TINODI SEBESTIEN: BVDAI ALI BASA HISTORIAIA. 0045


HAlyatoc már Ali Basa bõlchesegét
Budabol hadaual gyakran ki ûtését
Nyolcz varnac Castelnac romlasát veuesét
Az Õrdõg hadanac bõlchen meg kerûlesét.

Ez parancholasa vala áz Chaszarnac
Mig alatta lenne Amhat Temesuarnac
Addeg Ali basa felfõld tartomannac
Õ rontoia lenne otualo vég hazaknac.

Ra vigyaza erre herelt Ali basa
Temes varat vija az fõ Amhat basa
Budabol indula szép hadaual basa
Beszperim varalat lõn hamar meg szallasa.

Ez Beszperin vara szép pûspekség vala
Az Balatom mellet merõ kõuõn uala
Az io Paski Ianos ot fõ hadnagy vala
De az meg szalaskor kiral felé ment vala.

Ezen Ali basa nagy õrõmbe vala
Algyut igazgata lõni paranchola
Egy hetig az varat erõsen rontata
De azzal õ neki chac keueset arthata.

[p 0046] Lam ben az Porkolab io vas Mijhal vala
Ki mijat az Basa soc kart vallot vala
Eiel nappal lõnni Basa sijet vala
Kitõl varbelijec igen rettentec vala.

Tõnec hasonlast az soc gaz nep az varba
Tamadanac Porkolab ellen haragba
Az fokrol zazlokat le hanyanac buokba
Mind sakmant teuenec kijnchbe ot az tárhazba:

Az varbol gaz nepec sokan ki vgranac
Chac keuesen porkolabbal maradanac
Errõl az Terekec hamar hijrt hallanac
Az aruloc varkõrõl mind levagatanac.

Lõn nagy rettenese szegijn Vas Mihalnac
Hamar szot ki ada fogada Basanac
Bekeuel morhastul ha elbochatanac
Varat õ meg adna az hatalmas Chaszarnac.

Io Ali basa ezt hogy halla erõle
Neki fogada varat kezehõz veue
Bekeuel vas Mihalt el eresztettete
Titkon terekeket õ vtanna ereszte

Basa hagyasabol meg fogac mag sosztac
Pijnzetõl Iouatul õtet meg tisztitac
Ot meg viszsza az basanac be mutatac
Kauorokhoz ment volna õt vgy be arultac.

Az tereket basa hamar le vonyata
Elõtte Mihalnac igen loholtata
Vas Mihált ez okkal õ meg tartosz0tata
Hogy Zpaiasagot Chaszartul nyerne adna.

Soc fohazkodassal mastes io Budaban
Vagy terec orszagban vagyon nagy rabsagban
Vgy hidgyetõc terec hijtiben szauaban
Basa onnat szalla az nemes Skambriaban.

Az Fõuõn 15. napig legelénec
Esmeg io Budabol hamar heszõlenec
Szanchakoc Vaidac Bekõk egyben gyûlenec
Tizen ket ezeren algyukual eredenec.

Vitez Ali basa dolgaba bõich vala
Dregel vara alat taboraual szalla
Az var tõresere algyukat allata
Negy algyuia hat taraczkya neki chac vala.

Io vitez Zondi Gyõrgy ben Porkolab vala
Bekefalusi Gergely õ tarsa vala
De akkort hazahoz ki keredzet vala
Az meg szallaskoron el ki rekedõt vala.

Tõretni az Basa kezde Dregel varat
Ot am lerontata egy szep magas tornyat
Zondi ot elueszte egy vitez szolgaiat
Io Zoltai Ianost meg hala torony alat.

Elsõ ostromot Basa nagyot tetete
Ot soc terec vesze õ nem sokat nyere
Ezt teue Zondi Gyõrgnec io vitessege
Ot meg akar halni azt õ már eluegezte.

Sõt az varnac falát tornyat igen tõrte
Basa Oroszfalui Pappal kerette
Az varat meg adna magat ne vesztene
Már késen kõlt ahoz Zondi chac eszt izené.

Soc foglya õ neki két tõr õ hiuata
Ket enõkõs aprodgyat elõ allata
Azoc elõt ily testamentomot szolla
Az Ali basanac ket aprodgyat ayanla.

Ezen igen keri Basat õ nagysagát
Vitessegre tanicha õ két aprogyat
Es el temetesse Zondi Gyõrgynec tagiát
Mert maid it meg lattyac az õ szõrnyû halalát.

