BESSENYEI GYÖRGY: HUNYADI. 0052


HATODIK ÉNEK.

Summa.

Hunyaditúl el-idegenedik Országának némely része, mely okbúl Kasimir, a Legynel Király második fija titkon sok fõ rendektûl s Pap Uraktúl Magyar Királlyá választatik. E történet után Hunyadi a Törökkel, Csehel, Lengyellel hadakozásba keveredik, melynek fojtatása alatt a három Királyok öszve jõvén, beszélgetések után, egymás között békességet tésznek.


Azomban, mig Róma Pap Fejedelmivel
Biztattya Hunyadit hitével s pénzivel,
Ujj Vatikánumot ormál Magyar Ország,
Honnan ellent lõvén, menydörög a papság
( Az Esztergomo Érsek, Pannonius Jánosnak a Pétsi Püspöknekk tanátslásábúl el-hajlott Hunyaditúl, kihez több pap urak s õ nemes rendek is tsatolván magokat, meg határozzák, hogy Hunyadit, sok haszontalan hadakozásiért, a vérnek szüntelen való bûnös ontásáért Királyságábúl le tegyék, melyre nézve a Lengyel Királynak második Hertzegét, tsak ugyan Kasimirt, Királynak az Országba bé hivják. (Bessenyei jegyzete.) ) Trónusán Hunyadit ezek tántorgattyák
S a Haza dolgait keménnyen forgattyák.
Unnyák Királyoknak sok hadakozását,
Nem gyõzték hadának költséges tartását.
Illyen az halandók álhatatossága,
Melyrûl leg-többet tud a föld Királysága.
Kasimirtúl kéri sok Magyar vezérét,
Meg-unván végre a Hunyadiak vérét.
Azomban egy Lengyel Hertzeg fel-készülvén,
Be jön az Országba újj háborút szûlvén.
Hunyadi Trónusán dúl fúl, fohászkodik,
Országa ellene, láttya háborodik.
János Érsek után Esztergomba mégyen,
Hogy a érjiúval maga szembe légyen.
Az Érsekhez hamar követet ereszt-el
Hogy abba szólhasson elõször szivével.
[p 0053] ( Szapolyai Imre vólt Nádor Ispán, ki magával Püspököket és töb õ rendeket is vitt Esztergomi Érsekhez, kinek haragját meg-engesztelni a Király és egész Haza részirûl igen szükséges dolgonak tartotta. (Bessenyei jegyzete.) ) Szápolyai Imre indúl követtséggel,
KI nagy Királyáért forog serénységgel.
Az Érsekhez jutván el-kezdi beszédét
Elébe terjesztvén tzéllyának rosz végét.
"Tudja azt Kegyelmed, igy szól az Érsekhez,
"Hogy Hunyadi minket mennyire védelmez.
"Ditsõségét szûli Magyar Hazájának,
"Gyõzhetetlen magva lévén nagy fajának.
"Europa kezdi rettegni fegyverét,
"A hol ditsõsége hordja már nagy nevét.
"Egy illky gyõzedelmes Királyt el-vádolni,
"S ellene egy gyenge Lengyelhez hajólni
"Egy hiv Magyar vérnek utólsó gyalázat.
"Hogy légyen Hunyadi oly kinos áldozat
" Majd itél a világ meg-hasonlásunkért,
Rágalmazván bennünk az igaz nemes vért.
"Ha Róma Hunyadi harczát igazollya,
"Ki az, ki közöttünk fegyverét vádollya?
"E szab törvényt köztünk a nagy Trónusoknak.
"Ha Róma szól, élni kel a Királyoknak.
"Ne járjon az ellen Kegyelmed czéllyával,
"Kövesse szent Pápánk buzgó vallásával.
"Rómában a Király dolgát igazollyák,
"Itt pedig papjaink gyõzelmét vádollyák.
"A Cseh ERETNEKEK mit itélnek rólunk,
"Ha meg-hallyák? újjra vádollyák vallásunk.

"Az Ersek, nem tzélom, mond, a meg-hasonlás,
"Csak szûnhessen köztünk a hartz és sartzolás.
"Hunyadi mi haszna ûzi ditsõsségét,
"Ha mindég neveli Hazája inségét?
"Ellenséget keres nyughatatlansága,
"Mindig vérrel áldoz köztünk Kiráylysága.
"Keresztyének ellen mi szükség indúlni,
"A Pogányt földünkre ereszteni dúlni?
"Pápánk törvényére meg-hajlok Rómának,
"Magyarázója nem lehetek dolgának;
[p 0054] "De hogy itt vért ontsunk a Krisztus nevébe
"Talám ezt Istenünk nem végzi egébe:
"De mindazonáltal lehet, hogy tévelygek,
"S gondolatimmal most tsak hibákkal mégyek.
"Azért, ha Hunyadi tüzébe tsendesül,
"Hazájának töb töb inséget nem szül,
"Nem lészek ellene, mi engemet illet,
"Ha vélem más is egy értelemben léhet.

