SYLVESTER: MATHE EUANGELIUM 0003


ELSÕ RISZ

Jesus christusnak Dauidnak fianak, Abrahamnak fianak, nemz8etsighirûl valo kõnyû. Abraham nemzé Isaakot. Isaak kediglen8 nemzé Jakobot. Jakob kediglen8 nemzé Judast, és az û att6afiait. Judas kediglen8 nemze Farest, és Zaramot az Thamartul. Fares kediglen8 nem10zé Esromot. Esrom kediglen8 nemze Aramot. Aram kediglen8 nemzé Ammadabot. Ammadab kediglen8 nemzé Naasont. Naason kediglen8 nemzé Salmont. Salmon kediglen8 nemzé Boozt az Rarhabtul. Booz kediglen8 nemzé Obedet az Ruthul. Obed kediglen8 nemzé Jesset. Jesse kediglen8 nemzé Dauid kiralt. Dauid kiral kediglen8 nemzé Salomont az asszonyem10bertûl mell6 Uriasé vala. Salomon kEdiGlen8 nemze Roboamot. Roboam kediglen8 nemzé Abiast. Abias kediglen8 nemze Joramot. Joram kediglen8 nemzé Hoziast. Hozias kediglen8 nemzé Joathamot. Joatham kediglen8 nemzé Arhazt. Arhaz kediglen8 nemzé Ezekiast. Ezekias kediglen8 nemze Manassest. Manasses kediglen2 nemze Amont. Amon kediglen8 nemzé Josiast: Josias kediglen8 nemzé Jekoniast, és az û att6afiäit az Babiloniäi fogsagban. Az Babiloniäi fogsagnak vtanna kediglen8 Jekonias nemzé Salat10hielt. Salathië6l kediglen8 nemzé Zorobabelt. Zorobabel kediglen8 nemze Abiudot. Abiud kediglen8 nemzé Eliakimet. Eliakim kediglen8 nemze Azort. Azor kediglen8 nemzé Sadokot. Sadok kediglen8 nemzé Akint. Akin kediglen8 nemzé Eliudot. Eliud kediglen8 nemzé Eleazart. Eleazar kediglen8 nemzé Mathant. Mathan kediglen8 nemzé Jakobot. Jakob kediglen8 nemzé Josefet, az Marianak urat mell6 Mariatul szûleték az Jesus, ki Christusnak mondatik. Annakokairt Abrahamtul fogua Dauidiglan8 mind ez nemzetsig tizennigy nemzetsighet tisz0n, Es Dauidtul fogua az Babiloniâi fogsaghiglan8 tizennigy nemzetsighet tiszen, è3s az Babiloniai fogsagtul fogua az Christusnak szûletisëiglen8 tizennig nemzetsighet tiszen.

Az Jesus Christusnak szûletise kediglen8 ekkippen8 lûn. Mikoron8 az û annya az Maria iegesûl adatott volna Josefnek annak elõtte minek elõtte õszueiutnànak leletteték terhesnek lenni az szent lilek istentûl. Az Josef kediglen8 az û vra, hogymiuel io ember vala, és nem akar vala û hozza gonosz hirt adni, akarä titkon8 ûtet el hagyni. Mikoron8 kediglen8 az Josef ezeket forgatnà esziben, ime az ur istennek angyala àlmaban meg ielenék û nekie ezt monduàn8. Josef Dauidnak fia né fill6ed te hozzad venned az Mariat [p 0004] az te felessighedet, mert az mi û benne fogantatott szent lilek istentûl vagyon. Fiat szûl kediglen8 és Jesusnak neuezzed ûtet mert ez ûduõzyti iõuendõre az û nipit az û bûneibõl. Touabbà mind ez meg lûn hogy be tellesednék az mi meg mondatott vala az ur istentûl az profetanak altala. ki ekkippen8 szó0l. Imé az szûz terhes liszen, és fiat szûl, és neuezik ûtet Emmanuelnek mell6 ighit ha ki meg akar Magyarazni annyit tiszen mint ha azt mondanàd. Mû velûnk az isten. Josef kediglen8 àlmàbol fel serkentetuin8 akkippen8 tûn mint az ur istennek angyala meg hatta vala ûneki, és û hozzaia viué az û felesighit, és nem esmeré ûtet mignem szûle az û fiat, az û elsõ szûlõttit, és Jesusnak neuezé ûtet.

