BESSENYEI GYÖRGY: A HOLMI. 0244


XIVdik Rész.

BELSÖ NEVELÉS

Régen vetélkednek már rajta, hogy hol lehet az embert jobban nevelni, othon é vagy Oskolába; s' a féle helyeken, mellyeket Fundatioknak, stifteknek neveznek, nehéz kérdés, és bajos dolog reá ( AH 77): rea ) hamar felelni. A belsö nevelés két féle: egyik tudományokból, ( AH 77): tudomanyokbol ) másik erköltsökbül ál. A jó erköltsöket elibe kell tenni a tudományoknak, vagy a tudományokat vélek egyeztetni. A mi erköltseinket illeti, talán tisztábbak oda haza mint oskolába. Vóltak ollyanm helyek, hol a nötelenség rakásra zárattatván, minden fertelmességeknek alája vettetet. Sok gyermek, és Ifiú közt együt, veszedelembe forognak az erköltsök; ha pedig az életnek tisztasága, józan erköltse meg vesztegettetik, minek a tudomány is, melly tsak a gonoszságnak lész eszköze a gonosz emberekbe.

Erköltsökre nézve ved fel Magyar országba a Reformátusok Pataki, Debretzeni Oskolájokat, tsudát fogsz bennek találni. Annyi Ifiúságot meg tudnak együt tartani. Három száz nötelen legénynél, kiket Deákoknak ( AH 77): Deakoknak ) neveznek, több lakik egyik Oskolába együt, kiknek idejeket tizenkét esztendötül fogva számlálhatod húszig, harmintzig negyvenig. A gyermekeket, hét, nyóltz, kilentz esztendönél kezdve veheted tizenhétig húszig. Ezek számokat meg haladván sokaságokra nézve mind egymás közt laknak, tanúlnak, élnek, esznek, isznak, hálnak. Hiszed e ha móndom, hogy köztök forogván nyoltz esztendös koromtúl fogva, soha ( AH 77): fogva. Soha ) életembe semminémü fertelmességröl nállok még tsak nem is hallottam. A mennyin vóltúnk a Pataki Collégiumba kitsinyek, nagyok, azon otsmányságoknak, Sodomiáknak még tsak neveiket sem tudtuk, mellyeket külsö Országokon sok helyeken mint mesterséget úgy üztek. Mi módon lehet, azt kérded annyi Ifiat, gyermekeket egy rakáson, tiszta életbe meg tartani? Ezen én is eleget tsudálkozom az ólta, miolta már eszem van reá gondolni, s' alig találhatom fel okát.

[p 0245] De vannak mondod Debretzenbe, Patakon is el fajult gonosz tanúlók. ( AH 77): tanúlok ) Mitsoda ö nállok ( AH 77): nallok ) a gonoszság? vagy mit tartanak ök el fajúlásnakl? ha észre veszik, hogy titkon valamelyik Deáknak szeretöje van; ha tántzol közülök egyik vagy másik a vendég fogadóba, ha tzifra nyakra valót köt, vagy hajat bodorit, valami sunda szót mond, és a szégyen dolgot igazán meg nevezi, már e gonosz, kire törvént tésznek, s' ki tsapják. Az illyeneket tsak nem úgy vészik nállok mint külsö társaságúnkba azokat, ( AH 77): ázokat ) kik templomokat vernek fel, meg lopván azoknak óltári szentségeit. Ha nemes Ifiat hallotúnk is, hogy vendég fogadoba tántzolt, ugy tsudálkoztunk rajta s' ollybá vettük, mintha házat gyujtot vólna fel.

Engedjük meg azonba, hogy találtatnak gonoszok. Ugy de tudod é. hogy a jókat a Világba, mindég tsak tized, huszad résznek szoktuk venni, a többi rosznak marad. Patakon, Debretzenbe hát, harmintz ( AH 77): harminz ) Deáknak kellene tiszta erköltsöt viselni tsak és két száz hetvennek el fajúlt, ( AH 77): fájúlt ) fertelmes életünek lenni: azonba ( AH 77): Azonba ) fel merek egyet ezerre tenni, hogy nem lelsz köztök három valósággal el fajúlt ( AH 77): fájúlt ) otsmány életü tanúlót, mert meg sem szenyvedik az illyet.

