TINODI SEBESTIEN: CAPITAN GYÕRGY BAI VIADALYA. 0131


Soc rendbeli nep vagyon ez vilagba
Kic vannac Istennec hiuatalyaba
Kûlõmb kûlõmb keppen õ malasztyaban
Ki ki hiuõn el iaryon õ dolgaba.

En mast szloc chyac vitezlõ dolgokrol
Ielõsben vég varakban lakozokrol
Az Istentõl adatot malasztiokrol
Poganokual gyakor harczolasokrol.

Bator sziuel az vitesseghõz vannac
Ha ellensegõt halnac meg vidulnac
Gyorsan õ io louokra fel fordulnac
Az ellensegnec hamar arczul alnac.

Erõssen viunac szerenchyat kesertnec
Kic kõzzûlõc meg halnac sebesûlnec
Kic kõzzûlõc õrõg rabsagban esnec
Ki nem valtoszhatnac õc gyõttretetnec.

Soknac marad hazol szegin aruayoc
Nemzetsegõc iaygatnac attyoc annyoc
Miuel ki valthatnac ninchen morhayoc
Chyac ohitua koldulnac nyaualyasoc.

[p 0132] Terekeken ha diadalmat vesznec
Nagy halakat adnac õc az Istennec
Õrûlnec vigadnac az nyeressegnec
Mentõl inkab annac tisztõssegenec.

Io leginyõc vitezõc veg hazagba
Vannac gyakran Tereckel bai viuasb [!]
Az kõrõsztyen hitert gyakor harczokban
Es io hijrért neuért soc orszagokba.

Ez esztendõben mely dolog tõrtenéc
Kit ha hallanatoc meg beszellenec
Hollo kõben egy iambor vitez lakec
Hogy kit hiunac az io Kapitan Gyõrgynec.

Nam Zondaba egy hirõs terõc vala
Hubiar Aga ki io vitez vala
Egy Rábert ketten õszue vesztec vala
Kit Hubiar hitire ki kért vala.

De Capitan õt hitetlennec ira
Kit ha akarna õ vele meg viuna
Az Hubiar ehõz kész lõn hogy halla
Vele meg viuna valahol akarna.

Ennec helyet Buiac alat valasztac
Szent Lõrincznec napiat õc erre hagyac
Vitezõc ezõn sokan vigadanac
Halát adanac Istenben bizanac.

Az io Capitan kõnyõrõg vranac
Im az vitez io Losonci Istuannac
Szabatsagot adna bay viadalnac
Az nemes vr igy szolla Capitannac.

Keresõdet ebbõl en meg hallanam
Szabadsagod en te nekõd meg adnam
Ha Kiralnac meltosagát nem tudnam
Mert ez al õ felsege meltosagan.

Capitan Gyõrgy ezen valo buuaba
Io Losoncit el hagya haragiaba
Io Groff Miklosnac kõnyõrõg dolgaba
Ot es semmi nem kele õ dolgaba.

Az io Kiralhoz siete kõnyõrge
Ebben az io Kiral neki engede
Erre kele szeginnec soc kõltsege
Azzal sem gondol vagyon nagy õrõme.

Siete lõn Batori Gyõrgy szolgaya
Nemes vrfij azon igen vigada
Az bay vijadalra nagy gondot ada
Vitezlõ baratinac el irata.

Soc io leginnyel Losonci el iuta
Az vitez Bebec Gyõrgy szep szerrel iuta
Vitez Balasij Ianos es el iuta
Az io Zay Ferencz es hamar iuta.

Az io Zzoltai Istuan es ot vala
Negyedfel szaz loual õc gyûltec vala
Az napra Buyakba be gyûltec vala
Az vitez Capitan Gyõrgy õrûl vala.

Bay viadalhoz hamar fel keszûle
Chyac az io Istennec õ ot kõnyõrge
Meg gyouonec mindõnt õ meg kõuete
Az vr Vachoraiát õ hozza veue.

Az Õltõzest mint õc regen vegesztec
Egy Panczelba Kurachymba õltõzec
Ket hegyõs tõrét hanchyarat fel kõtéc
Botaual paisaual fel ûltetéc.

Chyuda szep sereggel ki indulanac
Buyac alat egy szep retre iutanac
Az yrfijac szep õltõzue valanac
Ot mely vigan nagy szepen iargalanac.

[p 0133] Az vitez hubiar Aga el iuta
Szep õltõszue nagy szep szerrel õ vala
Az hatuanbol Ahmat Aga ot vala
Vgyan onnan Gyapher aga ot vala.

Pyspõksegbõl vaaczbol az Chirkin aga
Szondabol ot vala turszon vayuoda
Ezõkel negy szaz terec szep nep vala
Buiac ala az retre iuttac vala

It kõszõttõk igen szep visz foly vala
Szep seregõc ket felõl alnac vala
Vrfiakat terekec chyudaliac vala
Õ neuõket szepõn kerdõszic vala.

Tanachykoszuan õc szalagot adanac
Hogy vala mely partul ne chyalatnanac
Onnat deli chyetõt deli huszaint
Innet hanuai Albertot Toldy Ianost.

