BESSENYEI GYÖRGY: MAGYARSÁG. 0003


Vallyuk meg, hogy nagyon meg szükültünk a' Magyarságba mellynek ugyan böségébe soha nem vóltúnk. Tsudálkozom nagy nemzetünkön, hogy ö, ki külömben minden tulajdonainak fen tartásába olly nemes, nagy és álhatatos indúlattal viseltetik, a maga anya nyelvétt feléjteni láttatik; ollyan világba pedig, melybe minden Haza, önnön nyelvét emeli; azon tanúl, azon perel, kereskedik, társalkodik, és gazdálkodik.

Ollyan szánakozásra, s egyszersmind köpedelemre való tsekélységgel, kitsinyitik némellyek magokat, hogy magyarúl nem lehet mondják jól irni, okoskodni, mivel sem ereje, sem elégsége nintsen a nyelvnek, mellyekkel a' tudományok szepségeket, és [p 0004] méllységeket, elöl lehetne adni. Ollybá venném ha mondanád egy nagy Hegynek melly arany kövel tele vólna, hogy semmit nem és, mivel nints bánya s' bányász benne. Mit tehet aról a drága hegy, ha kintseit belöle nem szedik; mit tehet rólla a Magyar nyelv is, ha fijei ötet sem ékesiteni, sem nagyitani, sem fel emelni nem akarják. Egy nyelv sem származott a' föld galyóbissán tökelletes eröbe; de azért még is sok van már erös és mélly közöttök. Ha az Anglusok soha nem kezdettek vólna nyelveken irni, azon okbúl hogy gyenge, nem vólna mosz sem fényes, sem olly mélly, mellyhez egy nyelv sem hasonlithat már e' részbe, noha gyengébb vólt sokkal mint most a' Magyar.

Nézzük meg az Anglust mi volt 1017ben mikor Kánut a Daniai féjedelem el foglalta. Guillelmus a Normándiai Hertzeg, ki öket járma alá vette hasonlóul a 11dik Százba egész Angliába meg tiltotta az Anya nyelvet minden törvény tábláknál, ugy hogy Normanus nyelven kellet mindent végbe vinni. Ez egész 11dik Eduardusig igy ment. Mi pedig Magarok magunk láttatunk nyelvünket meg tiltani. Guillelmus alatt nem lehetet hát Anglus nyelven mélly tudomány: De következik e' onnan, ha akkor az Anglus nyelv tsekély vólt, hogy most se tsudálhassuk benn Miltont, Sakespeart, Jungot, [p 0005] Poppét? Ha ugyan az Anglus mindég abba maradt volna, hogy ne irjon a maga nyelvén, sem törvényt, sem pert, sem tudományt, mert gyenge, most is ostoba vólna.

Mi vólt a Frantia nyelv is 10dik 11dik Százba Róbert alatt? allig lehetet nyelvnek mondani együgyüsége miatt; ugy de, Risseliö még is ollyan taszitást tett rajta, hogy ö alatta, és utánna a két Corneliusokat, Deszperot, Moliert, Monteszkiöt, Voltért sat. frantziaságokban tsudálnod kell. Hová ment már ez a' nyelv, abbol a mélységes alatsonyságbol melybe nyögôt, és mitsoda szé1lesen ki terjedet tudományt adott fiainak?

Görög ország böltsöje vólt minden tudományoknak; - hová elmelte fel nyelvét? Ugy de nézd meg, Amfiction 111dik Athenás béli király idejébe Kinek uralkodása alatt 12. Nemzetetskék, kétszer Esztendöben a' Termófilesen öszve gyültek mint mi régen a' Rákoson, hogy dolgaikrúl tanátskozzanak, hol tsak szóval végezték közönséges ügyöket. Nehéz lett vólna akkor Aristotelesnek, Plátonak, Xenofonnak, Homerusnak azt irni, mit idövel Görögül meg irtak. Irhatták vólna é Euripides es Sofokles is Nemes Tragediaikat Kranausz alat?