MASODIK RISZ

Mikoron8 kediglen8 szûletett volna Jesus Bethlhemben Sidoorszagnak varosaban Herodes kiralnak ideiben, imé napkeletrûl bõlczek iõuinek Hierusalembe ezt monduan8. Holott vagon az Sidoknak kirala, az ki szûletett? Mert làtok az û czillagat napkeleten8, és ide iõuink hogy imàggyuk ûtet. Mikoron8 kediglen8 ezeket meg hallotta volna Herodes kiral, meg haborodek, és û vele egetembe eghissz Hierusalemnek uarosa, és eggybe hyuan8 minden papi feiedelmeket, és az nipnek minden irastudõit, meg tudakozék ûtûlõk holott szûletnék az christus. És azok mondànak ûneki. Bethlehemben Sidoorszaqagnak varosàban, Mert ekkippen8 uagyon meg iruàn8 az prophetanak altala. Sidoorszagnak fõlde Bethlehem te s6 semmiriszben kûssebb nem vagy az Sidoorszagnak fû varosi kõzõtt, mert te belõled fog tamadni ennekem az feiedelem, ki io pasztornak szokasa szerint fogia õrizni és birni az en nipemet, az Israelnek fiait. Legottan Herodes az bõlczeket titkon8 û hozzaia hiuatuan8, nagy szorgalmatossagual meg kerdezé û tûlok az czillagnak meg ielenisinek ideit. És el boczàtuàn8 ûtõt Bethlehembe ezt mondà. Mikoron8 oda menendetek nagy szorgalmatossàgual meg tudakozzatok az germek felõl. Mihelen8 kediglen8 meg talall6atok, kõuetsigkippen8 hozzatok meg ennekem hogy en és oda mennyek, és imaggyam ûtet. És az Bõlczek az kiralnak beszidire haioluan2, elmeninek. És imé az czillag mell6et lättanak uala az nap tamadaton8, û elõttõk megen vala, mind acc6ziglan2 elõ menuin8 mignem meg àllana az hel6nek felette az mell6 hel6en8 az germek uala. Mikoron8 kediglen8 làttàk volna az czillagot felette ighen meg õrûlinek, és be menuin8 az hazba meg lelék az germeket az Mariaual, az û annyaual, és fõldre le esuin8, imadàk ûtet. És az û reytekit meg nyituàn8, adanak ûneki, aiandikokat, aranyat, temient, és draga kenetet. És àlmokban isteni szozat lûn û hozzaiok, mell szozatban intetinek hogy Herodeshez ûk meg nè terninek. màs vton8 terinek meg az û fõldekbe. Mikoron8 kediglen8 azok el mentenek volna, imé az ur istennek angyala meg ielenék Josefnek àlmàban ezt monduàn8 û neki. Kell6 fel, és vedd fel az germeket, és az û annyat, és fuss Egyptomba, és ligy ott mind a ziglan8 mignem en teneked szolandok. Mert keresni fogia az Herodes az germeket hogy ûtet el veszesse. Az Josef kediglen8 fel serkentetuin8 fel viué az germeket, és az û anynyat icc6zaka, [p 0005] és Egyptomba mene. És ott lûn mind az Herodesnek halalaiglan8, hogy be tell6esednék az mi meg vala mondatuän8 az istentûl az profetanak altala . ki ezt mongya. Egyptombol hiuàm meg az en fiamot. Legottan8 Herodes minek vtanna lätta volna hogy meg czalattatott volna az Bõlczektûl felette ighen meg haraguék, és el boczatuàn8 meg õle minden germeket Bethlehemnek varosaban, és Bethlehemnek minden hatariban, vala menyin8 valanak ké1t esztendõsõk, auagy kûssebb ideiûek, az ûdõnek miuolta szerint, mell6 ûdõt iol meg ertett vala az bõlczektûl. Akkoron8 be tell6esedék az mi Jeremias profetatûl meg mondatott vala, mikoron8 ezt mondà. Ramaban szo hallottatott, iaygatas, siralom, és nagy kõnyû hullatàs Rakel siratuàn8 az û fiäit, és nem akara vigasztalast venni, annakokairt hogy nè legenek. Touabbà mikoron8 Herodes meg holt volna, imé az ur istennek angyala almaban meg ielenek Josefnek Egyptomban ezt monduàn. Kell fel, és vedd fel az germeket, és az û annyàt, és menny Sidoorszagnak fõldibe, mert meg holtanak az kik az germeknek iletinek veszedelmire iàrnak vala. És az Josef fel keluin8, fel viué az germeket és az û annyàt, és Sidoorszagnak fõldibe mene. De mikoron8 hallotta volna hogy az Archelaus birnà az orszagot sidoorszagban az û att6anak Herodesnek hel6in, nem mere oda menni. dè àlmàban isteni szozat lûn û hozzaia, mell6 szozatban inteték hogy Galileanak tartomanyiba menne, és oda menuin8 lakozék az varosban mell6 Nazarethnek hiuattatik. hogy betell6esednék az mi meg vala mondatuàn8 az profetaknak altala. Nazarethbelinek hiuattatik.

