BENYÁK BERNARD JÓZSEF: JOAS JUDAENAK KIRÁLYA. 0011


Sommája az játéknak.

Okoziás Jórámnak Judae királyának halála után Athalia asszony az egész Judaenak kormányzására vágyván, megöli mind fiait, mind leányait Okoziásnak, kisded Joason kívül, akit Josabeth, Jórámnak leánya s Jojada fõpap elesége ragad ki a királyi magzatoknak bõven folyó vérekbõl és a dajkával együtt a nyoszolyás házban rejtett el, holott is hat esztendõkig lappangott, méglen tudniillik Athalia asszony uralkodott. Hetedik esztendõre kelvén, Jojada összegyüjtötte a századosokat és az egész Judában széjjel küldötte, hogy a népet fegyverben öltöztetnék, akik is hiteles engedelmességgel viseltetvén a fõpaphoz, végbevitték a parancsolatját. Jojada az Isten házának az õrzésére úgy osztotta el a népet, hogy egyik harmad része a kapuk mellett, második a királyi palota mellett, harmadik az erõsség kapuja mellett állana; itt mondá hozzájok: Ime a király ia fog országlani, amint az Úr szólott Dávid fiai elõl! Megértvén az egész dolgot Athalia, nagy merészen bészalada az Isten házában s teletorokkal kiálta: Pártolás, pártolás! De Jojada megfogatá õtet és a templomon kívül megölette, Joast pediglen [p 0012] hét esztendõs korában pompás szertartással királyi hivatalban helyheztette s felkente. Krónika 2. k. 22. és 23-dik rész.

ELÖLJÁRÓ BESZÉD.

Ki ne csudálná, vagyis inkább ne nevetné különös városok népeinek szokásait? Ezek tudniillik csak a merõ tréfákat lesik, áhítják a komédiákban, melyek ha szüntelen elõl nem kerülnek, csak csekély ítélettel vagynak az egész játék felõl; mivel akár szomorú, akár nagy tekintetû érdemes dolgot ábrázoljon is, csak a kacagásra készültek. Nem tudják azt, hogy a komédiák olyan palástokban szoktak öltözni, amelyeket, vagy azokhoz hasonlókat igen helyesen magokra vehetnek a hallgatók vagy olvasók is. Azaz, a komédiák akár minémû szín alatt adassanak is elõl, az ember életének képei és olyan tükörök, melyekben a játékos személyes akár saját természetünket és erkölcseinket szemlélhetjük, szerethetjük is, ha emberségesek, gyûlölhetjük pediglen és jobbra hozhatjuk, ha feslettek. Tehát nagyon botlanak azok, akik csak a község gyakor elmosolyodásában állani vélik a komédiák böcsét. Azonban akármit tartsanak sokan a komédiák felõl, a játékosok õképpen egyet szoktak kívánni a nézõktõl: megadjátok nekünk is? - úgyde micsoda az? - a figyelmes hallgatás, erre végre jól reá figyelmezzetek sommájára játékunknak, mely [p 0013] ime ebbõl áll: Ez a város Jeruzsálem, itt a Dávid király palotája vagyon, itt Jojada fõpapé, ebben a sorban a királyi rokonok, fejedelmek és egyéb hadi tisztek laknak; itt tudniillik Okoziás királyunk házában ölettettek meg a királyi magzatok, Athalia, Jób, anyjok által mindnyájan, kisded Joason kívül, aki Josabeth által ragadtatván ki az atyafiúi meleg vérbõl, egész akkoráig itta templomban tartatott; most föképen Jojada tanácsából és munkálkodásából hét esztendös korában királyságra emeltetik, koronáztatik.