TINODI SEBESTIEN: JVDIT ASZSZON HITORIAIA. 0118


SOkat szolhatoc az meg lõt dolgokrol
Regijeknec az õ Cronikaiokrol
O tõruenben nagy Isten haragiarol
Mast en szolloc Iudit aszszon dolgarol.

Emlekõzõm regy hadakozasrol
Nem ciak fegyverõkkel meg vert hadakrol
Nabugodonozor kiral hatalmarol
Ciuda keppen õ nagy meg romlasarol.

Ben assiriaban hatalmas vala
Nabugodonozor kiral el vala
Niniue varasban lakozik vala
Arphaxat kiralyra hadokosik vala.

Arphaxatnak hatalmat õ meg ronta
Minden orszagijt õ el foglalta a
Iob rezet vilagnak meg hodoltata
Isten gianant magat õ imattata.

Seren kõuetõket sok orzagokban
Ciliciaban bociata damaskomban
Galileaban es Samaryaban
Iordan vizenek õ hatarijban.

[p 0119] Tul az Iesse fõldében Ierusalemnec
Ethiopianac hegyõn élõknec
Ez orszagoknac es feiedelmeknec
Kõuettõktõl izene mint hiuõknec.

Iõijenec hozzam adokat hozzanac
Engedelmessegõt õc mutassanac
Isten gyanant engõm õc imadgyanac
Vgy en tõllem minden iot õc varianac.

Az Kõuetec feiedelmekhõz iutanac
Il kõuetseget õc mind meg mondanac
Feiedelmec ezen meg busulanac
Az egy Isten mellõl el sem allanac.

Nagy haraggal kõueteknec szollanac
Chyuda szockal õc meg rutoltatanac
Koõuetõc ot chyac le nem vagatanac
Õ vrokhoz alig szaladhatanac.

Vagyon nagy haragia Nabukodonozornac
Mert meg érté iarasokat szolgaijnac
Azon meg eskõuéc io szolgaijnac
Boszszu tetelt ielent mind az vraknac.

Soc vitezlõ nepet el be hiuata
Nagy hatalmas hadot hamar tamaszta
Olophernes kiralt elõ szolita
Kit az tõbbi kõzet iobnac alita.

Lam az Olophernest iol erti vala
Vitessegét hiusegét tudgya vala
Azert benne õ igen bizic vala
Az fõ hadnagyságot ra biszta vala.

Igen nagy haraggal meg fenyõgete
Hogy kegyõtlen lenne õt azon inté
Nap kelet felé õtet vgy ereszté
Mint egi Saska hadat bõuen ereszte.

Tegy soc veszõdelmet soc orszagoknac
Dulast rontast soc kulchyos varasoknac
Ielõsben kic nekõm nem hodoltanac
Engõdelõm semmi legyõn aszoknac.

Es feiedelmeket sokat le vagas
Kiket bennõc eleuenõn meg fogas
Soc orszagokat nekõm meg hodoltas
Mindenõt Istengyanant imattattas.

Reya Olopfernes ellent sem szolla
Az paranchyolatnac hiuõn meg alla
Ottan minden seregeuel indula
Mely orszagba mikort õ be iut vala.

Annac erõs varaijt rontya vala
Kulchyos varasijt tõretteti vala
Feiedelmeket le vagattat vala
Soc orszagot igy meg hodoltat vala.

Tamadanac kiralyoc keszûlenec
Mert Holofernestõl meg iyedenec
Hozza menenec es mind engedenec
Draga ayandekokat ielõntenec.

Viadalt neki senki nem ad vala
Saska modra mert õ nagy haddal vala
Feiedelmekhõz õ kegyõtlen vala
Draga aiandekhoz meg sem hait vala.

Sokat az kiralyokban levagata
Varasokban sokat õ el rontata
Kiket akara mind helyen hagyata
Nabugodonozort õ imattata.

Derec taboraual onnat indula
Ierusalem hataraban be szalla
Eszt az Sido nep mikoron meg halla
Kit Izrael nepenec monnac vala.

