SZALASZEGY GYÖRGY: HETETSZAKA MINDENNAPRA MEGH IRATTATOT IMADSAGOK


HETFÕN, NEGIEDIK imadsag, az Istennek orszaganak Kereseserõl.

O IRgalmas es kegielmes mindenhato VR Isten à te kegielmessegõd meli igen meg mondhatatlan nagi az egesz embõri nemzetseghõz, kit eyel nappal hisz az te orszagodba, eszt paranchioluan, hogy mindõnõk ellõttõ keresnenk á te orszagodat, es annak igassagat. Kõniõrgûnk te nekõd az mi vrunk Iesus Christusnak á te egietlen egifiadnak altala, oktassad es taneichiad az mi giarlo elmenket, igazgassad sziuõnketis, hogy eszt á te paranchiolatodat megh ne utalhassok, á te igassagodban reszesõk lehessûnk, es te veled õrõkke valo kiraliunkkal meg eggiesülhessûk. Adgiad VRam Isten hogy á te szentsegõs iged it è vilagõ igazan hirdettessek, mindõn vetõknelkül, kinek altala az mi giarlo es egygiü elmenk te hozzad fogua vitessek. Segeli megh mynket mi menniei szerelmes szent attiank õ mi edõs Istenûnk, es adgiad hogy mi it'e vilagon Istenszerint elhessünk, mint illik azokhoz, ki Isten fiainak hiuatatnak: Taplali minket á te szent Lõlkõddel, hogy á te intõ es taneitõ beszedõdnek mindenben helt adhassunk es alazatossan hihessõk aztot, ki melet it'e vilagon egi ideig kedued szerint elhessûnk, az mas uilagon azutan osztan teueled vigadhassunk. Azokaert ueszes el es tereich [p 0047] el mi tõlünk mindõn gonossagra valo indulatot es igiekõzetõt, akaratot es tanachiot, kiert á te neued megh vtaltatneiek, mert á te pokolbeli õrdõg mind azon iar, eiel es nappal, hogy az te ismeretõdet mibennünk meg homialioseitcha, kinek az õ igiekõzetit á te nagi hatalmassagoddal ellenzed megh, es minket az igaz hitben tarch meg vegiglen, hogy minalunk â te mihozzank valo io kedued meg maradhasson mind õrõkke, hogy azokis kik meg szüuõkben á te szentsegõs beszedõdnek nem hiñenek, tehozzad meg terhessenek kiert õkis tegõdet dichierhessenek, es meniorszagban teueled elhessenek mind õrõkken õrõkke. Adgiad VRAM Isten hogy az meniorsagnak nagi dûchiõsegben es vilagossaganak fenõssegebe, a szentõknek tarsasagaban teueled lakozhaszassunk, kik immar niaualianktol megh menekõtteonk. Adgiad VRam Isten minekûnk nagi iozansagual es vigiazassal keresnünk á te szent orszagodat, kit nem szoktanak tobzodassal es embõri szõrzesõnknekerdõmeuel keresni. Engedgied Vram Isten, hogy mi az te igednek es á szent Lelõknek altala ismeglen nionnan, születuen, lehessûnk az õrõk eletnek õrõkosi, à mi sz4üuõnket fõl emeluen oda, á hol a Christus ûl, tenekõd attia Istennek iobbiara. Legi uelünk VR Isten á vilagnak ez mastani artalmas ideie koran, hogy á te szent orszagod, kiben mi lakunk megh epülhessõn, kinek altala az te [p 0048] aldomasodat az te uionan valo orszagodban megh nierhessõk, hol teueled eggiüt nagi vigasagban lakhassunk es vigadhassunk, lõlkûnkben szegenõk lehessûnk, sziuõnkbennis magunkat meg álazhassok, az mi bûneinkõn sirhassunk es szomorkodhassunk, az igassagnak kõuetõi lehessûnk, engedelmesõk es alazatossak lehessunk, mindõnõkkel ioteuõk es mason kõniõrülõk, tiszta sziuõk es mindent el szenuedhessünk, ezõn kiuõl, adgiad VR Isten aszt à malasztot minekünk hogy senkinekis botrankozasara ne lehessünk. Keszõn lehessünk minden korban az igaz hüttel az attia fiu szeretetben, az ehõzõket taplalhassok az mi eledelûnkkel, á szomikozokat meg itathassok, az meztelenõket meg ruhaszhasok, az uton iarokat hazunkba befogadhassok, á szamkiuetõttekkel egietõmben, az betegõsõket, korokat es santakat meg vigasztalhassok, á fogliokatis meg latogathassok. Kerûnk tegõdet nagi buzgo lelõkkel, adgiad minekunk halhatnunk az te õruendetes es vigasztalo szozatodat, holott mondod, iõuetõkel vgimond en attiamnak aldottai, biriatok az orszagot, meli megh vagion tinektõk szõrõzuõ è vilagnak kezdetitõl fogua, AMEN.

HETFÕN AZ TISZTbeliekert valo Imadsag.

OHatalmas fõlsegõs VR Isten, è szelõs è vilagnak kirallia, ki à szent Lelõk altal minket arra intesz, hogy imadkoznank, kõniõrõgnenk es esedõznenk, halakatis adnank, mindennemõ fele nepekert, kiraliokert es fõ nepekert, melliek â te bõlchiesegõd szerint biriak é1 fõldnek kerekseget, kiket é vilagnak birodalmaual szerettel à te nagi io akaratod szerint, mert chiak te magad valasztod az embõrõket à tisztõknek meltosagara, es azt az õ meltosagokat otalmazod mindõn üdõben, bõchiûletõs te elõtted az hatalmasoknak az õ meltosagok, mert hogy mindõnõknel nagiub az te hatalmassagod: Meg à kiralliokatis az õ szekõkbe fõl emelõd es helhõsztetõd. Tegõdet azert sziuõnk szerint hiuonk segeitsegre, ki uagy vraknak vra, à mi büneinket leg elõszõr meg bochiatuan, adgi àz mi ûduõssegunkre valo oli feiedelmet, kinek egiedüi chiak te magad legi otanlmazoia az õ tisztinek meltosagaban: Mert mi kõzõttûnk embõrõk kõzõt, à te segetsegõdnelkunl, az igassag es â tõruen megh nem marathat. Tarch meg az mastani feiedelõmsegnek mindõn rõndit es allapatiat, meli ala vetõttel minket, otalmazd meg az feiedelmõket az orszagoknak enni sok romlasaban, es ennekis az [p 0050] vtolso undõnek rettenetõs nagi romlasaban, es mindõn egieb fele sok ueszõdelmeben. Megis kõnio02rgünk tenekõd nagi alazatossan, az te Isteni nagi Kegielmessegõdert, az Romai Chiaszarert, az kiraliokert, feiedelmõkert, feiedelõm valaszto herczegõkert, es mindõn egiebfele rendbeliekert, tanach adokert, es az kõsseg elõt iarokert, rõuidedõn á nepnek mindõn rõndbeli tisztartoiokert. Leg elõszõr az mi fõldes vrunkert, kinek fõlden es otalma alat vagiunk Isten vtan, ennekis à varasnak, es tartomañak, lako helûnknek, kõzõnsegõs tudos nepeiert es polgaraiert, tarch meg õket mind vegig az ûduõssegben es io egessegben, hogy õk chiak te tüled fellienek, es tisztõkben igazan es hüuen el iarhassanak, õrizd megh õket mindõn lõlki es testi veszõdelõmtül vilagoseich megh õket à te tisztasagos igednek ismeretiuel, hogy az õ chielekõdõtõkben bõlchiek lehessenek tetûled õrõmest tanulhassanak, mert õk, é1 fõldet igaz tõruennel taplalliak, es tamogattiak, szolgalhassanak tenekõd nagi felelõmmel, nagi rõttegessel tebenned õruendõszhessenek, es mindõnben chiak az te szodat es ûduõssegõs intesõdet fogadhassak, szerethessek â te megh valto es ûduûzeitõ fiadat, hogy az VR erõtteo reaiok meg ne haragodiek, kiert az igaz vtnak menteben el ne veszszenek, de sõt inkab tetüled meg aldassanak, es mindenkoron te benned elõ Istenben lehessõn chiaknagi [p 0051] remensegõk, lehessenek azok az Euangeliomnak szolgainak igaz taplaoi, adhassanak szallast es helt az te aniaszent egihazadnak nepeinek, nithassak meg õ hozzaiok az õ szûuõknek aitaiat, kin à dûchõsegnek kirallia mehessõn bel, ki hatalmassagnak vranak hiuatatik, mert az hadakbannis nagi az õ hatalmassaga es ereie: Aggiad õnekik à te kegiõssegõdnek mindõn iora valo indulattiat es igiekõzetit, hogy az õ morhaiokat ne kemelhessek, hanen azokat kõzõlhessek á te aniaszent egihazodnak épeitõ szolgaiaual, kinek otalmazoi es patronussaies lehessenek, lehessõn nekik nagi szorgalmatossagok mindõn hamis tudomannak ki giomlalasaban az igaz tudoman kõzzül. Adgiad Vr Isten â tè malasztodat, mindõn rõndbeli fõ tisztartoidnak, hogy az õ alattok valo nepeket otalmaszhassak, az Euangeliomnak igazan ualo tudomanianak vallasaban, es hogy el ronthassanak mindõnnemû hamis baluan Isteni miadasokat [!] es tisztõletõket mi kõzzûlûnk, az mi vtamnunk ualoknakis resze lehessõn ekeppen az te tudomaniodban, á iokat megh otalmazhassak, es az gonoszokat meg bûntethessek, hogy illien keppen az gonossag kõzzülunk ki szaggattassak, es az kõssegnek az õ allapattia helen maradhasson. Az kiralioknak es fõ nepeknek sziuõket kezedben hordozzad VR Isten, hogy az bõchiületõs szabad mestersegõk es egiebfele kezi mestõrsegõkis õ altalok az õ vtannok [p 0052] megh maradhassanak mi kõzõttûnk. Kerünk tegõdet VR Isten, hogy mindõn kegiõtlen es istentelen fõnepeknek elmeiõket, kegiõssegre es Istenõs egiûgiüsegre, haichiad megh, szeledeich es tartosztasd meg õket az õ kegiõtlensegõktûl, kiuel az Istennek beszede meg ne bantassek, es ez fõldi ioszagok ne pusztullianak el, kinek miatta az kõsseg s niomoreitassek meg: De sõt adgi mindõn fõ nepeknek, Capitanioknak, é1 fõldi fû vraknak es mindenfele fõ tisztartoknak, biraknakis, egûgiû es mindeniora igiekezendõszüuet, az kõzõnsegõs meg maradando békessegnek kedueiert, gõdolhassak meg aszt hogy Istennek szolgai legienek, az õ tisztõknek meg otalmazasanak bel szolgaltatasaban. Engedgied VR Isten, hogy ne elhessenek gonosz vegre az õ meltosagokkal es birodalmokkal, hihessek õkis aszt hogy halandok, mert vrok õnekik â menniegben vagiõ, kinel ninchien semmi szemel valogatas, kinek szeki eleibe lei mindõnõknek allani, es te nekõd elõknek es megh holtaknak kirallianak szamot adni, ki elsz es ûralkodol mind õrõken es õrõke, AMEN.

