BARÓTHI SZABÓ DÁVID: PARASZTI MAJORSÁG. 0021

[ A lapszéli szöveget nem rögzítem megjegyzes v>
Már az hegy' udvában meg-gyültt folyadékok hevülnek
Föld' örökös tüzitöl. A' könnyü pára ki-repdes
A' felsö bóltokra: mikor le-potyog pedig onnan,
Egybe-szalad, 's patakot támaszt; melly lejteni kezdvén,
'S döltt helyeken szágúldozván, tengerbe futítja
Majd a' vizit, mellyet költsön vett annak-elötte,
Innet azért könnyebb, 's hasznosb víz jö-le hegyekröl;
Mert vékony gözböl ered, és a' tiszta porondon
Által szürödvén zákányját hagyja, le tészi,
Mellyett vonni szokott essönek nedve magával.
Ez pedig ámbátor páránként napnak hevétöl
A' földröl fel-emeltessék; a' földi motsokból
Még-is ugyan sokat húz; 's meg-lévén vesztve, hajósnak
Tengereken szomjúságán tágítani nem tud.

'E közben hányd, vessed eszed', melly részre tegyed-le
A' Major-ház' temetö talpát; hogy tágas, egésség'
Nem bontó, szépen feküvö legyen a' major; és ö
Díszit, nem költség, nem mesterségek; hanem zöld,
Árnyékú liget; a' réten sok részre bolyongó,
És örökös nedvet nyújtó folyadékok ajánllják.

A' ki-tsapó szomszéd vizeket, 's óldalljad az ország'
Útjait; hogy tolvaj szurkos keze, 's víznek özönje
Kárt ne tegyen sík réteiden. Mellözni motsárt-is
[p 0022] Szükséges; mivel ez nyavalyát, és mérgeket áraszt:
Meg- ront télre rakott eledelt; a' póri dolognak
Eszköziben rosdát ejt; szörnyen gözölög; hervaszt,
Öl gabonát; tókból eredö sok-féle bogárnak
Gaz fúlánkjaival patvarkodik emberi képen;
'S a' békák' seregét szittyóból fel-veri, mellyek'
Tsúf regelése zavar tsendet, 's fület éktelen' öklel.

Vak völgy közt se legyen major-haz el-rejzve: szeretném
Ezt inkább a' régi szokás-ként felleget érö
Hegy' tetejére rakatni; szelek' reptekre ki-tenni:
Mint hó-harmatban, hajtódott hegynek alatta,
Tél' idein szigorogni, 's viszont nyár' folytakor (égröl
A' kutya-tsillag heven minden részekre lehelvén)
Naptól sülni, kegyes szélnek legyezései nélkül.

Olly helyt fogj-fel azért, mellyet sem téli levesség
Völgyessége miatt fel nem vesz; sem vad, ijesztö
Szél nem ví fenn-léte miá; sem zápori nedvel
Partossága miatt nem mos, nem szaggat; hanem vagy
Úgy fekszik völgyben, hogy nyíltt levegöje lehessen;
Ül avagy úgy az hegyen, hogy ,ás szomszédbeli hegynek
Óltalmaztatván tetejétöl, mentt legyen a' szél'
Tsipösségétöl: legyen úgy terjedve lapátzon,
Hogy gyengén ö rólla vizet le-vezetni lehessen.

Halkal az hol fel-domborodik, 's dél tájra hanyatlik
A' föld, 's a' tsergö patakok szomszédosok; ottan
[p 0023] Épületre derék hely leszsz: pintzékre, szobákra,
Istállókra, 's egész ház-helyre, telekre, lemezzel
Irj- le barázdát itt; 's ne-talántán hirtelen észszel
Kárba vigyed magadat, készíts munkára-való szert
Már az elött jóval, mellyet veled eggy okos ember
Itíljen-meg egészsz esztendöbéli folyásban.

