SIBOLTI DEMETER: LELKI HARTZ, AZ BWNOES EMBERNEC FELÕTTE IGEN NEHEZ LELKI Kesertetekrõl valo Vetekedese, Es azoknac ISTEN IGEIEBÕL valo meg Gyõzese. 0001


AZ KEGYES OLVAsonac, az ATYA Istentûl CHRISTVS Neueben, Vigaztalo szent Lelket kérec.

AZ szent Iob azt mondgya: Hogy à mi tellyes életõnc nem egyeb, hanem mindennapi vitezkedes, es veszõdes, Iob 7: Ki bizonnyaba igaz. Mert az emberre egez életinec ideieben soc kûlõmb kûlõmb nyaualyac es haborusagoc szoktac rohanni: Mint szegenseg, fogsag, betegseg, es egyeb àffelec, kic iollehet igen nehezec, de mégis kõnnyebben el viselûnc azoknac terhet, hogy nem mint az belsõ lelki kisirtetinknec emberi erõtûl el viselhetetlen sulyossagat kic ellen az Isten igeienec vigaztalasa kiuûl, semmi oruossagot nem talalunc: Mint mikor meg gondollyuc á mi termeszetûnknec minden bûnre haylando voltat, es azbol meg czelekedett bûnnec soksagat, lehetetlen hogy meg ne rõttennenc rayta, kit olkor az õrdõg annalis inkab tõbbiti, ellenûnc tamaztuan bizonsagul az minnen lelki ismeretûnket, kinel rõttenetesb tanu nincz ki inkab reanc rakhassa gonoz tétûnket [p 0002] melly miatt soc fele rõttentõ gondolatoc szalnac reanc, kic sokakat ketsegbenis eytic, az kic Istenbe valo erõs hittel es bizodalõmal ellenec nem vigyaznac, es az Christus valtsagat, es az bûnõn, õrdõgõn, es à halalon valo gyõzedelmet magokhoz nem kapczollyac.

Mi azert ne legyûnc batrac, hanem igen vigyazóc, nagy szorgalmatossagual tanuluan az Isten Igeienec draga vigaztalasit, keszen tartuan magunkat ez fele ketsegben eytõ hitetlen õrdõgi kisirtetec ellen, mert noha a Bûn es à miatt valo lelki kisirtetec egy ideig alusznac, de nyiluan fel ebrednec valaha, es reanc rohannac véletlen: Kiknec meg gyõzesere im egy nehany ieles vigaztalo tanusagokat à sz. Irasnac az
Sibolti Demeter wram õszue szedte, Soos Ianos wram kertere: Ki mellet az egyeb hiuekis soc nemes hasznat vehetic é iambor Predikator munkaianac, (es Istennec halat aduan erõtte ) meltan megis kõszõnhetic faradsagat. Az Vigaztalo szent Lelec wr Isten legyen velûnc mindnyaiunckal, Amen.

[p 0003] BÛNÕS EMBER MOND: Bennem vagyon az Bûn, ki engemet kaarhoztat.

Az ISTEN IGEIE EZT FELELI AZ Bûnõsnec: IMHON az Isten BARANYA, ki el veszi ez vilagnac bûneit, Ioan: 1. Es Mar: 2. Iõttem vgymond az Isten FIA, Hogy à bûnõseket iduõzitsem. Es sz. Palis mond, 1 Tim: 1. Bizony beszed, kit mindennec hinni kell, Hogy az IESVS CHRISTVS ide ez vilagra iõtt à bûnõsekert, hogy õket iduõzitse.

BÛNÕS:

Czac nemelly bûnõseknec boczattatic meg az õ bûnõc, kic kõzzûl netalam en nen vagyoc Istentûl be vé1tetett.

AZ ISTEN IGEIE,

Aszt mondgya Christus, Matth: 11. Iõuetec en hozzam mindnyaian, kic meg farattatoc es terheltettetec, es meg nyugotlac titeket. Esa: 56.

[p 0004] Senkit az Wr Isten ki nen rekezt, akar idegen legyen, akar kõrnyûl meteltetett. Ismeg 1 Thimoth: 2: AZ WR ISTEN minden embereket akar iduõziteni, Mert à Iesus CHRISTVS Valtsagul adta mindenekert õnnen magat.

BÛNÕS, AZ Bûn az en Termeszetemben vagyon, es termeszet szerint haragnac vagyoc fia.