[p 0053] HETFÕN A SZEGEN kõssegert valo ahetatos imadsag.

KEgiõs kegielmes es irgalmas VR Isten, kinek hatalmassaganak mindõn teremtõt allat enged, mind mennien es fõldõn, àszelek es à tengõris te hozzad halgatnak, kiuel minekûnk az te Isteni hatalmassagodrol bizõsagot tesznek mind azok, te elõtted meg haittiak magokat, menniei, fõldi es pokolbeli terdek, illik annakokaert hogy mi es mindniaian engedhessünk tenekõd, mert te mindõnõknek kikkel te birsz megh paranchioltad, hogy az õ ellõttõk iaro es rõndõltetõt feiedelmõknek engedgienek es azoknak szauat fogadgiak, tisztõssegõtis tegienek nekiõk. A feiedelõmseg te tüled io vegre rõndõltetõt, kit á vegreis szõrzõttel, hogy é vilag mindenüt nagi chiõndesseggel valo otalomban lehessõn: Mert mikor az igassag az õ miuolta szerint lakozik az embõrõk kõzõt akkor sokkal nagiub bekõsegben elûnk es lakozünk, mint mikor kiki mind vgi forgattia dolgat, mint õ maga akaria. Kõniõrgûnk annakokaert tenekõd õrõkke valo nagi hatalmassaganak Istene, engedgied minekunnk mindfeienkint hogy tenekõs õrõkke valo magassagban lakozo kiraliunknak, mindõnõknek elõttõ, es mindõnben szolgalhassûnk, igaz hüttel es mindõnben szolgalhassünk, [p 0054] igaz hûttel es io remenseggel, annak fõlõttõ mindõn hatalmassag ala vettetõt kõznepek az õ feiedelmõknek, kik igassaggal biriak az õ alattok valo reaiok bizot kõz nepet es szegensegõt, mindõnben nekik engedhessenek, az õ szûuõknek egiügiükeppen valo nagi alazatossagaual, es mind azokkal, kik az Istennek paranchiolattiaual nem tusakodnak semmitis, rõuidedõn, mindõn terõmtõt embõri nemzetsegnek lehessenek nagi engedelmesseggel, chiak te elõtted pedig hatalmas VR Isten, es nem chiak â kiralnak, vgimint fõlsegõs rõndõn ualonak, de meg egieb fõ nepeknekis vgimint azoknak, kik tõlõ bochiattatak legienek, à gonosz teuõknek megh büntetesõkre, à ioknak kediglen meg otalmazasara. Emlekõzhessenek megh kiualtkeppen arrol, hogy te paranchioltad aszt, hogy mindõn tetûledrõndõlt tisztbelieknek szolgalhassûnk, kiert az embõri nemzet meg marathasson, haichhozzad es mertekõllied meg á mi szûuõnket, hogy azoknak es ne iregikõdhessünkis õ reaiok, à kiket á birodalomra valasztottal te VR Isten, ellenõk se zugolodhassunk õnekik se ne ragalmazzok õket, sõt inkab tisztõsseggel illethessõk es erõttõk imadkozhassunk, à miuel õnekiõk tartozünk aztot io akarattal meg adhassok nekiõk, azaz, mindõnõket azokat, vala mik illõnek õ nekiõk megh adatni az polgari nagi szep szõrtartasnak [p 0055] igassagatul, à mi az szabot adozast illeti. Tauosztasd el fõlsegõs mindenhato Vr Isten asztot mi tõllûnk, hogy mi kõzõlûnk senki oli ne talaltassek, ki az õ feiedelmet meg vtalnaia, vagi õ nekie sziueben valami gonoszt es veszõdelmet kiuana, kiket te illien nagi szep neuel ekõseitõttel megh, hogy á szent irasban Istenõknek mondassanak, az õ tisztõknek igazan es Isten szerint valo viseletõkert ezõn è vilagon: Mindõnõk valakik à feiedelõmsegnek ellene iarnak, es annak az õ ekõssegõs rõndit alazzak, azok az Istennek rõndõlesenek iarnak ellene. Mert azok az õnõn feiõkre hoznak iteletõt õ magoknak gialazatossagokra, az Istennek õk ezõkert nagi haragiaban esnek, es ezzelaz õ vakmerõseggõkkel az õ lõlki ismeretõket meg fõrtõsztetik, nem kichin okot aduan az Euangeliomnak karomlasara. Adgiad VR Isten hogy à szegen eggûgiû rõndõn valok, ne terheltessenek, vionnan rõndõlt adozasokkal, elszenuethetlen nagi ostorozassel ne niomorgattasanak kegiõtlen szolgalattal es valami hatalmas dolgokkal. Hol pedig az oroszlan termeszetûl kegietlenõk az õ alattok valokat kesergetik eggiel massal, kik farkas modgiara szaggatiak niaualiasokat, bõrõket ronszak õrolok, chionttiokat õszuõ rontuan nekiõk, kik á te nepeidet vgian meg emeszteni akariak, nem kûlõmben mint egi mas feletket, Adgi akkor an te nepednek szegennek oli malasztot, hogy asztot nagi [p 0056] bekõseggel szeuuedhesse [!] el, hogy aszt á kegiõtlen szolgalatot, mint Istentül bochiatatot szenuedest hûtõknek az õ probalasara, nagi lõlki alazatossagal el tûrhessek. Legi segeitseggel á te vigasztalasoddal minekünk, hogy azokat à nagi sok keserû niaualiakat, melliek e mastani szeles vilagnak ideiebe naprol napra tõbbûltõn tõbbûlnek, io keduel uiselhessõk es szenuedhessõk, gõdolhassok meg asztot, hogy á te iteletõdnek napia immar, naponkint kõzelõgtõn kõzeleg, mikor à te igassagod szerint meg itelõd az fõldnek kereksegen lakozo nepeket, akkor à szegenõk mellet fõl tamacz, kiket az õ niaualiaiokbol ki segeitesz, mert te á szegenekrõl soha el nem feletkezõl, az egûgiû alazatossoknak bekõssegõs szenuedesõknek iutalma te nalad el nem vesz mind õrõkken es õrõkke. Halgasd meg azokaert az te hûueidnek szomorusagos fohaszkodasokat, es tekench az ü esedõzesõkre, kik chiak tehozzad kialtnak, legi segeitseggel nekiõk mint szinte az Israel nepeinek, kiknek meg tekentõtted nagi niomorusagokat, niaualiaiokat es keserûsegõket, es õket meg szabadeitottad volt az Pharaho kiralnak Aegiptum orszagaban valo kegiõtlen szolgalattiatol, es õket annak uas kemenczieiebõl ki hosztad volt, à te hatalmas ki teriesztõt kezeddel. Otalmaz es õriz megh minket á kegietlen eretnek ellensegtõl, hogy à hitõtlenõknek igaia es birodalma ala ne vettessûnk, ki minekunk [p 0057] es az mi ütannünk valoknakis ne lehessenek veszõdelmõkre, hogy az igaz hitõt mi velunk, bottal es fegiuerrel meg ne tagadtassak, kitõl õk minket mindõnõstül fogua el akarnanak szakasztania, Veddel rolunk az gonosz kegietlen feiedelmõknek verõsostorokat, kiert á te hiueid az õ kezõket õzuõ ne küchiolhassak nagi kialtasoknak miatta. Mindõn hamissaknak birodalmokat reonczel VR Isten, es mench meg minket á bûñek mindõn insegetõl, hogy az hanissagnak en [!] szotgalhassunk, es tõbbe à bûn mamar à mi halando testünkben ne vralkodhassek, kiuel à mi lõlkünk testûnk el ne veszszõn, mert te mi õrõkke valo Istennünk vagi, te nekõd tisztõsseg es dichieret mind õrõkken õrõke, AMEN.

