BR. APOR PÉTER: APOR PÉTER FOGSÁGÁRÓL. (TÖREDÉK.) 0003


16.Az kurucz Gyergyóból meg visszajõ Csikban.
Meghallják hogy volnék én az klastromban
S én hogy eszköz voltam az csiki dologban.
Ellenem dúl
fúlnak erõssen magokban.

Engem strásáltatnak, hogy el ne szaladnék.
Vagy hogy az nímetnek levelet ne írnék:
Nem is küldtem soha, mégis azt hirdették:
Északa jõ s megyen levelem, azt vélték.

Szappanos Mihály is erõssen fenyeget:
Két darabba feloszt, ha valahol lelhet.
Kenyeret nem eszem, mihent tõlle lehet.
Idõt mihelt nekem elvesztemre vehet.

Azonban egy éjjel mind el szaladának
És Molduva felé utat halasztának.
Mert kémjektõl akkor olyan hírt hallának:
Éjjel jõ az nímet, ha nem szaladnának.

Másnap az nímetség el-bejõve Csíkban,
Éjjel azt meghozák nékem az klastromban.
Aluszom immáron csak jó vigalomban.
Másnap eleiben menék vigasságban. Gondolom nem félek immár az kurucztól.
Graven is hallotta mind az csíkiaktól:
Ha nem lettem volna, minnyájon házaktól
Õk elmentek volna, félvén haragjától.

Midõn azért én is semmitõl félnék.
Sõt ez cselekedetért grátiát várnék.
Az kinek lehetne ajándékkal lennék,
Hogy cselekedetem Generálnak vinnék:

[p 0004] Az generálisnak egyik kapitányát,
Vagy regimentyinek az edgyik Hauchmanját, ( T.i. hauptmann-ját = kapitányát. )
Mill nevût, Szebenben [hogy az akaratját] ( A zárójelbe tett 3 szó ki van húzva. )
Elküldik és vennék Generál parancsát.

Másfél hétig jára Szeben városában
[Az] nimet mind addig (2 ... ]
(2 ... ] herczegnek (2 ... ]
(2 ... ] ( E versszak vége a lap alján egérrágás következtében hiányzik. )

Immár halljad kérlek sok szenvedésemet,
ūrtatlanúl való rabbá esésemet,
És ok nélkûl való kárban esésemet,
Nagy nyomorúságban töltött életemet.

Szebenbõl hogy vissza Mill kapitány jöve,
Ilyen izenetet mingyárást õ töve:
Hat lovat hogy külgyek, mert arra szüksége
Brassai Generál számára es ( Székely tájszólás = is. ) lenne.

Mondám: várakozzék, nem mondom, nem adok,
Gyergyóban van Gravn, kit már haza várok,
Meglátom, hogy mit mond és jó szívvel adok,
Miért kell aztot adnom, tõlle lument ( T. i. felvilágosítást. ) várok.

Hát maga kévánta lovakot magána, Római császárnak hogy szolgálatjának
Ellene állottam, hamisság voltanak,
Rám fogá s panaszt tõn ott az Commandónak.

Az Commandó vala Barajd regimenje
Vicecolonellusa e az Henichse (így!) ( Königsegg? )
Ki Mill kapitánynak panaszát hogy érté,
Engem magához hívata sietve.

Félni nem is tudtam, csak hamar kimenék,
Ott volt Mill kapitány, hogy én oda juték,
[p 0005] Henicz egy pohár bort rám köszöne, s ivék
Midõne (így!) én is már innia akarnék.

Mondgya Mill haraggal kapitány azomban:
Vicecolonellus vessed árestumban
Apor Pétert, mert tett akadált utomban.
Fogyatkozás van császár szolgálatjában.

Én eleget mondám: nekem nem úgy monták
És hogy nem úgy izent, azt megbizonyítják
Mások is, mert sokan voltak, kik hallották:
Felel: õ jól [tudja, neki is] jól monták.

(2 ... ] em[ber]séges em (2 ... ]
(2 ... ]
(2 ... ]
(2 ... ] ( Egy versszak egérrágás miatt a lap alján hiányzik. )

Ihol jõ azomban Graven adjutánja,
Mondgya: generális Rabutin akarja
És Graven uramnak aztot parancsolja,
Hogy tétessen engem mentest árestomba.

