ZOMBORI ANTAL: HISTORIA SACRA 0001


Nagy sokan lam ackoron az kiralhoz hailanak, Israelnek fiai sokan el hodolanak, szantalan û kõzzûlõk Isten boszszusagara baluannak szolgalanak, nag1 retteneteskeppen az szenth tõruent meg vetuen Istentûl szakadanak.

De lam ismeg az kiral' leuelet el kûldõze, Ierusalem varosban kõuetet û ereszte, az Iuda uarasinak minden tartomanira leuelet ki ereszte, mindenût lam az kiral' nagy sok fenitek alat ezeket hirdettete.

Orszagomban ez vtan aldozatot ki teszen, es ki az szent tenplomban kõniõrgesre fel megien, az szombatnak napiatis es egieb innepeket ellenûnk meg szentelne, Moysesnek tõrueniet valaki meg tartana halalt minden szenuedne.

Szantalan nag' sok oltart, az kiral' czinaltata, tisztatalan allatot azokra hozni hagia, diszno hust aldozatra mindeneknek vennie erõssen paranczola, az kõrniûlmetelkedest Israel fia kõszt Antiochus meg tilta.

Ackor mingiart az kiral' Isten szekrenie heliet, hamar fel emeltete Iupiternek û kepet, mindeneknek erõssen hadgya paranczolatban hog' az tiszteltetneiek, ki azt nem czelekedne kiralnak hagiasabol minden meg õlettetnek.

Az Isten szent tõrueniet az kiral' nem bõczûle, Istennek haragiatul semmit û nem rettege, de nag' vakmerõkeppen es nag' Istentelenûl mind ezekben el mene, Istennek szent neuenek draga tiszteletinek tõrekedek ellene.

Megh ismeg hamarsaggal leuelet el kûldõze, orszagaban mind szellel szerte szerint izene, izenetit nekie, es û paranczolattiat ha ki nem bõczûlneie, nag' retteneteskeppen mind õreget es kiczint kimiletlen õletne.

Az Isten nepe kõzzûl nagy sokan el hailanak, Moisesnek tõrueniet hamar mind hatra hagyak, Antiochus kiral'tul szereztetet baluannak ûk hamar szolgalanak, sokan azert ackoron Israelnek fiai Istentûl szakadanak.

[p 0002] Riuas es nag' siuas azoc kõzõt lam vala, kik az szent tõruen mellet meg maradtanak vala, mert mindenût azokat az Antiochus kiral' igen õleti uala, es az õrõk tõmlõczre tartia vala mind ûket meg foghat vala.

Israelnek fiai mind boligoban iutanak, ackoron az baluannak kic lam nem szolgalanak, varasoknak kiuûle kietlen nag' pusztakban szegeniek budosanac, nagy szep draga helieket Israelnec fiai soc helien pusztan hagianak.

Antiochus ackoron az draga szent oltarra, Istennec templomaban ki szepen vala rakua, tisztatalan allatot diszno hust aldozatra nag' sokat fel hozata, szerte szerint mindenût kiraly igy czelekedek Isten boszusagara.

Israel fiaiban sokan meg õletenek, az kiral' beszedenek kik ot nem engedenek, soc aszoniallatok kic û gyermeczkeieket kõrniûl lam meteltettec, Kiralnac hagiasabol nagy sok helié szegeniek halalt mind szenuedenec.

Sokan ackor kõzzûlõc egy tanaczban vegezec, feienkét ezt magokban erõssen meg tekelletec kiralnak beszedenec, kiczintûl mind nagiglan hogy ûk ne engednenec, de az igaz hit mellet szõrniû halalt minniaian õrõmmel szenuednenek.

Varosban lam eg' iambor Isten felõ Pap vala, iambor vé Matatias ki neuezetben vala, az Isten templomaban Ierusalem varosban ki hiuen szolgal vala, az eg' elõ Istennec draga szent tõruenieben tudos ember ez vala.

Puszta hegien Modinnac egykor û le ûlt vala, az Antiochus elõt ackor budosik vala, Israelnek fiai ackor sokan û vele egiût budosnac vala, draga szep beszedeckel kiket ot Matatias nagy szepen oktat vala.

Rendel õt szep fiai szepen neki valanac, kic kõzzûl az harma lam nag' sokat szolgalanac, az egy igaz hit mellet Israel fiaiual sokat hadakozanak, egez Sido orszagban Isten tõruenie mellet nagy sok vert hullatanac.