Várasbéli major külsö jószágai nélkül;
És ezek a' nélkül de viszont ne maradjanak eggyet
Nyomjon határoddal majorod; mert nem-de viselni
Nagy dolgot dítsíretesebb, mint kezdeni? mennél
Gögösben kezdödik az ház; úgy félbe hagyódik
Annál tsúfabban: hogy azért épületet állíts
Jó könnyü szerrel; 's pénzed' ki ne vessed hiába,
Elj az ajándékkal, mellyet fogsz lelni majorban.
Nyújt a' föld kö-falra követ; szál-fákat is ingyen
Házi fedélre; 's egyéb más átsi mivekre liget nyújt
Törsököt, és tökét; 's nyújt az zöld gallyat, hogy azzal
Égethess meszet, és téglát. Áshatni porondot
Vagy földböl ki; vagy a' szekeret vele rakni lehet-meg
A' közelebb lévö folyamatból. Mind ez elöre,
Míglen az építést l kezded, készítve legyen-meg.

Tél' idein ne henyéljen; hanem követ hordjon az ökröd:
A' közelebb bértzen sok Tölgyet szedjen ináról
Féjsze le, 's Plátánost; száraz munkára felettébb
Tartandó Fenyvet, Gyertyánt, 's Büköt, öszve fogódni
Melly mással nem akar: Nyár-fába pediglen harapjon
[p 0024] Már hóld' fogyta felé; de midön majd bélit el-érte,
A' vágást mélyebbre ne vidd: hagyd állani lábán;
Hogy fel-nyíltt erein roszsz nedvessége ki folyjon,
'S így tartós fáját több esztendökre vihesse.

Nem termeszt ha- talán követ épületre kövér föld:
Tégla-vetö sikeres krétából (eztet elöbbször
Vízben áztatván, azután formára lapítván,
És ottkinn nedvét szárítván a' napi fényen)
Téglákat vessen, 's azokat lángollja-ki tüzzel.
Fogjon a' munkához vagy nyárnak fogytakor; üzvén
Azt, míg ösz' végére nem ér; vagy télnek oszolván
Tsípös mérge, mikor kikelet lágyságra derül-ki.
Téli nap' a' téglák meg-nem szikkadnak eléggé;
'S el-fognak forró nyárnak repedezni hevétöl.

Három egészsz, és négy napig is mész-kályha fog égni
Szüntelen , a' míglen fenekén nem válik-el a' kö;
'S enem lövi füstös láng ki magát levegöre magossan.

A' könek neme sok, mellyböl éget-ki kementze
Több rendbéli meszet: lágy, jó színelni falat bé;
Épületre kemény kova jobb. Jó féle fövenynek
Azt tartsd, melly tsikorog kéz közt, és semmi petsétet
Nem tészen, mikor hó színü köntösre vetödik.

Mind ezeket mikoron készíteni meg fogod, háznak
Vess temetö talpat, jó tartós földre találván:
[p 0025] Hogyha pedig bellyebb ásván-is, lágya ki nem fogy:
A' falnak le-temetni negyed részét-is elég leszsz:
Tölgy-fából lehet illy eseten bé-verni karókat;
És súllyos köveket böven rakogatni hegyekbe.

Nézzenek ég' közepett villámló napra szobáid;
Hogy fellyebb hágván ez azon, és ablakid' érvén
Nyárban óldalló súgárival, házra ne hozzon
Nagy forróságot; 's mikoron a' földre hanyatlik,
Menvén fagyba szorúltt Göntzöl-szekerére; szobákba
Bé-süssön, 's a' Tél' hidegét valamennyire verje.

