BATSÁNYI JÁNOS: A' MAGYAR TUDÓSOKHOZ. 0057

[ a szövegvégi jegyzeteket nem rögzítettem ]
Faludi Ferentz' Magyar Énekei, Pásztori Dalai, 's elegyes Versei, mellyek ezen jeles Írónak egyéb költeményes maradvánnyaival, 's a' Kiadónak toldalékival egygyütt, ezelõtt 34 esztendõvel, elsõben Gyõrött, azutánn pedig, az említett oldalékok nélkûl, másodszor és megjobbíttatva Pozsonyban botsátattak közre, most nem sokára Pestenn, Trattner János Úrnál, eggy különös kis kötetben újra ki fognak adattatni, - tiszta, fejér papirosra, szép betûkkel, illendõ tsínossággal, és, ha tsak lehetsége lesz, minden hiba nélkûl nyomtattatva.

Ezen kis kötet, elsõ lészen azon Poétai Gyûjteményben, mellyet a' most nevezett Könyvnyomtató, kinek hazafiúi buzgósága 's köz-hasznú fáradhatatlan igyekezete már az Ország' határain kivûl-is elég isméretes, rövid idõ múlva olly szándékkal og kezdeni, 's kötetenként egygyenlõ ormában a' maga költségénn kibotsáttani, hogy abban tsak ollyan rendbéli egynéhány nevezetesebb Férjfiak' válogatott munkájinak adgyon helyet, a' kik nem tsak Versszerzõk, (anyival-is inkább, nem tsupa Verselõk), hanem egyszersmind valóságos Poéták, született igaz Magyar Költõk, és ezen névre, a' köz itélet szerént, mindenképpen méltók; 's ugyan azért semmiéle különös oskola' vagy felekezet' ajánlásira, magasztaló ditséretire, nem szorúlnak. Olly jó reménységgel bíztattya magát, hogy az illy jelesebb Magyar Poéták' eredeti remek-munkájinak régen óhajtott szebb és tsínosabb kiadásával bizonyosan kedvet talál mind Azok elõttt, a' kik a' Szépet és Jót voltaképpen érezni, 's betsûlni tudgyák, és a' nemzeti litteratúrának állandó hasznára 's igaz díszére tárgyazó tiszta szándékot nem tsak szóval ditsérni szokták, hanem a' magok' részérõl-is tehetségek szerént elõsegítteni mindenklor hajlandók, 's valóban készek. Õ legalább sem költségét, sem áradságát nem sajnállya, hogy, feltett ebbéli [p 0058] tzéljához 's elõre jól megfontolt ígéretéhez képest, mind a' betûszedés' hibátlanságára 's egész mesterségbéli minémûségére, mind a' nyomtatás egygyenlõségére, tisztaságára, 's kellemetességére nézve, az értelmes és jobbízlésû Hazaiak' várakozásának tökélletzesen megfelelhessen, és ebbéli kívánságokat tellyesíthesse. A' mi pedig az eladandó nyomtatványok' árrát illeti: azt-is úgy ogja, a' maga saját költségéhez mérsékelve, annak idejében meghatározni, hogy e' tekíntetben se légyen senkinek méltó panaszsza; sõt abból-is kiki nyilván láthassa, hogy valóban nem egyedûl kereskedésbeli haszon, nem tsupa nyerekedés a' szánséka.

Ezen Poétai Gyûjtemény' elsõ kötetének, azaz Faludi Ferent' Magyar Verseinek mostani Kiadója, a' maga részérõl ugyan mind eddig-is semmit el nem múlasztott, a' mit illõnek és a' végett szükségesnek lenni vélhetett, hogy ezt az új kiadást minden tekíntetben olly jóvá 's olly tökéletessé tehesse, a' mint azt a' tudós Olvasó mind õ- tõlle, mind akárkitõl mástól-is, a' ki egygy illy jeles Írónak valamelly munkáját közre botsáttya, méltán megvárhatta, vagy talán a' dicsõûltt nagy más mindent megtett, a'mi tõlle függött, 's mostani környûlállásaihoz képest tehetségében állott; és noha már a' kérdésben lévõ kis kötetet (a' két elsõ kiadásnak hibájitól lehetõképpen megtisztogatva) nyomtatásra el-is készítette: minekelõtte mindazonáltal kezeibõl kieresztené, 's a' betûszedõnek végképpen általadná, több okora nézve szükségesnek itéli még-is, hogy ebbéli szándékáról mind azokat az érdemes Hazafiakat elõre tudósíttsa, a' kik, nemzeti nyelvünknek ûgyét, hasznát, ditsõségét szívekenn viselvén, ezen nagy Magyarnak poétai széphíre neve iránt nem érzéketlenek, 's Kiadójának e' jelentését kedvesen veszik, örömest hallyák, és, szándéka' tellyesíttésében segíthetvén - kérését meg nem veti!