AZ ISTEN IGEIE, Roman: 5. Mint az egy ember altal az Bûn ez vilagra be iõtt, es az Halal az bûn altal, es az karhozat minden emberekre: Azonkeppen az egy Christusnac Igassaga altal, az eletnec igazulasa szallot minden emberekre. AZ wy ADAM, az az, à Christus, erõsb az regi Adamnal, à kitûl az bûn tamadot: Az Isten, es az ígassag, hatalmasb az õrdõgnel, es az bûnnel: Az élet erõsb az halalnal: Az eg Menyorszag, à pokolnal: Az Iduõsseg erõsb à karhozatnal.

BÛNÕS, [p 0005] Sokan iduõzûlnec, es az CHRISTVS sokakert adta Valtsagul az õ életet, mint Mathéi 20. De hol vagyoc en? Minem bizonios lehetec benne, hogy en az sokac kõzzûl valo vagyoc?

AZ ISTEN IGEIE, Roman: 5. Mikent hogy az egy embernec engedetlensege miatt, sokan lettenec bûnõsse, ( az az, minden emberec bûnõsec: ) Azonkeppen az egy Christusnac engedelmessege altal sokan lesznec igazza, az az, valahanyan hisznec az Isten Fiaban.

BÛNÕS, Miert nem mondgya haat, hogy mindnyaian iduõzûllyenec: hanem ezt, hogy sokan? Ezis irua vagyon, hogy sokan vadnac az hiuatalosoc, de keuesen vadnac az Valasztattac, Matth: 22.

AZ ISTEN IGEIE, Oseas Prophetanal azt mondgya az Wr Isten, [p 0006] Oseae 1 3. Israel, veszedelmed czac te magadtul vagyon: az te iduõsseged en tûlem.

Az ki õ magat à kegyelemnec ígeretibõl ki rekezti, az, à karhoztaknac es el veszett bûnõseknec szamokban vagyon, es marad. Mert az ki nem hiszen az Fiu Istenben, immar az meg iteltetet, es az Isten haragia rayta, Ioan: 3. Ez az Oka, hogy SOKAN mondgya, hogy igazza lettenec, nem mindnyaian, mert sokan vadnac es maradnac hítetlenec. Az ki penig hiszen az Fiu Istenben, az az igazac kõzõtt vagyon, az bûnõsec kõzzûl ki rekeztetett. Azert vagyon iruan, hogy sokan lettenec bûnõsecke, mert à hiuec meg igazultanac, amaz szent Pal mondasa szerint, Roman: 8 Semmi karhozattyoc nincz most azoknac, a kic az Iesus Christusban be oltattac.

BÛNÕS,

De bizonnyara az Hit Istennec Aiandeka es czelekedeti, Nem az akaroé, sem az futoé. akar mint akariam [p 0007] en, nem en raytam all. Hanem az WR Isten adgya à Hitet, Rom: 9,

FELELLY MEG AZ ISTENIGEIEBÕL.

Az szent Pal mondasa à te czelekedetidnec érdemet rekezti ki, es diczõiti az ISTEN Kegyelmet, Mert az embernec igyekezeti, akarattya, es czelekedeti it semmit nem miuel. De ez à kerdes: Hogy ha õrõmest hinnele, ha hihetnél? Ha azt mondod, hogy nem hiszesz ha hitetnelis, immar el vesztél, es immar sem segitseg, sem tanats nem hasznalhat neked. De hogy ha azt mondod, hogy õrõmest hinnel ha hihetnél: Iol vagyon dolgod, es az te kisirtetidet kõnnyen meg gyõzheted.

BÛNÕS.

Az en Hitem igen erõtlen, es vgy mint semmi.

AZ ISTEN IGEIE.

I. Az Hit Isten aiandeka es czelekedeti, ha kitsinis.

II. AZ WR Ißten czelekedi mind az akaratot, mind az el végezest, Philip: 2. [p 0008] Azokaert miert hogy mostan akarnam, bizonyos vagyoc az szent Lelec WR Istennec ielen valo voltarol, es en bennem valo czelekedetirõl.

III. AZ WR Isten keduerõl, nem kell az Hitnec menyisegebõl, es minemûsegebõl iteltetet tenni, hanem az fondamentombol, kiben nyugszic à Hit, akar erõs, akar erõtlen legyen az Hit: Melly fondamentom, az Isten Fianac érdeme, engedelmessege, eleg tetele, es igassaga, ki nekûnc tulaydonitatott, Mert az Hit vgy mint czac kez, kiuel az Isten Fia igassagat meg fogiuc es veszûc.

