BARANYI LÁSZLÓ: HEVERÉS PÁRNÁJA. AZ AZ: A' KI NEM MUNKÁLKODIK NE-IS EGYÉK. 0003


Nem adatván nékem tudni jövendökröl
Hadd lehessen szólnom az el-múlt idökröl.
Hát kötelességem, kérnem engedelmet,
Igaz ha az ügyem a' szerént védelmet.
Hogy a' példa-beszéd szándékom Summája;
Ki-ki maga érzi hol szorít Csizmája.
Azért, ha ki ítél, ne a' Személlyt nézze,
De mit, mikor, miért együvé intézze.
Ha hogy, Archimédes lehetett valaha,
Nézvén tsak dologra, nyakát el-vágtak ha.
Ha olly' leszsz mást szóllánd meg-ítélö Bíróm,
Légyen írásommal engemet meg-bíróm.
Ha hát Eleimet majd elö- számlálom,
Éltem le-írását, azokkal pólálom.
Ne légyen idegen dolog Olvasónak,
Kinek a' mint tetszik, írom ezt a' jónak.
Ezt hogy: Igaz bátor, mindenütt, fel- tévén,
Már bizvást ki-mondom, kezdeni kész lévén.

VÍKEDVÜ DOBOZI bizonyos mind vóltak,
Talán BÁRÁNYI-is, míg lett hogy meg-hóltak.
Török 's Kurutz Világ meg-bizonyította,
Mikor Király öket Hívének tartotta.
Várad, úgy Debretzen, Bihar Vármegye-is,
Esmerte hármokat, Olaszi Kö-híd-is.

[p 0004] VÍGKEDVU Nagy Atyám vólt ez Leányáról,
Ma-is nevezetes jó Biróságáról,
Felesége Túri Nagy Kata, ( N. Vígkedvü Mihályné Túri N. Kata 1679. 18 xbr. ) nem Anna,
Mutattya Templomé Üst, aranyos Kanna.
Kik' Leánya Anna vala, honnét jön vérsége.
Mondja ezer hat-száz hetven hat osztállya,
Hol Fia Pál, Javát Annyának számlállya,
Mit hozott Attyához, mint Mostohájának,
De azért ki- adja Fia 's Leányának.
Részét, Mihály 's Anna töle lett Vérének,
Attya 's nem Annyáról véle Testvérének,
Nevezvén már Annát a' Feleségének
Baranyi Mihálynak, Húgát egységének.
E' Pál ( Vígkedvü Pál 1676. ) tizen-hat száz hetven
hatodikban
Hagya fedös Pohárt Templom nagyobbikban.
Mikor Nagy Váradot, 's Várát Török birta,
Onnan Senán-Passa Debretzennek írta,
Haragodra Németh Tábort meg-tudatni
Küldje hogy Követét, onnét hirt hozatni,
El-is külde Mihály Vígkedvü Fö Biró;
De hogy Követ nem vólt okossággal biró,
Nem mint parantsolták, hirt monda Passának;
De mint határon túl tettzék ö magának,
Mellyel a' Városra nagy haragot hoza,
'S Ártatlan Bírónak vég veszélyt okoza;
Mert a' dühös Senán parantsolá jöjjön
Hamar, hogy magáról vizet se töröljön
[p 0005] Hozzája Váradra, ki tüstént indúlván
Köz Néptöl bútsúzik, mint két rész búsúlván,
Oda-is érkezett mint Törökök várták,
'S Olaszi Kö Hídnál sinórral meg-fojták. (2 ... ]
De a' Tirannus sem maradt büntetetlen;
Mert nyoltz napra Bulyok ( Bartha Bóldisár de Annô 1660 11-dik Rész a' 72-dik Levélen, a' Bulyok Bassák (Hohéroknak mondatnak) ) meg- dermett kelletlen. ( Bartha Bóldisár Crónikája Debreczenben 1664 I. Rész az 1661 Esztendöröl a' 108 Levélen. )

ÕRebbik DOBOZI ISTVÁN ki Bóldisárt
Igazgatá Barthát, formában nyomni sárt,
Akkor már Bíró vólt mikor az Országon,
Duna 's Tisza körül, túl 's innen a' Vágon,
Török Iga alatt sok veszély meg-fordúlt,
Debretzenre föképp' özönnel rá tódúlt,
Ha ki többet kívánsz, olvasd Krónikáját
Bartha' Bóldisárnak akkori Munkáját.