[p 0006] Jegyezd meg e nagy igasságot, hogy soha a földnek golyobissán egy Nemzet sem tehette addig magajévá a' böltsességet, mélységet, valameddig a' tudományokat, a maga Anya nyelvébe bé nem húzta. Minden Nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem. Pittagorás tudta az Egyiptomi nyelvet, több Filosofusokkal együt, kik oda mentek tanúlni, de még is mig a' Görög a maga nyelvébe fel nem ment, nem vólt közönséges böltsessége. A' Romaiak hasonlóul sokan tudtak Körögül; de azért tsak Senecába, Epictétesbe, Pliniusba, Ciceroba sat. tsudallyuk öket. Anglus, Frantzia regen tud már Sidoúl, Görögül, Deákul a maga tudósaival; de még is mig önnön nyelvét tudósá, nagy a' nem tette, fel nem mehetet. Magyar országba is régen tudnak már a Papok, s' némely tanúlók Sidoul, Görögül, de azért hol vannak a tudományok? Szent Istvántól fogva mindég Deákúl ir a' Nemzet s' mire ment benne a' tudomány? Sok el mondja néked ha akarod a Sidó, Görög Grammaticát tsak nem könyv nélkül, Ugy ir Deakúl mint Cicero; de azért egyébb képpen olly melységes ostobasága, s' vadsága, idetlensége lhet, hogy beszélni sem mersz vélle, mivel akarattya ellen oly rutakat mond, mellyek miat ö helyette kell el pirúlnod.

[p 0007] MIt kell hát egy Nemzetnmek el követni, ha tudománnyal fel akarja magát emelni, melly dologg kötelessége? -- vagy valamelly idegen nyelvet kell anya nyelvének fogadni, s' a magaetúl butsút venni, vagy a maga született nyelvébe, a mélly tudományokat által tenni. De egy egész Nemzet meddig tánúl meg valamelly idegen nyelvet töké1lletesen, és mikor felejti el a magáét? mert a' Paraszt emberek kikkel beszélnünk kell, nem tanúlnak sem Görögül, sem Sidóúl, sem Deákúl, nekik is Feleségeikkel beszélni, pedig a paraszt Aszszonyok tudjuk miképpen szokták az idegen nyelveket tanúlni. Azért akkor fog a Magyar nyelv Hazánkbúl ki halni, mikor a Magyar paraszt Aszszonyok Deakúl, Görögül, Frantziáúl vagy Németül fognak tanúlni, és Magyarúl meg szünnek beszélni. Mig pedig a Magyar Paraszt Aszszonyok magyarúl fognak beszélni, addig a Paraszt emberek is úgy beszélnek, és hasonlóul mig a' jobbágyok, magyarúl szóllnak, addig az uraknak sem lehet a magyarságot el felejteni. Ha már igy kentelenek vagyunk nyelvünket meg tartani, tisztitsuk ki leg alább, és dolgozzunk elömenetelünkön.

Minden Nemzet a maga nyelvérül ismértetik meg leg inkább; - hogy neveznéd az ollyan Nemzetet, mellynek anya nyelve nem vólna? Se hogy, mitsoda szomoru el vettetett és gyalázatos sors lenne az egész Nemzetnek [p 0008] anya nyelv nelkül a' több anya nyelves Népek, Hazák közt bújdokni, és szemtelenkedni, hol szüntelen azt kérdeznék tülle: hát te mi vagy honnan jöttel, ki vagy? Azonba a' melly nemzettül elkódúlná nyelvét, az iránt mindég ugy tettzene mintha inassa, vagy szolgája vólna.

Mért nem alkalmatos a Magyar nyelv? azért feleled, hogy nem lehet rajta ki tenni a dolgot: ha nem lehet, ted úgy mint deákúl van, mert minden nemzet úgy tett azzal, mondjad Magyarúl Filosóia, Teológia, Fisica sat. Minek ezek helyébe uj szókat gondolni? ezzel úgy is minden Nemzet úgy bánt; a' Frantzia igy mondja' Filosóf. Teolog, Fisik. el hadjá belölök az utólsó betüt, s' mindjárt Frantziáúl van. A Német igy mondja: Filosófi Teologáj sat. Igy valamit az Anya nyelven ki nem lehet tenni, azon kell nevezni a min már nevezik, és mihent ezeket a' szókat meg adod a magyar nyelvnek, mint a' deak magának Görögbül meg adta, mellyet Anglus, Rfantzia, Német követtek; azon szempillantásba ollyanná tészed a Magyar nyelvet mint a leg föbb Europai nyelv lehet e földön.