HARMADIK RISZ

Az napokban ielen8 vagyon Janos Baptista predicaluàn8 Sidoorszagnak kietleniben, és ezt monduàn8. Vegitek eszetekbe magatokot, és iobbÿczatok meg az tû ileteteket, mert kõzel vagyon az istennek orszàga. Mert ez az, kirûl Esaias profeta szolt, és ezt mondotta. Az pusztoban kialtonak szava ez, Tegitek hogy kisz legen az ur istennek uta, tegitek egenessé az û õsuenyit. Az Janosnak kediglen8 õltõzeti vala teuiknek szõribõl és ûneki õuecc6zõie bûr vala az û derekan8 kõrûl. Il vala kediglen8 sàskàkual, és erdei mizuel. Akkoron8 ki mene û hozza Jerusalemnek varosa, és eghissz Sidoorszàg és minden tartomany mell6 az Jordanhoz minden felõl kõzel vala, és meg keresztelkednek vala û tûle az Jordonban, vallast tiuin8 az û tulaydon bûnõkrûl. Mikoron8 kediglen8 làtta volna hogy sokan8 menninek û hozza az keresztelkedisre az Fariseosoknak, és Saddureosoknak kõzõlle monda û nekiek Vipera kigyoknak fiài kiczoda ielentette meg nektek hogy el futnàtok az iõuendõ haragnak elõtte? Teremczetek annakokairt gõmõlczõkõt mell6ek az iletnek meg iobbÿtàsahoz illendõk legenek. És diczekedis kippen8 ne akariatok ezt mondani tû magatokban. Mû nekûnk az Abraham atànk. Mert mondom én tû nektek, hogy az isten imez kõvekbõl fiakot tàmàszthat az Abrahamnak. Imaran8 kediglen8 az fisze és az fànak gyûkerire titetett. Annakokairt minden fa mell6 io gõmõlczõt nem teremt ki vagattatik, és az tûzre vettetik. Bizony az hogy en tûtõkõt vizuel keresztellek az tû ileteteknek meg iobbÿtàsàra. De az ki en vtannam el iõuendõ, ennallamnàl erõssb, kinek en erre elég nem vagyok hogy sarüit hordozzam. Az meg keresztel tûtõkõt szent lilekuel [p 0006] és tûzuel, kinek az û szorolapatt6a keziben vagyon, és iol meg tisztÿt10a az û szirûit, és begyûyti az û buzàiàt az buzàshàzba, az tõreket kediglen8 meg igheti meg olthatatlan tûzuel. Akkoron8 el mene Jesus Galileabol az Jordan mellé az Janoshoz, akaruàn meg keresztelkedni û tûlle. Az Janos kediglen8 meg tilta vala ûtet ezt monduàn8. Ennekem vagyoon szûksighem erre hogy meg kereszsztelkegygem te tûled, és te iûsszi en hozzàm: Feleluin8 kediglen8 Jesus monda ûneki. Haggyel mostan8 enghemet, mert ekkippen8 illik mûnekûnk be tell6esytenûnk minde meg igazulasra valo dolgot. Legottan8 el hagya ûtet, és meg keresztelkeduin8 Jesus fel iõue mind iarast az vizbõl, és imé meg nyilatkozànak û neki az menynyek, és làtà az szent lelket mikint eggy nõstinny galambot, hogy le szàllana, és felûl û rea iûnne. És imé szozat lûn az mennyekbõl ezt monduàn8. Ez az en szerelmes fiam, kiben iokippen8 keduem betelék.