Ha már a Magyar Protestánsok, a Pataki, Debretzeni Tanitókat nevelésnek erköltseire nézve tekintik, valósággal meg betsülhetetlen embereket látnak bennek, kiknek érdemeiket e részbe soha sem jutalmazhattyák, sem hálálhattyák eléggé. Kivált ha meg gondollyák másut mik szoktak történni a tanló Ifiuság közt, külsö Országokon s' városokba.

De ellenben tzáfolhatsz talán azzal, hogy ha szelidek, ( AH 77): szélidek ) tiszták erköltseik, ugyan azonba együgyüek, vadak, menér nélkül valók, ( AH 77): válok ) és szennyesek. Meg vallom hogy bárdolatlanság találtatik köztök, de hát ha nem [p 0246] lehet nállok Világi manért tiszta erköltsöket együt fen tartani, és meg egyeztetni? mellyik job, az é hogy a gálántságot ki tiltsák közülök, vagy hogy el fogadják erköltseiknek fel áldaozásával? Lehetne még is talán a Deákoknak több tsinosságot engedni. Jól van, ( AH 77): Jólvan ) ha az Ifiuság ollyan vólna, és közönségesen az emberi természt: hogy meg állana valamelly dologba ot, hol illik, de tudod hogy ö mindenben az utolsó lehetöségig mégyen. Minden haszontalanság, esztelenség, el fajúlás, illendöségnek szine alat tsúszot be közénk.

Ha aprólékos ( AH 77): apprólékos ) piperézéseket által néznek az Ifiaknak, hozá szoknak. Vetélkedés támad köztök, egyik a másiknál szeb akar lenni, meg engedik dolgát, útnak vészi magát a hivalkodás, és ki álitya meg öket osztán akkor, hogy ne mennyenek már tovább. Nézd meg ideki a módikat. Egy Gavallér hajat hátúl, mint a többi egy kevéssé vastagabra köti, másik meg láttya, s' õ annál vastagabbat köt, a harmadik tovább viszi, a negyedik mindeniket meghaladja. Végre látod hogy az emberek vadász kürtöket aggatnak nyakokra, s úgy járnak. Egy el mégyen, s' kissebb kalapot tészen fela többinél: ( AH 77): többinel ) meg láttya a tõbbi, néki esik osztán sok és egy kupakot vág a fejére kalap képibe. Igy tõltik idejeket a hivalkodással, és haszontalansággal.

Mit mondanál ha látnád a Debretzeni, Pataki deákot hogy jön feléd, ki nyakára egy egész lepedõt tekerget, s' fején ( AH 77): [õrszóban] fejen ) egy bogját hoz, hogy nyakravalóját, Frisuráját vélled a módiba tsudáltassa? Nem kell ezeket az öltözetbe, erkõltsbe meg háborgatni. Magok viseletibe lenne szükség õket Frisura nélkül jobban humanisalni, az az emberiségesiteni, de ezt is látom tsak idõre kell hagyni.

Ha erköltsi és tiszta ( AH 77): tisztá ) életre nézve a Debretzeni, Pataki Prefessorok meg betsülhetetlen emberek, a tanitásnak modjába változást szenvedhetnek. Nem szóllok még a magok Tanításaikról, hanem a gyermekek módjárúl, kiket örökké tsak kõnyv nélékül tanitanak recitálni. Szüntelen a Classicus auctorokat kell mondani, a többi Világról szó sintsen.

