7TINODI SEBESTIEN: ENNYNGY TEREC IANOS VITESSEGE. 1553. 0089


Ez elmult gonosz ûdõket beszelõm
Vitez Terec Ianosrol emlekõzõm
Mert io hire neue õrõm en nekõm
Attya halallan keserõg en lelkõm.

Nijnchen szõme szerenchye kerekenec
Egy arant forog gazdagnac szegijnnec
Hol io hol gonosz fordul embõrõknec
Vrac es szegen legenõc mint vesznec.

Nagy soc ioual szerete az VR Isten
Vitez Terec Balintot õ élteben
Mikort vala szinten iob életeben
Az szerenche hoza veszõdelõmben

Io Terec Balintnac szep hazas tarsa
Meg marada az io Penflinger Kata
Aruasagba vele ket vitez fija
Az io Terec Ianos es Ferencz vala.

[p 0090] Nem elhete azzon sokat ez vilagba
Vran valo szertelen banatyaba
Õ meg hala Debreczen varasaba
Az ket fia marada aruasagba.

Gondola eszt Terec Ianos magaba
Hogy õ menne egy felseg vduaraba
Latna tanulna vitez lõ dolgokba
Mene Ferdinand kiral vduaraba

Io keduebe kezde kiralnac lennij
Mert hyusegel kezde neki szolgalnij
Mij iffiakhoz illic mindent tanulni
Mindõnõckel õ magat szerettetni.

Tudomaniokat õ kezde tanulni
Iatekokban vadazasban ot lenni
Gyorsasaggal sokakat meg haladni
Hazassagra kezde õ igyekõzni.

El bulchuzuan mene kynczõs Erdeibe
Io Hunyad varaba lako helebe
Szep matkayat hoza nagy õrõmebe
Attia meg hala azon esztendõbe.

Rá gondola Terec Ianos dolgara
Irnac vala ezõr hatodfel szazba
Vala huszon egy esztendõs koraba
Alla Ianos kiralne vduaraba.

Eszt kiralne aszszonnac meg ielente
Hogy õ felsege szolgaya vgy lenne
Az tereckel egût hadba nem lenne
Sõt attyayert holtig elenõc lenne.

Kiralne aszszon akor Feier Varba
Vesze õszue Kinchtartoual buuaba
Hogy ellene tamada orsagaba
Nemõtõknec magat aianlasaba.

Igen bizic Frater Gyõrgy Ferdinandba
Az kiralne aszszon terec Chiaszarba
Izene Kazon basanac Budaba
Hauaselfõldebe es az Molduaba.

Az Chiaszarnac hagyasabol iõnnenec
Segetsegel hogy mellette lennenec
Nagy hadackal azoc fel keszûlenec
Erdelsegre indulanac sietenec.

No mikoron Terec Ianos eszt erte
Hogy terecke lenne eszt nem szerete
Aszszonyatul hamar buchuiat veue
Szep szoual Aszszonyanac ezt beszelle.

Ohitua szolla kerlec meg hallgassad
Kegyelmes aszszonyom eszt meg bochiassad
En bulchumat veszõm kerlec ne banyad
Az Terec nem baratom aszt iol tudgyad.

Sõt lm tudgya felsegõd mint el vesztéc
En vitez attyamat meg ragac euéc
Terec Balintot hamis hittel vesztéc
Feiemet õchemel aruasagba vetéc.

Ra gondoluan en nem akaroc iarnom
Terekeckel egy hadba baratkoznom
Inkab ha lehet azon gondolkodom.
En attyamert raitoc akaroc halnom.

Ot az vrfij aszszonyatul el valec
Io Hunyad varaba mikor erkõzéc
Hirt mondanac Tot varadgyan nyugodnec
Kazon basa hogy erdelben be lepnec.

Leg elõl ket Agayat valasztotta
Feru agat tarsaual el bochyatta
Ket szaz loual Deuara be bochiatta
Vttanna õt szaz louagiat bochiatta.

