PÉCHI LUKÁCS: KALENDÁRIVM [0001]


Bõit elõ haua. FEBRUARIVS.

Midõn be ment uolna Iesus az haioba, Matt. 8:

Io magot uete az û mezeibe, Matt. 13.

[p [000] 2] Ki mene miueseket fogadni az û szõl: Math: 20.

Ki mene à mag uetõ, el uetni. Math: 13.

Iobor, borsos etec, legyen most az te baratod

Fonni ualo ueszõt mast io faragni karot.

Hazad melegen igyekezzel tartani, Lakial

Frissen, az uariac asztagodat be lepic

[p [000] 3] Bõit más Haua. MARTIVS.

Mellé uõue Iesus à tizenké1t tanetuant, Luc. 18.

Vitetec Iesus á pusztaba, Matt. 4.

[p [000] 4] Ki menuen Iesus, iuta Tirusnac es Sidon: Math 15.

Ûz uala õrdõgõt, es az nem nala. Luc: 112.

Mene Galilea tengeren altal. Ioan: 6.

Lassan az fõld indul: szõlõd lassa kepedet

Meczõ keseddel ot forogy oltouanyal,

Hernyot fadrul tisztech, kertben laskà gyakorta

Tisztetast keuan, kert falod omlot, epechd. [p [000] 5] Szent Gyõrgy haua. APRILIS.

Ki fed meg ti kõzzûletec engemet, Iohan. 8.

Mikor kõzelget uolna Ierusalemhez. Matt: 21.

[p [000] 6] Mikor el mult uolna á5 Szombat. Mar: 16.

Midõn estue uolna az napon, Iohan. 20.

Szanto barmod nyogot regen, kis taligaddal

Rosdas keseddel, meny ki dologra uigan,

Sancz uess eleget, dudolassal nyomiad ekedet,

Illyen setalas gyõnyõrûsegre megyen.

[p [000] 7] Pinkõsd haua. MAIVS.

En uagyoc az io pasztor: Ioan: 10.

Egy keuesse, es immar nem lattoc: Ioan: 16.

[p [000] 8] El megyec ahoz á ki engemet bochatot. Ioan: 16:

Valamit kertec Atyamtul en neuembe. Ioan: 16.

Mikor el iõuend à uigasztalo. Ioan: 15.

Gyõngy uiraggal hintue rosakcal, kéc uiolaual

Pinkõsd fiuekcel, zõld leuelekcel ekes.

Almotis hoznac ki folyo kutac szep ropogassal,

Lakial, uigasztal az Philemile szoual.

[p [000] 9] Szent Iuan haua. IVNIVS.

A ki engemet szeret az en beszedemet. Ioan: 14.

Vala egy Nicodemus neuû ember. Ioan: 3.

[p [001] 0] A kazdag barsonba biborba õltõzic uala: Luc: 16.

Egy ember nagy uachorat szerze. Luc: 14.

Szegy salatat barany czemert, sûlue chenaltas,

Vij uered szepen minden erekbe megyen.

Oruosságtul tauoztassad, kis pilulaktul

Gyomrodat: az kaszas szena retet le tepi.

[p [001] 1] Szent Iacab haua. IVLIVS.

Kõzelgetnec uala Iesushoz Publicanusoc. Lu: 15.

Legyetec irgalmasoc, mikeppen à ti. Luc: 6.

[p [001] 2] Midõn á seregec tutulnánac Iesusra. Luc: 5.

Ha fellyeb nem beuelkedic à ti igassagtoc. Math: 5.

Munkalkottal? laski gyakorta buza uetesre

Kõs keuet, uigan ragd be kepedbe szepen.

Ert ne uagas fõrdõ tauul tunya keuanság

Iég nelkûl bort most, ha lehet iddogalyal.

[p [001] 3] Kis Aszony haua. AVGVSTVS>

Mikoron soc sereg uolna Iesussal. Mar: 8.

Meg oltalmazzatoc magatokat å hamis pro: Mat: 7.

[p [001] 4] A kazdag embernec safara uala Luc: 16.

Latuan Iesus à uaraszt sira raita. Luc: 19.

Ket ember megyen uala fel à templomba, Luc: 18.

Hordot kesecz pinterekcel tiszta boroknac,

Hany lepet, szõlõt az seregelec elic.

Vert ne uetes, hideg uiztõl mesze tauozzál,

Ert szõlõt dinnyet, mondola magot egyel.

