BESSENYEI GYÖRGY: AZ "ÖSHOLMI". 0121


MITSODA AZ ISTEN? ÉS HOGY LEHET RÓLA GONDOLKOZNI, VALLÁS, HIT, REVELÁTZIÓ NÉLKÜL, TSAK TERMÉSZET SZERÉNT PHILOSOPHICE?

Arról kell elébb szóllanunk, mitsoda a' matéria, substantia vagy a látható világnak teste? ( AH I. B: teste? [nincs kurziválva] ) hogy ez mennyi féle módonn változtathatja magát, és mijen nemû test? Sokat okoskodtak rajta ( AH I. B: a' felett ) a' böltsek; de még soha sem tudta edj is megmagyarázni, hogy mennyire terjeszkedhetik ki e' nagy test? Edjnehány példával világositani kivánlak benne. Valamit láthatsz, foghatsz, érezhetsz, a' mind test, és azt mondják sokan, hogy tsak az ember Lelke nem test, mert azt nem lehet tapasztalni ( AH I. B: mennyire terjedhetik ki e' Nagy Test, mert azt nem lehet tapasztalni ) - majd szólunk errõl alább.

Nézd e' matériának mennyi munkái, 's változójai ( AH I. B: változásai ) vagynak? Végy fel edj gyenge szagos rózsát 's edj darab vasat: megisméred é rajtok hogy [p 0122] edjféle testek, ha nem tudnád, ( AH I. B: hanem ha [beszúrás] tudnád ) hogy minde kettönek tüz, viz, föld, Levegõ ég vóltok? ( AH I. B: a vóltok. ) Mennyünk tovább! Végy elõ edj jó vizslát, beszélj vele; ha tanúlt megérti szavadat, és azt hozza el, a' mit kivánsz töle. Lásd õ benne ugyan azon test, mely a' fõld méhében vaskövet fogant; ( AH I. B: fogan ) annak levegõ-egeibenn ( AH I. B: levegõ Egeibenn [beszúrás] ) rózsát tsinál; ( AH I. B: szül ) ebben a kutyába, értelem, érzés, izlés, és szaglássá változik; mert azt nem hiszed hogy edj vizslának láthatatlan Lelke van. ( AH I. B: vólna )

Gondolj ( AH I. B: [nincs új bekezdés] ) még elötted edj darab dûlt fát és edj majmot, ( AH I. B: és edj majmot [beszúrás] ) mely veled nótára tántzot jár: eltsudálkozol, hogy a' Világnak nagy, és közönséges teste a' majomban érez, ért, tántzol, eszik, iszik, a' dûlt fábann halgat rothad. Elhihetedé az a' tõke a' majmot, hogy õ ebbõl a' testbõl és szerbõl van, ( AH I. B: áll ) a' melyböl õ. Tovább - a' szöllõ tõkére ganajt öntenek, annak levét szivja ( AH I. B: bé szivja ) magába; kóstold meg osztán a' Tokaji ganéj Lébõl lett aszszú szölõ bort, és a' ganéjt szagold, fogadom nagy különbséget fogsz az essentia és ganéj között találni, de még ia meg kell vallanod, hogy testekre nézve edjek, és mindenik a' négy éltetõ állatokból van. Mond meg már, hogy a' Világnak teste ilj grádusokonn és pontokonn felfelé meddig mehet, mond meg, hogy van é arra tehetsége, hogy gondolatot teremthessen, vagy nints?

Menjünk már az Immateriálitásra = arra a' lételre és Vanságra, ( AH I. B: ) vagy Van-ságra [kurziválva]mely van, de nem test, t. i. sem tüz, sem viz, sem levegõ, ( AH I. B: levegõ Ég, ) sem föld. Kérlek minek gondolod te azt, a' mi nem test, annak sem képe, sem szine, sem semmi szaga ( AH I. B: sem szaga ) nintsen; minek gondolod hát? Azt kell felelned: ( AH I. B: feleldnek [!] ) tsak valaminek: ( AH I. B: tsak valaminek [nincs kurziválva] ) Vald meg, hogy ezen szorúltságból az Istent, minden ( AH I. B: minden [beszúrás] ) ember, vén embernek gondolta 's festette. - Az Angyal edj fõ két kis szárnyal. - a' Szent Lélek galamb tüzes nyelv. - A' Fiú Isten férfi. ( AH I. B: vén emberek...[végig nincs kurziválva] ) Igy van az Istenség fejedbenn? az é hát az Istenség, meljet [p 0123] más oldalról immaterialitásnak hiszel - nem testnek. Lásd öszve törik ebben az emberi ész. - Hid el már hogy a' mi nem test, annak formájával még tsak edj gondolatod ( AH I. B: még tsak gondolatod ) sem lehet. - Gyere ( AH I. B: [új bekezdés ) - tovább menjünk rendre, és lássuk: ha megfoghatod é az Istennek tulajdonságit. ( AH I. B: [nincs kurziválva] ) - Soha sem kezdödött, soha nem végzõdik. ( AH I. B: Soha sem kezdõdött, soha nem végzõdik. [kurziválva] ) Mit gondolsz ezen a' két dolgonn? 's mond meg nékem, mikor megérted. Létébenn az Istennek nintsen teste, következésképpen se szine, se formája; idejében nintsen se kezdete, se vége - fogd meg ezt természet szerént.

Menjünk tovább, 's vizsgáljuk meg, mitsoda természetû 's akaratú erántunk? jó é hozzánk, vagy nem? Feltévénn már, hogy az Istenrõl, maga léte szerént, edj gondolatot sem formálhatsz ( AH I. B: tsinálhatsz ) fejedbenn; tedd fel azt is, hogy ötet magábann éppen nem esmérheted edj tzikkelyre nézve is: hol kell hát néki belsõ tulajdonságait, akaratját igazságát esmérni tanúlnod? úgy é abban a' természetben meljet bizonyosan tudsz, hogy õ teremtett, ha hiszed Istenségét 's Létét, mellyen bolondúlás nélkül nehéz kételkedni? Virgiliust, Horatziust soha se láttad; azért ha ismérni akarod õket, munkájokat ( AH I. B: akarod, munkájokat ) kell olvasnod, abból tapasztalod tulajdonságaikat, a' mennyire erejeken itélhetsz; ( AH I. B: a' mennyire itélhetsz ) valakit személyében ( AH I. B: személlyébõl ) nem esmérhetsz: azt munkájából, ( AH I. B: munkáiból ) 's tselekedeteibõl kell esmérned; azt pedig kinek sem személyéhez, sem munkájához nem férhetsz, soha semmiképpen nem fogod esmérni. Itéljünk már róla, hogy Vallás, revelatio nélkül, tsak természet szerént, emberi nemünket esmérvénn, tulajdonn sorsunk szerént, az Istent hogy esmérhetjük? azt mondod: az Isten mint legtökéletesebb Lélek, ( AH I. B: az Isten legtökélletesebb Lélek ) Igazság: azért Igazságot szeret; azombann látod, hogy szabadon teremtvén világát, edj igazra ezer roszszat szûlt közöttünk. Ártatlanságbann gyönyörködik, még is edj ártatlanra ( AH I. B: eggy ártatlan [!] ) ezer gonoszt tsinált. Szereti az embert: még is minden embernek ezer panaszsza, baja, nyavalyája, veszélje van, mint nyugodalma, öröme.