[p 0120] Elijedenec igen rettenenec
Kegyõtlensegetõl Olophernesnec
Tõrese ne lenne Ierusalemnec
Templomokban az draga szepsegõknec.

Tõnec aldozatot az nagy Istennec
Egyetõmben chyac neki kõnyõrgenec
Hamar izenenec az videkõknec
Hogy feienkent mint fel fegyuerkõznenec.

Iericoig Samarijaban hijrt adanac
Az szoros vtakat hogy mind be vagnac
Mert szoros be meneti az vtaknac
Fegyuerõs nepeckel aszt be allatnac.

Nagy ielõs fõ varas Ierusalem vala
Betulija mas ielõs varas vala
Az tõbbinec ezõc parancholnac vala
Hamar mindõnfelõl keszûltec vala.

Ot az vtakat be allac be vagac
Vala feiedelme Betulianac
Hijuiac vala az Eliakhim papnac
Parancholatot mind tõle tanultac.

De Israel fijai iol elnec vala
Parancholat szerent õc iarnac vala
Egymast igazan ûc szeretic vala
Bõytõlnec igen imadkoznac vala.

Istennec kõnyues szûuel kõnyõrgenec
Soc kõzzûlõc szõr ingõt viselénec
Chyelegiõckel rabsagba ne esnenec
Nagy bizodalmat Istenben veuénec.

No hamar Olofernesnec hirt adanac
Az vtakon fegyuerõsõc allananac
Hadnagyoc vitezõc be hiuatanac
Mind feienkent arrol tudakozanac.

Lam be iartunc mi mar soc orszagokat
Rontottunc varakat szep varasokat
Le vagtunc vrakat soc kiralyokat
Soholt nem lattunc elenûnc allokat.

Igen chyudalkoznac õc az orszagnac
Hogy michyoda nepec benne laknanac
Es minemû Istent ûc imadnanac
Kihõz biznac hogy elenûnc allanac.

Nagy chyendeszõn ot mind halgatnac vala
Hadnagyoc kõszt egy iambor vitez vala
Kinec neue Achior herczeg vala
Olophernesnec õ igy felelt vala.

Gyõzõdelmes felegõs [!] vram kérlec
Meg bochyassad hogy nekõd meg feleléc
Ez nep felõl en igazat beszellõc
Felsegõdnec haragiaba ne legyec.

Vannac Sido nepec it ez orszagban
Izrael fijaij ez varasokban
Vannac Istennec paranchyolatyaban
Kic chyac biznac az õ nagy io voltaban.

Az parancholat szerent ha nem elnec
Ottan az Isten haragiaban esnec
Szam kiuetesben ûc hamar vettetnec
Rabsagban insegben õc gyõtrettetnec.

Ha mikor parancholat szerént elnec
Minden ellensegõc meg tõrettetnec
Chyac keuesen oly nagy hadat meg vernec
Mind azzal es keuélsegben nem esnec.

Vgy hallottam regõn valo idõben
Egijptomban voltac õc nagy insegben
Pharaho kiralnac az õ kezeben
Istentõl voltac õc nagy bûntetesben.

[p 0121] Nagy alazatoson mikor meg tertec
Kõnyõrõguen Istentõl kegyelmet nyertec
Egyiptombol angyaltul ki vittetéc
Az tengõrõn szarazon altal mentec.

Gyorsan Pharaho kiral fel keszûlt volt
Izrael fijaijt õ kezgeti volt
Az tengõrbe mind nepeuel be ment volt
Az nagy Isten mind ot silyesztõtte volt.

Aszt es hallottam nem regi idõben
Õket atta volt az Iaszoc kezeben
Parancholat szegesert nagy insegben
Negyuen esztendeg voltac bûntetésben.

Ra gondoluan Istennec kõnyõrgenec
Es õ tõle õc kegyelmet nyertenec
Kõszõnhetic egy iambor eletenec
Egy magzat adatic felesegenec.