NEGEDIK RISZ

Legottan8 J E S U S fel vitetett vala az pusztaba az szent lilek ìstentûl hogy meg kisirtetnék az õrdõgtûl. Es mikoron8 itlen volt volna ott negyuen napon8 és negyuen ÿel, vigre meg ehezék. És ûhozza iaruluàn8 az kisirtõ, monda. Ha fia vagy az istennek, paranczollad hogy ez kõuek kenyerekké legenek. És Jesus feleluin8 monda. Meg vagyon iruàn8. Nem czak kenyirvel il az ember, ha nem minden ighiuel ki az istennek szäianak altala iû ki. Legottan8 velle fel viué ûtet az õrdõg az szent varosba, és, az templomnak leuegõire allatà ûtet, és monda ûneki. Ha fia vagy az istennek vesd ala innen te magadot. Mert meg vagon iruan8. Az û angalinak paranczol iõuendõre te felõled, és kezekbe visznek tighedet hogy valamikoron8 meg ne ûssed az kûbe az te labaidat. Monda ûneki Jesus Viszontag meg vagyon iruàn8. Ne kisirczed az te uradot istenedet. Esmeglen8 velle fel viué ûtet az õrdõg eggy nagy magass hegre, és meg mutatà ûneki ez vilaghnak minden orszaghit, és azoknak ez vilaghi nagy dûczõsigben valo voltokot, és monda ûneki. Mind ezeket te neked adom ha elõttem le esuin8 enghemet imadandasz. Legottan8 monda ûneki Jesus. Tauozzàl el te Satan, mert meg vagyon iruàn8. Az te vradot istenedet fogiad imadni, és czak ûtet fogiad szolgalni. Legottan8 el hagyà ûtet azõrdõg, és imé angyalok iûnek vala û hozza, és szolgalnak vala ûneki. Mikoron8 kediglen8 hallotta volna Jesus hogy Janost meg fogtàk volna, fel felé valo hel6re mene Galileaba, és Nazaretet el hagyuan8, el mene, és Capernaumban lakozék, mell6 tengher mellett valo uàros, Zabulonnak, és Neptalimnak szomszidsaghiban. Hogy be tellesednék az mi meg mondatott vala Esias profetanak altala ez ighikuel. Zabulonnak és Neptalimnak fõlde az tenghernek vta mellet, Jordan elue, poganoknak tartomana Galilea. Az nip ki sõtitsigben és halàlnak arnyikaban ûl vala, nagy vilagossagot làta, és azoknak az kik halàlnak tartomàn8àban és àrnyikàban ûlnek vala, vilagos53sag tamada. Az ûdõtõl fogua kezde Jesus predicalni, és mondani.

Vegitek eszetekbe magatokat és iobbÿczatok meg az tû ileteteket, mert kõzel vagyon az istennek orszàga. Jaruàn8 kediglen8 Jesus Galileanak [p 0007] tenghere mellet, ké0t ata fiat làta Simõnt ki Peternek hiuattatik vala és Andrast az û attafiat, kik hàlot vetnek vala az tengherbe, mert halaszok valanak, és monda ûnekiek. Jõuetek en vtannam, és en ezt tiszem hogy embereket halàsszatok. És azok legottan8 el haguan8 az û haloiokot û vtanna meninek. És onnan elõ menuin8 egé1b két at6afiat läta Jakabot az Zebedeusnak fiàt, es Janost az û att6a fiait, kik az haioban az û att6okual Zebedeusual kõtõzik vala az û haloiokot, és el hiua ûkõt, és azok legottan8 az haiot, és az û attokot el hagyuan8 û vtanna meninek. És Jesus kõrûl iaria vala eghissz Galileat tanytuàn8 az û sinagogaiokban, és predikaluàn8 az mennyorszagnak Euangeliomat, és meg gyogÿtuàn8 minden betegsighet, és minden korsagot az nipeknek kõzõtte. És ki teriede az û hire eghissz Siriaban, és û hozza hozanak mindeneket kiknek kûlõmb kûlõmb betegsignek miatta gonoszul vala dolgok, és kik bé0li faiasnak miatta meg gõrbettenek vala, és kikben õrdõgõk valanak, és kik hauasok valanak, és kiknek inai helekrûl el indultanak vala, és meg szalattanak vala és meg gyogyytà ûkõt. És sok nip kõueté ûtet Galileabol, Derapolisbol, és Jerusalembõl, és Sidoorszagbol, és Jordan elué valo egé1b tartomanyokbol.