[p [001] 5] Szent Mihaly haua. SEPTEMBER. Ki menuen Iesus, Tirusnac hatarirul: Mar: 7.

Bodog szemec à kic lattyac, mellyeket ti[...]

[p [001] 6] Tiz Poklosoc iõuenec eleibe. Luc: 17.

Senki nem szolgalhat ket urnac. Math: 6.

Fac alya naladis immar regen hintue gyûmõlchel

Almat szep kõrtuelt õszue baraczkot egyel,

Kely fel regen szantnac, chepeltele uetesre?

Vegezd dolgodat, bor sotolasra sies.

[p [001] 7] Mind Szent haua. OCTOBER. Megyen uala Iesus, Nain neu uarasba. Luc: 7.

Midõn be ment uolna Iesus egy Phariseus haza. Luc: 14.

[p [001] 8] Mikor hallottac uolna å Phariseusoc. Math: 22.

Be menuen Iesus az haioczkaba. Math: 9.

Szõlõt szettel, meny ki uadaszni, most madaraszni,

Mustos tormaual io pechenekcel eleg,

Vigan ely már, boitast tetes, asd ki repadat,

Az fõld maid meg fagy uond ki karodat imar.

[p [001] 9] Szent Andras haua. NOVEMBER. A kiraly menyegzõt szerze fianac. Math: 22.

Vala egy kiralyi ember kinec fia. Ioan: 4.

[p [002] 0] A kiraly szamot akara uetni. Math: 18.

Szabadè adot adni Chaszarnac? Math: 22.

Mikor kõzelgetet uolna Hierusalemhez. Math: 21.

Kendert tiloly, fonnyon hazad nepe ruhakat,

Kapoztas husod nagy ropogassal alyon,

Chepely, uag fat, uduarodat hord ki ganaiat

Nyomtas turokat, sokadalomra legyen.

[p [002] 1] Karachon haua. DECEMBER.

Ielec lesznec, à Napba es holdba. Luc: 21.

Mikor hallotta uolna Ianos. Math: 11.

[p [002] 2] Kûldenec à Sidoc Ierusalembõl. Ioan: 1.

Az û apia es annya, chodalkoznac uala. Luc: 2.

Kõrmed fuiad telben, nem fogsz artani uele,

Iég uermed leszen nyarba be rakua neked

Beuen mezet, kis borsochkat borba chenallyad

Minden faratság nyugodalomra ualic,

[p [002] 3] ... )4

...

A Keresztyen Oluasonac.

MIreualoc legyenec az é1gen à nap à hold es à fenyes chillagoc, å ki azokat teremtette meg mõda, midõn å teremtesnec ideien imigyen szolla. Legyenec uilagoséto allatoc á menynec erõssegen, hogy ualaszac el à napot az eytûl, ielenchenec iegyeket, bizõnyos idoket, napokat es esztendõket: Es legyenec uilagoseto allatoc á menynec erõssegen, hogy uilagosechac å fõldet. Az az, å mint Arany szaiu szent Ianos magyarazza: Hogy uilagossagot szolgaltassanac es hogy azoknac forgasokbol tanulyuc meg az idõknec iarásat es ualtozasat, á napoknac szamat, az esztendõknec kerûléset.

De nem mindnyaian uagyunc oly bõlchec hogy mi magunktul ezeknec uegere mehetnenc. Annac okaert [p [002] 4] adot az Isten mü kozinkbe tudos es bõlch embereket kic à tudatlanokèrt irasokban esztendõnkent meg ielenchec mind à napnac es holdnac akcorbeli allasokat, es az idõket hozza rendellyec. Hogy mies erchuc az esztendõknec es hauoknac kezdetit, kõzepit es ué1get Az napoknac szamat, es hoszat, Es tudgyunc az idõnec mi uolta szerent: minden chelekedetinkbe modot es rendet tartani. Mellyet ha meg gondolsz mely hasznos es szûseges legyen az embereknec eletekre, bizonyara meg erted aztis minemû bõchûletbe kellyen tartanod azokat, å kic az ég forgasárul ualo tudomanyba foglallyac magokat.