Vétkemet nem tudtam, mindentõl kérdeztem:
Valjon árestomban miért én vetettem?
De senki nem tudta, én is nem érthettem,
Ártatlanságomot bizony jól érzettem.

Ezt hogy meghallá kedves feleségem. ( Így!, Egy szótaggal kevesebb. )
Megyen õ Gravenhez, kérdi mi az vétkem.
Mert tudgya hogy semmit én nem cselekedtem:
Felel: õ sem tudgya nekem semmi vétkem.

Hogy egy fakó lovam Millnek nem adtam volt,
Hanem hogy Gravennek ajándékoztam volt,
Ellenem Mill Hauchmonn (így!) mind nagy haragban volt
És hogy megejthessen, tudom hogy azon volt. Alig tehetnének engem árestomban,
Mill kapitány siet menni az klastromban,
[p 0006] Hozzá, hogy érkezék, kérdezi azomban,
Hogy az edgyetmásom volna melyik házban?

Megmutaták neki, melyben hogy bemene,
Ládáimot mindgyárt szánakra tétette
S szállására onnét mindgyárást kiküldte,
Mindenem, mit kapott, onnan kivitette. Kevés élésemre való portékám is
Vitték és hordották aztot az szászok is,
Az mimet kaphatták, azt az szolgái is,
Nem hattak énnékem ottan semmit is (így!)

Onnan [hát]ra mene barátok kertiben.
[Hol] lovaim voltak kurucz [félelmiben]
(2 ... ] is maga (2 ... ]
(2 ... ] hamar (2 ... ] ( A zárójelbe tett és kipontozott részek a lap alján egérrágás miatt hiányzanak. )

Azomban nyolcz lovat az lakadalmakor
Szülei adtak volt, az mint szokás akkor
Adni s azokat is elvitte Mill, mikor
Az én lovaimot elvitte mind akkor. Boldog Isten, hogyha vétettem volna is,
Valjon edgy ártatlan asszony ( Az eredetiben tévedésbõl "Attyaony" írva. ) mit mivelt is,
Vagy inkább ártatlan mit mivelhetett is,
Hogy elvegyék, az mit atyja adott volt is.

Csak egy lepedõt is neki meg nem hadtak,
Kendeit, abroszszat tõlle mind elvontak,
Az fejér ru[hájábó]l is mind elhoztak,
Csknem egy ing (2 ... ] csak ugy mar[adtak]. ( Ezen versszak oldalt van írva s hiányos. )

De mi szomorúabb: valjon egy kis gyermek
Ki öt esztendõben jár, ártatlan lélek, ( Eredetileg így volt, de át van húzva: "De mi szomorúabb: valljon négy esztendõs
Gyermek mit véthetett s miben volt az bûnös", )

Mit véthetett, aztot foghatta mi vétek?
Vagy mit cselekedett olyan kicsin gyermek?

[p 0007] Egy kis köntösöcskét Bécsbõl az nagyanyja
Küldött volt s szerzett volt itt is édes anyja,
Az ingecskéit is annak is kihányja,
Az többivel edgyütt szállására vonja.

Viselõs asszonyon Isten is könyörûl -
S majd pedig az hites társam megbetegûl,
Jószágom eladtam egy kis borért, kibûl
Igyék beteg ágyban, lenne hogy könnyebbûl.

Nem gondola avval, azt is elvitette
S maga pinczéiben magána tétette,
Semmi élést neki nem hagyott, elszedte,
Az mi kevés vala, magának szerzette.

Könyves szemmel írom s avval olvashatod,
Valaki szomorú példámot olvasod,
Vétek nélkûl eztet hogy szenvednem látod,
Keserves példámot [magad] is szánhatod.

(2 ... ] Szent Imréhre (2 ... ] érkeztünk (2 ... ] ( Egy versszak egérrágás következtében a lap alján hiányzik, s több nincs meg. )

(Két levélnyi, 4-edrétû papiroson, br. Apor Péter sajátkezû írásával, javításokkal, törlésekkel, a br. Apor család altorjai levéltárában. )