BATSÁNYI JÁNOS: SERKENTÕ VÁLASZ. VIRÁG BENEDEKHEZ, 1789. (SZÉKESFEHÉRVÁRRA) 0020


Vettem leveledet Duna mellyékérõl,
Dicsõült királyink temetõhelyérõl,
Hol nemzetünk újra felkelõ fényérõl
S Nemesnek énekelsz szép gyõzedelmérõl.

Látom: a természet két legszebb kincsével
Birván, érzékeny szív s mennyei elmével - Gyakran barátkozol múzsák seregével,
S borostyánt érdemelsz lantod verésével.

Megjártam múzsáddal Szelim bús országát:
Dõlõfélben láttam tündéres nagyságát;
Letette hajdani dagályos vadságát:
Gyász-szn váltotta fel a félhold világát.

Iszonyodva nézi kipusztult vidékit,
Félelem s jaj tölti elrémült hajlékit;
Hasztalan mutatja hatalma árnyékit,
Végsõ romlás várja Ozmán maradékit.

Néha- nap Szulejmán ha kardját kötötte,
Egész kereszténység reszketett elõtte;
S ha vitéz nemzetünk útját nem vehette,
Vérengzõ táborát Bécs alá verette. -

Szerencse kockái ekképpen változnak;
Egynek dicsõséget, másnak gyászt okoznak.
Ha két hatalmasok öszvebarátkoznak,
Harmadik fejére végsõ veszélyt hoznak.

Innét emelkedvén elmémnek szárbyára,
Klióval szállottam Apolló halmára,
S felvevén a földet szemem cirkalmára,
Úgy néztem a népek változó sorsára.

[p 0021] Egek! mely képeket láttanak szemeim!
Mely szörnyûségeken jártak képzésim!
Irtózás fogta el érzékenységeim,
Míg végre keblembe hullhattak könyveim.

Mint a bús tengernek felzúdult habjai
Ordítnak, s halmokra dõlöngnek halmai:
Úgy törnek egymásra a földnek fiai,
Harag s bosszúságnak gerjesztvén lángjai.

Sokalják társoknak kiszabott pályáját,
Nem várhatják srba-döntõ nyavalyáját;
Magok élesítik a halál kaszáját,
S dicsekedve rontják istenök munkáját!

Nékünk is, hajdan Tanais partjait
Elhagyván, lakhelyünk szoros határait,
S nem tudván az egek titkos szándékait,
Harcolva kerestük õsink birtokait, -

Mennyi vér festette súlyos fegyverinket,
Míg elfoglalhattuk új örökséinket?
S Róma törvényihez szabván erkölcsinket,
Bátran mivelhettük gazdag mezeinket?

Mennyi magyarértõl pirult Márs oltára,
Hogy hazánk ne jutna mások birtokára?
Eldõdink, felkelvén gyakran oltalmára,
Százezrenként dõltek ellenség kardjára.

Vérbe merült idõk! Egek keménysége!
Ó Várna, ó Mohács szomorú térsége!
Tirólatok áradt hazánk sok ínsége,
Tirajtatok húnyt el régi dicsõsége!

László! vitéz ijú! kinek drága vére
Oly gyászos éjt hozott magyarok egére,
Ó! miért ügyeltél mások intésére,
Frigytörést javallók csalfa beszédére!

[p 0022] Lajos! boldogtalan atyának magzatja,
Gonosz tanácsosok példás áldozatja!
Te, kinek csak neved szomorú hangzatja
Népedet még ma is könyre fakaszthatja!

Voltam táborodnak puszta állásain,
A sietõ Duna suhogó partjain:
Bús csendesség fekszik atyáink hamvain,
S bágyadt szél lengedez sírjak hantjain.

Harmatozó homály borul a szemére,
Ha tekint az utas ez iszonyú térre;
Epedõ szívvel dõl oszlopod kövére,
Népünk s dicsõséünk temetõhelyére!

