BARCSAY ÁBRAHÁM: [ÁLOMFEJTÉS.] 0052


Múlt éjjel nyugovám csendes nyoszolyámon,
Lassan világosság terjede szobámon,
Hogy egy zsidót láték tanuló-lócámon,
Ki nagyon forgatta Mojsest asztalkámon.

A földöt seprette sok-kapcsú ruhája,
Könyökirül hosszan lenyúlt al-subája,
Borzos fejét fedte karimás sapkája,
Szakáll-mértéke volt köldökének tája.

Nem üzött ily tudóst Urunk a templomból,
Midön haragosan eljövén Sionból,
Sokat megpofozott farizeusokból
S némelyt bottal üzött galamb-árusokból.

Az én rabbinusom, kit álmomban láttam,
Különb írástudó volt mint tapasztaltam,
Mert a többi között, amit megtarthattam,
Ezen kérdést tevé - fülemmel hallottam:

Hogy van, hogy az Isten legszebb munkájának
Olyan rövid nevet adott volt Évának?
Miért nem nevezte már Magdalénának,
Vagy pedig legalább nagy- betü Sárának.

Mi lehet az oka? ok nélkül nem lehet.
Valaki vélhetné, hogy csúfságból esett.
Ezen a vén zsidó rútúl teprenkedett,
Mojzessel s magával nagyon veszekedett.

Azonban álmomban ötet így szemléltem
És ily kérdésire csaknem felébredtem.
Álom s ébrenlét között fetrengettem,
A zsidó árnyéknak pedig így feleltem:

Mit tévelyegsz annyit Énoch unokája,
Min töröd fejedet Dávidnak szolgája?
Látod, titkos ugyan Istennek munkája,
De minden oly eggyes, mint frigyes-ládája.

Azért nevezte ö Évát oly rövidre,
Hogyha Ádám akar a szentelt helyekre
Menni, vagy feküdni fige-levelekre,
Hamar szólíthassa Évát mindezekre.

E kis dologban is ritka bölcsessége,
Tudta, hogy Ádámnak nagy lészen restsége,
Mivel igen terhes férj kötelessége,
Azért ada rövid nevet ö-felesége.

Serény is volt anyánk, mondják, úr dolgára
És igen figyelmes parancsolatjára,
Ám reá is kapott a tiltott almára.
(2 ... ]

Tehát ö restsége oka esetünknek,
Azért nincsen vége s hossza sok bününknek,
Bár rövid is neve most feleségünknek,
Eleget nem tészünk kötelességünknek.

Eltünék a zsidó, midön így szólottam
(2 ... ]
S én álom öléböl így kiszabadúltam,
És a barátságnak végre így áldoztam:

[p 0054] Menjetek, ó Múzsák, menjetek Évához,
Menjetek Pilades szerelmes társához,
Vigyétek álmomat Garamnak partjához,
S a nappal szóljatok fényes ablakához,

Midön elterjeszti kedves sugárait
S arany színre festi hegyek oldalait,
Midön elvégezvén gyönyörü álmait,
Éva bészólítja titkos szolgálóit,

Múzsák! ez órában ötet köszöntsétek,
Kész szolgálatomat néki jelentsétek,
Örök hívségemet lábához tegyétek
S álmomat ö neki ekképpen fejtsétek:

A szakállas zsidó az idöt jelenti,
Az írás barátság frigyeit jegyezi,
A kérdés barátnak szívét kisérgeti,
Hogy vajjon - mit ígért, azt el nem felejti?

Bánkesze, 1772. december 23.