Tudva vagyon, hogy ezen poétai munkák, és különösebben az énekek, már a' Szerzõnek életében többnyire mind isméretesdek voltak, s' még minekelõtte (halála utánn nyoltz esztendõvel) nyomtatásban Viklág' eleibe jöttek volna, kézrõl kézre adattatva egygyenként számtalanszor leírattak, és, ámbár a' muzsika' 's éneklés' mesterségének regulájihoz szorossan alkalmaztatva, vagy valamelly bizonyos lábmértékre 's metrumra vétetve nintsenek-is, Ország-szerte énekeltettek; - a' mennyire, [p 0059] tudni-illik, ebbéli ogyatkozások mellett- is, énekelhetõk voltak, 's ma-is énekeltethetnek. Tudva van, továbbá, hogy Faludinak ugyan ezen mukájit az elsõ Kiadó-is, név szerént Révai Miklós, tsak részenként, és, többszöri szorgalmatos tudakozódása 's keresgélése utánn, majd itt majd amott, (különösen Bétsben-is), tsak lassanként gyûjthette-öszve; és, ' mint maga mondgya, még akkor-is méltán gyanította, hogy "talán több-is lehet még valahol elrejtve." - Jelenti ugyan késõbben, úgymint a' második kiadás' Olvasójihoz intézett elõbeszédében, hogy reménységében megtsalatkozott, és "a' helyett, hogy többet lehetett volna, még kevesebbet lelt; 's azok-is nagyon külömböztek." De megvallya egyszersmind, és ugyan azon beszédének ide tartozó részében elég nyilván mondgya legalább azt, "hogy Faludi a' többit vagy kezéhez viszsza nem vehette, minthogy sokszor, azon újonnan, és még szinte fél készûlttében-is, ragadták-el énekeit; vagy talán magáénak sem akarta esmérni, a' mint szokott többnire esni, kivált a' fiatalabb kori elme-szüleményekkel."

Ezen dilemmának kirekesztõ, 's minden egyéb esetet lehetetlennek állító szoros értelmét, mink itt bõvebben fejtegetni nem akarván, elegendõnek lenni gondollyuk, azt említtenünk: hogy, a' mí vélekedésünk szerént, ez nem tsak mind a' kettõ egyszersmind igaz lehet, és könnyen megtörténhetett, hanem még az-is igen hihetõnek, sõt, tsak az imént elõhozott környûlállásokra tekíntve-is, szinte majd bizonyosnak lenni látszik hogy a' mit Révai lehetetlennek vélt, valóban megtörtént, 's bétellyesedett. Ugyan-is: mind a' Kiadó' azon szavainak értelmébõl, mind a' Poéta' életének isméretes környûlállásaiból, történeteibõl, 's több helyekenn és tartományokonn viseltt szerzetbéli hívatalaival egybe- köttetett számos és külömbéle foglalatosságaiból, az látszanék inkább következni: hogy Faludi a' kérdésben lévõ, 's a' maga saját keze' írásaiban fel nem találtatható költeményeket, rész-szerént a' többihez méltóknak nem itélte, vagy, ha talán poétai belsõ érdemekre nézve jók és szépek voltanak-is, más valamelly különös okból 's tekíntetbõl, (a' melly azonban az akkori környûlállásokkal egygyütt már régen megváltozhatott, 's megszünhetett), nem nyomtatásra valóknak tartotta, 's ugyan azért amazok közé felvenni nem akarta: rész-szerént pedig, minekutánna eltévelyedtek, sehol senkinél többé el nem találhatta, soha semmiképpen "kezéhez viszsza [p 0060] nem vehette." - Ez az utolsó bal eset, vagy szeretsétlenség, az emberi életnek szüntelen változási 's számtalan sok viszontagságai között akármelly isõben és akármelly más rendbéli Írónak munkájival-is könnyen megtörténhetik, és, a' mint több nevezetes példák bizonyíttyák, igen gyakran meg-is történt. Annál kevesebbé lehet pedig ezt tsudálni, vagy lehetetlennek tartani, eggy ollyan Poéta' munkájira nézve, a' ki, mint Faludi Ferentz, nem tsak honnya' határainn belõl és annak külsõ vidékeinn több várasokban lakott, 's gyakran egygyikbõl a' másikba költözködött, majd itt majd amott tanúlt vagy tanított, 's külömbféle hívatalokat viselt, hanem több más távúlabb fekvõ országokban-is megfordúlt, járt-kelt, útazott, 's idegen meszsze földönn élt, számos esztendõket töltött; és a' kinek énekeit, vagy akármelly egyéb-nemû versét, sokszor már az írótolla' hegyirõl lekapták, 's örömmel elvitték, vagy, a' mint Révai mondgya, "még szinte fél készûltében-is elragadták." Faludi maga jelenti mentségûl, egygyik munkája elõtt, hogy annak "jobb részét távúl - bújdosva írdogálta, és tsak pihenõ órákkor."