[p 0091] Ezt hogy halla Terec Ianos vigada
Egy inassat Kosat hamar bochyata
Deuara be menne bijzon hijrt tudna
Kosa siete Deuara beiuta.

Nagy gazdagon Feru aga el iuta
Az sarampon kosa mind meg szamlala
Ket szaz loual epen az aga vala
Alij Chausz Giurbat Vayda ot vala,

Eszt meg monda kosa vitez vranac
Az vr hirre teue io szolgaynac
Errõl halat ad az menieij Vrnac
Kerdij mi teczenec az vraymnac.

Vala nagy Gyõrgy azkor az vr hadnagya
Kõsseg akaratbol vrnac eszt mongya
Harom ielõs dolgat iol meg gondolya
Hogy valami karát annac ne vállya.

Kiralne Aszszon hitij ellen leszen
Es az orszag ertemenélkûl leszen
Kezd ioszagod veszny ha ellenõc leszen
Ezõket nem nezõd kezedõn lesen.

Erre terec Ianos szolla illyéket
Regen kertem az felsegõs vr Istent
Hogy adgyon eltõmben oly io szerenchet
Terekekel agyon nekõm oly igyet.

Batorsaggal Terec Balint fogsagat
En meg torolhassam szernyû halalat
Nem nezhetõm ioszagom puztulasat
Bijzon meg kesertõm az Basa hadat.

Eszt haluan vitezõc eiel keszûlnec
Efelekor ket embõrõc iõuenec
Az Deuaij fõ birotul iõuenec
Az eskõttec nagy hijtõt izenenec.

Nagy vigan az vr trombytat hiuta
Louagjai gyalogiat el ki indita
Szaz tizen harom louagot szamlala
Hatuan het galogal eiel indula.

Terec Ianos elõl iarot bochyata
Barchaij Gaspart szep szerrel bochyata
Ielt ki ada es mindent batoryta
Vijadalnac mogyara meg tanita.

Io legenyeket feiehõz valazta
Kardos Iosat kereszturi Petert hagya
Bochkaij Miklost Palatych Gergelt hágya
Temesuari nagy Ianost õz Lazlot hagya.

Nagy Gyõrgyõt elõl Deuara bochyata
Vele Heteij Sebestyent bochyata
Vas Benedeket es vele bochyata
Tytkon az fõ birot hogy kij hiuatna.

Ot ûtûle mindent bizont ertene
Nagy Gyõrgy siete Deuara be ere
Titkon az fõ biroual õ beszelle
Hát io hitben vagyon mindent meg erte.

Deuai kertõkõn ket õsuent nita
Kin az gyalog az varasra rohanna
Terec Ianos iuta kernyûl fogata
Õ maga az var fele fel szagulda.

Igen keri az fõ biro az Agat.
Hogy Terec Ianostul õrizze magat
Mert bizonnyal tugya õ indulattyat
Rayra akaria allani boszuyat.

Sõt Deua varabol az Petõr Deac
Fel iõnnenec izene az Aganac
Nap fel kõltet az varasban ne varnac
Mert iõuetit hallya Terec Ianosnac.

[p 0092] Ez hirõckel az aga nem gondola
Sõt chac ckalardsagnac eszt mongya vala
Alij chausz Gyurbat Vayda hogy halla
Magat bisza az varhoz fel nyomtata

Batorsaggal az vitezõc iutanac
Szinten haynalban fel riazkodanac
Az gyalogoc kertõket szaggatanac
Kin az varasra õk be rohananac.

Egy bizot embõre Terec Ianosnac
Harmad magaual alla saramponac
Le ûte az lakatot louagoknac.
Kin az vitezõc ot be szaladanac.

Soc tereket varas szerte hullatnac
Sokan terekec hazba szorulanac
Louon gyalog var fele szaladanac
Soc kõzûlõc varas szerte halanac.

Terec Ianos az var felõl forgodec
Az felsõ sarampohoz talalkozec
Egy gyalog tereckel ot igyekõzéc
Elõtte az terec meg sem futaméc.