Sokac gonoszt szollanac felõlõc, miuel hogy midõn nem chac arrul szólnac, à mit most mondanc, hanem à chillagoknac iarasokbol es helyheztetesebõl, à kõuetkezendõ dolgoknakis uegé0re igyekeznec menni, Es à mit azokrul irnac, nem mindenkor telic be, sõt gyakorta kilõmben esic, hogy nem mint az û iõuendõ mondásoc tartanaia. De ezec nem ertic, hogy az Astrologusoc azt mondgyac à mit à termezetnec szokot iarasa ieléntene, es nem azt, à mit à szent haromsagnac titkos tanacha (melynec ember uegere nem mehet) uegezet A teremteskor, bizonyos erõt õntõt Isten az egekbe es à chillagokba, mellyec altal ez also uilag, ugy mint à fõlhyõc, uizec, à fõld, fõldi allatoc es gyûmõlchõc birattassánac es az û termeszetekbe igazgattassanac: Mind az altal, nem bochata ki kezebõl û maga, az û tûle teremtet menynec es fõldnec, es à benne ualoknac birodalmat, sem az û akarattyat ugy nem kõtelezte à chillagokhoz, hõgy egyebet se akarhatna se miuelhetne annal, à mit azoc ielentenec.

El iarnac az egec az û dolgokban, es meg tartyac tulaidon folyasokat: Mellyet gyakorta ualo elmelkedesekcel meg fogtanac es eszekbe uõttenec à bõlchec. Vegere mentenec annakis, midõn imigyen auagy amugyan allanac, egy, auagy mâs keppen helyheztetnec à chillagoc mit ielentenec ide ala az embereknec egessegec es allapattyoc felõl, michoda idõket iegyzenec es mi tõrteneteket mutatnac eshetnenec.

Annac okaert, ha szorgalmatos gondot uiselnec reia, ezekhez mind alkolmatoson hazza szolhatnac. De ha azon kõzbe, az urnac akarattya, bizonyos es kiualtkeppen ualo okokbol, kilõmben fordettya à dolgot, mit tehet arrul az emberi bõlcheseg? Vgy kellet uolna lenni termeszet szerent, à mint ûc mondottac, ha à termeszetnec ura, reia bochatta uolna à chillagokat, hogy az û, erieket ide ala, szokásoc szerent szolgaltathattac uolna, de miuel hogy, uagy az emberekhez ualo nagy szerelme arra uitte ûtet, hogy iobbat, uagy à bûn ellen ualo haragia oda uezerlette, hogy gonoszhat adgyon annal, à mit à chillagoc igertenec ugy kellenni à mint az urnac teczic, dichertessec az û szent neue belõle. Melto, hogy engedgyen az alkomany az û alkotoianac.

[p [002] 5]

Ezeket nem óc nelkûl akartam meg ielenteni hanem hogy tudgya minden, menit kellyen ez iõuendõ mondasoknac tulaidonetani. Es se ugy mint haszontalan dolgokat meg ne vtallya, se azt ne alecha, hogy ha ualami ezekbe be nem telic, annac tudatlansågatul esic, à ki irta, hanem Istennec akarattyabol. Miuel hogy nem ualtoztathatatlan keppen kel meg tõrtenni mindennec à mit irua uagyon. Mert mindiobra, s-mind gonoszabra el ualtoztattya Isten, ha akaria: ugy: mint ki ura az û teremtet allatanac.

Mellyet bizonnyal tuduan, kõnyõrõgiûnc û szent felsegenec hogy az û kegyelmessegebõl adgyon meg nekûnc minden iot, es tauoztasztason el tu5lu5nc minden gonoszt, à mit az egec es chillagoc ielentnec.

A mi az én munkamat nezi, è kõnyuechket Slouacius Peternec tulaidon keze irasabol, (mellyet egy fõ embernec ku5ldõt aiandekon) fordetottam magyar nyelure, hogy à iambor bõlch ember elmeienec gyûmõlche, é1 mi hazanknak is szolgallyon. A nap fel tamadasat, es enyeszeset, á mi szokot orankhoz szabtam, mely à deakba, à huszoneggyes orahoz uolt rendelue, miuel hogy Craccoban å oraual élnec. Vegye io neuen en tu5lem minden ualaki oluassa, ezt à kis faradsâgot.

EZ EZSTENDOCNEC [!] KEZDETIRÛL.

AZ égnec forgasårul valo tudomanyba kic foglallyac magokat, az esztendõnec eleit, à tauasznac kezdetitûl szamlallyac. Annac okaert è ielen valo 1579. esztendõ, Marciusnac, az az, bõitmas honac tizen egygyedic napian, nap nyugat elõt egy oraual es 38. minutaual kezdetic. Mert akcor tér â nap á9 kos neuû chillagba, [...]