ÕTÕDIK RISZ

Mikoron8 làtta volna az nipeknek sereghit fel mene egg hegyre, es mikoron8 le ûlt volna û hozza iarulànak az û tanÿtuani, és minekutanna meg nyitta volna az û szàiàt tanÿta vala ûkõt ezt monduan8. Bodogok az lilek szerint valo szeghinyek, mert õuék az menneknek orszàga. Bodogok az kik keserghenek mert ezek vigasztalast visznek. Bodogok az kegelmesek, mert ûk ez fõldõn õrõksighet nyernek. Bodogok az kik ehezik és szomiuhozzak az istenné1l valo meg igazulast: mert ûk meg eleghytetnek. Bodogok az irgalmasok, mert ûk irgalmassagot nyernek. Bodogok az tiszta szûvûk mert ûk istent meg làttäk. Bodogok az bikesighesek mert ûk istennek fiainak hiuattatnak. Bodogok az kik haborusagot szenuednek az kereszteni io iletirt, mert õuek az menynyeknek orszaga. Bodogok lisztek mikoron8 szidalmasbeszidekuel illetendnek tûtõkõt az emberek, es tûtõkõt ûldõzendnek, és mondändnak minden gonosz beszidet tû ellenetek azt hazuduàn8 hogy en irettem tiszik õrûll6etek és vigaggyatok mert, az tû iutalmatok sok az mennyorszägban. Mert ekkippen8 haborgattak az pró0fetakot es, kik tû elõttetek voltanak. Tû vattok sava az fõldnek, hogy hà az so esztelenne titetik miuel fognak sozni: Semmire nem io touabba, ha nem hogy ki vettessik, és az emberektûl el nyomottassik. Tû vattok vilagossaga ez vilagnak. El nem reytethetik az varos az mel8et hegen8 raktak. És az meg guytott szo6uindeket nem tiszik az kõbõl ala ha nem az vilagtartora, és vilagossagot ad mindeneknek kik az hazban vadnak. Ekkippen8 tegen vilagossagot az tû vilagossagtok embereknek elõtte hogy lassak az tû io mûuelkedisteket, és dicziryk az tû atatokat, ki mennyorszagban vagon. Ne alyczatok hogy azirt iûttem ligen hog az o tõrvint auagy az profetaknak irasit el tõriem. Sõg nem iuttem azirt hog el tõriem ha nem inkabb hogy be tellesyczem. Mert bizon mondam tûnektek mind acczig és mignem el mulik az menyn, és az fõld, eggy kûsbetû auagy mentûl kûssebb punct el nem mulik az o tõruinbõl, mignem mindenek meg lendnek. Valaki annakokair10t [p 0008] meg szeghé1nd egyget az mentûl kûssebb paranczolatoknak kõzõlle, és ekkippen8 tanytanga az embereket, mentûlkûssebbnek hiuattatik az mennyeknek orszagaban. Valaki kediglen8 be tellesy10tend, és vgy tanytand ez nagynak hiuattatik az mennyeknek orszàgaban. Mert mondom tû nektek hogy be nem mehettek az mennyorszagba, ha az tû io voltotok nagyubb bûsiguel nem lé0nd, mint az irastudoknak, és az fariseosoknak iouoltok. Hallottatok hogy meg volt mondatuàn8 az righieknek. G6alkos ne ligy. Valaki kediglen8 gyalkossagot tiszen, karhozatra kõtelezi ûmagat. de en ezt mondom tû nektek, hog valaki meg haragszik az û atta fiara oktalanul, és miltatlan, karhozatra kõtelezi û magàt Valaki kediglen8 az û attafiànak ezt mongya. Py10 te tuna, és hituàn ember, erre kõtelezi û magàt hogy û rea tanacz gûllõn. Valaki kediglen8 ezt mondangya. Té esztelen az gehennek igõtûzire kõtelezi û magàt. Annakokairt ha fel viënded az oltarra az aiandikot mell6et az istennek szerzetté1l, és ott meg emlekezendel hogy az te atadfiànak valami nehessighe vagyon te read, hadd ott az te aiandikodat az oltarnak elõtte, és menny el, leld kedwit elõszõr az te atädfiànak, es annak vtanna oda menuin8, vidd fel az aiandikot mell6et az istennek szerzettél. Az te ellensigheduel hamar meg bikill6el mikoron8 vton8 vagy û velle, hogy valamikorõn8 tighedet az te ellensighed az itilõ mesternek kezibe