TINODI SEBESTIEN: AZ VEG TEMES VARBAN LOSONCI ISTVAN HALALAROL. 0036


Soc chudac kõzzûl halyatoc egy chudat
Mint el vesztétõc az veg Temes varat
Benne vesztétõc io Losonci Istuant
Soc io vitezel szannyatoc halalat.

Temes var vala egy ieles kaputoc
Terekec ellen nagy bizodalmatoc
Ielesben Tiszan tul az kic lakosztoc
Õ el veszesén tij már sokan sirtoc.

En nagy szép rendel errõl emlekõzõm
Vég Temes várnac veszesét beszélõm
Io Losoncinac vitessegét ielentõm
Kinec halatát sziuemben kesergõm.

Parancholattya felseges Kiralnac
Az õ kepenec Ianos Baptisztanac
Ha lesz ki lepte Ianos Kiraly fianac
Az veg hazakat foglalna maganac.

Hamar foglala Erdelt vég hazakat
Kikben õ hagya ielõs tiszt tartokat
Io Losoncinac érté vitéz voltát Kezében biza az vég Temes varat.

[p 0037] Az ket Kampot is mellette bochata
Az nemes viteszt szep szoual vnzonla
Mig õfelsege Ispant valasztana
Õ Temõs varra hiuseggel gondolna.

Nagy engõdelmes lõn parancholatnac
Mert hiuen akar szolgalni Kiralnac
Szép hazaianac ez Szegen orszagnac
Chac ez lõn oka szõrnyû halalanac.

Vigan be szalla az veg Temes varba
Lata az varat szertelen voltaba
Õ rá gondolá szorgalmatossagba
Minden sûksegét be takaritasba.

Sõt otmellette ket vrfiju vala
Prini Gabriel nemes vrfij vala
Batori Miklos masic vrfij vata [!]
Mint egy atyoknac õc szolgalnac vala.

De lam Losonci magaban gondola
Õ viteziuel chatara indulna
Meg ielentene magát hoogy kivolna
Isten akara szerenchét talala.

Egy nehan Naszagy Tiszan fel iõt vala
Vizrõl Bechenél ki szalottac vala
Az nazagyokba nepet hattac vala
Beche hostagiat õc egetic vala.

Losonci Istuan ot rayoc talala
Az terekekuel viadalnac alla
Kopiác romlanac õ igen vagdala
Soc fogoly eséc soc terec fõ hulla.

Ot fõuen hazi Ferenchnec inassát
Egy terec viszi fogua mint õ rabiát
Vitez Losonci lata ûté louát
Ot az tereknec el vaga õ nyakat.

Sokan Naszagra amot õklelénec
De az terekec vizen el menénec
Szép nyereséget vitezec nyerénec
Chac egy fõ legént kõzûlõc veszténec.

Ot vesze vitez Bogacheuit Stepan
Nagy vigan vala io Losonci Istuan
Vég Temes várba soc feieket hozuan
Ielõs foglyokat õ elõtte haytuan.

Nagy vigan lattya kõznép az varasban
Vannac Istennec nagy hala adásban
Vitéz éltéiert nagy imadkozasban
Eltesse tarcha soká ez vilagban.

Chaszar Szuliman halla orszagaban
Hogy Ianos Kiral fia budosoban
O vég hazai nemõt hatalmaba
Õ birtoka mind volna foglalasba.

Szuliman azon igen meg busula
Az Beglér bekõt hamar elbochata
Rayta lõt boszszut hogy meg torlanaia
Hatuan ezeren Beglerbec indula.

Chac hamar nagy szép hazakat õ meg võn
Beche Bechkereke õ kezé0ben lõn
Soc apro varral Chanad kezében lõn
Lippaban szalla ot nagy õrõme lõn.

Onnat siete vég Temes vár ala
Vitéz Losonci vigan várya vala
Már arrol néki fogadasa vala
Hogy Temes várba nagy hiuen szolgalna.