HETFÕN AZ ISTENnek egihazanak ellensegi ellen valo Imadsagag.

O Felsegõs nagi VR Isten, ki otfõn az magassagban lakozol, es mindõnõkkel te birsz mind menniõn fõldõn: Mert duhõskõdnek mast an poganok es an nepek mert gondolnak haszontalan dolgokat: Elõ allottanak à fõldi kiraliok, es az feiedelmõk õszuõ giûltenek, te ellenõd VR Isten, es á te fiad az Christus Iesus ellen, o VR Isten melyigõn meg sokasultanak, azok kik à te szent hiülekõzetõdet haborgattiak, sokan tamattanak fõl á te igednek ellene, hogy asztot semmiue tehessek, es az elõk kõzz20l [p 0058] ki szaggassak, ki helebe hamis tudomant akarnanak szõrõzni, es kõzûnkbe be hozny alatomban, vgimint az atkozot baluanozast. Alnak tanachiokat gondolnak, es vtannunk leselkõdnek az õ rauassagokkal, hogy az fó0ldr20l el veszthetesk az igaz es tudos bõlch nepeket, az ûduõssegõs beszednek husegõs hirdetõit: Hamissagokat gondolnak, hogy è fõldrõl, el veszthetnek, az kegiõs Isten felõ nepeket es iuhokat. Ime õk chiak hamissagot hirdetnek es teriesztõnõk: De adgiad VR Isten hogy az õ gonossagokban meg gialasztassanak. Az õ szemõkkel chiak á szegenõket szõmlelik, kik utan az õ titkos helõkõn leselkõdnek, mint egi oroszlanok az õ barlangiokban, keszõk az Istennek hiueit el szaggatni es megh õlny, mert õk el tatot szaiiokkal, fõl nitot torokkual ki uetuen az õ nieluõket, minket elnietni akarnak es meg enni: Az õ torkok olliatan mint egi koporso, valamit mondnak, aszt chiak mind alnokül beszellik, VR Isten iteld meg õket, hogy el szakathassanak az õ gondolattioktul, az õ sok kegiõtlensegõkert, veszesdel õket é fõldrõl, mert tegõdet ezzel chiak mind boszszontnak, õriz meg õ tõlõk ne alhassanak mi ellenûnk, mert az istentelenõk aszt mondgiak az õ szûuõkben, el feletkõzõt vgi mond az VR Isten õ rolok, el fordeitotta orczaiat õ tõlõk. Annakokaert tamagifõl te VR Isten, magasztaltassek fõl á te szentsegõs kezed, es ne feletkõzzel el mi rolunk [p 0059] szegen niomorultakrol. Tamadgi fõl VRam Isten, es sõrkõniel fõl az te nagy haragodban, emellied fõl magodat az te ellensegõdnek meltatlankodasara, Tamagi es sõrkenniel fõl, mirehogy el szuniadcz ram? Keli fõl ne kessel, es minket elõled ne vessel, mind vegiglen. Miert fordeitottad el à te orczadat mi tõlunk? el feletkõsztele az mi niaualiainkrol, es haborusaginkrol? Segeli meg minket es mench meg az te szent neuedert, hogy valamikor az ellenseg ne mondhasa aszt, meg giõsztem vgimond õtet. Szabadeich meg minket VR Isten az idegõn fiaknak kezõkbõl, kiknek az õ szaiok chiak hiusagot szol, es az õ iobbok, hamissagnak iobia, az õ tudomaniok es á hiuek ellen valo gonosz mûnkalkodasok, chiak nagy keseruseg es niaualia, mert õk io chielekõdetõt ingien sem akariak tanulni es latnia, az te kezeidnek alkotmaniat, ingien sem tudgiak meg gondolni mire valo legiõn, azert szelezdel õket es tereichel mitõlünk, hogy mi ellenûnk fõl ne tamadhassanak. Seregõknek vra es Istene, ûzd el õket nagy meszszire, à kik minket kergetnek, hogy è fõldõn á te ûduezeitesõdet meg ismerhessõk. Adgi diadalmat VR Isten, à mi feiedelunknek, herczegõknek, Capitanoknak es á te nepeidnek hadnaginak, [p 0060] az te ellensegõd ellen es giõzõdelmet. Aldot vagy te VR Isten hatalmassagnak VRA ISTEne, ki minekunk mondatol erõssegünknek, ki â mi vitezlõ nepeinknek kezõket igazgatod á hadakozasra, es az õ viokat az viadalomra. Te vagi VR Isten á mi erõs kõfalunk es otalmûnk kiben bizûnk, te verõd le á fõldre mindõn ellensegunket, mert à giõzõdelõm chiak oñan fõllûl te tuled iõ ala, á diadalom es giõzõdelõm nem á sokasagban al. A kiralioknakis giõzõdelmõk, az õ kõrniûlõk es mellettõk valo sokasagos sereg nepnek ereieben nem al meg az magas es nagy oriasokis, nem uiaskodhatnak az õnõn ereiõknek miuoltok es tulaidonsagok szerint: Giakortasaggal embõr io louaban meg chialatkoszhatik, meli senkit az õ nagi ereieuel meg nem menthet: Tied VRam â hatalom, keues neppel tõb hadat meg uerhecz ha akarod, mint sem á nepnek sokasagaual: Te vagi chiak vram az mi megh tartonk, es chiak à te aldomasod lehet egiedûl az te nepeidõn. Ronchel es vedel VR Isten mi rolunk az kegiõtlenõknek mindõn hatalmokat es ereiõket, kiben õk biznak, es az õ tanachiokat bonchel helekrõl, szellezd el õket es imede s-amoda handel egi mastol, kik az õ sokasagokban biznak, az õ ekõs tarszekerõknek kaszdagsagaba, viuo szerszamokban, iekben, es sok nilokban, elõs fegiuerõkben, te pedig VR Isten vala mikor akartad, szinte akkor meg verted â te ellensegõdet, es [p 0061] azoknak az õ nagy hadait, es erõs nepeit es azoknak mind te vagatathattad: Emeldfõl á te iob karodat, es chielekõdgiel velünk mint szinte az elõt nagy kegielmesõn, à te hatalmoddal bird el â te ellensegidet, ez á te Isteni nagy erõddel, hogy az ereiûktûl el essenek, es keuelsegõktûl meg fosztassanak, kik azzal kerkûsznek hogy az te szentsegõs heledet meg fõrtõsztessek. Aggiad VRAM Isten hogy mindõn õ keuelsegõk az õnõn fegiuerõtûl el rontssek: Veszszenek el mindniaian azok, az kik tegõdet vtalnak es giûlõlnek, szegienûllienek megh mindõn felõl azok kik alnoksagot chielekõznek, legienek ollanok mint á por á szelnek fuuasa elõt, es á te Angialod ûzzõ ki õket à te niaiaid kõzzül, à te szentegihazodnak mindõn ellensegi szegiõnüllienek meg, nagi hertelenseggel haboreich megh õket, mondom veretessenek viszha es szegienülienek megh igõn nagy hamarsaggal hogy az te szent neued â poganok kõzõt ne karomlattassek, AMEN.

HETFÕN AZ HIV KEresztienõknek estueli kõniõrgesõk.

