BESSENYEI GYÖRGY: AZ "ÖSHOLMI". 0127


AZ EMBERI IGAZSÁG HIT SZERÉNT:

Mit értesz e' szónn Igazság? különösenn nékünk kijelentett Isteni akaratból jelented 's állitod é ( AH I. B: Isteni akaratba állitod é ) azt, vagy tsak a' természet ( AH I. B: vagy a' Természet ) Törvényeibenn határozod meg? Ha kijelentett Isteni akaratbann lakik: mond meg mitsoda emberrel ( AH I. B: embernél ) vólt valaha olj tökélletes Isteni akarat közölve különösenn, mely az által minden halandóknál ( AH I. B: halandóktól ) mennyei Törvénynek esmértethetett ( AH I. B: esmértetett ) vólna?

Minden nemzet mondotta eleitõl fogva, hogy õ vele beszélt Istene, kiki ( AH I. B: kinek ) tetszését Elõljáróinak szájokból hallgatta. Hol van oly Próféta kit ezer annyi nép nem hazudtol mint igazol? Mit hitethet el tégedet arról, hogy e' Világnak ( AH I. B: a' Világnak ) Istene valamely emberrel különösenn e' földönn társalkodott 's mulatott volna? Ha vélt valaha oly emberi kép, meljet némeljek Istennek, mások halandónak lenni állitottak: mond meg hogy azok, kik õtet Istennek vették, ( AH I. B: állitották ) mi okból állitották fel eránta hiteket? Vólt oljan azt feleled ( AH I. B: vólt ollyan feleled ) a' földön, a' ki természett felett, és az ellen való dolgokat követett el. Mivel pedig tudjuk hogy azt tsak az viheti véghez, a' ki a' természetet teremtette, s' annak most is hatalmas Ura: tehát bizonyos hogy a' tsuda tévõ Isten vólt. ( AH I. B: Isten vólt. [kurziválva] )

Ez elõtt 17oo esztendõkkel vóltak emberek azt mondják s irják, hogy láttak ( AH I. B: kik láttak ) tsuda tévõ embert: de meg esmérhették é azt az embert mindenek tsudatévõnak lenni - kik körûlte voltak 's vele beszéllettek, úgy hogy elhitethetett mindent Istenségérõl? Nem - sõt a nagyobb résztõl igazságtalannak ( AH I. B: igasságtalanságnak ) lenni állitatott, annyira hogy sok alkalmatlansága miatt végre fel is ( AH I. B: miatt fel is ) függesztetett. Egynehány heverõ paraszt ( AH I. B: heverõ korhely paraszt ) ember, és valamely paraszt Aszszonyok jártak vele fel 's alá, kiknek mig meg nem ölettetett, mindég Meny országot igért. Ezek osztán irták 's beszéllették, ( AH I. B: irtak s' beszéllettek ) hogy õ Mesterek Isten ( AH I. B: Isten [javítás törlés fölött] ) vólt, mivel szemek láttára csudát tett. A' paraszt és tudatlan embernek, ( AH I. B: embernek [javítás] ) minden [p 0128] jó physicus vagy kártya játékos tsudát tehet, mert õk valamely történet elöttök ( AH I. B: mert õ valamelly történet elõtte ) megfoghatatlan módonn esik, azt mind csudának hiszik. ( AH I. B: hiszi ) A' csuda, ( AH I. B: [nincs kurziválva] ) vagy természet ellen esett ( AH I. B: való ) dolog, oljan, meljet ( AH I. B: olly eset, mellyet ) edj okos embernek sem lehet hinni, ha tsak maga nem látja: de ugy is meg kell magát vizsgálni, ha tud é minden titkos munkát, vagy mesterségeket a' természetben, meljek által természet szerént elõtte oljanokat ( AH I. B: ollyat ) végbe ne vihessenek, a' meljeknek okát által nem láthatná.

