TINODI SEBESTIEN: AZ VDVARBIRACROL ES KVLCHYAROKROL. 0135


SZeretedbõl ayanlom szolgalatomat
Kijert enis varom az en hasznomat
Kõnyõrõguen kerõm vrasagodat
Ennekõm meg bochyasd meg bantasomat.

Oly igen nagy gondban magam foglaltam
Kibõl minden iomat enes takartam
Isten malasztyanac eszt aianlottam
Kiert mindenkoron en halat attam.

Le fûgesztõt fõuel le szegic nyakam
Ket szõmõm vilaga vagyon homalyban
Az en iro kezem reszket az pennan
Feyem szedûlõgue nagy gondolkoduan.

Gondot adoc en az oly embereknec
Ki szegin feiemõn nem keserûlnec
Mert vers szõrzesõmbe atkomba lesznec
Ielõsben Vduarbirac kulchyaroc lesznec.

Az mely vrhoz megyõc sokszor meg hagyac
Magam louam abrakat beuõn meg agyac
De balfõlõc felõl gyakran bochyatyac
Gyakorta az vrat velem bantattyac.

Legyõn Isten nekic hogy el halgatyac
Azert regyistromba õc mind be iryac
Mert aszt az vrébol magoknac lopiac
Soc szegin leginyõc aszt meg ohittyac.

Oh mely nagy kart tesznec az vduarbirac
Mert titkon magoknac sokat takarnac
Igõn hizõlkõdnec sokat chyel chyapnac
Ki miat az vrac soc kart vallanac.

Karát neha az vr eszebe veszi
Hamar chyal biradat chikleben eyti
Az mint õ akarya nem vgy vendegli
Mert szõme szõreben szoktac szaggatni.

Bolondoc ez fele chyal vduarbirac
Tisztõsseg adassec az iamboranac
Kijc szolgat szõrõznec aaz õ vroknac
Vr hire nelkûl es soc ioual vannac.

Oh mely dichyeretõs oly vduar biro
Ki mindõnbõl vrnac hiuõn takaro
Az iambor szogaknac nem buchyu ado
Sõt minden iauaual õket taplalo.

Rest vduarbirakon atoc nem hasznal
Az ki õt atkozya kopaszt borotual
Õc attyafiasoc az cziganokual
Orczaioc temerdõc nagy alnoksagual.

Noha volna nekõm chyac mast io borom
Feiem batorodnec hangos lenne szóm
Kõz bortul meg szorul rosdas en torkom
Kibõl vtalatos en horutasom.

Az vr es az aszszon bir õ hazaual
Kinec õ akaria lehet io borual
Az kit lat hogy engõdelmes dolgaual
Az ûrest nem marad û poharaual.

[p 0136] Kik nem adak Bohnian it io borokat
Magas partû sõn meg vduarbijrakat
Velõc egyetõmben az kulchyarokat
Kic akasztofara meltoc azokat.

Az boros vijz nadat terõmt orromba
Egessegõt nem ad nekõm dolgomba
Kõssebõdic gegem az Cronikaba
Kijert vduarbijrac esnec atkomba.

Szomat iobban rikhantatom io bortul
Ha io hijrt halhatoc vrasagottul
Keues betegsegõm feledõm attul
Nagy soc io adassec menieij vrtul.

Talam gonozt monnac az vduarbirac
Azzal sem gondoloc chyac io bort agyanac
Ha bûdõs bort adnac Sebõc deaknac
Azzal õ vroktul el buchusztatnac.

Esznec szegijn iffiac fagyos etkeket
Reya inyoc adnac bûdõs lõteket
Szolgalo leyanioknac souan etkeket
Reya inioc adnac boros vizeket.

Vigan boszszokodnac leyanioc iffiac
Az vduarbiraknac es kulchiaroknac
Lelkõkert õk sapi soltart oluasnac
Dolhaij decretomot feyõkre monnac.

Leés vonsziác neha kulchiart kõmerõl
Iffiac meg bûntetic ez il bûnerõl
Az õ abrakiokat el vesteserõl
Mert aszt palást alat horgyac pijnczebõl.

Cyuda mint ciel chiapnac az õ vroknac
Hogy az õ haznara safarkodnanac
Aszt elõ sem mongyac menyet kobornac
Palast alat io bort menyet harczolnac.

Kis kõkõllõ mellet Betlen farkaFnac [!] Bohnyaij hazanal meg iratanac
Mert vers szõrzeseben sebõk deaknac
Nem vr hijreuel bõdõs bort adanac.

Nagy Idaij kulchiar az bohnyaiual
Lam atyafijas volt alnoksagaual
Nem baratkozik velem az io borokual
Ha fijam it kûldõm illet szitokual.

Agyon Isten nekic olij io malaztot
Taplalyac io borral sebõc deakot
Vele egye õmben [!] io szolgalokat
Feiõkre ne variak az rut atkokat. Finis.