Es mikent à gyermetske az draga kõuet auagy Gyûrõt vijotskaiaual vgyan meg fogia, mint az erõs Vitéz egesz kezéuel es markaual, s mind az altal vgyan azon egy gyûrõ: Azonkeppen az Isten Fia érdeme egy, kit hittel, vagy erõs hittel, vagy erõtlen es kitsiny hittel fogunc meg.

IIII. Mar: 9. Az korsagos gyermeknec az Atya, kibõl CHRISTVS Wrunc az nema õrdõget ki [p 0009] ûze, ezt mondgya vala: Hiszem Wram, de segitsed az en erõtlen auagy hitetlen hitemet. Mert kérni kell az Wr Istent, hogy az hitet mi bennûnc õregbitse, gyarapetsa, es meg erõsitse, mint az Apostoloc kõnyõrgenec Luc: 17. monduan: Wram õregbits meg mi nekûnc à mi hitûnket.

V. Roman: 8. A szent Lelec segiti az mi erõtlensegûnket, es bízonsagot teszen à mi lelkûnknec, es à mi szokogasinkat, siralminkat, es imadsaginkat melegiti, segiti, taplallya, es meg eleueniti, vgy, hogy soha hiaban valoc nem lesznec.

VI. Esa: 42. Matth:12. Az tõrdelt Nadat az Wr annalis iobban el nen rontya, es à fûstelgõ czeszpût meg nem oltya.

BÛNÕS,

Nemdé az Istennec el titkolt Tanacza ez, kit senki nem tud, HOG6 õ az kiket akart, életre valaztott? Ezt az õ tanatsat en el nem valtoztathatom: En penig nem tudom en felõlem [p 0010] az õ akaratt6at, AZ õ akarattya ellen penig ki álhat? Rom: 9.

AZ ISTEN IGEIEBÕL VALO FELELET.

Effele gondolat az pokolbeli õrdõgtûl fuuattatic az emberekben: Ki ellen ezeket felellyed.

I. Az Isten titkos Tanacza meg ielentetett mi nekûnc, az Isten IGEIE, az õ szent FIA altal: ki az Istennec Cancellariusa, es à nagy Tanaczu Isten tanaczanac Tolmaczoloia, es kõuete: Azert õtet kell halgatnunc, õ kedig hozza hiw, Matth: 11. monduan: Iõuetec en hozzam mindnyaian, Etc.

II Az Isten igaz, es valamit mond, azt minden bizonnyal be tellyesiti, Esa: 34. 46. Psalm: 148. 2. Corinth: 1. AZ WR Istennec minden egereti bizony es vgy vagyon. Matth: 24. Az en beszedim (vgy mond) el nem mulnac. Esa: 40. AZ WR beszede õrõcke meg marad.

III. AZ Isten, azert hiw tegedet az õ igeie altal, Hogy iduõzûll6: Mert ha nem akarna tegedet iduõziteni, nem adta volna elõdbe [p 0011] az õ szent igeiet, es à Szentsegeket.

IIII. A ki az Isten keduenec, kegyelmenec bizonyos voltaban ketelkedic, az, az Istent hamissa teszi, hazudtattya, meg vtallya az Isten Fiat, gyalazza az Fiunac érdemet, es io tetemenit: Az Istennec kegyelmes kezét el ûzi tûle, es à szent Lelket: Es à Moysest nagyobnac beczûlli a Christusnal.

V. Semmi rõttenetesb Bûn annal ninczen, mint mikor az ki az Fiu Isten altal hozattatot kegyelmet nen veszi, mint az õrdõgõc nem veszic, nemis tartozic õ reaioc.

VI. Akar azert az Isten minket iduõziteni az õ szent Fiaert, es az altal, mert azokaert adta minekûnc az õ szent Fiat, ki IESVS, az az, IDVÕZITÕ, es IGAZ: Es mi nekûnc adta az õ szent Igeiet, à KEREZTSEGET, à szent VACZORAT: Es minekûnc az õ szent LELKET aiandekozza, ki mi bennûnc igaz Hitet, Vigaztalast, segitsegre valo hiuast, es igaz Poenitentia tartast szerez.

Ha az ISTEN minket [p 0012] karhoztatni akart volna, immar regen meg miuelte volna azt, mint az õrdõgõket egyszers'mind karhoztata. Mert nem adta volna az õ szent Fiat, most sem adna az õ szent Lelket, sem az Poenitentia tartasnac, Istenhõz valo meg téresûnknec keuansagat nem adna, es nen paranczolna nekûnc, hogy az õ segitsegeben biznanc.