O Kegielmes es fõlsegõs mindenhato VR Isten, az te kezed alkotta an holdot, [p 0062] ki à te terõmtõt alatidnak bizonios ideig szolgallion, az napis melliet te terõmtõtted szepen el iar az õ foliasaban, es az õ el eueszeset io tudgia, te hozod elõuen an sõtetsegõt, kibõl eiet szeresz, mikor az embõrõk niugodalmokra mennienek, es az õ munkaioktul meg szûnnienek, magoknak az õ edõs almok vtan niugodalmat uegienek. Te vagy VR Isten ki à vilagossagot es homalios üdõket szõrzõtted, tegõdet immar szinte estueli idõnek koran dichierûnk es fõl magasztalunk, es im niugodni menuen halat adunk te nekõd, hogy minket az egesz napon egiedul chiak an te nagi kegielmessegõd szerint, es nem az mi erdõmunkert, meg otalmasztal mindõn fele veszõdelõmtûl, niaualiatûl es kõserüsegtül. Mert valamikor niomorgattatunk, akkor mindenszõr chiak te hozzad foliamlunk, nagy fohaszkodasunkkal, es mast estue melto hogy arrol an te kegielmessegõdrõl megh emlekõzzünk melliet miuelûnk nagy bõsegõskeppen chielekõttel. Vigiazzanak â mi szûueink ez eiel, hogy á te chiodatetelidrõl el melkõdhessünk, es azok â mi vigiazasunk legieneke â te neuednek dichieretire: Mert az, meniorszagbol el bochiattad àte kõuetõdet, es minket meg szabadeitottal, azok nagy szidalmat vallatnak mindniaian á kik minket labok alat vgian meg tapottak volt, vr Isten reank bochiattad å tekegielmessegõdet es irgalmassagodat, es az mi lõlkunket [p 0063] ki ragattad azok kõzzül, kik minket meg kõrniekõsztenek volt. Annakokaert nag õrõmmel es io keduel aldozunk mi tenekõd, mert minket á mi nagy insegûnkbõl, es niaualiankbol, megh mentõttel, hogy az mi ellensegünknek veszõdelmõket szemûnkkel lattiok immar. O mi üduõssegünknek vra Istene, eiel es nappal te hozzad kialtünk, mikor nagy niaualiaknak es keserusegõknek miatta igõn haborgattatunk az mi eletûnkben, akkor te elõtted az mi kõniueinket hullattiok. Im ez mastani kesõ estuenek ideien, tenekõd kõniõrgûnk az mi alazatos es engedelmes szemeinknek sirasaual, feleichel es fõdõzd el mindõn bûneinket, hogy szinte akeppen à mint è mai napnak vilagossaga el mulik, mulliek el az is, es szeledgiõn el szerte szerint, es semmiue lehessõn, à tengõrnek nagy melsegebe bureitassek es be lõlessek, hogy sohais azt á mi büneinket á te szentsegõs szemeiddel ne lathassad, meg az itelet kortis ne iõhessõn elõ, VR Isten iol latod hogy á mi dolgünk ueszteben vagion, az mi bûneinknek sokasaga miat szegienliõk meg szemeinketis te hozzad fõl emelnünk, kikel az eghre chiak fõl tekentenies nen vagiunk meltok, az mi gonossagunk tõb á mi haiunk szalanal, az mi alnaksagunk vgian meg fogot bennõnket, el annira hogy maid ingien sem lathatnank immar â mi szemeinkkel. Vetkõsztûnk VR Isten te ellenõd vetkõsztûnk [p 0064] VR Isten te ellenõd uetkõsztûnk, hamissan es istentelenül chielekõttünk, el tauosztunk es el hailottûnk az te paranchiolatidtol, es iteletidtõl. Nem voltunk engedelmesõk á te szolgaidnak, å kik te neuedbe meg â kiralioknakis szoltanak, feiedelmõknek es az mi attiainknakis, es é fõldõn valo mindõn nepeknek. Tied VRam az igassag, â mi orczank pirol megh pedig te elõtted az mi büneink miat. Dete VRam igaz vagy, à te iteletidis mind igazak. Emlekõzzel meg VR Isten mi rolunk az te nagi Irgalmassagod szerint, es mi raitunk á mi bûneinkert ne ali boszszut, ne émlekõzzel megh az mi uetkeinkrõl es az mi attiainknakis bûneirõl mert nem engettûnk â te paranchiolatidnak. Ime backodunk azon hogy â te paranchiolatodat megh nem tartottok, kit meg szektûnk, kiert á mi szemeink nagy kõnihullatasokkal eiel nappal sirnak, õ meli igõn nagy VR ISTen az mi nagi niomorusagunk, mindõn eiel az mi agiunkat es fekõhelünket mosogattiok es meg õntõzzõk kõnihullatasunkkal. Igassagnak vra es Istene, halgasd megh az mi imadsagunkat, es tekents megh az mi niomorusaginkat, legi irgalmas minekünk es türd el az mi gonossagunkat, es kegielmez meg minekünk. Viets megh á mi szûuõnket mi bennûnk VR Isten, es az mi tagainkat epeich megh à te lõlkõddel, à te szinõd elõl nevessel minket, a te szent Lõlkõdet neveddel mi tõlûnk, adgiad minekünk [p 0065] az üduõzeitesnek Istennek vigasagat, hogy à te kegiõs szemeidnek chiak egi intesereis mindõnõket meg chielekõdhessünk, es tenekõd nagy io keduel szolgalhassunk. O dichiõsegnek kirallia Christus, kerûnk tegõdet szentõknek Istene, otalmaz meg minket az eit szaka, lehessõn minekûnk te benned niugodalmuñk, adgi minekûnk bekõsegõs es chiõndessegõs eiõt, ne eshessek mireank valami nehez alom, hogy az ellensseg minket el ne hitethessõn, az mi tagaink ne hihessenek õnekie, ki minket te elõtted ne vadolhasson be. Az mi szemeink alomnak adhassak magokat, szúuõnk mindenkoron chiak te read vigiazzon, te szolgaidat minket á te iob kezed otalmazzan, es mindniaian azokatis, kik tegõd szeretnek, VR Isten vilagoseich meg á mi szemeinket, hogy à halalbansoha el ne alhassanak, az mi ellensegûnk â Satan valamikor ne arthasson minekûnk, az mi ellensegûnk esne mondhassak asztot, meg giesztõk vgimond õket. Vigiaz reank õrõkke valo mi iduõzeitõ VRunk es Istenûnk, hogy minket megh ne foghasson az alnok kesertõ, õrõkke valo almot ne alhassunk. õrizmegh minket mint te tulaidon szemeidnek vilagossagos fenet, az te szarniaidnak otalma alat es arnieka alat niugosmeg minket, hogy ne rõtteghessünk semminemõ felelõmtõl, eieli latasok auagy chioda ielenesõkne giõtõrienek minket, melliek vigiazasunknak koran, auagi [p 0066] altûnkban, szemûnk eleibe ne iuthassanak. Edõs Vram es kegiõs Istenûnk, im az mi agiunkfele kõzeleitûnk, hogiel niukhassunk, es az mi szemeinket alomnak ereszthessõk, erõseich meg minket á mi hütûnkben, es minket meg otalmazuan ismet tamanszfõl hol napon, melliet nagy õrõmmel erhessûnk, ez niualias es giarlo elet vtan, vigi be az õrõkke valo eletnek boldogsagaba, es annak az õ nivgodalmaba, hol à te vilagossagodban lathassok, az te nagy fenõssegõdet, es dichierhessunnk tegõdet õrõkke valo hatalmas Istenûket, az te veghetetlen orszagodban, AMEN.

KEDEON REGGVEL elsõdik imadsag.

EOrõk mindenhato kegielmes es irgalmas elõ VR Isten, az mi vrunk Iesus Christusnak õrõkke valo szent attia, ki á te fiaddal es á Szent Lelõkkel egietõmben, é vilagõ valo mindennemõ allatokat terõmtõttel, kiket meg mastis eltecz es meghtartasz, az te kegiõs es kegielmes io akaratodbol, es iouoltodbol, melto hogy azok tegõdet niughatatlan es egienlõkeppen valo szoual, dichierienek, mert megh az egi madarakis nagy szepõn dichierik â te szentsegõs neuedet, kik igõn koran á sûrõ erdõkben valo agokon, es nagy magas helõn valo [p 0067] kõsziklakon, vluen es rõpõsuen, nagy giõnõuõrusegõs es ekos ünõklessel, es dndolasokkol, [!] tegõdet õrõkke valo Istenõket es vrokat, mindõnõknek teremtõiet dichierik. Annakokaert mies te nepeid reguel fõl keluen, meltaualo haladassal illetunk tegõdet, es mindõnkoron nagi dichierettel hirdettiõk á te nagy kegielmessegõdet, azert hogy ez el mültetczaka minket, es eletünknek mindõn rõndiben, â te nagy kegielmessegõd szerint, nagy egessegben meg tartottal, almunkbol es az eieli nagy sõtetsegbõl fõl sõrkentõttel minket, es ennek é napnak vilagossagat, meg engetted erhetnunk: Ha te Vram mellettünk nem voltal volna, ès mi reank nem vigiasztal volna, az õrdõgnek dûhõssege es kegietlensege minket benielt volna, ha te minket es hazainkat nem õrzõtted volna, chiak heiaba vigiazot volna, az mi lako helünknek virrasztoia: Ha velünk nem lõttel volna VR Isten akkor mikor az embõrõk mi ellenünk fõl tamattak volt, azok minket eleuenõn meg emesztõttek, volna. Aldot vagy te VR Isten, ki az mi kõniõrgesünkre es kialtasunkra fügielmesz, mert chiak tegõdet hiuûnk mi segedelmünkre, mastan reggel koran halgasd megh a mi kõniõrgesûnket, mi elõdbe allottunk az mi imadsagunkkal, kiuel meg lattiok á te hatalmassagodat es nagy dichiõsegõdet, variok nagy kiuanatossagunkkal á te segeitsegõdet. Igaz birank õrõk VR Isten, sõrkench fõl minket koran [p 0068] reggel, es haich hozzank á te szentsegõs fûleidet, hogy tegõdet mi bõlch taneitonkat mindõnben halgathassunk. Halgas megh minket VRam Isten, miuel hogy hiszszõk asztot hogy mi hozzank nagy kegielmesseggel vagy es tekench reank à te meg mondhatatlan nagy irgalmassagod szerint, es ne fordeichiád el à te szent orczadat, â siralmas zõpõgensûnktõl es kialtasunktol, mi egiedül chiak te aruaid es niomorult nepeid vagiunk, kõniõrûli raitunk VRam Isten, mert mi egesz nap estig chiak te hozzad kialtunk az mi nagy fohaszkodasunkkal, mast koran reggel illesshecze kegielmesseggel mibennûnket, mert az minekunk iob mindõn kaszdagsagnal es fõldi eletnõl: kõniõrgünk megis, halgas meg minket Vram Isten, tõlchbel õrõmmel â mi szüuõnket, ki miat meg az mi chiontainkis õruendõszhessenek, kiket, te VR Isten õsuõ rontottal volt az mi sok büneinkert, vionnan szüle minket VRam Isten, az mi Vrunk Iesus Christusnak meg testõsûleseiert, es születeseiert, à te szentsegõs beszedõdnek altala, mert mi az mi engedetlensegünknek miatta elmünkben meg vesztûnk volt es tetuled el estûnk vala: Mikor immar minket lõlkünkben, á te szent Lõlkõdnek altala uionnan szülsz, õriz megh osztan minket az õrdõgnek mindõnnemõ dûhõssegi ellen, es ez mai naponnis otalmaz meg, es ez vtannis mindeltig, gonosz hirtõl neutõl, hogy sohonnan immar ne lehessõn semmi [p 0069] rõttegesünk es sziuõnkbeli felelmünk. Tõlch be minket az te kegielmessegõddel, hogy ez egesz napon, õruendõszhessûnk az te nagy dichieretõdben, es ez vtañis abban nagy giõnõruseggel vigadhasunk, az mi VRunk Iesus CHRistusnak altala, ki te veled el es vralkodik, á szent Lelõkkel egieteben, mind õrõkken õrõkke, AMEN.

