BESSENYEI GYÖRGY: BUDA TRÁGÉDIÁJA. [0005]


NAGSÁGOS URAM!

Ollyan vagyok mint egy utazó, ki már meszsze Tengereken repíttetvén, a' tsendes rév-partokra, honnan el-indúlt, viszsza néz, 's eszébe forgatja Anya Városát, mellynek kebelében életét kezdette: Szüntelen viszsza nézek én-is az édes Hazára, honnan történeteim által ki-ragadtattam. E' Hazában hajdan Eleink a' régi tsatás százak között ditsöségeket tsak fegyverrel keresték, mellyet pennáinknak meg-hagytak. A' melly koszorújára Marsnak Parnassusról Minerva arany vizet nem öntöt, a' mind el-hervadot. Ki tagadhatja-meg [p [000] 6] Atillától, hogy Marstól koszorút gyözedelmeiért nem nyerhetet? Ne vegyük- el töle vitézségét, kegyetlen bánt Europával igaz; de hatalmas, és gyözedelmes vólt. A' Testzvérjét Budát meg- ölte; de tudja Nagyságod, hogy a' Királyi hatalom illy bünt, mind ö elötte, mind ö utánna tett. Utáljuk, 's tsudáljuk Atillát a' Világnak több Vitézeivel, ki mint Scytha, haragot, gyözedelmet, 's kegyelmet-is ollykor viselhetet. Ha pedig néki erköltsét kárhoztatjuk, ne vádoljuk örökre a' Nemzetet, mellyböl ö származott; mert vólt körülte Nemes erkölts, mellyet Budában, Kadikában, 's Tsabában tapasztalni lehet. Én hizelkedem magamnak azzal, hogy Nagyságod, munkámat kedvetlenséggel nem fogja venni, melly kegyességének nem az én tehetségem; de tsak a' régiságnak elö-hozása, 's alázatos Hazafiúi hívségem, [p [000] 7] lésznek okai. Kitsoda kedveli jobban a' tiszta hivséget, vagy ki kivánja inkább Nemzetének ditsöségét, Mársban, akár Minervában olly sebességgel az egekig emelni, mint a' Méltóságos Ur? Valamennyien Nagyságod' nyomdokáiba artzal Parnassusra fordúltunk, Hazája hivségéért mindnyájunkhoz kegyességet mutat, hogy az által bennünket vidámítván szrogalmatosságainkban Nemzetének ditsöségét emelhesse, 's mindég nagyobb, nagyobb halhatatlanságra vihesse. Engedjen-meg hát Nagyságod, hogy Budát nagy születésének ajánlottam, mellynek hóltomig


alázatos igaz szolgája vagyok

BESSENYEI GYÖRGY.