Ielõs fõ vitez embõr mongyac hogy volt
Õltõzeti neki mert szep gazdag volt
Az Feru Aganac aga tarsa volt
Egy szablyaual viadalnac allot volt.

Egy õ maga Terec Ianos mar vala
Szerencheyet Isten vgy atta vala
Hegyõs tõrel derekba vgy talala
Sarampohoz az tereket nyasola.

Nem soc mulua el esec es meg hala
Fõ szaboia az vrnac iutot vala
Az Aganac feeiet verette vala
Feru agat mondom mint meg holt vala.

Immar aga egy hazba szorult vala
Kit az poroc rea be tõrtec vala
Ot futamec louahoz istaloba
El ki hoza fel ûlni akar vala.

Ot az poroc iutanac Aga lata
Nem lõn mit tenni louat el bochiata
Az porockal nagy viadalt õ tarta
Elõttõc az kertre futua szalada.

De az poroc oly erõsen kergetéc
Egy hagsora az Aga igazodéc
Igaz akor Terec Ianos erkõzéc
Hogy meg lata hamar rea igazodéc.

El erec az hagsoig paraszt nepek
Kiktõl konczrol konczra el vagdaltatéc
Terec Ianos lata igen bankodec
Eleuenõn hogy meg nem fogathatéc.

Vitez Terec Ianos meg hatta vala
Eleuen tereket senki nefogna
Azert mindent õc ot le vagnac vala
De soc bennõc varhoz szaladot vala.

Ben egy hazba keuan vaida szorula
Nagy sebõkben az varhoz fel szalada
Kit chaszarnac vegre be mondot vala
Kiert agasagra fel võtte vala.

Remûles nagy lõn ez az poganoknac.
Futo terec meg monda az õt szaznac
Kic mind az Kazonhoz hamar futanac
Azon lõn nagy banattya az basanac.

El indula Buda felé hadaual
Hogy ne iaryon nagyob szegyen vallasual
Terec Balint halalayert fijaual
Igy iart vala vitez Terec Ianosual

[p 0093] Varasban az holt testõket szamlalac
Ket negyuen negy testet ot talalanac
Chiac negy magyar vitezõc meg halanac
Vitez Palatich Gergelt sokan szanac.

Chuda szep nyereseggel õc iaranac
Terec Ianos kûlde az Kinchtartonac
Egy tereket egy zaszlot az baratnac
Meg kõszõné mint szerelmes fianac.

Szeretettel halla eszt erdel orszag
Ez vrfiat iduezlé nagy sokasag
Eltesse es tarcha az szent haromsag
Õué legyen holta vtan menyorszag.

Egy io louat nyeresegbõl hozanac
Ayandekon mutatac az vr finac
Mongyac fõ loua volt Feru aganac
Kinel iob nem volt hadaban basanac.

Vitez Terec Ianos erûle annac
Es nagy halat ada mennyei Vrnac
Minden ioszaga meg vagyon az lonac
Nagy szeretteben neuezé Aganac.

Meg mas ellenseg hauas el fõldeben
Nagy haddal akarna iõni erdelben
Terec Ianos halla nagy õrõmeben Vas Benedõkõt bochyata tisztiben.

Benedõc az fõld népet fel tamaszta
Nemesset nemtelent hamar indita
Az Hatczakon tereckekel harczola
Vitez modra elõl iarot tartõsztata.

Õt szaz terec elõl harczolo vala
Vtanna nem meszsze negy ezõr vala
Derec tabor az vtan indult vala
Kyben terec es soc olahsag vala.

Nagy szep nepel Vas Benedõc gyûltezec
Harmadnap elõl iaroual ûtkûzéc
Vitez modra ot velec igyekûzéc
Azon kõzbe Kendefi Ianos erkõzéc.

Io rez dobiat ot hamar meg zõnditéc
Az negy ezõr Terec Olah meg futamec
Magyaroktul soc bennõc le vagatéc
Az derec tabor halla el oszlatéc.