De akármint légyen a' dlog, és akármint véllyenek 's tartsanak ez iránt mások: mí legalább el nem hitethettyük magunkkal, hogy a' Gyõri és Pozsonyi kis gyüjteményben Faludinak minden nyomtatásra méltó magyar verseit feltaláltatnának; következésképpen, hogy már ezenntúl minden értekezõdés szükségtelen, minden további keresés haszontalan volna. Valamint számtalan sok egyéb esetekben, úgy ebben-is még most legjobb lehet: non desperare!

A' mi pedig a' most említett gyûjteményt és annak két elsõ kiadását közelebbrõl illeti: bizonyos és tagadhatatlan dolog, hogy még a' "második megjobbíttatott" Pozsonyi nyomtatás sem ollyan, a' millyent Faludinak Tisztelõjii méltán kívánhatnának, 's a' mellyel minden értelmes tudós Olvasó mindenképpen megelégedhetnék.

Ez a' kiadás jobb ugyan, még pedig sokkal jobb, az elsõnél; a' mint errõl annak idejében majd bõvebben emlékezni fogunk. De, számba sem vévén azt, - ámbár eggy illyen Poétának legbetsesebb remek-munkájiban tsak az sem tsekélység; - számba sem vévén azt, hogy az egygyik legszebb Eklogából (akár a' leírónak, akár a' betûszedõnek és correctornak vígyázatlansága miatt) eggy egész vers kimaradt, és a' társát páratlanúl hagyta: vagynak ezen kiadásban több olly tetemes hibák, mellyek a' [p 0061] Költõnek tellyességgel nem tulajdoníttathatnak, 's a' mellyeket tehát valóban meg kellett volna "jobbítani"; annyival-is inkább, ha a' tudós Kiadónak szándékában volt, "hogy", a' mint maga jelenti,.. "a' Zúgolódóknak-is eleget tegyen." Ezekenn a hibákonn, 's kétségbe sem hozattatható több rendbéli nagyobb vagy kissebb fogyatkozásokonn kivûl, találtatnak ott még ollyanféle egyéb szók és versek-is, a' mellyek, majd a' versszerzésnek bévett regulájihoz, majd a' magyar nyelvnek természeti saját tulajdonságához, igaz nemzetiségéhez, (a' mellyre Faludi különös nagy gonddal szokott vígyázni), majd pedig a' Szerzõnek egész poétai karakteréhez és írása' módgyához képest, méltán gyanúsok; következésképpen, újabb és figyelmetesebb megvizsgáltatást kívánnak, érdemelnek.

Mind ezen okora nézve, nékünk úgy látszik, hogy igen tanátsos, sõt szükséges volna, Faludinak mind saját keze' írásait, vagy ezeknek valamelly hív és igaz mássát, szorgalmatosan egybe vetni, 's még egyszer megvizsgálni, mind pedig azokat a' költeményeket-is, a' mellyek néki tulajdoníttatnak, se sem kézírásai között, sem a' több helyekrõl öszveszerezni, és a' józan Kritika' törvénnyei szerént egész figyelemmel, 's minden elõitélet és részrehajlás nélkûl, keményen megitélni. Tsak illyen készûletek mellett, tsak így lehet az egész dolgot olly bátran elintézni, 's olly helyesen végbe vinni, a' mint azt mind ez a' jeles Poéta mindenképpen megérdemli, mind a' Magyar Múzyák' igaz jó baráttya méltán óhajthattya. Egyébképpen, aza, illyen segedelmek és készûletek nélkûl, eggy olly jó 's tökélletes új kiadást senki nem ígérhet, a' melly (általlyában tekíntve) tellyes hibátlansága által minden további kétségnek elejét vegye; minden további keresést és új vizsgálást valósággal szükségtelenné tegyen; és jövendõben-is minden Könyvnyomtatónak, a' ki Faludi Ferentz' Magyar Múzyáját újra, 's talán még szebb, még díszesebb köntösbe öltöztetni kívánnya, mint- sem a' millyent néki most mink adhatunk, bizonyos példáúl szolgálhasson.