AZ MI MEG SZENtõlesûnkrõl valo masodik imadsag.

Ö kegyõs es kegyelmes szent Lelõk VR Isten, ki az attiatul es fiutul szarmazol, es õ uelõk egyetõmben tisztõltetõl es imattatol az egy igaz es el oszthatatlan Istensegben, ki az Attia es Fiu kûzõt, alapat szerint valo szeretet es õrõm vagi. Tegedet tisztõlûnk es imadunk, tenekõd szûbõlualo nagy halakat adunk á te io tetõdert, mindõnõknek fõlõttõ pediglen azert, hogy az Euangelyomnak szentsegõs igeienek altala, hittal minket az igaz es kõzõnsegõs giûlekõzetõdnek tarsasagara, à te ayandekyddal minket megh vilagoseitottal, [p 0070] az igaz huttel megh szentõltel minket, kiben megh mindekkoraig meg tartottal bennûnket. Te az kereszt vizzel mi belenk ótottad magadat, szintelen munkalkodol mi bennunk belsõ embõrõkben, az vionnan valo szûletesnek altala. Halgasd meg es tekenched meg az mi esedõzesûnket, taneich megh minket szegèn niaualyas giarlo bûnõs fiaydat, kik annyra nem biszahtunk [!] az VR Iesus Christusban, az mi erõnkben valo fogyatkozasunknak miatta, á mennyre õ kiuannaia, hozza ssem iarulhatunk vgy á mint õ hatta, te naladnelkul az Christust, senki Vranak nem mondhattya. O boldogsagos vigasztalo szent lelõk Isten, tõlchbe az te hyueidnek szûuõket as te kegyõs malaztoddal: Mosdle mirolunk az mi vndok bûneynket, õntõszed meg asztot mi benõnk es nedueseich meg, an mit az bûn meg szarasztot volna, es mi betegsegûnket giogyeich meg, haich hozzad minket, mert á szeretet meg hidegult mibennunk, melegeich, megh â mi hideg termeszetunket, es aztot mi bennunk à termeszetõt meli tetuled el teuõlõdõt volt szoktassad meg. Adgyad az te hiueidnek, à te hetkeppenualo szentsegõ aiandekydat, es á te hatalmassagodnakis az õ iutalmat, erõseich megh mibennûnk az ûduõssegnek minden iora valo indulattyat, es aggyad megh minekûnk az mi ûduõsegunknek õrõke valo nagy õrõmet. Te het aiandeko szent Lelõk Isten, [p 0071] ki az VRnak lelkenek hiuatatol, bõlchiesegnek es ertelõmnek lõlkenek, io tanachnak es erõssegnek lõlkenek, tudomannak es az Vrnak felelmenek lõlkenek, adgyad minekûnk es mi belenk, az Euangelyomnak szentsegõs Igeyenek altala, an te allapatodtol es Isteni akaratodrol valo mennyei nagy bõlchiesegõdet, mellyet vilagi bõlchiek elõl el rõitõttel. Aggyad hogy te altalad ismerhesõk meg az attyat, az fiut, es tegõdet hihessûnk minden ûdõben lenni, mind á kettõnek lõlkenek, hogy à sent haromsagban egy Istensegõt, es az egy Istensegben tisztõlhessõk es hihessõk á Szentharomsagot, ki snkinek sem akarya elueszeset, hanem hogy mindõn meg teryõn es ûduõzûlliõn á fiuban, hogy el ne veszszõn, hanem õrõk elete legyõn: Mert az attya Isten, nem azert kûldõtte el az õ szeretõ szentfiat, hogy è vilagot megh itelneie, de sõt inkab, hogy ez è vilag õ altala, meg tartassek. O mi elmenknek kegyõs meghuilagoseitoia õntez megh minket az te vionnan valo vilagossagodnak nagy szep illatu neduessegeuel, es az mi elmenknek rõttenetõs nagy sõtetseget, vilagoseich meg, hogy lathassok megh fõlsegõs attyat, es megh ismerhessõk, melliet chiak tiszta szemmel lathatunk mi meg. Vigasztalo mennyei szent Isten, adgyad minekunk á bizonsagnak lõlket, hogy á te mi hozzank valo Isteni io akaratodban semmit s ketõlkõdhessûnk. Adgy [p 0072] nagy batorsagot az mi szûuõnkbe, es chiõndessegõt, hogy az te Isteni kegyõs malasztodnak szeki eleibe iarulhassunk nagy remenseggel: Tiszteich meg minekûnk vgyan azon mi szûuõnket, kibe adgy io elmet es okossagot, mert te galamb kepeben szallottal volt ala, az Christusra mikor kerõsztõlõ szent Ianos õtet á Iordan vizeben megh kõrõsztolte volt: Te vagy az Istennek allapattianak tüzes langia, ki az attyatul es â fiutul szarmazol gõryezd fõl á szûuõnknek, nagy hidegseget az tisztasagnak es buzgosagnak tûzeuel, ki Pindkõsdnapian az Christusnak Apostolynak meg ielentõtted magadat, kûlõm kûlõmbfele tuzes nizeluõkben: Melegeichmeg az mi hûtõtlensegünknek hidegseget, taplali minket az te ûduõssegõs tüzednek fenõssegeuel, ki altal adod minekûnk az te Isteni giõgyeitasodnak oruossagat, mert te vagy az mi lõlkünknek edõs vendege, lakozzal azert az mi szüuõnkben, hogy az te Istensegõdnek lako hele lehessünk, es vgy osztanan õrõkke lakoszhassal az mi tagaynkban, mi tõlünk el ne tauozzal mind õrõkke, az mi Vrunk Iesus Christusnak altala. Amen.

[p 0073] KEDDÕN HARMAdig imadsag, mikeppen keli az hiû keresztienõknek kõnyõrõgnyõk, az eõ alhatatos es erõs hütõknek bizodalmaert.