Iambor Manuet Isten vgy szerette
Vensegeben oly magzattal szerette
Aszt nagy hatalmas erõuel szerette
Kiuel szegin foglyokat ki mentõtte.

Chuda erõssege az Samsonnac volt
Ki erõs Oroszlant el szaggatot volt
Egy Szamar allal ezõr viteszt meg õlt volt
Az ket ezõrét el futamtatta volt.

Az Gaza varasban õ el be ment volt
Ki kapuiat vallara rantotta volt
Ebron hegyere õ el fel vitte volt
Soret võlgyeben onnat el be ment volt.

Es az Dalida aszszont el võtte volt
Ki miat erõs Samson meg vakult volt
Iaszokat egy boldban reckentõtte volt
Mert az nagy Istennec akarattya volt.

Chyac eszt felsegõs vram ved eszõdbe
Ha nem vannac mast az Isten keduebe
Bizon esnec felsegõdnec kezebe
De ha vadnac az nagy Isten keduebe.

Sies hamar illic innet el mennûnc
Mert azon felõc hogy mind it kel vesznûnc
Mert az õ Istenõc leszõn elenûnc
Ki ellen minnyaian semmie leszûnc.

Bator sziue vala Olophernesnec
Gonoszt monda az Achiot herczegnec
Paranchyola hamar az vitezõknec
Herczegõc Iktatnác az Sido nepnec.

Igen hamar õtet fogua el vinnec
Varas mellet egy nagy fahoz kõtõznec
Izrael fijai õtet be vinnec
Vgyan velõc meg rabsagaba esnéc.

Bizonytom eszt az õ rabsagaual
Hogy ez fõldõn terõmtõt allatokual
Egyeb Isten nem bir az vramnal
Az hatalmas Nabukodonozor kiralnal.

Leg ottan õt eiel fogua el viuéc
Varas mellet egy nagy fahoz kõtõzéc
Varas beliec reggel ot vgy leléc
Okát ennec õtõle mind meg ertéc.

Igen hamar õc mind fel tamadanac
Aldozanac mind Istent imadanac
Halat adanac Istenben bizanac
Olophernestõl semmit nem tartanac.

Az Olophernes taborat indita
Varas vtait meg ostromlattata
Sido nepet õ ot meg sem birhata
Szegyõnere esmeg tabort iartata.

[p 0122] Chyuda alnoksagot hamar gondola
Ki folyo kutakat mind el foglala
Betulia egy kis hegy haton vala
Szomehsaggal sokan meg halnac vala.

Az kõz nepec ezõn meg busulanac
Varast akaryac meg adni kiralnac
De nagy keresere Ozias papnac
Ot napig varast tartanac magoknac.

No akoron Betuliaban vala
Egy õzuegy aszszon neue Iudit vala
Az Merariusnac leanya vala
Kinec regõn ferye Manasses vala.

Ez õzuegy Iudit szent életû vala
Oly igen szep es û nagy gazdag vala
Senki û rola gonoszt nem szol vala
Az nagy Istent oly igen feli vala.

Neki ez dolgot hogy meg adac tudni
Akariac kiralnac varast meg adni
Az feiedelmeket kezde feddeni
Izraelnec soc iarasijt beszélni.

Deréc iarasokat az prophetaknac
Abrahamnac Isaknac es Iakobnac
Moysesnec es az tõb prophetaknac
Nyomorusagokban hálát attanac.

Vay azok it eszõtõkben vegyetõc
Es szõnetlen ertem kõnyõrõgyetõc
Mert ez eiel ez varasbol ki megyõc
Tõlem okat ti annac se kergyetõc.

Magaban lõn oly nagy imatsagaban
Az vtan be mene agyas hazaban
Hamar õltõzec draga ruhaijban
Szep aszszoni vala nagy gyenge voltaban.

Chyuda feiér piros orczaia vala
Szep sar haiat meg eresztõtte vala
Vijat szép gyûrûckel be rakta vala
Arantul kõuektûl õ fenlic vala.