[p 0003] Ezekrõl mostanaban szolunk mi enekûnkben, Antiochus kirallial mint harczoltak, eltekben, az egy igaz hit mellet menni sok vert hullattak eleteknec rendiben, Israelnek fiai kiert niluan Istennec lõttenec nagy kedueben.

Matatias mikoron az hegien mar hogy ûlne, ot nag' keserues sirast ackoron igy û kezde, Vram iai vgy mond nekem miert szûletettem en hogy ezeket most latnam, az szent templom romlasat Ierusalem varosnac szõrniû nagy pusztulasat.

Ot û vele egiemben Israelnec fiai, mind azockal egiembé Matatias fiai, ot nagy soc ideiglen az Istennec nepei erõssen kesergenec, Matatias az iambor neki õt szep fiai giazbà mind õltõzenek.

Czudalatos sok sirast ackoron ûk mind tõnec, mert nagy sok ven iamborok kõsztõk meg õletenec, tiszteletes szep iffiak Israelnec leani nagy sokan szenûedenec, nem kiuanniacc immaron gonoz vilagban valo elteket ûk szegenniek.

Antiochus ez dolgot mikoron meg hallana, Modin varasa fele hogy nag' sok nep ment volna, hamarsaggal az kiraly szantalan sok nepeit oda kûldõtte uala, Israelnek fiai Antiochus Kiralnac sokan hódoltac vala.

Paranczolati ackor Antiochus kiralnak, az Matatias Papnal semmit lam nem foganac, õt edes fiaiual semmiben û nekie soha nem engedenec, az Isten tõruenienec szep igaz uallasaban holtig meg maradanac.

Izenet az kiraltul lõn lam Matatiasnac, hog' ûis mar engedne az paranczolatoknac, mikeppen azok kõzzûl varasibà kic vadnac neki sokan engettec, ig' û nag' vrasagban es nag' kedueben lenne Antiochus Kiralnac.

Temerdeki soc kinczet kiral' ackor igere, az ven Matatias pap ha nekie engedne, araniat es ezûst nag' sok draga szep kinczet Kiral' ueki [!] igire, tisztatalan allatot Matatias pap tsak hogy aldozatra fel vinne.

[p 0004] Az kõuet beszedere monda nagy fel szóual, szõrniû halát szenuedni kesz vagiok fiaimmal, Israelnek fiai ha mind el szakadnakis az Isten tõruenietûl, en es az en fiaim holtig el nem szakadunc Moyses tõruenietûl.

Nam ackoron eg' Sido aldozatot hamar tõn, diszno hust aldozatra Sido mingiarton fel vin, Modinnac varosaban kiralnak hagiasabol Sido aldozatot tõn, az Matatias papnak es az Isten nepenek ezzel û nag' boszut tõn.

Ez dolgot Matatias ot mikoron nezneie, Isten szent tõrueniehez vala neki szerelme, az Sidot Matatias vgian ot az oltaron nagy hamar altal vere, kiralnak kõuetetis ki ûtet keszerite egiût ûket meg õle.

Ot minden oltarokat Modinban el tõrete, onnet û el induluan egy pusztaban siete, nagy fel szoual kialtia Matatias mindennec vtanna siessenec, Isten szent tõrueniehez kiknec vagion szerelmek varosbol ki mennienec.

Antiochus kiralnac hire lõn mind ezekben, hogy az û hiueinec halaloc lõ Modinban, Matatias Pap vtan hamarsaggal az Kiral' kûlde az nagy pusztaban, Israelnec nepeit Antiochus akaria õletni haragiaban.

Remûlenec minniaian Israelnec fiai, minden felõl ût kõrniûl fogtak û ellensegi, az Szombatnac szent napiat akarnak lam û velek szemtûl szemben meg vinni, keszeritik ezzelis Isté tõruenie mellõl ûket el szakasztani.

Czac hamar û nekiec ezec meg felelenec, az Szombatnak û napiat hogy ûk meg szentelneiec, az û ellensegeckel az szombatnak szent napian hogy ûk nem ûtkõznenec, Moysesnec altala Istentûl ki adatot tõruent ûk meg nem szegnek.

Izraelnec fiai minniaian aszt kialtiac, hogy ûk inkab akarnac meg halnia aszt mongiac, az szombatnac szent napiat Isté tõruenie szerint hogy ûk meg nem szentelnec, Istentûl ki adatot Moysesnec tõrueniet hogy ûk meg nem bõczûlnek.