BÛNÕS.

Nagy ketelkedes vagyon bennem.

AZ ISTEN IGEIE.

Imadkozzal es kéried s' mondgyad amaz beteg gyermec Atyaual: Hiszem wram: de segitsed az erõtlensegemet: Boczasd meg minekûnc az mio vétkeinket: õregbits mi bennûnc az hitet: Segelly wram minket, mert el veszszûnc: Add meg ennekem à te iduõssegednec vigassagat, es az te erõs szabad akaratu Lelkeddel erõsits meg engemet. Es az ketelkedes ne legyen czelekedet, hanem szenuedes, az az, ne keduezz à ketelkedesnec, hanem inkab ellene álly, es bankodgyal [p 0013] rayta, hogy az ketelkedes raytad vagyon: es egyetembe ragazkodgyal az Igerethõz, kiuel az WR Isten minekûnc eskûuessel kõtelezte õñen magat, Ezech: 33. ezt monduan: Eele en (Isten,) nem akarom az bûnõs embernec halalat: etc7. Oh minket nyomorultakat, hogy ha az eskûuõ Istennec sem hiszûnc.

Szent AGOSTON DOctor super Psalmum 110. iruan, mond: Az hiw Isten, magat minekûnc adossa tette, Nem azzal, hogy valamit mi tûlõnc võtt volna: Hanem hogy illy nagy dolgokat igert minekûnc, Nem elegedet azzal, hogy igeretet tett. Hanem még keze irasati. adta arrol minekûnc, nem czac irasat adta penig, hanem még añac letõtte kezessûl es Kõzbe iaroul vetette minekûnc az õ egyetlen egy Fiat.

BÛNÕS.

Az en szamtalan soc féle bûneim, kiket miueltem, igen rõttentnec engemet,

AZ ISTEN IGEIE.

A CHRISTVS, Istennec [p 0014] BARANYA, viseli ez vilagnac bûneit: Es engeztelõ ALDOZAT à mi bûneinkert: Nem czac az mieinkert penig, Hanem mind ez egesz Vilag bûneiertis, 1.Ioan: 2. Azert ha mind ez egesz vilag bûneit rea vette, bizonnyara az tieidetis el vette rolad, ki te ez vilagnac legkisseb reszeis alig vagy.

Azert ha egeszen rea vette ez vilag bûnet, az reszet el nem hadta.

Roman: 5. Az Isten kedue kegyelme, fellyûl hatott à bûnen, àhon à Bûn bõwelkedett, az Istennec Kedue ott fenyûl aradot. Psal: 103. Nem az mi bûneinc szerint tselekedet mi velûnc, sem nem à mi alnoksaginc szerint fizetett minekûnc. Menyire tauol vagyon az Eg a fõldtûl, annyira el tauoztatta az õ hiueitûl az õ bûneket. Menyi tauol vagyon Napkelet Nap esettûl, annyira messze vitte mi tûlõnc az mi alnoksaginkat. Mikeppen az Atya kõnyõrûl fiain: azonkeppen kõnyõrûl az WR az õtet félõken. Szent Agostonis mond: Az mi bûneinc Nap essetnel vadnac, de az Isten [p 0015] kedue kegyelme, Napkeletnel.

BÛNÕS.

Az en bûneim igen nagyoc es rõttenetesec.

FELELET

Ez az Kisirtet minden Szenten rayta vagyon, Psal: 38. Ninczen epseg az en testemben, az en alnoksagim seiem fellyûl haladtanac, meg rothadtanac, az en sebeim. Psal. 32. Mondoc, meg vallom az WRNAC az en bûneimet, es te az en bûneimnec gonossagat meg boczatad, Ezert minden szent imadkozic te neked.

Esa: 1. Ha az ti bûneitec oll'anoc lesznekis mint az võres Barsony: meg feieredtec, mint az ho: Es hogy ha olly võresec mint à féreg, kibõl à Scarlat szint festic, megisolly feierec lesznec, mint à mosott feier gyapiu.

Esa: 64. Minden mi Igassaginc hasonlatosoc az fertelmes ruhahoz, es mindnyaian fertelmesec vagyunc. Ha az mi bennûnc valo igassagrol ez igaz, Menyiuel inkab az mi bûneinkrõl.

[p 0016] BÛNÕS.