Ottan indula szolgalo leanyaual
Az igen iambor szep lean Abraual
Varasbol ki mene nagy batorsagual
Az soc iamboroknac aldomasaual.

No ha iuta az varas hataraba
Ottan esec ellenseg fogsagaba
Az Olofernesnec viuec satoraba
Kiral latta aszszont nagy szep voltaba.

Vgyan szepsegere el amelkodec
Kinec szerelmere õ inditatéc
Az vitezõc egymasnac eszt beszellec
Illic ily szepõkert halalt szõnuednûnc.

Eszõs es bõlch aszszon az Iudit vala
Olofernest hogy û meg latta vala
Nagy felelmet û ot mutatot vala.

Ot û magat fõldhõz ûtõtte vala.

Rea nezuen kiral meg keserûle
Paranchola az fõldrõl fel vetete
Olofernes ût vgyan meg kerlele
Kerdesere aszszony bõlchyen felele.

Tudgyad vram Kiraly veled io leszõn
Mert az Isten te veled oly iol teszõn
Minden hatalmassag kezedben leszõn
Izrael nepe rabsagodba leszõn.

Õc az Isten ellen nagyot vetkõsztenec
Ehel szomehal nagy sokan vesznec
Aszt vegesztec barmokat mar meg õlyec
Kiknec verõket meg igyac meg elyec.

[p 0123] Nam errõl Isten õket meg tiltotta
Ezert oõket te kezedbe bochyatta
Azert hozzad az io Isten bochyata
En altalom nekõd tuttodra atta.

Sõt az Olophernes hogy ezt meg erte
Meg õrûle ezt oly igen szerete
Belsõ satoraba õtet vitete
Tisztõseggel õtet meg õrisztete.

Batorsaga az szep aszszonnac vala
Imatkozni kimenni szabad vala
Az satorbol õ el ki megyõn vala
Az Istennec õ esedõzic vala.

Egy vig keduet Olophernes ielõnte
Mert nagy gazdagon õ sokat fõszete
Soc feiedelmeket mind le ûltete
Soc vijgasagot elõttõc tetete.

Leg ottan hop mestõretõl iszene
Satorabol hogy az aszszon ki iõnne
Hogy elõtte vig keduet ielõntene
Minden akaratyanac û engedne.

Lam ha halla aszszoni hamar szõkõllec
Draga õltõszetben hamar õltõszec
Aztalahoz az kiralnac be lepec
Nagy io vijg kedu aszszontul ielõntete.

Vijg keduen Olofernes negvidula [!]
Gonoz kiuansagban geryedõz vala
Õrõmeben meg reszõgõdõt vala
Mert elteben annye bort nem it vala.

Mikor estue iol el setetõlénèc
Az vitezõc mind meg reszõgõdenec
Egyõn ketten szallasokra menenec
Olophernesnec szep agyat vetenec.

Ha mikor agyaban õtet fekõtec
Az szep sator aytaiát be tetetéc
Az szep aszszonij Iuditot ot rekesztec
Hogy Olofernessel egyût nyugodnec.

Vigan az Hopmesteres el ment vala
Az bor miat mind el aluttac vala
Az Olofernes es el bagyat vala
Aszszonij Iudit hogy eszt meg latta vala.

Nem kel alunni ot az io aszszonnac
Hamar paranchola leian Abranac
Kiuõl õrizõie lenne az satornac
Elõtte meg allapec az kiralnac.

Gyakor kõnyu hulasockal imadkozec
Az Izrael nepeiért esedõzéc
Akarattya szerént chyelekõdhetnec
Rabsagtul az nep meg menekõdhetnec.

Az szep Iudit bizec batorsagara
Hamar fel tekinte az arboz fara
Az kiralnac szep aranyas kardiara
Aszt le veué hamar lepec az agyra.

Ragada ûstõkét Olofernesnec
Ottan feiét veue az kegyõtlennec
Adá az feiét Abranac szep szûznec
Erszenyeben tenné vgy el mennenec.