ne agygyon és hogy az itilõ mester tighedet az varosszolgàianak kezibe ne agygyon, és hogy az tõmlõczbe ne vettessél. Bizony mondom teneket, hogy ki nem fogszmehetni annan mind accziglan8 és, mig nem fizetist tissz az vtolso pinziglen8 mel6l6 pinz quadransnak mondatik. Hallottatok hogy meg volt mondatuan8 az righieknek. Hazassagtõrisnek bûniben ne lelecc6zé1l, de en ezt mondom tû nektek hogy valaki az màs embernek felesighit gonosz kiuansaghirt nizendi, immàran8 häzàssagtõrisnek bûniben lelecczett û velle azû szûuiben. Hogy ha az te iobb szemed botrankozasodra lé0nd teneket, szakad ki ûtet és vesdel te tuled. Mert iobb teneked hogy el vesszen egg az te tagaid kõzzõl, hog nem mint mind az te eghissz tested az gehennek igõtûzire vettessik. És ha az te iobb kezed botrankozasodra lend teneket, vagdel, és vesdel te tûled. Mert iobb teneket hog el vesszen egygy az te tagaid kõzzõl, hog nem mint mind az te eghissz tested az gehennek igõtûzire vettessik. Meg vagon kediglen8 mondua. Valaki el kûldi az û felesighit û tûle leuelet aggon û neki az el valàsrul. De en ezt mondom tû nektek hog valaki el kûldi ûtule az û felesighit azt tiszi hog az parazna legen, ha nem ha ezt az û paraznasagairt tendi. E43s valaki oll felesighet viszen magànak kit az û vra ûtûle el kûldõtt, hazassagtõrisnek bûniben lelecczik. Touabba hallottåtok hogy meg volt mondua az righieknek. Hamissan8 ne eskeggel, de meg aggyad az te vradnak azokat, az mell6ekre eskûttél. De en ezt mondom tûnektek. Semmikippen8 ne eskegygetek, se az mennyre, mert az szeki az istennek, se az fõldre, mert az, samol6a az û làbainak, sè az Jerusalemre mert az, varosa az nag kiralnak, se az te fedre ne eskegygé0l, annakokairt hog nem teremthecc6z egygy fey10r, auagy fekete szor szàlat. De ez legen az tû beszidetek, vgy, vgy, nem,nem. Touabba valami ezeknek felette az beszidhez hozzatitetik, ez az gonosztul vagyon. Hallottatok hogy meg volt monduàn8. Egygy szemirt màs szemet és egygy foghirt màs fogat vegenek. dè en ezt mondom tû nektek, ellene ne all6atok annak, az mi gonosztokra vagyon, ha nem valaki arczul czap tighedet az te iobb orczadon8, fordÿcz û neki az màs orczadot és. És az ki teueled akar tõruinkedni, és az te belsõ ruhadot el akaria rulàd vonni, enghedd neki az te kûlsõ ruhadot és. Es valaki tighedet egygy mill fõldint vala vtra kiszerÿt, menny ket millfõldet velle. Agygy annak az ki tetûled kir [p 0009] és magadot meg ne vongyad attul az ki kõlczõnt kir. Hallottàtok hogy meg volt monduan8. Szeressed az te kõzer valo emberedet, és gyûlõled az tè ellensighedet. De en ezt mondom tûnektek. Szeressitek az tû ellensighiteket, iot mongyatok azoknak kik tûtõkõt àtkoznak. Jol tegé0tek azokual az kik tûtõkõt gyûlõlnek. Imàggyatok azokirt az kik meg sé1rtenek, és ûldõznek tûtõkõt, hogy legetek az tû mennyëi at6atoknak fiäi, ki mennyorszàgban vagyon, mert û az û napiàt meg enghedi hogy fel tàmagygyon mind az gonoszokra s6 mind az iokra, és esõt àd mind az igazakra, s6 mind az hamissakra. Mert ha azokat szeretenditek az kik tûtõkõt szeretnek, miczoda iutalmatok vagyon? Nemde az fukarok e3s vgyan azont tisziki? És ha czak azokot fogaggyàtok io kedwuel tû hozzätok,az kik tûnektek atàtokfiai, miczoda nagy ieles dolgot tisztek? Nemde az fukarok és ekkippen8 tiszneki? Annakokairt fogyatkozàs nelkûl valok legetek tû, mikippen8 az tû at6àtok ki az mennyekben vagyon fogyatkozàsnelkûl vagyon.