[p 0247] Ha el mondottuk, mint a szajkók a mit reánk vetettek, meg ditsértettünk. Tsak recitáltam, hogy Xerxest, majd nem egy milliom fegyveres néppel meg verték a Görögök, kik alig vóltak hozzá képest egy nehánnyan, de soha nem halhattam e tsudának okát Tanitóimtól. ( AH 77): Tanitoimtóimtól. ) Tsak tanúltam a szent Históriában, hogy elsö második Nabugodonozor, Cirus, Sándor, ( AH 77): Sóndor ) a Romaiak pusztitották a Sidokat, kik minden Fejedelem ( AH 77): Fejdelelem ) ellen örökké pártot ütöttek. Hallottam ellenbe, hogy a Senakerib seregét, az öldöklö Angyal Jérusalem elöl el verte; a (a Nabugodonozorét pedig bé eresztette; de a Sidóknak Természetekbe ( AH 77): Termeszetekbe ) nem fedezttetett fel illy közönséges nyomorúságoknak oka? Miltziadesröl, Themistóklesröl repetitiokat tanúltam, ( AH 77): Tánultam ) de Kodrusrúl, Amfictionról, Cecropsról, Licurgusrol, semmit sem tudtunk. Cicerót tsak hirdettük, de Trájánusrol, Horatius Coclesröl, ujrásokrol, Numa Pompiliusrol sat. szót sem hallotúnk. A ( AH 77): a ) nagy Kátet tsak recitaltuk, de sem a Lateranumi, sem ( AH 77): Sem ) a Lioni, sem ( AH 77): Sem ) a Nicei sem ( AH 77): Sem ) a Baseli Conciliumrol nem tudtúnk, egész Classisostol is eszmélkedni. Rákotziról hallottunk beszédböl, ( AH 77): beszedböl ) de sem a nagy Lajosról, sem Hunyadi Jánosrol, Mátyásról nem túdtunk. Bruntzfik, Argius történeteit meg tanúltuk mesébe, de az Ottó Tsászárokét nem hallottukk; Szatmári Mihály Professor Uramat ismertük, de Bórsiáról sem Mesterünk, sem magúnk nem tudtúnk. Trótzonfalvát, Petrahót tudtuk hol feküsznek a Bodrog körül, de Paragvájról, Peruviáról, Kongorúl, Mexikórúl, Trebizonnról, Bresilröl sat. soha ( AH 77): Soga ) sem hallottunk semmit. Ellenbe tudtunk recitálni. Oh maribus dantur sermo cum turbine carbo: tudtuk Mólnár Grammatikájából ( AH 77): Grammatikajából ) e mély verseket mondani. (2 ... ] Tudtuk mondani az ( AH 77): tudtuk mondani az [kurziválva] ) exceptiokat t. i. Excipitur, ut: gummi, moly [p 0247] sinapi: Delphin, Phorcyron, nesis, Vibex, Salamisque, Glis, gliris, Dis, Lis, Samnis, gryps.

A nehéz nyavalya tudna ezekböl a sárkány ( AH 77): sarkány ) szavakból okoskodni, tsak nem ki ejtem nyelvemet a számbol, ha mondani akarom öket.

Tsudálkozúnk osztán rajta, mikor nemes Ifiaink haza jönnek az Oskolákból, és a Glis, Dis, Lissel, Gripsel semmire nem mehetnek? - hol hallasz ezekröl beszélni világi társaságokba? Cornepiust, Castelliot, Cicerot, már nem recitálhat, azonkivül pedig ( AH 77): pegig ) semmit sem tud, ha tsak magától nem olvasot, és tanúlt, már e részbe ( AH 77): reszbe ) lehetne új tanitás modját fel állitani, mert nem lenne ok, a Báseli Conciliumtúl ugy félni, mint a vastag nyakra valótúl, és magas üstökröl.

Engedelmet kérek azonba, a Claritásoktól hogy mint Profanus Ember, mesterségekröl bátorkódtam irni, melyhez nem tudok. Nem báanom - hogy ebbe is engedelmességemet bizonyittsam; ki adom hogy ha igazat nem mondottam, vissza vonom tselekedetemet, alázatos együgyüséggel alkalmaztatván ( AH 77): alkamláztatván ) magamra e köz mondást: Cecus de colore.