Meg szàllá tizenkèt napig vitatà
Beglér bec ackor semmit nem kaphata
Mert io Losonci vitezkedic vala
Minden nap harczon õ kopiat tõr vala.

[p 0038] Errõl bõuebben Cronicamban írtam
Vitessegerõl tõbbet belé raktam
De hogy halalat neki meg irhassam
Summa szerént chac ezeket mast irtam.

Siet Beglérbec onnat el ki szalla
Losonci miat mert nagy szegyent valla
Soc fõ vitéze neki ot el hulla
Vitéz Losonci vtanna indula.

Tõn soc harczolast az Begler nepéuel
Mind harmad napig õ io viteziuel
De nem iarhata ot soc nyereseguel
Onnat el tere Fel Lakra nepeuel.

Elõl iaroban szaguldot bochata
Az Deréc sereg vtanna indula
Fellakot akkor Kaidaz Aga birya
Aga meg erté louara fordula.

Még az dérékát õ nem lattya vala
Az szaguldora õklelni akara
Deréc sereget mihelen meg lata
Ot hatat ada vár felé fut vala.

Eszt io Losonci lata nem mulata
Vgyan inokban Emõlchõre iuta
Vijadalt kezde sokat el hullata
Lakot meg véue foglyokat fogata.

Soc gazdagsaggal Kaidaz Aga vala
Ki Losoncinac foglya esõt vala
Kit Temes varba soká tartot vala
Io hirt io neuet akkor es nyert vala.

Idõ el muluan egy gyûlést tetete
Ferdinand Kiral Posomba hirdete
Az Magyar vrac minden hogy ot lenne
Orszag iauarol mindent iot vegezne.

Elfel gyõlénec az Szent Matias napra
Õk ot valasztac orszag oltalmara
Batori Andrast Erdeli Vaidasagra
Losonci Istuant Temesi Ispansagra.

Nagy fogadasoc lõnec tij kõztetõc
Vrac hogy egymast tij meg segellytõc
Hogy ha ellenseg iõnne kerõletõc
Halalig egyõt halnatoc elnétõc.

Sõt az kiralis szep szot mondot vala
Hogy igyetõkben mellétõc allana
Személye szerent vagy fija tamadna
Egyõt véletõc élni halni akarna.

Igen nagy gondba io Losonci eséc
Ketsegõs vala hogy meg segelenéc
De az Kiraltul igen megfélemléc
Tysztõt venni õ keszerytetéc.

Io hit alat ot kiralnac fogada
Õ felsegénec hogy hiuen szolgalna
De Chaladinac lenne õ tutora
Kiral õ magát mindenbe ayanla.

Siet keszûlni az vég Temesuarba
Azzon tarsatul az Cyeite varaba
Szép gyermekitõl buchuzic buaba
Tõbbé nem lattya gondolya magába.

Soc ohitasoc lõnec baratytul
Tõrõc Ferencztõl io Tiszt tartoitul
Az io Prinitõl es Orszag Christophtul
Vég buchut vesõn mint io fijaitul.

Keszûletiuel méne Ispansagba
Temesuariac varyac vigasagba
Mikent attyokat nagy hala adasba
Õtet ûduezlic soc io szerenchaba.

[p 0039] Vala Beglérbec Chaszar haragiaba
Hogy Temes varat el hatta vtaban
Vluma bekõt veszni io Lippaba
Semié teué õ tiszt tartasaba.

Ottan szolita Chaszar fõ tanachát
Chaszari kepét az nagy Amhat Basat
Meg fenyegeté haraggal az Basat
Nemõt kiralyon meg alya boszszuiat.

Magyar orszagra sijes nagy hadamual
Vé1g Temes várat szalyad hatalmamual
Nekem meg vegyed soc szép Algyuimual
Semmit ne gondoly nepembéli karual.

Onnat masfelõl hauas elbe Molduaba
Keszõn legyenec vitezim dolgokba
Az Kiral hada az Erdeli orszagba
Hogy ha lennénec read indulatba.