Mái napon mind a' várasban, mind a' majorban
Építvén némellyek, hogy a' nap' fényje találjon
Tágas bé-menetelt, olly sürün, 's nagyra hagyatnak
Ablakot, hogy házok' fedelét-is vélje, valóban
Nem falakon, hanem oszlopokon, más jámbor heverni;
És hogy üveg-hajlékok közt sem téli derekkel,
Sem széllel, se meleggel már nem gondol az ember;
Által eresztödik mert a' nap-fényjel az höség
Nyár' idein; 's ha kietlen tél fütyölni szeleknek
Táborival kezd éjszakról: a' ferge, superlát,
Melly likatsos házban le-fityeg, ki rekeszteni nem tud
Ostromló hideget. Nézök' szemeinknek imígyen
Kedveznek; 's hogy szépeknek láttassanak ott-kinn
Házak, el-nyögnek kedvetlenségeket ott-benn

[p 0026] Várasban új-módi szerént építeni házat
Könnyebben engedni lehet; küszködni holottan
Annyira nem szoktak, mint sík térségbe szelek meg.
Nyomdokidat nagy Atyáidnak te kövessed határon,
Apróbb ablakokon bé nap' súgárit eresztvén.
Arra ne nézz, hogy nagy sorral láttassanak egyre
Nyílni szobáid; hanem légyen menetel-ki belöllök
Alkalmas, 's vendég ha beléjek szállni találand,
Egy másnak dühödött hortyal ne keverje-fel álmát.

Ház lévén készülve, rakass más- féle vagyonnak
Új hajlékot, hogy a' nyirkasb hely bornak adassék:
A' melly délre teként, olajat tégy abba: rakasd- bé
A' telelö körtvélyt, almát a' száraz helyekre,
Polyvázott deszkázatokon: hogy az éjszaki dértöl
Rántz ne legyen bennek, 's lágyúlás déli szelektöl.
Lágy tüzzel fagyot ö róllok, 's roszsz nedvet oszoltass
'S mellyekben hiba van, gyakran kezeiddel apolgasd;
Eggyikröl ne-talán terjedjen másra penísz-el;
'S mind az egészsz pólzot szörnyen el-fussa betegség.

Járja szabadjában Boreás a' tsürköt által;
Nedves szárnyaival de ne férjen azokba Notus bé.
Némellyek pedig házok elött mélly vermeket ásván,
A' gabonát oda bé-temetik; 's nem féltik, hogy ottan
Vagy levegö valamelly kárt ejtsen benne, vagy essö.

[p 0027] Rágni midön kezdend gabonát a' búzai-féreg,
Ül tetején; mellytöl a' garmada meg-telik, hogyha
A' ki-kotort magokat teli tsürben szórni találod.

Kéván a' Majoros jó tágas házat: adassék
Béresnek külön szoba; 's úgy Pásztornak-is: essö,
Melly meg-ront falat, a' körmit senyveszti baromnak,
És szomorú nyavalyát okoz; Istállókba ne tsapjon.
Fellyüröl lámpás ne legyen le- fityegve; vagy a' vak
Ablak közt el-rejtve: mivel rettenti világja
A' barmot. Kenyeret, Majorosné, bóltnak alatta
Süss, Istállótól takarodván meszsze; ne vessen
A' meg-hevültt padlás lángot, 's terjedjen-el a' tüz.

Bö Konyhája kivált' légyen Majorosnak; hogy abba
Meg- melegedni kemény télben gyülhessen egészsz ház
Bé-szürkület után, 's meg-fáradt teste pihenjen
A' jól meg-rakatott tüznél; és dolgait üzze
E' mellett; mivel él' idein végezhet ha munkát,
Tenni-meg azt nappal télben nem szenvedi Gazda.

Étel után ülnek tél-túl, itt a' nagy Ekés, ott
Borzas Pásztora ketskének, 's birkének Ihászsza;
Itt tenyeres-talpas Béres; nagy vállu Kapás ott,
Morsolván-le török-búzát, avagy öszve kötözvén;
Vagy szíjos vitlát fonyván kosarakra; hegyezvén
Vagy szölöre karót. Vígabban, mint ez üdökor,
Póri leányoknál soha nem perdülnek az orsók.