Ez eszte[ndõ]n vralkodo chillagárul.

A Mint mû dolgokbol azt meg szoktuc itelni, mellyic planeta legyen az esztendõnec vralkodo chillaga, azoc mind Saturnusnac adgyac az vralkodast, mies oda engedgyùc azert, kinec Venus leszen tarsa, es Mars mind à kettõnec szolgal.

Ez esztendõnec kõzõnséges allapattyarul.

[p [002] 6] MIVel hogy à chillagoc, kic fõc ez esztendõnec uiseleseben, es igazgatasaban, kilõmbõzõ termeszetûec egymastul azt mutattyac, hogy ez esztendõ, nagyob reszre, hideg es nedues leszen. Es az esztendõnec reszei, az û termeszet szerent valo allapattyakot meg nem tartyac. Kiualt keppen tauaszal es õszel. Mely idõkben oly é1gi haboruc lesznec, mellyec â fõldnec es faknac gyûmõlchinec artani fognac, gyakor âr vizeket szereznec, Es affele oktalan allatoknac, mellyekcel az emberec elnec, halalt hoznac. Mind az altal, Venus, Saturnus es Mars kõzõt kõzbe iaro leuen, meg igyekezic mertekleni ezeket à gonoszokat. De talam tõbet kezd tõrekedese Marsnal fogni, hogy nen mint Saturnusnal, es annac okaert chac azokat mertekelheti meg, mellyec Marstul szarmaznanac, es chac akcor, midõn à Sarurnusnac ereie meg lankad. A kedig leszen Pinkõsd hauanac kezdetitûl fogua, Szent Mihaly hauanac kozepeig. Rõuid beszeddel kõzõnseges keppen nedues hideg esztendõ leszen ez.

A fõld gyûmõlchirûl.

AZ esztendõnec hideg es nedues voltaert felõ hogy kar leszen à fõldnec gyûmõlchiben, es fél részszerent valo termesec kézd lenni.

A Buza iol neuekedic, kiualtkeppen dombos helyeken, es meg nem dragodic

A Rós, fél részent terem, es alkolmas arra leszen.

Az arpa, nem leszen beu, de igen draga sem.

Borso, bab, kõles, nem gonoszul terem, es melto arran fog iarni.

A zab beu es olcho fog lenni.

A méz, fel reszent gyûlis, adatikis.

A Dioba kar tõrtenic, azert nem soc leszen.

A Cicernec fél reszent valo termese es arra.

A szõlõ terem, es ha sûret taian valami vész meg nem bantya, nem leszen draga â bor.

vgorka, dinnye, tõc nem fog beuelkedni.

[p [002] 7] A Bekeségrûl es Hadakrul.

A Kegyetlen Mars, az hadaknac fõ oka, vgy teczeneiec hogy ez esztendõbe, nem igen dihõskõdneiec az embereken. Demiuel hogy ez esztendõn vralkodo chillagokhoz tarsalkodic, felõ hogy à feiedelmeknec vralkodàsra geriedezõ sziuõket, egy mas ellen fegyuerkezteti. Nyarba kiualtképpen, es az õsznec uége felé, es tellyes teletczaka. Mely idõkben nemely tartomanyokat nagy hadi indulatokcal es nyaualyakcal fenyeget. Leg inkab kedig észac fele. Mind az altal kõzõnséggel nagyob részre chendesz leszen ez esztendõ.

Dõg Halálrul, Es Betegsegekrul.

AZ égnec forgasàbol azt talalõ, hogy ez esztendõ dõg halaltul, és soc féle veszedelmes betegsegektûl, nen fog ûres lenni. Mert Saturnus az emberi nemzetnec ellensége, tauaszal hideg neduessegeket negyed napi hideg leléseket, viz korsagot, colicat, gyomornac erõtlenséget, az aszonyiallatoc mehenec faladasat, Varrat, tagoknac le eséset, es veszedelmes nathakat szerez. Nyarba à Mars erõt [viszen], meg sokasettya az erõs hideg [leleseket] neueli à dõg halált, Sargasagot, Hás folyast, heu keleseket, franczat, sziu faiast, embernec vekonyanac faiasat es guttat szerez, õszel, vralkodni fognac minden féle szedelgésec, hurutoc, dõg halal, it kiualtképpen Lengyel országban. A tél valami maradekiat meg tartya vgyan ezeknec è nyaualyaknac, mind az altal â vége egesseges leszen.