ALdot az mi Vrunk Iesus Christüsnak, dûcziõsegõs szent attya, ki az õ nagy kegyelmesegenek altala, vionnan szûlt minket, az eletnek, remensegere, azõ fianak hallottaibol valo fõl tamadasanak altala, kiben, remenseg altal lõt az embõrõknek meg valtsagok: Hol pedig remensegünk vagyon immar abban, mellyet az mi gyarlo testi szõmeink nem latnak, tehat, aztot varyok nagy remenseggel: Mert ez az Istennek akarattyanak rõndõlese, hogy á mig elünk á mi vduõssegünk legyõn remensegbe, vgy õrizen aztot mint ha immar szinte markunkban es kebelûnkben volna kit uolta szerint az vtan megis talalunk, mikort é vilagbol ki mulunk: A remenseg az hittuel eggyüt tarsalkodik, vgyanis mire valo volna à remenseg, ha hutünk nem volna? Annakokaert te elõtted esedõzuen, kõnyõrgünk tenekõd õrõk attya mindenhato VR Isten, ki á remensegnek es az vigasztalasnak kezdeti es eredeti vagy, tõlchbe minket mindõn õrõmmel, es bekõseggel, hogy ió hûtûnk lehessõn, es beuõlkõdhessûnk az remenseggel, az szent lelõknek ereinek es hatalmassaganak altala, es erõs hûttel hihessõk á mi bûneinknek [p 0074] bochianattiat, lehessûnk tenekõd kedues fiaid es nepeid á Christus altal. Vristennek egyetlen egi szûlõttõ, vigasztald megh á mi szüueinket, erõseich megh mi bennünk az te beszedõdnek halgatasanak bennnünk [!] valo foganatossagat, hogy tebenned ketsegbe ne eshessûnk ne hanyattassunk imede samoda, á remensegnek, te benned valo felelõmnek es bizodalmunknak kõzepõttõ, hanem inkab abban az dichieretõs remensegben mind vegig megh marathassunk, erõs hûttel magunkban, kit megis õriszhessûnk, az mi eletünknek vegeiglen. Segeli meg minket õ mindenhato, Isten hogy ennek è vilagnak, kesertessenek, keserusegenek es nagy niomorusaganak szinte kõzepõttõ kik vagyunk, varhassok mind vegeiglen az mi testûnknek meg szabadulasat, ha az valamennire el kezdene kesni, kit nem giõznek varni, mind az altal azert, adgyad hogy abban mi egiszalat se ketõlkõdhessûnk hogy á te segeitsegõdnek mi, reszesi nem lennenk, ki mindõn bizonnyal kõzelit es iõtõn iu mihozzank. Kegyõs Isten vagy te, es az mi sokaig valo varasunkban, te benned egyszalnira sem chialatkozunk megh. mert te senkit sem szoktal haszontalan szoual es chialar remenseggel tartani, de ezenkõzben azert egy ideyg valo kesõdelõmseggel, szoktad meg probalni az mi hütünket, az mi szenuedesûnknek tussakodasanak altala: Mikor ezõn è gyarlo [p 0075] vilagon valo niomorusagunk, akkor remensegunk vagyon á mas vilagnak iauai felõl, es ha é vilagon nem volna az iõuendõ ioknak meg nierese felõl, semmi remensegünk, el kellyene vesznunk. Annakokaert á mi õrõmünk megh mastan semmi nem egyeb, hanem chiak egy io remenseg, meliben senki sem chalatkozot megh sohais, embõrõknek fiai gondollyatok meg iol aztot, es vegyetõk, esztõkbe, hogy azok á kik Istenben bisztanak megh nem szegyenultenek, ki volt volna az, à ki az Istent segetsegre hitta volna, es õtet megh nem halgatta volna? Bizzatok ti Istennek fiai azokaert chiak az egy Istenben, es kialchiatok az VRHOZ nagy fõl szoual, ki titõket ki veszõn á ti ellensegtõknek kezebõl, es à kik õ tõlõ kernek lõlki es testi iokat, azokat õ soha sem vtallya meg, mert te benned bisztanak VR Isten an nepek, es meg szabadeitottad õket, chiak te benned volt az õ remensegõk, es nem hattad õket el veszni. Mies azert bizunk te benned, mert mündõn mi ellensegünktõl megh szabadeitasz. Boldog embõr az á ki az VRNAK neuebe bizot, ki nem nez à heiaba valo hiusagos dolgokra, es külõm kûlõmfele esztelensegõkre: Tehat mire volnal szomoru õ mi lõlkunk es mit haboroksz, mert meg vallast teszunk û neki, az mi dichieretûnkel: O mi vduõssegûnknek kegyelmes es hatalmas Istene, hiszszõk aszt hogy à te iauaydat megh [p 0076] lattyok megh eczõr az elõknek fõldeben. Varyatok az VRAT mindnyaian es legyetõk alhatatossok, szûuetõkben legyetõk erõssek, Istennek nepei es chiak õ hozza tartozzatok mert õ mindõnõkhõzio â kik õ benne biznak. O kegyõs es kegyelmes nagy VR Isten adgyad minekûnk á te szent malasztodat, hogy mindõn an ki te benned bizik tiszteithassa megh magat á büntõl, mert te tiszta vagy, legyen ez az mi VRVNK IESVS Christusnak altala, AMEN.

KEDDÕN A KEreztyenõknek alazatossagokrol valo nagy szep Imadsag.

FÕLSEgõs õrõk mindenhato Vristen, ki vagy a mennek fõldnek hatalmas terõmtõie es kegyõs kirallya, ki minket az alazatossagnak iosagara taneitottad, melynelkül senki tenekõd nem kedueskõdhetik: Te VR Isten an magassagban lakozol, es mind mennyon fõldõn chiak az alazatosokra neznek an te szent szemeid á szegent â porbol fõl emelõd, á ganeban heuerõket fõl magasztalod: Te hinted el es szellestõd imede samoda, az keuelõket es szûuõkben fõl fualkottakat, kiknek helõttõk osztan, az alazatosokat [p 0077] fõl magaztalod. Te hozzad VR Isten buzgolelõkkel fohaszkodunk, bochiassad az mi elmenkbe, az igaz alazatossagnak es Isteni egügyüsegnek ereiet es mindõn iora valo indulattyat, hogy á te igassagodnak es az mi giarlosagkunknak mi voltat meg ismeruen, az mi hiuatalunkban, egiedûl chiak tegõdet felhessûnk, es elõtted nagy alazatossan iarhassunk, es aggyad hogy magunkat nagyra ne tarthassok. O magassagbeli VR Istennek szerelmes szent fia CHRS ki mind õrõktúl fogua az Istennek abrazattiaba voltal nem tartottad asztot chiak egy oly ragadomannak lenni, hogy á te attyaddal egyenlõkeppenualo hasomlatosagban volnal, hanem magadban az fõlõltõzesnek mi voltat le ténen, szolgai abrazatot võttel fõl magadra, hasomlatos leuen az embõrõkhõsz, az te szemelõdben, nagy alazatossagban mind halalig leuen, es annak az õ kinnyaig: Mert mindõn Angialyoknal es embõrõknel inkab meg alasztad magadat, mikor á te fõlsegõdnek mi voltabol leszallotal, az mi szidalmunkat read veuen, az testûnkkel egyetõmben, kiben egi ideig titkoluan es tettetuen az Isteni mi voltodat, es âkeppen osztan meg alazuan te magadat az te attyad elõt, nem chiak an szerint, á mint te õtet legfõllyebben tistõlted, hogy sem mint an te tõb terõmtõt allatid, hanem hogy megh aldosztalis á mi bûneinkert, hogy minket, kik á bûnes halal ala, rabsagba [p 0078] el adattunk volt, az mi keuelsegünknek miatta, meg valtanal, es hoznal az õrõk eletnek remensegere, es hogy azzal à te pelda adasoddal minketis taneitanal es az bizonyra valo alazatossagnak io voltara oktatnal, mõduan: Tanullyatok vgymond en tûlem, mert en alazatos vagyok szûuemben, es egyûgiü. Kerûnk tegõdet á te szent kinszenuedesõdnek altala, adgi belenk tõredelmes szûuet, mert an tõredelmes, es alazatos szüuet, te Vristen meg nem vtalod. Az banatbeli szûuõ embõrõkhõz, kõzel vagy te Vram Isten, meg õrizõd azokat kik alazatos szüuel vannak, nagy õrõmest tekentesz az õ kõnyõrgesõkre, es an te malasztodat adod nekiõk, es az egyûgyûeknek ielentõd meg az te titkaydat, Adgyad Vram Isten hogy â te vtaidat kõuetuen, alazhassok megh magunkat igaz szûuel mindõn chialarsag es alnoksag nelkúl. O mi szüueynknek kegiõs vezere, es az te szent ayandekodnak megh adoya, õrõke valo szent lelõk Isten, kinem chiak aszt adod egyedûl keppen tnachiul, de megh paranchyolodis minekûnk, hogy â te iouoltodat, es hozzank valo alazatos es kegyõs intessedet fogaduan, hogy ez ili bõchiületes igassagodba fõl õltõsztessûnk, tenekõd igiekõszhessûnk mindõnben kedueskõdhetni, magunkat nagi tõkelletõssen es iozanon viselhessõk. Biryad es vezerõllied VR Isten mindõnben az mi io akaratunkat, hogy egymasnak nagy [p 0079] engedelmesseggel lehessûnk, es nem chiak hogy egykünk az masikunkat szeresse, desõt inkab meg magunkat szabhassok mindõn Isten felõ es alazatos nepekhõz, kereshessõk mindõn vdõben chiak â te tisztõssegõdet, es lehessûnk az mi felebaratinknak hasznokra es elõmenetelõkre, keuelõk ne lehessûnk, es nagy fõnnen ne iarhassunk, es se hihessõk magunkat, semmiben se dichiekõdhessünk, es ne hannyok vessõk magunkat heaba valo dolgokban, ne gondolkodhassunk haszontalan dolgokon, egymasnak, elmenknek nagy alazatos voltaual szolgalhassunk, eggykunk az masiknal magat ne aleichia iobnak lenni, gondolhassok meg asztot minemõ legyõn az mi allapatunk: Mert az embor fõldbõl let, es ismetlen fõlde lyszõn, kigyoknak es fergeknek eteleue valtozik. Kiualtkeppen ezõnnis kõnyõrgünk te szent fõlsegõdnek, ne hagy minket az lõlki aiandekokban fõl fuualkodnunk, tauosztasel mi tõlünk mindenfele keuelsegõt, es magunkban valo fõl fuualkodast, hogy szûuõnkben te elõted nagy alazatossagba viselhessõk magunkat, es az mi szemeinkelis nagy fõnnen ne nezhessõk, ne foglalhassok egyebfele dolgokban magunkat, hanem chiak afelyekben, kik az io es Isten felõ keresztyenõkhõz illõnek, szeled lõlkünkkel magunkat, adgyad VR Isten hogy, a te irgalmassagodhoz szabhassok, szûnte akeppen, mint az [p 0080] annyoktul el valasztot kichin gyermõhckek, mellyek az õ annyoknal oli igen alazatossak. A mi lõlkûnk te elõtted ne keuelkõdhessõn, hanem tenalad lehessõn ollyan, mint az kisded giermek, meli mastansag el valasztatot az õ annyatul. Otalmaz meg minket az keuel ellensegtül azõrdõgtül, hogy minketá bûnre ne izgathasson, á mi testûnkneck heaba valo tanachiaual magunkat el ne hitethessõk, az te aianidekidban magunkat el bizuan, azzal gonosz vegre ne elhessünk, egiebeket magunkhoz kepõst, semminemõ dolgokban meg ne vtalhasok. Bõlchiek nekis ne lattassunk magunknak lenni, az mi szemeynk elõt: Az mi termeszetünk szerint belenk otot vetket, ronchel VR Isten es veszesd el, hogy kõzzûlûnk magat senki ne szerethesse es bõchiûlhesse fõllyebben masnal. Ne had á keuelsegtûl es é vilagnak sok gondyatul, á bõlz elmeiû taneitokat, az õ bõlchiesegõkben meg gialaztatni es fosztatni, hogy giûlõsegõkbõl, auagi magoknak tisztõssegenek kiuansagabol ne szõrõzzenek es ne tamaszszanak, haszontalan vetelkõdesõket, mert á fele bõlchieseg, hanem chiak è vilagi es õrdõgi, mert á hol è fele egymasra tamado es tõrõ veszõd elmes feddõzesõk vannak, ot á helõn mindõnfele alnok chielekõdetõk es alhatatlan dolgok vralkodnak. Engedgyed annakokaert VR Isten, hogy magunkat tenekõd mindnyaian [p 0081] meg alaszhassok, ki vtan oztan az õrõkke valo eletben, fõl magasztaltassunk. Amen.

