BARCSAY ÁBRAHÁM: EGY NAGYSAGOS ASZSZONYSÁGNAK INTÉSÉRE. 0110


Vettem, Drága Néném! kedves leveledet,
Fogadom tanátsod', tsókolom kezedet,
Abból esmérhetem egyénes szívedet,
Hogy jóra intetted tévelygö Ötsédet.

[p 0111] Ritka madár vagy te, Phoenix e' világon,
Nints párod városbann, nintsen pusztaságon,
Tsoda, hogy ilyly virág termett vad Tótságon,
Látszik, hogy Eleid nöttek Magyarságon.

Ott, hol hidek havak' ködös fellegeit,
Liptónak 's Árvának mostoha hegyeit,
Örökös tél tartja Pásztorok' helyeit,
Ki keresné, kérlek, Flóra' szekfüveit.

Meg botsáss, Jó Néném! én ki Daciabann, Születtem Ilona tündér Országábann,
Ámbár szép Oláhnék hordoztak pólyábann,
Nem vagyok olyly rögzött Vénus' ) játékábann.

Tudom én zablázni nagy indúlatimat,
Söt, ha világ bánná nyájas tréfáimat,
Vagy merné tzáfolni kis mulatságimat,
Tudnám változtatni hajlandóságimat.

Ezer tárgya vagyon érzékeny szívemnek,
Tetszik a' szép a' jó eleven szememnek,
Kedves a' dítséret gyenge füleimnek,
Tzélja ditsöséges habozó lelkemnek.

Sokszor el merülvén könyv' olvasásábann,
Éjtszakákat töltök Minerva' karjábann,
Sokszor Diánának futván hajlékábann,
Napokat mulatok tölgy fák' árnyékéábann.

[p 0112] Most egy magas hegyen hajnal' hasadását,
Társaimmal várván kürtöknek fuvását,
Midön szarvas futna kutyák' ugatását,
Nyughatatlan várom puska' ropogását.

Majd a' Nagy Várasak' tolyongó útszáin,
Egyedül sétálván téglázott bástyáin,
Magambann nevetek Nagyoknak pompáin,
Kiket hívság hordoz bolond taligáin.

Most udvarhozz menvén pipes öltözetbenn,
Kényesen bé lépek büszke készületbenn,
Hertzegekre török egyik szegletbenn,
Még túl egy nagy fejü Tanáts fut elömbenn.

Egymást meg ölelvén mosolygó artzával,
Harmadiknak intek fejem' hajtásával,
A' többit üdvözlöm szem' hunyorgatásával,
S koptatom a' márványt tsizmámnak talpával.

Képzelj ezer madárt egy nagy kalitkábann,
Kikre nap kezd sütni Pünkösdnek havábann,
Vagy meg anynyi majmot Kálmárnak boltjábann,
Ezek úgy tsevegnek Tsászár' udvarábann.

Egyik arany gyapjas, más tsillaggal fényes,
Ennek kúlts vsn zsebjében, más kereszttel kényes,
Ez jól tud számolni, amaz nagy törvényes,
Kiki nagyra vágyik, kiki szerentsét les.

[p 0113] Egyet toppantanak, sorjábann áll minden,
Az Udvar érkezik leg nagyobb fényébenn,
Gyémántos Kalap van Királynak fejébenn,
Bé ül méltósággal aranyos székébenn.

Szerentse azonnal tsorba kerekével,
Melléje férkezik Írígység Nénjével,
Az hinti javait Királynak kezével,
Míg ez szívekbenn száll mérges epéjével.

Barát Barátjának itt lesz ellensége,
Itt vész sok Jámbornak minden reménysége,
Itt nyeletik soknak saját öröksége,
Innét bomlik gyakran Hazánk' békesége.

Menynyi híres Vitéz, ki vérét ontotta,
Szedett borostyánját ingyen oda hagyta,
Menynyi igaz Polgárt társa meg rontotta,
Végre vagyonától 's tisztétöl fosztotta.

Nints e' szemfény vesztö helynek írására,
Elegendö eröm le rajzolására,
Onnét el tántorgok Nézök' piatzára,
Hol szememet vetem Játszók' tsoportjára.

Itt ezer gyertyának gyenge világánál,
Nyoltzvan hegedünek babonás hangjánál,
A' Várasnak színét Mómus' játékánál,
Ájúlásbann látom leg kisebb tréfánál.

[p 0114] Ott találom Chloét bársonyos székébenn,
Lankadtság van szemén, unalom szívébenn,
Tárgyat néz magának Nézök' seregébenn,
Forog legyezöje gyürüzött kezébenn.

Egy tekíntetével Dámont tsalogatja,
Mással szép Alexis' ) szívét tsábítgatja,
Egynek alabastrom melylyét mutogatja,
Míg amannak kezét tsókra nyújtogatja.

Más, ki már nyoltzadik ötödét éltének
El érvén végére jutott szépségének,
Hogy el titkolhassa ragyáit szívének,
Festékkel mázolja rántzait börének.

Láttam Vén anyóst is kendözött artzával,
Nézö helyre jöni görbült derekával,
Láttam pipeskedni újmódi búbjával,
'S öt' is nyájaskodni agg Filémonjával.