De felõtte igen sokac es nagyoc az en bûneim.

FELELET.

Az szent Dauid mond, Psal: 57. Az Istennec Irgalmassaga mind az egig len magaztaltatott, es az õ Igassaga mind az kõdekig.

Cain azt mondgya, Genes: 4. Nagyob az en alnoksagom, hogy nen mint meg boczattathatnec: De azt mondgya szent Agoston: Hazudsz Cain hazudsz, Mert nagyob az Istennec irgalmassaga, hogy nem mint minden bûneinknec nyaualyaia.

BÛNÕS.

AZ ISTEN ellen vétkeztem.

FELELET.

Dauidnakis illyen nyaualyaia volt, Psaim: 51. ki igy szol: Te neked, mondom, te neked, az az Te ellened vétkeztem. De az Isten mit mond Ieremiasnal, halgass iol rea: En penig meg tiztitom õket, minden alnoksagtul, kiuel vétkeztec ellenem, es meg boczatom õ nekic [p 0017] minden alnoksagokat, kiuel vétkeztec ellenem, Ierem: 33.

BÛNÕS.

Felotte igen vétkeztem az en Fele baratom ellen.

FELELET.

CHRISTVS WRunc mond, Matth: 12. Minden Bûn meg boczattatic az embereknec, nem czac az emberec ellen, de még az Embernec Fia ellen valo vétekis. 1. Ioan: 1, Ha meg vallyuc az mi bûneinket, hiw es igaz az Isten hogy meg botsattya à mi bûneinket.

BÛNÕS.

Az Isten Tõruenye vádol engemet es karhoztat.

FELELET.

Mond szent PAL, Gal: 3. A CHRISTVS meg valtott minket az Tõruennec atkatul, atockà leuen mi erõttûnc. Es 2. Corinth: 5. AZ ISTEN aszt bûnne tette, à ki bûnt nen tudott, hogy mi õ benne ISTENNEC igassaga lennenc.

BÛNÕS.

Az Istennec igaz es [p 0018] kemen haragia rõttegtet engemet,

FELELET.

Syrach 18. Az Istennec Irgalmassaga minden õ czelekedeti felõtt vagyõ. Psal: 25. Az Wrnac vtai irgalmassag es igassag az Isten haragia idegen czelekedeti Istennec, es mint hogy idõuel kezdetett, idõuel ismeg el végeztetic. Az irgalmassag penig õrõktûl fogua mind õrõcke vagyon. Mikor meg szûnic a bûn, meg szûnic az Isten haragiais, de az Isten irgalmassaga soha meg nem szûnic, Es nen czac Harmadic es Negyedic iziglen, hanem soc ezerig ki teried.

Mich: 7. Nem mind õrõcke haragszic, mert irgalmas. Az Isten haragia keués ideig valo, Psal: 30. Esa: 54.

Menyiuel nagyob az Christus Moysesnel, annyiual nagyob az Isten kedue kegyelme, hogy nem mint az õ haragia. Es miert hogy az irgalmassag nagyob hogy nen mint haragia, azert lett az Istennec Fia emberre.

BÛNÕS.

[p 0019] Az õrdõg engemet vadol az en szamtalan soc bûneimet mind elõmbe hozza, es vgy mutogattya.

FELELET.

Mond eszt az õrdõgnec: Eregy Satan, engemet te nem vadolhatsz, mert nem te ellened vétkeztem en, hanem az Wr Isten ellen: kinec az en bûneimet gyonõ es vallom, sz. Dauiddal egyûtt monduan: Czac te neked es te ellened vétkeztem. Te penig õrdõg, fertelmes es karhozott lelec vagy, es az en Iduõzitõmnec ellensege. De en az Istennec Fia Vére hullasaual meg tiztultam az en bûneimbõl. Azert te neked envelem semmi kõzed ninczen, sem hatalmad en raytam. Ha te penig elõ akarod szamlalni az en bûneimet, No bator ám szamlald elõ, czac hogy errõl kezdgyed el: Az aszonyi allatnac magua, meg tõrte az kigyonac az õ feiet. Es Ismeg: Azokaert ielent meg az Istennec Fia, hogy el rontsa az õrdõgnec tselekedetit, 1. Ioan: 3. Es ismeg: AZ IESVS Christusnac [p 0020] Vére, meg tiztit minket minden bûneinkbõl, 1. Ioan: 1. Immar ird fel, ird alà, es ird õszue mind valamit akarsz.