Hazánk, vitézségnek hajdan oskolája,
Ott lett dühös égnek vérengzõ pályája;
S Árpád szabad népe, híres unokája,
Ott lett egy szultánnak adózó szolgája!

Nyögött a bús nemzet jármának alatta,
De láncából magát nem szabadthatta,
Mert hogyha bosszuló fegyverét ragadta,
Akkor is csak önnön kebelét szaggatta.

Az egyenetlenség, (pokol rút fajzása!)
Irígység, kevélység titkos súgallása,
Sok maszlagos polgár garázdálkodása,
S rossz, kaján szomszédink vad agyarkodása -

Úgy hányták hazánknak szédült gyermekeit,
Mint a balszerencse játékeszközeit.
Örökös homályok fedezték egeit;
Jaj panasz töltötte bánatos völgyeit!

Hát a vallás ügye mennyi vért ontatott,
Míg az ész fáklyája világot adhatott?
Ha ki ajándékot égbõl nem kaphatott,
Mint eretnek - Tûzre s kardra hányattatott!

[p 0023] De hová, ó múzsám! gyászos énekeddel,
S szveket terhelõ emlékezeteddel?
Ne újtsd sebeink érzékenységeddel;
Hagyj fel véres könyre kísztõ keserveddel.

Ím, nyög a hazafi most is fájdalmában,
Nem vehetvén reményt árva mivoltában;
S nem találván hazát önnön hazájában,
Csak panasz, csak jajszó zeng bús ajakában.

Hasztalan említi törvénye szentségét,
Annyi drága vérrel szerzett örökségét;
Sõt, gyanúba hozván egyenes hívségét,
Ezáltal halmozza nagyobbra inségét.

Igy, ha a múltakat eszébe juttatja,
Arcáit öntözi szemének harmatja;
S ha viszont jövendõ napjait forgatja,
Szívét bú, gond, bánat s kétség fojtogatja.

Mint a sérült atya, ki háza népére
Éh-halált lát jõni kisded gyermekére,
Hogy kedveseinek lenne segédére,
Elszánja életét tenger veszélyére.

De hajóját szélnek alig eresztette,
Hogy rengõ zaj támad alatta s felette;
Csattogó mennykövek repülnek mellette;
Ég, föld, tenger egybeszakad körülötte.

Partra vervén a szél megrepedt sajkáját,
Szívdobogva éri elhagyott tanyáját,
S ölelni akarván pártját s fiacskáját,
Híve koporsóján találja árváját. -

De sokat-tûrt hazánk kétes homályában
Bízzunk a nemzetek kegyelmes atyjában!
Ha sorsa õnéki vagyon oltalmában,
Nem fog elhagyatni bús árvaságában.

[p 0023] Véget ért szenvedett erõszak-igája,
Kedvet nyér hallatlan hûsége példája;
S talán megindulván József is reája,
Biztos partra juttand hánykódó bárkája. -

Ilyen jobb szerencse reményére,
Igyekszünk mi nyelvünk felemelésére,
Hogy Phoebus, tekintvén dicsõ szépségére,
Nyájasb szemmel nézzen nagy Árpád népére.

Boldog az az ország, melynek kebelében
Múlatnak a múzsák békesség ölében.
Ott van az igazság teljes mértékében,
S törvény és szabadság egész erejében.

Míg ezek kedvelik csendes vidékinket,
S híven megõrizvén magyar erkölcsinket,
Egyességre intik hajlott szíveinket -
Addig folyja bõség áldott mezeinket.

Jövel hát, barátom! te is e pályára;
Segítsd társaidat elfuthatására.
Siessünk egyszersmind dicsõség halmára,
Míg borostyán lehet fáradságunk ára.

Lesznek majd olyanok a magyar hazában,
Kik reánk ismérnek érdem templomában,
S ha már enyészünk is ciprus árnyékában,
Jó hazafiaknak neveznek számában!