Ezzelis Terec Ianos tisztesseget
Mindõnõktõl nyert vala io hirt neuet
Ha õ meg nem alya vala eleyket
Lat vala Erdel nagy veszõdelmeket.

Vitez Terec Ianosrol tõbet szolloc
Soc iambortul kit igazan en halloc
Mikort Lippat Vlumanra szalatoc
Ot alo seregben õtet hagyatoc.

Ennec rendit modgyat beuõn meg irtam
Derec Cronikamban en bele raktam
Mikort immar ben valatoc Lippaban
Vloman Bec be szalada az varban.

Meg chialatec Vluman Bec dolgaba
Mert soc terec el hulla viadalba
Nem szaladhatanac mind be az varba
Hidrol sokan hullanac az arokba.

Igen vagiac õket az keresztienec
Kis kapun ki szaladanac terekec
Het szazan io szerrel vadnac szegenyec
Eppen haza menni õc igyekõznec.

Nem meszsze szep seregõket latanac
Ket felé feltõkben ot szakadanac
Eggic resze az Marosra valtanac
Mas resz Terec Ianosra talalanac.

[p 0094] Terec ianos az sziluasba al vala
Hogy az tereket ot meg latta vala
Vitezeket ra noditotta vala
Õ magais bator sziuel indula.

Igen halnac vesznec ot az terekõc
Vigan forgodnac az magyar vitezõc
Terec Ianos iol forgodic kõzõtõc
Hát gyalogga esõt volt egy fû tõrõc.

Oly erõsen vij vala az hõseckel
Sokra sebet eit vala bator sziuel
Mint egy vad kan õ elõs fegyuereuel
Kit ér vala el tér vala nagy sebbel.

Kõzel iuta Terec Ianos hogy lata
Az terekhõz siete szõmben alla
Hegyõs tõrrel õtet gyagdosa vala
Es õ rea sebeket eitõt vala.

Ottan Terec Ianost õ meg futama
Loua nyakat altal ûte ki szakaszta
Õ io louan mar egy nehan seb vala
Mely louat Aganac neuezõt vala.

Mig io louat vrfi meg tõrõlgeté
Adeg Kardos Iosa faiat fel veté
Az terekben õ kopiaiat el tõré
Vasat valabol az terec ki veue.

Iuta meg egy huszar õklelni akara
Felõn szõkõllec kopia heban iara
Egyet terec szablyaual hoza chapa
Az lo faran fel singnit vagot vala.

Am el iuta mas huszares azonba
Ot es terec egyet kettõt vgorda
Hozza chvapa lo laba el szakada
Terec Ianos lata rea indula.

Hat az terec magat verõsztõtte
Ez vrfi louaual vgy õtette
Az tereket hamar fõldre eyte
Vgyan raita io louat terõngeté.

Ot az hegyõs tõrrel igen gyagdosa
Szablyaiaual az terec am fel vaga
Viteznec szep kengyel vasat talala
Az rez kengyel felig el be szakada.

Szakada Chizmaia es õ kapczaia
Azert meg nem sebesûle õ laba
Hegyõs tõrrel vrfi hozza taszita
Szablyas karyat õ az fõldhõz nyassola.

Ez vilagbol vgyan ki vegeze
Terec Ianos nagy tisztesseget nyere
Az vr Isten soka õtet eltesse
Meg tõb igyben õtet szerencheltesse.

Vay eszt ne vtalyatoc kic halyatoc
Ez vitez vr fira ti ne szolyatoc
Mert bizon keues vrfiakat latoc
Kickel egyût terekeckel vinatoc.

Kar hogy ez vrfit elõ nem veszitõc
Hogy valami tisztel nem szeretitõc
Hozza sietnenec szegen vitezõc
Hiuen szolgalna orszagtoc fõldetõc.

Ezõr õt szaz õtuen haromban
Aran labu Debreczen varasaban
Tinodinac hijac mind ez orszagba
Szerze buba egy puszta kamoraba. Finis.