BÛNÕS.

Az en lelki esmeretem vadol es karhoztat engemet.

FELELET.

Sz. Ianos Apostol ezt iria 1. Ioan: 3. Ha az mi sziuûnc karhoztatt minket az Isten nagyob az mi sziuûnknel. Esa: 55. Az en gondolatim (vgy mond ) nem à ti gondolatitoc, de menyire tauol vagyon az Eg à fõldtûl, annyira tauol vadnac az en gondolatim, à ti gondolatitoktul. Ose:e 11. Az en sziuem kûlõmben ért, az en irgalmassagom buzgo, mert Isten vagyoc en, nen Ember.

BÛNÕS.

Az Cainnac, Saulnac, Iudasnac, es egyéb karhoztaknac peldaioc, rõttentnec engemet.

FELELET.

Azoknac peldaioc azokra tartoznac, à kic Poenitentia nekûl hitetlensegben [p 0021] élnec. Mikent az Isten Fia mondgya: Luc: 13. Ha meg nem tértec, egyetembe mind el vesztec. A kic az okaert az Istennec keduet tûlõc el ûzic, es à Christus Véret meg vtallyac, es tapodgyac, azoc vésznec azonkeppen el, mint Cain, Saul, Iudas.

Nekûnc Kereztyeneknec mas féle peldainc vannac, mint Adamnac, Lothnac, Dauidnac, Manassesnec, á kereztfan meg tért Latornac, Peternec, Maria Magdolnanac, Zachéusnac, a Fukarnac, à Tekozlo el veszett fiunac, Palnac, es egyebeknec ez féleknec peldaioc, az kic az Christusban õrõc életet hisznec. 1. Timoth: 1.

BÛNÕS.

Kûlõmb kûlõmb naualyac, betegseg, szegenseg, Es hasonlatos gonoszoc rõttegetnec engemet.

FELELET.

Valakit szeret az Wr Isten, azt meg sanyargattya, Iob 5. Prou: 3. Hebr: 12. Szenuedûnc, hogy diczõsegre fel vettessûnc. Es az szenuedes nem mélto à iõuendõ ditsõseghõz, Ro. 8. [p 0022] Czac keués ideig valo, egy szem pillantasig valo es el mulando à mi szenuedesûnc, Psal: 30. estue siralmunc, reguel õrõmûnc. A szent Lelec Isten is fohaszkodic mi bennûnc, es mi Procatorunc es Vigaztalonc, es segiti à mi erõtlensegûnket. Es az WRISTEN Egyhaza, mind à ki Menyekben es fõlden az õ kõnyõrgeseuel, a nyomorusagoknac meg kõnnyebiteset nyeri: Az Isten penig, Nem hágy minket fellyeb kisirtetni annal, az mig meg alhattyuc es el szenuedhettyûc, 1. Cor: 10.

BÛNÕS.

A Halal es à Pokol, rõttentnec engemet.

FELELET.

A Halal es à Pokol rõttentesi ellen, az Isten igy biztat minket, Oseae 13. Meg valtom õket Pokolbol, Es à Halaltul meg szabaditom õket. Halal, leszec halalod ( vgymond) es te Pokol, te Dõg halalos s'méregyed. 1. Corinth: 15. Az Halal meg emesztetett à CHRISTVS gyõzedelmeuel. Halal, hol à te fûlakod? Pokol, hol az te gyõzedelmed? [p 0023] Hala Istennec, ki az WR IESVS CHRISTVS altal mi nekûnc gyozedelmet adott.

BÛNÕS.

Az Vtolso rõttenetes iteletnec gõndolattya rõttent engemet.

FELELET.

CHRISTVS Wrunc azt mondgya Ioan: 5. Bizony mondom ti nektec, a ki halgattya az en igemet, Es hiszen añac à ki engemet boczatott annac õrõc élete leszen, es nem megyen az, Iteletre: de az halalbol életre megyen. Psal: 34. Mindnyaian valakic hisznec õ Benne, bûn nekûl lesznec, es nem lesznec karhoztac.

Houa folyamiam azert hanem czac te hozzad en Istenem, Ki Teremtõm, meg Valtom, Birom, Oltalmazom, es en iduõzitõm vagy? Az meg haragutt Istentûl, á kegyelmes es meg engezteltetett Istenhõz. Kinec legyen Diczeret, Tiztesseg, es Diczõseg: mind õrõckõn õrõcke, AMEN.

Nyomtatta Mantsk: Bálint.