Derec taborral õssenec Erdelbe
Semmi felelmed nem lészen igyedbe
Kenches Budarol harmad keszûletbe
Varakat szegyenely Basa fel fõldbe.

Onnat sem leszen felelmed igyedbe
Losonci feiet vagy magát elõmbe
Nekõm iktassad lasam õrõmembe
Io Magyarország legyen mind kezembe.

Eszt haluan Basa fõ haituan ki méne
Az fõ basackal mind egybe beszélle
Velõc egyembe meg chaszarhoz mene
Az Beglerbeknec õ kegyelmet nyerer [!] .

Vele egyembe Amhat fel keszûle
Szanchac es vaida ioc vala õ vele
Szaz hatuan ezeren Basa el erede
Szaz Taraszc tizen hat Fal tõrõ vele.

Iuta az puszta Somlyonal meg szálla
Onnat szaguldot vég Temes vár ala
Szent Iuan napian Penteken bochata
Vitéz Losonci akkort hon nem vala.

Temes vár dolgát kiuõl futya vala
Õ Ioszagabol mindent takar vala
Basa ot voltat immar tidgya vala
Õ éltét soka nem remélli vala.

Azon penteken chac negyed magaual
Õ be szalada nagy szerenchaiaual
Az hõsec lõnec oly nagy vigasagual
Losonci bisztat mindent batorsagual.

Io vitezeket mind egybe hiuata
Minden nemzetõt õ elõ szolita
Az varas nepét es elõ szolita
Nagy erõs hittel nekic aszt fogada.

Nem szanya velõc az õnûn halalát
Minden kenchenec nekic ki osztasat
Holtig szolgalya az õ szép hazaiat
Io szolgainac igeri iószagát.

Ot az vitézõc nagy õrõmbe lõnec
Es nagy io keduel õk es eskûénec
Tisztõssegõkre ot veszni mernénec
Keresztiensegért halalt szenuedné0nec.

Polgaroc es mind meg eskûttec vala
Losonci Istuan õt száz loual vala
Vitez Kis Kampo ket szaz loual vala
Serédi Gyõrgynec szaz louagia vala.

Prini Gabrielé szaz louag vala
Az forgach Simon hatuan loual vala
Dom Gaspar Három száz Spanyollal vala
Harom szaz Che drabant nemõt chac szaz vala.

[p *004] 0 Velõc harom szaz magyar drabant vala
Ot az varasbol harmadfel száz vala
Mind az kõsseggel harmadfel ezõr vala
Vitéz Losonci bisztatasba vala.

Gyorsan masod nap hartzoloc iõuénec
Temes var alat iargalni kezdenec
Vitezõc sokan fõ lora ûlénec
Io Losonciual gyorsan ki ûténec.

Nam ez vrfiu bator vitéz vala
Mindenût elõt õ kó0piåt tõr vala
Vitez kis Kampoes ot vele vala
Az vrfi mellet õ kopiat tõr vala.

Akkor az harczon soc fõ terec vesze
Soc szegen legén vitessegét ielõnte
Iffiu Sulyoc Istuan kõzûlõc ot vesze
Vitéz Losonci vigan meg be tére.

Chac hamar iuta negyed nap az Basa
Temes vár alá az Chaszarnac hada
Vlicia mezõn taborát iarata
Sanchokat hanya algyut igazgata.

Im az Temes var Temes vizben vagyon
Az viz kõrûle nagy folyasba vagyon
Nap kelet felõl sziget varas vagyon
Az fel szél felõl deréc varat vagyon.

Oly szép arockal keritese vagyon
Harom kapuia az varasnac vagyon
Es ké0t bastiaia fõldbõl rakot vagyon
Vár varas kõzõt egy szép vyz vár vagyon.

No ot délfelõl Vlicia mezeye
Hogy kijn meg szallot az Chaszar ereie
Rettenetessen onnat kezdéc lõnie
Temes vár falát igen tõretnie.