Melyik nyelvnek is lehetne többb edessége, méltósága, mellysége és könnyü mondása [p 0009] mint a' Magyarnak? mind a' deák mind a' Fratzia, mind a' Német görtsösebb nálla. Kivált Poetaságra, eneklésre, régi törtenetek elö beszéllésre, ditserö beszédre, egy nyelv sem haladja meg. Olvasd meg az EMBERNEK PROBAIÁT, TELEMAKUST. AGIST. LUKANUST, Foogadom nem fogod bennek a' Magyar nyelvnek sem szük voltát sem sundaságát, sem tsekelységet eszre venni. Nem vólt illyen eröbe az Anglus nyelv Kanut alatt, sem a' Görög Amfiction idejebe, sem a' Frantzia, Risseliö elött; de meg is el mehetek mostani tökélletességekre, mellyel az emberi Nemet zsuddálkozásra hozzak és böltsességre tanitják.

Nallúnk ha komediát, Tragediát ir valaki, némellyek ki nevetik, mert ezt hijábanvalóságnak tartyák. Ezekhez szollok: el arúllyátok magatokat: tudjátoké mi emelte Eúripidest, Sofoklest örök emlekezetre a' Görögöknel? tudjátoké mi tette Sakespeárt az Anglusoknál halhatatlanná, mint Cornelius Pétert nagyá a' Frantziáknál, és Terentziust a' Romaiaknal? a' Tragedia, Komédia, melly dolgokat ti semminek vesztek: kérlek rajtatok nevessem e' el magamat, vagy Rómán, Athenásson, Párison, és Londonon. Az illyen emberek ollyanok mint azok a' bértzek közt lakó oláhok, kik a' tiszta búza kenyeret el vetik, s' kukuritza kenyeret rágnak [p 0010] mivel azon nöttek. Némelly Oskolákban igaz, hajdan abbul állott a' Komédia, hogy a' Gyermekeknek lábra valójokat, ingeket meg tömték, ortzájokat korommal be kenték, osztán nyársakat adtak kezekbe pengetni: ha ugyan a' Komédiárúl e szerint itélsz, ugy inkább gondolhatod ázt, eszezlenekhez illö dolognak lenni, mint eszesek munkájának.

Vannak még ollyanok, kik ha Szent Irást nem magyarázol, akarmit irsz nevetnek: Masok ha Corpus Júrist nem fejtegeted semminek állitanak; azonban mikor osztán nagy dolgok fordúlnak elöl, hol sem Náhumbol sem Zofoniásbúl nem lehet okoskodni, a' mélly Atyák tsak halgatnak, vagy ollyanokat mondanak hogy a szégyen ki hajt elölök. Polibius, Homerus, Virgilius, Plato, Seneca sat. a' Nevezet dolgokbúl sem egyiket sem másikat nem magyarázták.

Nem mondom azomban, hogy nem ditsösséges, és idvességes dolgo Sz. Irást magyaráni [!] s' érteni, azt sem állittom, hogy igen Nemes és tiszteletre méltó érdem nem vólna, maga Hazajának törvényét tudni, tsak azt állitom, hogy nagy tsekélység más dolgokban ezeken kivül jó s' tiszteletre érdemes hasznú tudományokat nem keresni: vagy azokat Irigységbül gúnyolni, kik tanúlnak, s' más dolgokban [p 0011] okoskodnak. Kiki lehet nagy a-maga mesterségébe, és azért egyik fél, a másik félnek meg adhattya tiszteletit. Egy Hazát sok féle keppen lehet, és kell szolgálni, mert annak sok mesterségre van szüksége. Ellyenek a' Banyászok is; de ne üzzük el szántókat, sem a' szabók a Csizmadiakat; Ellyünk s' hadjúnk másokat is élni- Ha valaki ollyan vagy ki a Magyar irast meg veted, tsak gondold, és hitesd el magaddal hogy a Magyar iró nem néked irt, hanem azoknak, kik munkáját kedvellik, mert ne hid külömben hogy egész ország tettzésedtöl föggesztené fel itélletét. Miert nem lehetne egy Nemzetnek mulattságára, annak Anya nyelvén irni? és miért ne lene szép dolog Komediával vagy egy Pontyival Valakinek kiki a hol mehet. Most vólna egyszer ideje a Magyarságot emelni. A Budai nagy Universitásnak, miért nem lehetne ollyan Magyarokat magához kaptsolni, tsak betsüllettel, fizetés nélkül kik Hazajok nyelvét tudják? Uj szó könyvet jó volna osztan tsinálni hol meg határoztatnának az újj magyar szók. Az Universitás magará vehetné a' jó Magyar könyveknek meg visgalását, ki nyomtatását. Fordithatatna Magarra Cicerot, Epictetest, Senecat, Rollint, Milottot, Hübnert sat. Had lehetne Magyarúl is tanulni; meg vennék az illyen munkákat, s' igy az Universitásnak pénze, a Nemzetnek pedifg Magyar könyvei lennének.