Az vijadalt helre igaz latokat
Adac Ianosi palt szoltai Istuant
Eskodan Haran Basat deli malkuchyot
Kic ezõc kõszt hogy lassomac igazat.

Nam ez kõsztõc ot el vegezue vala
Az bay viadal mellyknec allana
Bai viuo tarsa hogy ot meg ne halna
Hireuel neueuel õt elni hadna.

Gyõrgy az vizõn szepen altal nyomtata
Hubiar es eleybe nyomtata
Az ket kopia ot szepõn õszue hayla
Gõrgy kopyaia lo nyakaba el romla.

El vegezue vala lo ne sertetnec
De ez chyac az szerechyetõl tõrtenec
Hubiar kopiaia el nem tõrhetéc
Capitannac feién vegre el tõréc.

Viadalt õc hegõs tõrrel kezdenec
Nagy erõs viadalt õ ot teuenec
Gyõrgy kõszenheti az vac szerenchyenec
Egy seb esec ot iob keze feienec.

Rayta viteznec nem vala õrõme
Mert az markat el folya piros vere
Õ kezebõl ki esec hegyõs tõre
Meg az masic hegyõs tõrt el ki veue.

Gyorsan aszt es û kezebõl el eité
Meg az Buzgant ragada elõ veue
Azzal sokaig vere meg szedité
Vegre aszt es õ kezebõl el eyte.

Nagy hamar szep hangyarat ki ragada
Azzal es az terekkel igen viua
Vitezi orczayán es nagy seb vala
Orczayát keszet veer be folta vala

Ezt az igaz latok latak szollanac
Viadaliokban õk meg allananac
Racz Ianost es hamar oda bochyatac
Az szõrzesnek allanak lassodanac.

Ketten egy mastul õk buchyut veuenec
Seregõkhõz õk nagy vigan menenec
Fegyuerõkbõl szepõn leuetkõzenec
Az Istennek nagy hala adast tõnec.

Bai viadalyok lõn nagy dijchyeretbe
Az habyat euõltbe az seregbe
Mire sebõsõle louam igyõnkbe
Lam nem vala kõztõnk ez az sõrzesbe.

Az vitezõk felelenek szollanac
Ne alichia azt õ akaratyanac
De az szerenchyenec û iarasanac
Ha louad meg hal helyebe mast adnac.

[p 0134] Iambor vitez ez beszednec meg alla
Terec sereg Zondaba vigan szalla
Io Batori Gyõrgy buyakba be szalla
Vrakual vitezekuel ot vigada.

Vitezõc errõl mind peldat vehetnec
Bay vijadalba mikoron ti mentõc
Soc fegyuer legyõn ti remensegtõc
Chyac az egy Istenhõz remenkõdgyetõc

Iol meg halhattatoc az O tõruenbe
Dauid Goliattal mint iart igyebe
Fel õltõzec Saul kiral fegyuerebe
Abban nem bizec lõn le vetkõzesbe.

Az vr Istennec bizec hatalmaba
Chyac õt kõuet be vete õ taslyaba
Chyauarito parittyat võn vyaba
Az Goliat vala mind talpig vasba.

Dauid sszõmbe iuta az nagy embõruel
Parijtyabol hagyta egy kijs kûuel
Homlokon talala el esec euel
Feiet veue õt õnnõn fegyuereuel.

Azert vijtezõc dauid tij peldatoc
Ha nagy szeretetuel Istenben bisztoc
Mindõn igyetõkben bijzon iol iartoc
Halal vtan vele egyõt vigattoc.

Latom vrac vattoc már egyessegbe
Magyarroc vattoc tij nagy szeretetbe
Kijc volnanac hozzatoc gyûlõsegbe
Az szent lelõc terichye kõzitõkbe.

Igy segél meg az Isten igyetõkbe
Szeretettel ha vijutoc igaz hijtbe
Ne bijzyatoc soc idegõn Istenbe
Chyac az szent haaromsagba egy Istenben.

Az vitezlõ nepett tij szeressetõc
Isten adomaniat velõc kõzlietõc
Kõrûletõc ciaciogoknac ne hijgyetõc
V20ket erõttõc hatra se vessetõc.

Regõn hallottam kõztetõc oliakat
Aztalioknál eretitõc chufrokat
Velõc tartyátoc az tij tanachtokat
Ot kin koplatatiatoc io szolgakat.

Oh mikoron veszõdelmet hallyatoc
Pogan mijat vagy fogsagba tugyatoc
Bolondul el veszõt tij azt vallyatoc
Keues somma pijnzel meg sem valtyatoc

Lam ha terec feiet fogliot mutatnac
Chiac egyszõr borotokba inya adnac
Es az mellet mongyatoc nagy Iambornac
Hiju erszinyel el ternec fohazkodnac.

Szeressétõc soc ioual vitezõket
Vgy gyõzhettõc mindõn ellensegõket
Es valhattoc velõc tijztõssegõket
Fõldetõkben bekeuel eltõtõket .

Ezt ki zõrze mast vaiuzic CAssaba
Neuét meg talaliac vers foliasaba
Õ be ira ezõr hatodfel szazba
Bankodic hogy keues pijnzû taslyaba. Finis.