Igen hamar satorbol ki menenec
Senki nem kerdi hogy houa mennenec
Velic vala imadkozni mennenec
Nagy bekeuel taborbol ki menenec.

Chyac hamar Betuliahoz iutanac
Varas õrzõknec szozatot adanac
Az feiedelmeknec õc hirt adanac
Zõndûlenec az kapuhoz futanac.

[p 0124] Vig az nep hogy az aszszont meg esmeréc
Hala adasual õt hamar be viuéc
Az meg farat aszszont õc le ûltetéc
Mely nagy szepen vigan õtet kerdõzec.

Minden iarasat õ meg bezelgeté
Olphernes feiét elõ ielõnte
Kapu fõlõt szepõn el ki tetete
Az Izrael nepét meg erûltete.

Parancholat szerént nagy felue elnec
Nagy halakat adnac õc az Istennec
Az õzuegy Iudit szent aszszon eletenec
Hogy el esõt feie Olophernesnec.

Õzuegy Iudit Kõssegõt meg tanita
Es õket oli igen meg batorita
Viadalhoz õket mind fel tamaszta
Olofernes nepere ki indita.

Raioc veuec az õ szep fegyuerõket
Szepen meg szõrzec minden seregõket
Tesznec ûuõltesõket zõngesõket
Kickel rettentenec ellensegõket.

Strasasokra mikoron õc iutanac
Az taborban azoc alig szaladanac
Feiedelmeknec hamar hirt adanac
Izrael nepij hogy raytoc volnanac.

Chyuda kepen oly igen rettenenec
Az Oloferneshõz õc sietenec
De õ agyahoz menni nem merenec
Aszszonyal velic hogy egyût fekõnnec.

Ra gondola Hop mestõr hogy eszt erté
O agyarol leplõt meg emelinte
Hát az Kiral agyát verõsitõtte
Iudit aszszony miat feiét vesztõtte.

Vitezõc meg ertéc okat halalanac
Vroc halalan õc igen siranac
Meg iedenec õc meg futamanac
Mindent hatra hagyanac el oszlanac.

Tõn nagy zõndûlest az Izrael nepe
Kittõl rettene Olofernes népe
Az szantalan soc nepnec lõn el veszte
Mind le vagatec Olofernes nepe.

Anni gazdagsagot ûc ot nyerenec
Mind feienkent nagy gazdagoc leuenec
Betuliaban nagy vigan menenec
Nagy halakat adanac az Istennec.

Nabukodonozor nagy hatalmas vala
Feiedelmektõl gyõzhetetlen vala
Az Istennec nagy ostora õ vala
Bûnõs nepnec bûntetesere vala.

Soc orszagot immar õ el birt vala
Isten gyanant õ imatatic vala
Kit az Isten boszszu keppen tart vala
Vad kepeben õt valtosztotta vala.

Fertelmes vadac kõzõt hé0t esztendé0g
Nabugodonozor chyuda keppen lakozec
Isten elõt Daniel esedõzéc
Meg emberi abrazatban valtozec.

Eltebe sokat hadakozot vala
Mikoron õ negyuen esztendõs vala
Babiloniaban õ meg holt vala
Fia vala vgyan ez neue vala.

Keresztienõc ez io pelda tinektõc
Pelda az O tõrueny az vy tõruennec
Ha parancholat szerént ti elnetec
Minden ellensegõt meg verhetnetec.

[p 0125] Inkab az Istennec ellene vattoc
Prophetac modgyara nem hadakosztoc
Nem chyuda hogy il igen nyomorogtoc
Istentõl il igõn ostorosztattoc.

Tamadgyatoc feienkent igaz hitben
Tij elyetõc az igaz szeretetben
Remensegtõc legyõn chyac az Istenben
Minden elenseg leszõn kezetõkben.

Eszt szõrzõtte az Anthimus szigedben
Tinodi Sebestien Deac kõnyueben
Bibliabol ki szette egy kedueben
Terec Balintnac hazanal elteben. Finis.