A keresztyenekrûl.

TAuaszal es Nyarba, soc haboruioc es nyaualyaioc tõrtenic á keresztyeneknec à tõrõkõktûl: Kõuetsegekben, vton iarasokban es haiozasokban sem lesznec szerenchesec. Tauaszal figyelmetesbec es gyorsabbac lesznec dolgokhoz. A tel szerenches leszen á keresztyeneknec, es akcoron, Valamely keresztyen feiedelemtûl, frigyet fog keuanni Tõrø0c Chaszar.

A Sidokrul. [p [002] 8]

Tauaszal es Nyarba, gonosz szerencheiec leszen á Sidoknac, õszel dõg halaltul nem ohattyac magokat. Telbe noha à betegsegtùl szabadosoc lesznec, mind az altal figelmetességgel erõlkõdnec marhaiokat vsurabol szaporetani.

A Törõkõkrûl.

A Tõrõkõknec, nem igen io leszen à tauasz. Nyarba fegyuert uesznec kezekbe, de kis aszon hauánac kezdetibe, meg verettetuen, meg chendeszednec egy keuesse, hogy seregeket õregbetuen, az õsznec vegén igékezeteket veghez uihesséc. Es félõ, hogy azoc kõzzûl ûtnec valakikre, à kikcel frigyec vagyon. Télbe egessegekre viselnec gondot, mert maid mind egesz esztendõ altal betegsegec lesznec, es à keresztyen feiedelmekhez kõueteket kûldnec.

Egy Nehan1 orszagoknac allapattyarul. Az Nemes Magyar Orszagrul.

NEm igen szerenches esztendõiõc leszen à magyaroknac. Mert tauaszal es Nyarban, nehezen ohattyac magokat hogy az ellenségec raita nem lennenec, vtokban eskõuetsegekbenis nem szolgal nekic à szerenche. õszel egyeb dolgokba szerenchesbec, de az ellenseg miat nagy felelembe lesznec. Telbe io allapattyoc leszen.

Lengyel Országrul.

TAuaszal fel reszent valo szerencheiec leszen à lengyeleknec. A Nyar gyõzedelmet iger nekic ellensegeken, es ha akariac mind ioszagokra, hirekre, akcor io gondot viselhetnec. A Tauasz dõg halalnac õregbûleseuel fenygeti ûket Telbe keduec szerent tõrtenic minden dolgoc, es baratokat igyekeznec magoknac szerzeni.

Cheh orszagrul.

EZ esztendõben, soc veszelt mutat à cheheknec az ég. Ellenkedeseket, fogsagokat, szolgaioknac hitlensegeket, affele allatoknac mellyekcel emberec szoktac elni halalokat, fõkeppen kedig tauaszal. Nyarba nagy sarczoltatasokcal meg terheltetnec, kereskedesekbe szerenchetlen vton iarasoc tõrtenic, es affele betegsegec ala vettetnec, mellyeket mondanc hogy tauaszal, es nyarba fognac [p [002] 8] dihõskõdni. õs4zel tisztessegnec es baratsagnac szerzesehez io szerencheiec leszen. A tél nem fog egesseges lenni nekic. Sõt egesz esztendõ altal, inkab mind betegsegec lehetnec.

Béch országrul.

A Cillagoc iòt igernec â Bech orszagiaknac tauaszal, azert vtokban es kõuetsegekben, io szerencheiec leszen. De oltalmazzac magokat, hogy az ellenseg, Valahogy keszûletlenseg miat meg ne nyomorecha ûket. Nyarba, az û ieles chelekedetekbõl, io hirt neuet szereznec magoknac, sokaknac baratsagokat talallyac, es egessegesec lesznec. õszel dõg halaltul fellyenec. Telbe mindenben keduec telic.

Silesiarul.

A Slesakoknac, boldogtalan allapattyoc leszen tauaszal. Nyarba es õszel iobban leszen dolgoc. Telbe gyõnyõrûseges eletbe foglallyac magokat.

Kõuetsegekrûl, es vton Iarasokrul.