[p 0012] Lehetne az Efféle dologba esmeretséget tartani a Sáros Pataki Collegiummal is, mert azok a Frizérozatlan fejü Filosofusok tudnak magyarúl, s' egyébb képpen is. A' közönséges dolgot köz erövel kell fogni, mert külömben hijában erószakoskodünk. [!] Az Universitas Frantzia és Nemet Könyveket nem fog iratni mert elég van, ha pedig tsak Deákul irat, ott maradúnk velle, a hol vagyúnk; Ha ellenben az Orszagba semmi újságot nem kezd, hogy a nemzetet fel ébreszsze; mulattságra a' vidámságra hozza, kivánságának kedvet adjon, nehezen fogja a Haza tudni, ha van e' Universitássa vagy nints.

Magyar nyelven kivül nehéz egyébbül kedves újiságot inditani; de ha Volsiust, Flörit. Monteskiöt, Vilándot, Kroneket, Miltont, Donâtot sat. Magyarúl lehetne olvasni; fogadom hogy egy nehány esztendö mulva, az Asszonyoknak is több tudományok, értelmek lenne, mint most sok Doctusnak van az országba. Mi kár lenne benne, ha a' Német Gellertet is a' Debretzeni, Ketskeméti, Kassai Polgárnék olvashatnák magyarba? Valameddig ezt a' módot fel nem veszszük, soha nem jövünk ki a' mélységböl úgy mint kellene. Mozgásba, tüzbe kell hozni a Nemzet elméjét újsággal, még pedig a' maga nyelvével, mert ha ötet a' maga ditsösségével nem indittyuk, [p 0013] idegen dolgokra egészszen meg nem indúl. Mig pedig Németül, Franziaul meg tanúl, addig Magyarba ha könyvei lésznek böltsességre mégyen. Valameddig a' Nagyok a' kitsinyekkel vetélkedésbe nem jönnek, addig fel nem all köztünk a' tudomány, vetélkedés pedig mi módon allyon fel, ha a' kitsinyek nem tanúlhatnak.

A' régi módhoz ne rogaszkodjúnk, mert a' hoz ragaszkodni annit tészen mint a' tudatlanságot sohajtani. Csak nèkünk is jobb lész hát a' nagy Világ után menni. Legyen uj tanulás modja, fogadjuk el. Nem szükség minden újitót meg vetni; mert nem minden újság rosz koztünk, mivel igen sok veszedelmes és tudatlan óságok is vannak e' Világba. De miólta a' Hit külömb külömb féle vallásokra oszlot, olly szokás jött be, hogy mihelyt valamellyik magát jóra fel emeli, rajta rontnak: kergeti, gyomrozza, a maga része, s' Igy az Atyak a' Fiákat magoktól et[!] idegenitik, mellynek osztán a Sereg, elébb utóbb, magába kárát, és a' Vilag elött gyalazatját szokta vallani. Eleitöl fogva az ujitók mindenütt üldöztettek; kár, mert örökké meg kellene a' dolgokat a' dolgoktól külömböztetni, hogy a' jó szolgák gonoszokkal együt ne szenyvednének: mind azon által, tsak kell még is mindenütt ollyanoknak lenni, ki magokat a' köz ügyért ideig motskoltassák, és azokat szolgálkyák, [!] kik abba hivek, és ártatlanok.