Ha a' Csudát ( AH I. B: [nincs kurziválva] ) tsak azon okból megengedhetjük; mivel mások mondják: úgy Mahumed is Istenné lesz és a' Görögök Istenei is mind igaz Istenekké változnak. Ugy de feleled: ez már mind hazugság vólt, mert Isteni és emberi természettel ellenkezik, hogy Jupiternek Minerva nevû Leánya lett vólna - ha Jupiter ( AH I. B: nevü leánya lett vólna, kit Öreg Istennek véltek. Ha Juiter ) Világ Istene, miként szûlhet, - osztán ( AH I. B: vagy ) miként lett ( AH I. B: lehet ) annyi Isten, mint õk irják? ( AH I. B: hitték? ) Hát te mimódonn állithatod, ( AH I. B: mimódonn állithatod ) hogy Istened férjfiat ( AH I. B: fiat ) szûlt és fogant? hogy bizonyitod természetbõl? ( AH I. B: hogy bizonyithatod te azt s' mibõl? ) hogy osztán az Atya, fiu Isten 3dik Isteni személyt ( AH I. B: az Atya, és Fiu más Isteni Személlyt ) szûltek, ki mindég oktalan állat - galamb képibenn mutatja ( AH I. B: mutatta ) magát? Azt mondod, ezt nem lehet megfogni; de azértt hiszed, hogy néked lehetetlenségnek látszik; ( AH I. B: lenni látszik, ) mert emberek irják, hogy úgy vólt. - Kérlek itélj edjkevéssé igazánn! - nem de nem azért hiszed é mind ezeket, hogy oljan emberek által neveltettél, kik néked gyermekségedtõl felmondották, ( AH I. B: gyermekségedtõl fogva mondották ) hogy: hidj Sz: Háromságot. Ha 'sidó Muhamedánus, Ariánus közt nevelkedtél ( AH I. B: neveltettél ) vólna, úgy é hnnéd azt szinte úgy mint õk? - de ha tovább megyünk is másokat azzal czáfolsz, hogy nints igaz hitek, ( AH I. B: [nincs kurziválva] ) mert Istennel természettel ellenkezõ dolgokat tanitanak, tsak azért hogy emberek mondották azt ( AH I. B: azokat ) nékik. Ö tenéked arra ezt ( AH I. B: azt ) feleli: hát az természet szerént való dolog é, hogy Isten szülessen Aszszonytól és megfeszittessen? miért hiszed te is [p 0129] ezt? azért úgy é, mert ( AH I. B: hogy ) mások mondják. Úgy de több ember van e' Világon oljan, ki ( AH I. B: a' Világon, ki ) azt hamisságnak tartja, mint a' ki igazságnak esméri; azomba te veled beszélt é az Isten, vagy tett é elõtted tsudát? úgy é ne? hát te is hiszed a' leg természet ellen valóbb dolgot, csak azért, hogy azok hiszik, kik neveltek, ( AH I. B: kik tégedet neveltek ) és néked mondották. Lád! ezen az úton hiszik a' Törökök, hogy Muhamet ( AH I. B: Mohumed ) Isten követje vólt; ezen az úton hiszik 's hitték a' görögök ( AH I. B: uton hitték a' Görögök ) is, hogy Minerva Jupiternek Leánya lehetett. - Azomba mitsoda próba hitethet el tégedet arról, hogy valami a' Sz: Irásbann van, azt mind azok irták, kiknek neveik ott felvagynak irva? Irt é Habakuk, Náhum valaha? Tamás, Péter, Pál, János irtak é? Azt mondod: hiszen Keresztyénségünk kezdetibenn, a' papi Atyák, mint meg annyi okosok, öszveszedték azokat az Irásokat, és jól megvisgálták. Származott é kérlek sok ( AH I. B: igen sok ) papnak végezésébõl valaha akármely Hitbenn 's Vallásbann Igazság? nem gonoszság vólt é mind az ( AH I. B: az mind ) a' mit elkövettek? Hát azok a' papi Gyûlések, meljek a' római Pápák alatt, annyi száz Püspökök jelenléttébenn tartattak, nem hazudtak é ezerzser? Osztán a' Keresztyén hit márma Görögre, Pápistára, Kálvenistára, Lutheranusra oszolván, ( AH I. B: Lutheranusra sat. oszolván ) mond meg meljik legigazabb? ( AH I. B: a' legigazibb mellyik? ) Úgy é ki ( AH I. B: a' kik ) meljikbenn neveltetett, ( AH I. B: neveltettek ) azt mondja ( AH I. B: mondják ) igazabbnak?

ÉS ( AH I. B: [nincs új bekezdés] ) igy bolond az, a' ki olj religióknak igazságát, ( AH I. B: igasságait [javitás] ) meljek természet felett, és ellenvalóknak láttatnak, ( AH I. B: Természet felett valóknak látszatnak lenni, ) tsak tsupa nevelésnek nem tulajdonitja. ( AH I. B: tulajdonitja lenni. ) A' természet szerént való Hit pedig oljan, meljet az ember, neveltetésének tudományai (:praejudiciumai:) ellen ( AH I. B: tudományai ellen ) is, józan okoskodásából elfogad. ( AH I. B: [az egész mondat kurziválva] )