ÁNYOS PÁL: A' KIADÓNAK ELÖBESZÉDGYE. 000V


Á ) NYOSNAK részenként 's már ezelött több esztendökkel kiadott egynehány költeménnyei olly különös kedvességet nyertek; minden munkájinak öszve- gyüjtések 's közre-botsáttások iránt tett jelentésem olly nagy örömmel fogadtatott mindenfelé a' Magyar Hazának érdemes tudós fijaitól: hogy elöre könnyen elgondolhatom, melly jó szemmel fogják most látni e' jeles poétájoknak megjelenését mind azok, valakik a' szépet és jót érezni, 's anyai nyelveket illnedöül [p 000V] I betsülni tudgyák. Söt elhihetem, hogy nehezen-is esett sok jó és buzgó hazafiaknak az utánna való hoszszas várakozás. -

Tudtam vala, hogy Aünyos' írásai meg-vannak valahol, valakinél; de, noha eleget fáradoztam felkeresésekben, több esztendök elfolytak még-is, a' míg nyomokba akadhattam; - a' mint-hogy valójában még e' mái napig sem vehettem azokat mind kezemhez.

Ányos' versei, "a' mint öszve valának írva, (úgy mond még életében lévö jó baráttya) Tisztelendö Bersenyi Kristóf Paulínus' kezébe jutának 784 esztendöben); ettöl kikérte azokat Fö-tisztelendö Zsolnai Dávid, Veszprémi Kánonok Úr, azzal az ígérettel, hogy ki fogja nyomtattatni." - A' poétának ezen kérdésben lévö írásai, negyed rétben öszve-köttetve, nálam vagynak; de ez az egy kötet, mellyet a' Pozsonyi koronázás [p 000V] II utánn 790 esztendöben, November' vége felé) a' most-nevezett Kánonok Úr maga adott kezemhez, nem foglallya magában Ányosnak minden munkájit. A' többit tehát más helyeken kellette felkeresnem, másoktól öszve-szereznem.

A' midön 1793 esztendöre már annyit öszve-gyüjtöttem, hogy egy kötetre valót közre botsáthattam volna; olly sok új akadályokra találtam egyszerre 's véletlenül, és azutánn olly sok viszontagságok között hányta-vetette életemet a' bal szerentse, hogy lehetetlen vala mind eddig, régen tett ígéretemet tellyesíttenem. Reménylem azért édes Hazámtól, hogy nem fogja vétekül tulajdoníttani ebbéli késedelmemet; valamint szinte azon szolgáltatnak akaratom ellen történtt elmúlatását-is, mellyet szeretö fijától külömben talán kívánhatott volna, - 's mellyet valóban minden szerentsésebb-születésü polgárjától méltán megkívánhat.

[p 000V] III Imhol vannak tehát most Ányosnak mind azon munkáji, a' mellyekre eddig-elé szert tehettem. Azok, a' mellyek itt (ezen nyomtatott kötetben) nem találtatnak: vagy nintsenek kezemnél, vagy pedig nem nyomtatni valók. Ha idövel elökerülnek, és nyomtatásra alkalmatosak lesznek: akkor, jó baráttyainak leveleikkel egygyütt, vagy én-tölem, vagy más akármellyik Magyar Poétától (mert Ányos' kiadójának, poétának - legalább versszerzönek - kell lenni magának-is) második kötet vagy toldalék gyanánt ki fognak adattathatni. -

Olvasván Ányosnak kiadása iránt a' Magyar Múzaumban közönségessé tett jelentésemet, (2 ... ] azt kívánták tölem némellyek: hogy, minek-elötte munkájit kinyomtattatnám, jobbítsam-meg poétai fogyatkozásait, 's leveleikben kijegyzett versbéli hibájit; és, [p 000I] X hogy annál könnyebben 's bizonyosabban elérhetnék tzéllyokat, példákat-is küldöttek a' véltt jobbításra. Jóvá hagytam szándékjokat; de tanáttsokat, a' közlött példák szerént, nem követhettem, mert - szentségtörésnek tartottam volna, a' Magyar Apolló' egygyik fö-papjának írásait úgy megrongálni! Mások ellenben azt akarták volna, hogy minden verseit úgy, a' mint kezemhez jöttek, minden hibákkal egygyütt, (ki nem vévén még a' leíráskor történtteket-is) betü szerént nyomtattassam-ki. Ezeknek sem teheték eleget: jól tudván több másokkal én-is, hol és mit kívánhasson a' diplomacia fides; mit kívánnyon-meg, ellenben, az illyfélékben egygy okos kiadónak kötelessége, és magának- is egy nem régen (söt mí-velünk) éltt poétának ditsössége.

A' közép útonn jártam tehát; az az: helyre hoztam a' valóságos és tetemesebb fogyatkozásokat; megegyengettem a' hibás [p 000X] verseket; és azt, a' mi azokban nyelvünknek kényes természetét, vagy a' poézisnak megszeghetetlen regulájit sértette, - a' mennyire az értelemnek tsonkíttása vagy egész rendeknek felbontása nélkül lehetséges vala, - szabadon 's könnyü kézzel megváltoztattam.

Mert valóban kényes a' Magyar Nyelv! Ollyan, mint ama' szabadon-született, jól-neveltt, 's minden viszontagságai között-is ártatlanságban maradott szüz Leány, kinek tiszta erkölttse, 's ennek érzéséböl származó nemes büszkesége, semmiféle eröszakot meg nem szenved. Megnyerheted idövel és tetszésedre hajthatod nagyra-termett 's minden szépnek és jónak elfogadására alkalmatos szívét, - ha illendö módgyát tudod, és olly boldog tsillag alatt születtettél, hogy ezt tudhasd; de (akárki légy külömben!) e' nélkül ne járúlly hozzája, ne alkalmatlankodgyál rajta: mert - szégyennel-tele kosarat kapsz!