HATODIK RISZ

Kiualtkippen8 valo gondot vissell6etek erre, hogy tû alamosnàt ne aggyatok embereknek elõtte, ez vigre hog azok nizzenek tûtõkõt. Ha kûlõmben8 tisztek, iutalmatok nem liszen az tû atàtoknàl, ki az mennyekben vagyon. Annakokairt mikoron8 alamosnàt acc6z, ne kûrtõll6enek elõtted, mikippen8 az tettesszentsighûemberek tisznek, az hel6eken8 holott sok emberek gyûltenek eggybé, és uczak szerté0, ez vigre hogy emberektûl diczirtessenek. Bizony mondom tûnektek meg vagyon az û iutalmok. De tè mikoron8 alamosnàt accz, ne tuggya az te balogkezed az mit az iobbkezed tiszen, hogy az te alamosnäd titok hel6en8 legen, és az te atåd, ki titok hel6en8 låtta, û megfizeti teneked nyiluàn8 valo hel6en8. És mikoron8 imädsàgot tendesz, ne ligy oll6an mint az tettesszentsigûemberek, mert ezek àluàn8 szoktanak imàdkozni az hel6eken8, holott sok emberek gûlnek eggbe, és vc6zaknak szurdikiban, ez vigre hogy az emberek ûkõt lassàk. Bizony mondom tûnektek hogy meg vagyon az û iutalmok. Te kediglen8 mikoron8 imàdkozol mennybe reytek hàzadba, és az te aytodat be zàruàn8, imàggad az te atadat, ki titok hel6en8 vagyon, és az te at6ad az ki titok helen8 làtta, meg fizeti teneked nyiluàn8valo helen8. Mikoron8 kediglen8 imàdkoztok, sok szavuk ne legetek, mikippen8 az poganok. Mert azt alytàk hogy az û sok szolasokirt halgattassanak meg. Ne legetek azirt ezekhez hasonlatosok, mert tuggya az tû mennyei atàtok mi dolgokra legen tûnektek szûksigtek mé1g annakelõtte minek elõtte kirytek û tûle. Tû annakokairt ekkippen8 imàdkozzatok. Mû atànk ki az mennyekben vagy szenteltessik az te newed, Jûiõnel az te orszägod, legen az te akaratod, mikippen8 menyben, azonkippen8 az fõldõn és. Az mû kenyerûnkõt az mindennapiat aggyad nekûnk ma. És enghedd meg mû nekûnk az mû adossàghinkat, mikippen8 mû és meg engheggyûk azoknak az kik mûnekûnk adossok. Es ne haggy mûnkõt kisirtetbe iutnunk, de szabadÿczmeg mûnkõt az gonosztul. Mert tiéd az orszàg, es az hatalmassàg, és àz dûczõsig õro02kken8 õrõkke. Amen. Annakokairt ha meg boczattàtok az embereknek az û tû ellenetek vàlo bunëit, meg boczàtta tünektek és az tû mennyëi atàtok. Hogy ha meg nem boczattàtok embereknek az û tû ellenetek valo bûneit, az tû mennyei atàtok és [p 0010] nem boczatt6a meg tûnektek az tû ûellene valo bûnëiteket. Touabbà mikoron8 bûytõlendetek, ne legetek pokolkedwûk és szomoruorczamutatok, mikippen8 az tettesszentsigûemberek, mert azok homal6ossà tiszik az û orczäiokot, hogy nyiluan legen az embereknek hog ûk bûytõlnek. Bizony mondom tûnektek elwûttik az û iutalmokat. Te kediglen8 mikoron8 bûytõlsz, kend meg kenetuel az te fedet, és az te orc6zädot mosd meg, hogy ne legen az embereknek niluàn8 hog te bûytõlsz, hanem az