BENYÁK BERNARD JÓZSEF: ERKÖLTSI KÜLÖNÖSSÉGEK VAGY OKOS ELMÉNEK JÓSÁGOS MULATOZÁSAI. 0123


TOLDALÉK.

Kezemben vévén Brueys Apátur Urnak ékes könyvetskéjét, mivel azt olly nagy böltsességgel, olly szép erköltsi állitásokkal bövelkedni tapasztaltam, hogy akármi jeles okosságú, elméjü, 's méltóságú ember-is különös figyelmezéssel, és gyönyörüséggel ólvashassa, alkalmatosnak lenni, itéltem, sok hasznos tanúságokra, mellyekre úgy-is nagy szükségünk vagyon ma a' szörnyü romlotságnak közepette. Ezen tekéntetböl tehát haza nyelvre tettem által, hogy mind az Atyák, mind az iffiak, kik a' frantzia nyelvet nem értik, e' drága könyvetskének olvasásábol igaz, és gyökeres tökéletességet vegyenek szivekre: az Atyák ugyan megtanúlván jókor, minémü élet-béli tzikkelyekhez szabattassák szülötjeiknek szokásit, 's erköltseit, e' nagy következésü dologhoz vigyázó szemmel lássanak; az iffiak pediglen ugyan azokhoz intézvén magok-viseleteket, mind édes szülötjeiknek örömöt, 's tellyes vigasztalást okozzanak, mind a' köz társaságnak hasznos, és igen-is érdemes tagjaikká tegyék magokat.

[p 0124] Azonban minthogy megszorúltam helle helle a' frantzia szóknak magyarázatjokban, jjitásra fakadnom kelletet, melly újjitások ne talántán hátra- maraszszák bölts Ólvasóimnak figyelmetességeket, ime némünémü tóldalékot helyhesztetek munkátskámnak farkára, hogy benne az új értelmü szókat rend szerént, 's ok-adással magyarázzam:

SZEMlÉLET, GONDOLAT- TÁRGYA objectum, igy nevezem, mivel valami felöl gondólkodunk, esmérö értékünk által azt mint egy szemlélni látszatunk; VÁSZKe!P spectrum, melly képet ijesztés végett szoktuk állitani; EGYENEZET regula, mivel akár kiszabott törvényeket, akár más egyébb mértéket értsünk ezen szó ragula alatt, mindenkor olly értelem fog elöttünk lenni, mellyre nézve erköltsünket, vagy tselekedetünket az szerént kelletik rendelnünk, azért-is némü-némü-képpen magunkat hozzá egyeneznünk; KöLTÖTT ALKOTMÁNY Chimaera, mivel a' mit igy nevezünk, valóban tsupa költeményi állat; NAGYOBBITÓ-ÖVEG microscopium mivel különösön tapasztaljuk általa még azt-is, a' mit apróságra miatt el tiltot érzékenységünktöl a' természet; VÉLVETÉLY, VÉLVETETT proiectum, mintha mondanám: vélést vetni; EMBERI3LÉTEL humanitas, [p 0125] kettös értelme vagyon ennek a' szónak a' deáknál? eggyik erköltsi értelem, t. i. emberség; a' másik az embernek vólta-képpen-való tekéntéséböl eredett értelem, 's ugyan ezt jelentem az emberi-létel által; KIKÉPZELET planum, mivel ez mérö- béli rajzolás arra végre, hogy valaminek meglétele képesként hozzá alkalmaztatódjon; SZIVKÉNY passio, t. i. a' mihez a' sziv felettébb hajol, az eránt gyenge kénnyel-is szokot lenni; ÉNNENSÉG egoismus, mivel ez azt tselekszi az emberben, hogy egyedül tsak magára legyen gondja; TAGDELISÉG decora corporis dispositio; TSALVEZÉR seductor, mivel vezérlésében tsal bennünket; FOGÁS-SZÓ ironia, mivel a' szó-béli tsalást, és fortélyt fogásnak nevezzük; LÉTEMÉNY ens; MIVET, MÜVET effectus; KÉPZET, IGE idea; KÜLSÖLET externum, mivel ez által a' szó által már tagjainknak felosztását, már termetünket, 's mind azt, a' mi külsöképpen rajtunk tapasztaltatik, nevezzük 's értjük. Ezek eránt kivántam túdósitani különös képpen jó voltú Ólvasómat.

Igy tehát éppen nem kételkedek benn, hogy édes Hazafiaim elött semmi gántsban, semmi vakmeröségben nem fogok keveredni ennyire bátorkodván, mivel kegyeses nyelvünket [p 0126] a' szép tudományokra alkalmaztatni, annyira méltó dolog, sött szükséges állapot, hogy ha tsak, ebbe nagy ügyekezettel foglalatoskodni nem akarnánk, méltó-képpen tsúfokká lennénk a' külsö, és már nagy tökélletességre lépett nemzeteknél; ne-is emlékeztessen engem' valaki ama régi, 's már megtzáfólt elöitéletre, hogy szük, 's elégtelen nyelvünk a' böltsesség oskolájának folytatására, elöl se hozza azt valaki, mondám, mert igen-is tapasztalt dolog elöttem, hogy sem görög, sem deák, sem frantzia, sem más szóra nem kell szorúlnunk, akarván haza nyelvünkön irni, tsak gyönyörködtessük magunkat a' nyelvünkön szólló tudományokban; ellenben ha leteszszük reménységünket, 's minden hozzáfogás nélkül eleve már azt hitetjük-el magunkal, hogy semmire sem fogunk menni nyelvünknek arravalótlansága miatt, igen-is gyarapitás, 's tökélletesség nélkül fogjuk hagyni nyelvünket minden kötelessége ellen az Hazánknak való szeretetnek.