El tõréc onnat mind az fõ hazakat
Fõldenig rontác az nagy kõ falokat
Varbol fel gyuitac Szigethen hazakat
Abban es vinec terekec algyukat.

Tõretni kezdec onnat is az varat
Vele egyetembe fõldbõl rakot bastiát
Abban õrizni hattac io Don Gaspart
Erõssen rontác varat es az bastiát.

Eszt az terekec ostromlani kezdéc
Vitéz Don Gaspar igen emeberkõdéc
Io Spanyoloc mint vitezõkdénec [!]
Ot lõn el veszte Nikapoli Beknec.

Mogya Don Gaspar szernyû halalanac
Mikor terekec onnat tagulanac
Méne tõrésere fel az Bastianac
Derekát altal lõuéc Don Gasparnac.

Ezen vitezõc sokan bankodanac
Halala ot lõn oly nagy soc pogannac
Kin az terekec igen ohaytanac
Pora el fogya az Amhat basanac.

Soc porral iuta Natulyai basa
Nagy soc eléssel chac ezõr louagia
Sebesi hõsec ki mentec chatara
Egy falka tereket hanyánac szablyara.

Vitéz Losonci mikor aszt meg erté
Hogy segitsége sohonnat nem lenne
Porral eléssel õ nem sokat érne
Ho penszt az népnec nem tud honnat venne.

Az õ kõlchége már el fogyot vala
Az egész hadnac ki osztotta vala
Titkos deakiàt szolitotta vala
Il tanusagot neki adot vala.

[p 0041] Rea vgy gondoly fiam Istuan deac
Ez Temes várbol im én ki bochatlac
En parancholoc minden Tiszt tartomnac
Kenchõm ioszagom zalagban hanyanac.

Engem kõlchéguel neppel ertessetõc
Mert Isten vtan bizom chac bennetõc
Testamentomom im adom ti néktõc
Benne meg vagyon mint chelekõdgyetõc.

Chuda szerenchen Istuan el ki iõue
Az Tiszt tartokkal kõlchégõt be kûlde
Soldot hirdetuen szép falka nép gyûle
Varkuch Tamas es szép népet ereszte.

Sõt az Szegedi Tot Mihal fel gyûlt volt
Negy vagy õt szazan Temes var fele ment volt
Terekec miat nepét vesztõte volt
Sebben keuesen onnat szaladot volt.

Chalatsagát meg é1rtéc Tot Mihalnac
Az segellõ nép ot meg hasonlanac
Maros reuetõl mind hatra oszlanac
Io Losoncinac azzal but adanac.

Ez idõ kõzbe naponként vitata
Temes vár falát Basa vgy rontata
Harom oldala mind fõldenig romla
Chac nagy kapuban Losonci marada.

Sok ezõr terekõc ostromokon vesze
Az vitezeckel vrfi meg epede
Elés beuen ninch vannac nagy chsegbe
Ninch remensegõc sohonnet igyõkbe.

Sõt az Istennec lelkét aianlotta
Irgalmassagát chac õ neki varta
Az vitezeket ily szockal bisztata
Iutalma annac lészõn menyorszagba.

Immar szent Iakab napiara iutanac
Harmincz kettõd nap vala vár viuasnac
Basa keszite népit vég ostromnac
Avagy meg vészic vagy mind ot el hulnac.

Tõnec nagy zengést meg siualkodánac
Retenetesen menénec viz várnac
Ot es terekec sokan el hullanac
Nagy vidalual viz varba szallanac.

Siuas nagy riuas vala az varasba
Vitezõc vannac varba ohitasba
Senki nem mehet varbol az varasba
Mind ket fel vagyon chac terec markaba.

Ezen Losonci meg sem rettent vala
Egy nehany ezõr terekben el hulla
Az Amhat basa szot be adot vala
Az Chaszar hitit vrfijnac aianla.

Basác Szanchakoc hitõket ayanla
Chac Temesvarat Chaszarnac meg adná
Az vitezeckel ot õ meg nem halna
minden sereckel bekeuel bochatna.