[p 0047] Gyorsan mind az negyet skarlattal ruhaza
Pinzel kapaiokat meg tõlte meg raka
Az Alij basanac szepen ki bochata
Õ minden morhayat az kõzõbre hordata.

Egete eluezte istalloba mene
Io louaijt hegyes tõrrel altal vere
Lelket az Istennec aianla igyere
Nagy derec ostromat Alij basa kezdete.

Nagy szep darda Szondinac kezebe vala
Sebõsõlue terdõn aluan õ vijv vala
Romlot toron alat altal lõttec vala
Az feiet az hegyiõl ala vetõtec vala.

Io Dregelnec vara lõn Basa kezébe
Zondinac az testet viuec eleibe
Feiet kerestete az testhõz vitete
Mint oly vitez embõrt nagy szepen temettete.

Io dicheredbe lõn Zondi vitessege
Feie felé irot kopiat fel tetete
Sagra es Gyarmatra Basa elerede
De az ket kastelba õ egy embert sem lele.

Ot mikoron iuta Szechen vara ala
Szinten Szent Margit aszszonnac napia vala
Ot Porkolab Arok hati Lõrincz vala
Azon estue varast varbol gyuytottac vala.

Lam nem merec varni az BUdaij basat
Ot meg hasonlanac sokan az fûst alat
Eiel ki szõkenec megyõn ki szalathat
Arokhati halla lata chac nyolcz szolgaiat.

Chac hamar vtannoc õ es el ki vgréc
De nem szalathata mezõben el lepéc
Mind nyolczad magaual fogua el vitetéc
Az io Szechen vara szepen erõssijuetec.

Vala Basa ezen igen nagy õrõmbe
Chac harom szazan Arzlan bekõt ereszte
Busa tornyat elõl õ meg kesertene
Kis Palankia vala, vala Balassa Sigmonte.

Abban keuesen de vitézõc valanac
Vitez Terchi Mihal Porkolabia annac
Nagy Andras, Andras deac es Zuhai Istuan
Mondac hogy az tornyot halalig meg se adnác.

Retenetõsõn Bec faluiat egette
Terchi Mihal belõl erõssen lõttete
Bec ezen haraguéc taborban siete
Ket ezeren masod napon alaia mene.

Nagy õreg ket algyut ala vonyatata
Tizenket Golyobist toronyhoz bochata
Az tornyot feiekre tõreté rontata
Terchi az toromba ot meg nem marathata.

Az Palankban onnat minnyaian iõuénec
Megis õc az Bektõl nagy hitõt veuénec
Palankot meg adac vgy el viteténec
Kiket Buiac alol bekeuel eresztenec.

Ki szalla az basa az Hollo kõfelé
Taborat iarata kõzel az vár mellé
Az porkolaboktul az varat kerete
Ket porkolab vala ackor az Hollo kõbe.

Chác Imre porkolab Szaki Andras vala
Imre meg ijedõt Andras vitéz vala
Imre az Basanac ot valaszt tõt vala
Io Hollo kõ varat õ meg igijerte vala.

Andras hogy aszt halla ottan ellent monda
Partos Drabantockal Imre ra tamada
Hegyes tõrrel tarsát altal veri vala
Ha ackor õ kezet meg nem ragadgyác vala.

[p 0048] Sietseggel varat basanac meg ada
Basa bekeuel õket el bochattata
Imre magát ezzel gyûlõsegbe hoza
Õt addéc kergetec szõkec Terec orszagba.

Taboraual Basa Buyac ala szalla
Porkolab vr kepe ot nagy Marton vala
De nem az elebbi Kopasz Marton vala
Kit io vitez modra regen el fogtac vala.

Õtõd napeg basa erõsen lõttete
Azert Buiac falat egy chepne sem serte
Chaszar kegyelmere es igen kerete
De nagy batorsaggal Nagy Marton nem igire.

Lõn kõztõc hasonlas Tár hazát fel tõréc
Eijel ki szõkénec otualot el uiuec
Az Iancharoc õket vrakon leselec
Evket mind le vagac Martont fogua el viuéc.

Nagy Marton ez nap es veszni oda vagyon
Az Ali basanac nagy chudaia vagyon
Az Buiac varanac erõs fala vagyon
Nem hitte hogy annac semmi modon arthasson.

Az szép nyeresegen basa lõn õrõmbe
Chaszar viteziben hazakban helynete
Hadaual Budaba esmeg el be mene
Evrõmebe Allat mindennel ûuõltete.

Kar lõn ez varaknac tõlûnc el veszese
Mert soc tartomannac lõn hozza terése
Kiraly felsegnec nagy kar szõnuedése
Lõn keserûsege rea gond viselése.