Az Ersek beszédét Szápolyai halván,
Örül, Királyához jó hirrel szaladván.
Elébe terjeszti ennek a vett választ,
Ki azonnal fel-kél, és idõt nem halaszt,
Az Ersekhez mégyen, ki õtet meg-látván,
Alig tud szóllani, személyén bámúlván.
Hunyadi keserves örömét mutatta
Melly az Érseket még távolyrúl dorgálta.
"Látom, a világnak Istene kegyelmez,
"Mond a Király, hol egy barátom védelmez;
"Mert igy kel szóllanom ahoz keservembe,
"Ki mérget és mézet eresztett szivembe.
"Hogy pártolhattál-el örökös fijadtúl. ( Hunyadi János, mikor utolsó ájdalmai között halálát benne elkerûlhetetlennek érezte, leg-nagyobb szenyvedésének két fija árvaságát ismérte, s ugyan ezért végsõ óráiban azokat minden barátinak védelmébe ajánlván, Mátyás gondviselésére az Erseket különösen kérte, ki néki mint egy tulajdon gyermekûl kivánt meg-hagyni; errûl Hunyadi Mátyás mindég emlékezvén, az Ersek fijának meg-illetõdésében magát mondotta. (Bessenyei jegyzete.) ) "Miként vádolhattál elõször magadtúl?
"Ekként mutatod é most Atyaságodat?
"Igy tartod Atyámnak tett fogadásodat?
"Ah! ha most Hunyadi János halálábúl
"Ki szólhatna hozzád szomorú sirjábúl,
"Mennyire zokogná fijának keservét,
"Leg-jobb barátjában látván ellenségét.
"Viselt dolgaimrúl ki szólhat gonoszúl?
"Vétek é hogy népem Róma szavára dúl?
"A Vátikánum irt törvényt Thrónusomra,
"A Szent Pápa ellen ki kiált dolgomra?
"Bosszút állottam már a sértett egekért,
[p 0055] "Fut az eretnekség, veszti a hitlen vért.
"Gyõzedelmeimrûl látod hogy az egek
"Az el-tértek ellen miként védelmeznek.
"Már az eretnekség rettegi fegyverem,
"Mert el-pártólások Istenükel verem.
"Igy keresi Róma fel az igazságot,
"Vallásával vivén sok hatalmasságot.
"Ha Teremtõjétûl segittségeket kér,
"Ki omlik elõtte az el-részegûlt vér.
"Erezze Cseh Ország Istene haragját
"Rettegje Rómának reá küldött fiját.
"Meg-botsáss barátom nagy buzgóságomnak,
"Ne talállyad vétkét igaz vallásomnak.

"Az Ersek e szókra mond, Hunyadi vigyázz
"S magadtúl, mindenkor, mindent ne magyarázz.
"A világ Istene nem látszik közöttünk,
"Törvényeivel szólhat titkosan tsak lelkünk.
"Mikor téritett vólt a Nagy Isten vérrel?
"Mikor ölt valakit hitiért fegyverrel?
"Az Izraël a melly népeket pusztitott,
"Ott Istenünk helyett bálvány imádtatott.
"A ki e világnak Teremtõje ellen
"Fának imádkozik, s térdepel lelketlen
"Meg-érdemelhette Istene intését
"S annak fegyverével lett verettetését.
"De a ki mint mi is, a Szent Háromságot,
"Hiszi, és tsak anna formál imádságot,
"Hogy ölettethessen a Krisztus nevéért,
"Kitül idvességnek kérii a drága vért?
"Nyitva vagyna é a nagy egek elõtted?
"Érted az Isteni tanátsot feletted?
"Hidd el a menyei igazság le szállott
"S minden igaz ember lelkébûl ki hallott.
"Hogy magyarázod te a földnek Istenét?
"Mint érthedd fegyverrel természeted rendét?
"Mondd-meg, mikor véthet a világ magátúl?
"S mikor vészen intést örökös Urátúl?
"Magyarázd jegyzéseit a végezéseknek,
"Olvasd sorjait e Menyei Könyvekne.