OKEGYelmes es szentsegõs õrõkke valo mindenhato VR Isten, hi az Paradysumban, az te egyedûl chiodalatos tanachiodbol es bõlchiesegõdbõl, szõrzõtted volt á szent hazassagot, az artatlansagnak ideien, az embõri nemzetnek szaporodasaert es meg tartasaert, hogy tenõn magadnak illyenkeppen, az kegyõs es Isten felõ chieledbõl valasztanal õrõkke valo szent es kõzõnsegõs giûlekõzetõt, melliel magadat igazan akartad meg ismertetni, ki tegõdet segeitsegre hina es á te szentsegõs neuedet dichierneie bõchiûlneie es fõl magasztalna mind õrõkke, es vgi osztan, az te iagazan valo ismeretõdet kõzlõneie az õ vtanna valo meg maradekiual, meli, arrol ismet, nemzetsegrûl nemzetsegre é elhatna Eszt á te rõndõlesõdet az te fiad, ki te veled egyenlõ es õrõkke valo Isten, meg szentõltõ, es nagy szepõn meg ekõseytõttõ, az õ elsõ chioda teteleuel CanaGalileaban, valtosztatuan à vizet igõn io borra. Mondom bizonyara valo nagy szep ekõssegere, annak à menyekõzõnek lakodalmanak mert az Christus abban az menyekõzõben lakozo nepeket, az õ ielõnuoltaval es nagy io izü borral meg vigasztala, es az õ ili nemõs chiodateteléuel meg ekõseite. Az te lõlkõd bizonsagot teszõn, â te beszedõd altal, melliet [p 0082] minekûnk aianlottal, kiuel aszt paranchiolod hogy â szent hazassag bõchiületõs legyõn minõnõk kõszt: A te lõlkõdnek harom fele dologban vagyon giõnõrüsege, melli az Isten es az embõrõk elõt bizonyoskeppen valo dolognak mõdatik, kik kõzzûl elsõ, az attyak es anyak az az szûlõk kõzõt valo egienlõsseg, felebaratinkhoz valo szeretet, touabba az firfiu es aszszonyallat kõzõt valo egymashoz halgatas: Mert az egy massal tusakodo hazasok, tegõdet igazan nem hihatnak segeitsegre, tenekõd nem kedueskõdhetnenek semmiben O õrõkke valo mindenhato Vristen, ioltudod, minemõ dühõsseggel, es vnosuntalan valo telhetetlen nagy giûlõseggel, á Satan, ki mindõn te dolgaidnak rontoia es el bontoia, eszt â te szentsegõs rõndõlesõdet boszzullia es banttya, mellyet el akarna fordeitani mindõnõstül fogua ha lehetne. Annakokaert kõnyõrgõk tenekõd, hogy mindõnõkkel azokkal, kik az hazasagban elnek, kõzlõllyed â te szent malasztodat, hogy tegõdet meg ismehessenek, az hazasagnakeletinek az õ tarsalkodasanak es allapattyanak kezdõienek lenni, es asztot meg ismerhessek, hogy õk az Istentûl szõrzõt, nagy szep allapotban ellienek legyõn, az õ hazassagoknak ili nemõs allapattiaban eluen osztan, á te fiad á Christus altal, tenekõd Istenûnknek attyanknak szolgalni es kedueskõdhetni foghassanak mindõnben: Holot mikorontan [p 0083] õnekyõk illyen vigasztalasok leszõn, az hiuatallyoknak rondi szerint valo dolgaiban, es á te neuednek igaz remensegeben, es annak segeitsegre valo hiuasaban, szorgalmatosban nagy õrõmmel el iarhassanak. Kik pedigh az õ magok eletinek nemeben ketõlkõdnek, kik lõlki ismeretõkben, es elmeiõkben meg sebõsûltenek es rõttentenek, azok tegõdet igazan segeitsegre nem hihatnak, es az õ munkaiokban io remenseggel el nem iarhatnak: Aggyad azer hogy mindniaian azok, kik â szenthhazassagban elnek, az megh igaz vallasban es hûtben, mind vegig, elualaszthatlankeppen, az Istenek az õ kegyõssege szerint megh marathassanak, egy mast szerethessek, es azõ orczaioknak veretekeuel keresõt kenyerrel elhessenek, az õ magzattyokat, mindõn Isteni kegyõs eletben nevelhessek fõl az Vrnak taneytasaban es oktatasaban, es azoktul à niaualyaktul egiszalat se fellyenek mellyek mindenkoron kõuetik, ennek az hazassagnak nemenek az õ eletit. Ellenzed megh VR Isten hogy á Satan õrdõg eszt te szentsegõs rõndõlesõdet, meg ne vndekeithassa, es el se fordeithassa, hogy az Isteni szõrzesnek hazasi erõzuen õ magokon es latuan az õ magok niualyaiat ellensegõskeppen ne kezdgyek vtalni, atkoznia es gialazni ezt â te rõndõlesõdet, es el valasra valo okokat keresni: Mert efele hitetlensegnek ketsegõs voltanak tõreuel mikor õkmegh fogatatnak, nagy [p 0084] hõrtelenseggel el eshetnek es tantorodhatnak Istenben, es Isten ellen valo bûnben eshetnek, igiekõzuen magokrol el vetni az Vrnak giõnorûsegõs es haznalatos igaiat, elmeiõkben meg mergõsõduen az sok feddõzesnek es egi maskõzõtualo egienõtlensegnek miatta, az õ hazassagokban, ragattassanak nagy vndok es fõrtelmes bûnõkre, paraznasagra, hitõtlensegre, egymastul valo elvalasra, miglen osztan magokat meg ruteithassak, es bel keuerhessek, mindõnfele oktalan rõttenetõs bünekbe es kûlõkûlõmfele veszõdelmes dolgokba. Engedgyed kegyelmes nagy VR Isten, mindõn egimasellen tusakodo es viaskodo hazasok egymassal es egy maskõzõt ismet meg egienõsõdgyenek, á te szent neved dichieretyre, meg emlekõzuen az hazassagnak erõs egymaskõzõt valo elfeithetetlen kõtelerõl, es arrolis mikeppen õk egy mashoz szõrkõsztettenek az igaz hüt altal, hogy abban eggyût egyenlõkeppen megh maradhassanak, es an te szent neuednek felelmere elhessenek, á firfiak gonoszul ne elhessenek az õ hazastarsokkal, es õ raytok kik õ nekyõk tulaydon tagyok, ne kegyõtlenkõdhessenek, sõt inkab õ hozzayok nagy szeretettel lehessenek, es à te Isteni tudomanyod szerint eggyût nagy szepõn lakhassanak. Hasomlatoskeppen az aszszonyallatrõlis az õ hazasagban valo tarsat meg ne vtalhassa, kinek ellene egiszalat se rugodozzon [p 0085] hanem nagy szeretettel es alazatossaggal valo engedelmesseggel az õ vroknak haraggyat le szalleithassak, hogy semmi giûlõlseg é kõzõttõk ne legyen, kiuel á hazassagot meg ne tõrhessek, az õ feddõzesõknek es egienetlensegõknek miatta, az õ kõnyõrgesõk kõzbe ne szakasztassek. Mert á hol az hazassagban chiak eggikfelis az õ tisztyben el nem iarni igazan, mindyarast kõzikbe szegenseg szal, chialarsag, hazugsag es mindenfele alnoksag, kiuel az õ lõlki ismeretõkben azonnal megh sebeseitetnek, es az Istennek amaz vtolso büntetes szal osztan affele hazasoknak feyõkre, kit ketsegbe esesnek mondonak. O szentsegõs, es á tisztasagos hazassagnak Istene, ki az te ili io tanachiodbol szõrzõtted an szent hazassagnak ekõs es tõkelletõs rõndit, hogy az egûgiû termeszetü nepek abban tisztan es igazan el iarhassanak, kibõl az te neuednek dichieretire valo szent giûlekõzetõd giõitessek Adgyad á te szent aldomasodat mindõn hazasoknak kõzibe, hogy õk kegyõs es Isten felõ magzatokat neuelhessenek fõl, mint egy nagy szep giûmõlch termeo giõnge, olayfa veszsze szalakat kik az õ asztalok kõrnyûl forgolodhassanak, hogy az õ maghzatioknak magzatit lathassak, es á szent giûlekõzetnek is bebeseget es megh maradasat, mellyet az embõri nemzetnek meg valtoia â Christus az te fiad, az embõri testõt fõl veuen, orõkke valo frigiel maganak [p 0086] fõglalt es valasztot, ki te veled egyetõmben el es vralkodik, az szent lelõknek eggyessegeben mind õrõkken õrõkke, AMEN.