Az io Losonci arra meg sem haila
Spaniol Nemõt Magyar neki szolla
Az varasbol es be izentéc vala
Nagy szep szauockal azon keric vala.

Sies meg adni ez megromlot varat
Ne veszes it el soc nyomorultakat
Velõnc egyembe vitezi magadat
Elég tisztõssegben latod hatalunkat.

Tõn nagy ohitást vrfij gondban eséc
Mint az kõssegnec regõn meg eskõuec
Hogy hiuen egyût halnanac elnénec
Kõzakarattal varat meg igeréc.

[p 0042] Immar Losonci a vég Temes varba
Hét ezer golyobist rakot rakasba
Kijt az terekec lõttec be az varba
Nepeuel szorult chac az nagy kapuba.

Az varasijac vannac kõnyõrgésbe
Vrfi ne legyen az nap ki menesbe
Mert õk nem kerõc rakodua szekérbe
Õc kezõc lesznec reggel el menésbe.

Nam az vitezõc vgy szorgalmasztattyac
Az nap mentõket hogy elne halaszyac
Ha elhalasztyac bizon azt meg bannyac
Az terec dolgat mert sokan iol tudiac.

Vitez Losonci az kõssegõt szaná
Nekic meg eskõt velõc élne halna
Reggerre hagya hogy velõc indulna
Eiel keszõlne minden keszen varna.

Sõt az kimenest igy rendõle hagya
Az varas nepet elõtte bochatná
Õ szekereijt ké0t rendel bochatna
Az szekerec kõszt nepeuel indulna.

Deréc gyalogoc mind vtól mennenec
Reggel fõ lora vitezõc ûlenec
Az vr iffiaij fel õltõsztetenec
Varbol varasba vgy szepen menénec.

Õtuen ezere az Chaszar hadanac
Kiuõl louon ûl Praiko Kapuianac
Egy szekér vtat hattac Losoncinac
Szaioc tátua al mint éh farkasoknac.

Tõn indulatot kapun varasi nep
Azt ot bal kezre allara terec nep
Szekereket bochata az louag nep
Azt iob kezre allata az pogan nep.

Io Losonci az kapun hògy ki iuta
Beglerbec Kazonual ottan kõzbõl foga
Mint ket kõfal kõzõt velõc indula
Az õ gyalogia hogy ki iuta.

No az terekec szoritani kezdéc
Iffiat nepénec ragadozni kezdéc
Io Los0ncinac hamar meg ielentéc
Õnnõn aprodgyat Tomorit el nyeréc.

Ottan az vrfij veszedelmét é0rté0
Õ vitezinec felsZoual ûuõlté
Az terec hiti lattyukit el veszte
De vitéz modra legyen feiûnc veszte.

Dob es trombitac szengeni kezdenec
Magyar vitézõc mind fegyuert veuénec
Az terekekuel viadalt kezdénec
Sûrû terec kõszt hamar el veszénec.

Chuda vacmerõ Io Losonci vala
Mindenec elõt hegyes tõrt ragada
Õ egy Szanchokat ot altal nyarsola
Hamar ket sebben õ foglya akada.

Am egy szanchaknac fogsagban eséc
Annac satorában mikor vittetec
Amhat Basánac tuttara adatéc
Az sebõs vitéz eleibe vitetec.

Nagy haragiaban kezde feddenie
Mire Chaszarnac nem akart engednie
Ereiét velte semminec lennie
Soc vitezét éb érûléd vesznie.

Eszt mongya vrfij eb az ti hitetõc
Chaszarral Basac Békõc hitetlenõc
Ha tuttam volna vly ebec legyetõc
Sockal tõb lõt volna it el vesztetõc.

[p 0043] No Basa szolla hitetlenõc ti vattoc
Vlumabeknec mind hitõt attatoc
Masfelõl vtaba ra ramattatoc [!]
It azért ebec kelle maradnotoc.

