajtó közt nem tartom ujamat.

Két éles tör nem fér egy hüvelybe.

Két felé kap, mint a' vízbe haló ember.

Két lúd, egy aszszony, egész vásár.

Két nyerget egy seggel.

Két pénzes szatyornak egy pint bor az ára.

Két szék között a' pad alá esett.

Két szék között földre esett.

Kettö a' vár: egybenn haragusznak, a' másikbann nem félnek.

Ki adta a' dézmát.

Ki aggott belöle.

Ki alutt benne a' jó.

Kígyót nevel kebelébenn.

Ki hol bízik, o hízik.

Ki ki kegyes bíró magának.

Ki ki maga fazoka mellé szítja a' tüzet.

Ki kopott a' beszédböl, mint a' mogyoró tokjából.

[p 0132] Kinek hol fáj, ott tapogatja.

Kinek kinek az ö bibéje fáj.

Király fia Kis Miklós a' beszédben.

Ki tetszik a' szeg a' zsákból.

Ki tetszik, melyly téjböl lészen túró.

Ki törülte szemét.

Ki vetette farkából aranynyal.

Komor, mint a' verembe esett farkas.

Korán, késön, artzájára kerül.

Kovátstól szenet vesz.

Könynyebb a' hazug embert, hogy sem a' sánta ebet el érni.

Könynyü a' forgó szelet kergetni.

Könynyü a' kepe mellet búza fejet szedni.

Könynyü végbe vinni azt, a' minek más vetette meg az ágyát.

Körme közé kapta.

Körmére égett a' gyertya.

Köröm méreg bántja.

Közelebb az ing a' palástnál.

Köz lónak túrós a' háta.

Kultsát szívednek ne bízd másra.

Kún kötés.