KEDDÕN AZ IFfiu nepert valo imadsag.

O Bõlchiesegõs es kegielmes mindenhato fõlsegõs attia VR Isten, ki te magadat akartad á szoptato giermekõkkel dichiertetni, iffiakkal es leanyokkal, venõk es ertelmes nepekkel, te paranchioltad az magzatoknak, hogy azõ szûlõiõket, meltan valo tisztõletõkkel illetnek, es õ nekiõk nagy alazatossaggal engednenek kik nagy bõchiûlettel tartoznanak mind halalig szolgalnia. Kõnyõrgûnk tenekõd mindõn giermekõkert es magzatokert, fiakert, leanyokert, iffiu nepekert szolgakert, szolgalo leanyokert, es mindniaiunknak chielediert, szeressed õket az te szent neuednek igazan valo felelmeuel, hogy tegõdet giermõksegõktûl fogua megh ismerhessenek igaz Istennek lenni, es â Iesus Christust, kit hozzank el bochiattal, es naprol napra, neuelkõthessenek, giarapodhassanak, abban az vduõssegõs ismeretben, az õ attyoknak annyoknak akarattyokat megh ne szekhessek es vethessek, meg se vtalhassak, kiuel tenekõd ellenõd ne vethessenek: Az õ elõttõkiaro [p 0087] szûlõiõknek, dorgalasokat es iora valo oktatasokat io neuen vehessek, kin fõlse indulhassanak mergõkben: Sõt inkab mindõnõknek elõttõ ez ili ûduõssegõs intesõket azoknak, es attyai oktatasokat tûrhessek nagy bekõseggel, az te szent neuednek dichieretyre, es õ magoknak lõlkõknek ûduõssegere. O Christus ki az embõri nemzetõt annyra szeretõd, hogy megis paranchioltad asztot, hogy az kichinõket hozzad vinnek, kiket az te szentsegõs eledben veszszez, mint szerelmes es dragalatos zalagodat kikre á te kezeidet vetuen megh aldottal. Kõnyõrgûnk tenekõd, ki mi ertûnk giermõk leuen születtel, az te artatlan szent verõdet, á keresztfan az apro giermeketis, es mindõn egiebfele koros nepekert, ki ontottad, kiuel minden giermekõket es magzatokat meg aldanal, es õket â te szent malasztoddal szeretned, hogy tegõdet felnek, es azõ szûlõiõket tisztõlnek, á te szentsegõs akaratod szerint: Touabba õrizd meg õket hogy hamis es Istentelen valo tudomantul el ne hittessenek, az igaz hüttõlis el ne szakasztathassanak: Tarch meg VRam Isten az egiûgiû kegyõs es Istenfelõ alazatos ifiat, es otalmazd meg õtet az gonoszoknak tarsasagatul, topzodastul, reszõsegtül, hevolkodastul es buiasagtul, mellyek mindõn vetkõkre okot szoktak adnya. Tereichel rolok mindõn fele botrankozasokat, hogy á gonoszoknak vtain ne iarhassanak, [p 0088] hanem az haznos taneytasokat megfogadhassak, es az õ giermõksegõktûl fogua tanulhassak á szent irast, meli altal okoskoduan es nagi szep Isten szerint valo bõlchiesegben fõl neuelkõduen, iarhassanak az õrõkke valo eletre vgian chiak azon igaz hüt altal melire minket az VR CHRISTVS IESVS taneit, mert mindõn iras ki Istentul adatot, az mi tanulsagunkra, minekûnk keresztyenõknek nagy hasznunkra vagyon, az mi megh feddesûnkre, oktatasunkra az igassagnak vtainakis meg zerzesere es talalasara, tõkelletõsõk lehessünk mindõn iora valo dolgokban az te paranchiolatodnak, meg nilatkoztatasa, az mi belsõ vaksagunkat ki nagy szepen szokta megh vilagoseitani meli az kichinõknekis ertelmet ad, Adgyad VRam Isten hogy á giermõksegûnktõl fogua mindõnkoron chiak az te paranchiolatidban iarhassunk, kinek nem kichin hasznai vadnak, mikor kichinsegûnktol fogua, mindõnfele iosagos dolgoknak tanulsagaban neueltetûnk fol, mert egesz eletünknek alapattyanak eredeti chiak mind onnan fûg: O szent lelõk VR Isten, kinek hatalmassaga es ereie vagyõ chiak az õ beszedinek es Sacramentomynak altala, ki altal magadnak szent giûlekõzetõt szoktal giûyteni, nem chiak az koros nepek kõzzûl pediglen, hanem megh az iffiusagnakis az õ ekõssegõs rendybõl. Kerûnk tegõdet, tarchmeg á tõbbiuel egietõmben az [p 0089] tanulo ifiusagnakis az õ nemes es bõchiûletos nagy szep sereget, meli â te aniaszentegihazadnak giûlekõzetnek megh maradando maguanak mondattatik es nevesztetik, vezerõllied õket az õ tanulsagokban, kik az te Isteni dichieretõdet tudomanyokkal megh ekõseithessek. Taplallyad es epeich megh az ifiusagnak nemõs elmeiet, az igaz tudomannak es isagos chielekõdetnek mindennemõ io fele indulattyaban, hogy õk az õ eletõknek rõndiben es magok viselesõkben naprol napra iobbultan iobbulhassanak, hogy osztan illienkeppen fõl sõrkenuen õnõnmagokban iuthassanak â tudomannak igaz vtara. Tarch meg VR Isten á Scholakat, mellyekben mindõn fele haszonra valo nielueket es á szabadsagnak mestõrsegetis tanullyak, hogy az te szentsegõs tudomanyodnak szozattya, eppen es mindõn fogiatkozasnelkûl, nagy szep igaz ertelõmmel hirdettessek, mert az embõri allatnak az õ szüuenek allapattyanak mivolta, iffiusagatul fogua megh romlot, es az mi erkolchiûknekis, az mi elsõ attyanknak el esesenek miatta vgyan meg veszõt, mindõn gonossagra haylando, mert masnak birtoka ala magat nem õrõmest engednye: Kerûnk tegõdet adgyad õnekiõk az bõlchiesegnek es okossagnak malaszttyat, hogy az õ gonosz indulattyoknak es kiuansagoknak: Keduõk szerint ne iarhassanak, gonossagban es vakmerõsegben, ne neuelkõdhessenek fõl, ne [p 0090] rugodoszhassanak az Istenõs es tisztõssegõs intesõk ellen, ne legyenek szofogadatlanok, valami alnoksag es chialarsag vtan ne iarhassanak, hanem attyoknak anyoknak nagy engedelmesseggel lehessenek, az te intesõdet es paranchiolatidat tanulhassak kit az õ szûuõkben mind vegig megh õrizzenek mely õnekiõk ekõssegõkre legyõn, kiuel õ bennek â te malasztod es aiandekod neuelkõdhessek, mind aczig, mig õk embõr korba iuthatnanak, kik á te sõentsegõs giûlekõzetõdnek üduõssegenek lehessenek io pelda adoi, es az igassagnakis mindõn iora valo oktatoi, hogy ekeppen temelleted õrõk mindenhato VR Isten mind vegig megh maradhassanak, ki elsz es vralkodol egy es õrõkke valo ISTEN mind õrõkken õrõkke. AMEN.