te atadnak, ki titok helen8 vagyon, és az te atad ki latta titokban lenni, meg fizet teneked nyiluàn8. Ne gûyczetek tû magatoknak reytekmarhàkot az fõldõn8, holott az sziszik, és az mol6 elueszti, és holott az orwok ki àssak, és el orozzak, de gûyczetek tû magatoknak reytekmarhàkat az mennyorszàgban, holott sem az sziszik, sem az mol6 el nem veszti, és holott az orwok ki nem àssàk, sem el nem orozzàk. Mert az holott lé1nd az tû reytekmarhàtok, ott liszen az tû szûuetek és. Az testnek szõuindeke az szem. Ha annakokairt az te szemed eggyûgyû lé1nd mind az te eghissz tested vilagos liszen, hog ha az te szemed gonosz lé1nd, mind az te egissz tested sõtit liszen. Annakokairt ha sõtitsig lé0nd az vilagossåg, az mell6 te benned vagyon az sõtitsig läss mell nagy liszen. Senki ké1t vrnak szolgyalatt6àra magàt nem kõtelezheti, mert auagy imezt gyûlõli, és amazt szereti, auagy egygikhez aggya magàt, és az masikual nem gondol. Nem szolgalhattok az istennek, es az Mammonnak. Annakokairt mondom tûnektek szorgalmatosok ne legetek, az tû iletétekrûl, mit egetek iõuendõre, és mit igyatok. Sem az tû testetekrûl minemû õltõzetuel fogiatok ilni iouendõre. Nemde az lilek nagyubb beczûletben vagyoni hog nem mint az eledel, és az test nemde nagyubb beczûletben vagoni hogy nem mint az õltõzet? Fodyczätok az tû szemeiteket az é1ghi madarakra. Mert nem vetnek, és nem aratnak, sem az buzàshàzba nem hordanak, és mind az altal és az tû mennyëi at6àtok el ilteti azokat. Nemde nagyual felûl halaggyàtoki tû azokat? Kiczoda kediglen8 tûkõzzõletek az ki szorgalmatossàgual gondolkoduan8 rula, az û testinek emberkorban valo àllapattàhoz hozza tehessen eggy singne riszt? És az õltõzetrûl mire vattok szorgalmatosok? Vegitek eszetekbe az mezõnek liliomit mimodon8 nõienek, nem munkàlodnak, sem fonnak, de maga mind az altal és mondom tûnektek hogy mé1g az Solomon és mind az û eghisz ez vilaghi dûczõsighes voltaban és nem volt igen fel õltõztetuin8 mint ezeknek egygik. Hogyha az isten ekkippen8 õltõzteti fel az mezõn8 valo fûet, mell6 ma az szip àllapattàban vagyon és holnap az ighõ kemenc6zebe vettetik, nemde nagyual inkabb tiszÿ ezt tûnektek, tû kiczin hûtûek: Annakokairt ne legetek szorgalmatosok ezt monduan8 vall6on mit fogunk enni, auagy vall6on mit fogunk inni, auagy miuel fogiuk magunkat ruhàzni? Mert mind ezeket az poganok kerdezik. Mert tuggya az tû mennei atàtok hogy szûkõsõk legetek mind ezeknelkûl. Sõg inkàbb keressitek elõsszõr az istennek orszàgàt, és az û orszàgàhoz illendõ io iletet, és mind ezek, azokhoz hozzà adattatnak tû nektek. Annakokairt szorgalmatosok ne legetek az holnapra. Mert az holnapi napnak meg liszen az û magàra valo gongya. Igaz eleg egg napnak az û gyõtrelme.