De lam az basa inte felõn viuéc
Nemes viteznec ottan feiet veuéc
Feiét meg nyuzác szalmaual meg tõltéc
Egy haz oromra az chontyat fel teuéc.

Vrfiu testét Basa temettete
Nagy kenchnél felyeb bana es kõnyueze
Hogy eleuent Chaszarnac nem kûldhete,
Mert ket seb miat nem elne meg érte.

Viuéc az bõrét hatalmas Chaszarnac
Nagy halát ada chaszar nagy Allanac
Az tõb vitézõc ot mind el hullanac
Kic meg halanac kikét el foganac.

Meg szamlalasra hagyom vr Istennec
Vég Temes varba kic ot reckenénec
De vitezõkben szamost meg neuezéc
Illyc õrõcké hogy dichirtessenec.

Ielõs fõ vitéz az Kis Kampo vala
O kereszt neue Alonso peres vala
S ianedray neue petõr vala
Õ vittessegét soc chudalya vala.

Nam io Losonci hogy fegyuert võt vala
Vitéz kis Kampo fegyuerét ragada
Inte Losonci egyet ot le vaga
Kõrõsbe szõkéc ot lõn õ halala.

Lõn az vár elõt nagy szõrnyû halala
Vitéz Battyani Farkasnac nagy kenya
Ky Temes varba Vice Ispan vala
Terdben ket labat vagdaltac vala

Varasbelieknec kõnyõrõg vala
Hogy altal lõyec mert nagy kijnt val vala
Estig kinlodéc feiét võttéc vala
Vitez Don Gaspar bastan veszõt vala.

Vesze porkolab Sõuen Hazi Ferencz
Az Chyefij Ferencz es az Deli Ferencz
Io Machoiaij Ferencz Horuat Ferencz
Fõ hadnagy Milác io Harazti Ferencz.

Vesze io Deli Balás es ratcz Farkas
Az Deli Dõmyen es Arpafitt Farkas
Prestiochi Lukach es pattantyus Balás
Az nagy Vitalis vesze kolbasz Farkas.

Vesze egy vitéz az io Forgach Simon
Ki vitessegét lattac ot az harczon
Benkuit Gergely es az Bradi Marton
Vesz4e nagy Egyõd es Keneszi Marton.

Vesze nagy Gergely kis Kampo hadnagya
Io Gergely Vaida es az Miklos Vaida
Vyszaszij Sandor io prini hadnagya
Az kis Tomori vesze Zoltan Iosa.

Vesze sebezi nagy Petõr Pitár petõr
Io Vas Benedõc es Farkasit petõr
Az Szabari Benedõc Boli petõr
Az Safran Laszlo nemõt Monstra Mestõr.

Vesze Chlinchit Gõrgy Bornemiszsza Ianos
Vesze Horuat Gyõrg io zõreny Ianos
Vesze parnas Gyõrg io fekete Ianos
Az moga Balynt vesze moga Ianos.

Vesze Abranszi Imre Rucitt Ianos
Alia Imre Io Margay Miklos
Az Tasi Laszlo es az Tasi Miklos
Io more Laszlo az komornyc Miklos.

[p 0044] Vesze Racz Istuan ifiju Sulyoc Istuan
Kaszmeri Istuan az io Kõchõr Istuan
Guczir Bertalan Bechkereki fabian
Az Petõr Ispan Mendoza Capitan.

Vesze Viheli Pal es Vali Mihal
Samboc Reti Miklos Kendõrõsi Mihal
Io Korlat Imre es Ezeki Mihaly
Az Lengyel Petõr Szeni Marton Nagy Pal.

Vesze Chomboli Miklos Parnas Lukach
Bichkei Benedõc Pattantyus Tamas
Az Tabdi Antal es az Õrdõg Balas
Vesze Kõrõs Vduarheli nagy Mate.

Vesze Barbel Mate Szent Ianosi Mihal
Az Keuél Ferencz Szekõl Szeki Mihal
Io Bodog Ferencz es Balika Mihal
Fekete Gergely Fekete Boldisar.

Vesze Apros Petõr es az Glesan Ianos
Gorbai Amborus es az More Ianos
Az Borbas Ispan es az Istuan Ispan
Az Lengyel petõr io Kõrti Bertalan.

Vala õrõme az Amhat basanac
Vele egyemben az Chaszar hadanac
Ot mind feienkent Allat kialtanac
Ez nyereségõn nagy halát adanac.

Varasi népet esmet be szallatác
Õrõksegében mindent bochatanac
Szabatsagokban mindent megtartanac
Tisztõt ot adác az Kazon basanac.

Chudaiat Kiraly hogy hallotta vala
Io Losoncinac vesztét szanya vala
Igyében hogy meg nem segelhette vala
Mért bekeség dolgat ackort futtya vala.

Ezen Baptiszta Batori Anrasual
Igen bankodéc soc kõny hullatasual
Hogy segetseguel nem lehete hadáual
Mert ellensege Molduabán lõn nagy hadual.

Mongyam az Põteri Annanac chudaiat
Vitez Losonci szép tarsa sirasát
Ot aruaiaual õzuegye marattát
Mikort meg erté vranac halalát.

Chac amelkodéc magar le bochata
Keserûseggel õ vrát sirata
O szè0p gyermõkit sirua apolgatá
Oly mint õ magat ot halni bochata.

Az Orszag Cristos ket haiadon hugaual
Prini Gabrielnec szép matkaiaual
Terec Ferencznec es szép matkaiáual
Orszag Laszlonac meg maradekijaual.

Soc kõny hullassal õc sirattyác vala
Mint edes Attyokat ohittyác vala
Vrnac ket szép lean magzattya vala
Edõs Attyokat õc kesergic vala.

Soc io adassec felsegõs kiralnac
Szolgalattyaért vitéz Losoncinac
Minden Varait engede Leanijnac
Fijacka teue õ soc ioszaginac.

Oh mely szertelen halyác kesergesét
Az io aszszonnac chuda veszõdesét
Õ nem ohittya Vilagban elését
Mert el vesztõtte edõs szeretõyét.

Vigassag nem kel már semmi dolgában
Õ be õltõzéc az fekete gyázban
Szép gyermekiuel holtig nagy siramba
Io hiu szolgai azon szinû gyazban.

[p 0045] Io Losoncinac halalat ohijtia
Prini Gabriel egy fogadot fia
Io Terec Ferencz mas fogadot fia
Soc io barattia õtet szannia bannia.

Õ el veszesen soc vr szomorodec
Mert Ioszagokban soc el puztitatec
O chaladiokual budosoban esec
Tiza ket fele terec kezbe esec

Ez Magár orszag soc Nemes Nemzetseg
Halalat szana bana szegen kõsseg
Racz Olah Cheh Tot soc Magár Nemzetség
Egesz Erdelség Spanijol Nemõtség
De már lattiatoc Magyaroc kic vattoc
Hogy Temes vár volt chac ielõs kaputoc
Segetsegere fel sem tamadátoc
Hogy el vesztetõc ladde mint Romlatoc.

Io Losoncinac vitessegét tuttátoc
Mire hogy Temes varba bochatátoc
Nektõc volt volna kiuõl bisztatótoc
Kil nalunc volna mastés Temes vártoc.

Derec Cronicában en nem oluastam
Ily Ielõs Vrfijt hirrel sem hallottam
Ily vitesseggel vezõt volna veg házban
Azert hogy melto Irnom Cronicában.

Immar Magároc mind szellel pillagtoc
Hogy ha lehetne már fel Tamadnátoc
Meges io hittel Istent Imagátoc
Mert ha nem segél mind elfogátkoztoc,

Tijnodi Sebestien ira kõnyueben
Nagy bodog aszszon napian enõkeben
Mert Io Losoncit szania õ sziuében
Ezõr õt sasban es õtuen kettõben, Finis