NEm ollyan soc kõuetsegec fognac ez idén leñi mint taualy. A kic lesznec, azoknac à tauasz nem szolgal. Nyarba mesze fõldre, es ieles kõuetségekbe mennec à kõuetec. Az esztendõnec egyeb reszeiben, ritkac es szerenchétlenec lesznec à kõuetsegec.

Az Egetesekrûl.

GYakor egetesec es gyuladasoc tõrtennec az idén. Kiualtképpen Nyarba es à tauasznac, kõzepitûl fogua uegeig.

Azokrul kiken bizonyos planetac uralkodnac.Az Nap alat valokrul.


EZ esztendõben, alab valo szerencheiec leszen az egyhazi feiedelmeknec es nepeknec, es mind azoknac, kiken Iupiter vralkodic, hogy sem mint taualy. Tauaszal, tunyac lesznec az egyhazi szabadságnac oltalmazasaba, es sokaknac gyûlõlségekbe esnec. Nyarba Ioszagokba [p [003] 0] kart uallanac. Tauaszal valamenire iobban leszen dolgoc. Telbe minden bantasokat meg gyõzuen, keduec szerent fognac elni, es egymas segetsegeuel es tanachaual gondot viselnec dolgokra.

Az Nap alat valokrul.

A Kiralyoc, feiedelmec es egyeb è Vilagi renden valo fõ nepec, tauaszal io szerenchenec ieleit fogiac esmerni, kiualtkeppen az û birodalmoknac bekeuel valo birasaban. Nyarba friget szerezuen azokcal à kikcel visza voltanac, tisztesseges gyõnyõrûsegekbe adgyac magokat. õszel egessegec veszedelmes leszen, es egy nagy feiedelemnec, vagy valami hertelen esetbõl, Vagy ketsegben esesbõl, halala tõrtenic. Telbe iollehet gyõnyõrûseges eletet viselnec, mind az altal à kõssegnec neminemû szûkseges dolgairulis tanachkoznac.

A Mars alat valokrul.

TAuaszal vakmerõc lesznec inkab, hogi nem mint erõssec à vitezlõ nepec, es nen añit miuelhetnec à menit eleteknec veszedelmeuel kesertnec. Nyarba io modon lesznec es okossan vitezkeduen, keduesec lesznec à feiedelemnel. Tauaszal lagyabbac lesznec à betegsegec miat, mellyektûl akcor igen fognac bantatni. Telbe bekesegre igyekeznec inkab, hogy nem mint hadakozasra.

A Venus alat valokrul.

AZ aszonynepeknec, es egyebeknec, kic Venus birtoka alat vañac, egyebkent szolgalna à tauasz idõ, de egessegec nem igen io leszen. Nyarba gyõnyõrûseges eletet iger nekic Venus, es az embereknel keduesec lesznec. A tauasznac kezdetiben hamar el mulando gyûlõlsegec lesznec ellenec. A tél õregbeti marhaiokat. A szûlõ aszoniallatoknac kedig chac nyarba leszen kõnyû szûlesec, à telnec tõb reszeiben, kiualtkeppen tauaszal nem.

A Mercurius alat valokrul.

A Tudos emberec, tanulo deakoc es kalmaroc kiknec Mercurius az û chilagoc, tauaszal vtalatosoc fognac leñi, à meleg betegsékbe esnec. Nyarba tanulságnac, es kereskedesnec okaért, idegen nemzetec kõzzè mennec. Tauaszal [p [003] 1] alhatatlan szerencheiec tõrtenic, ellenkedeseknec es betegsegeknec miatta. Telbe fõ embereknel keduesec, de betegesec lesznec.

A Saturnus alat Valokrul.

A Saturnus iobagi, vgy mint kezekcel munkalkodo miues népec, tauasznac ideien, figyelmetesec lesznec dolgokba, hogy az û maradekoknac kazdagsagot gyûichenec. Nyarba meleg betegsegec miat, lassubbac fognac lenni. õszi idõben, marhaiokban ualo kár es halal miat meg busulnac. Telbe, ismeg marha kereseshez kezdnec.

A Hold alat Valokrul.

A kõz nepnec es parasztságnac tauaszra, betegseget, soc gyûlõlseget, es tõmlõczõzest iger à hold. Nyarba es õszel iobban leszen dolgoc, mind az altal Mars, megis egessegec ellen olalkodic. Telbe keduec telic mindenben.

Az Erczekrûl.

AZ arany hasznot ád munkasinac mert tiszta es beu erczre talalkoznac. Nyarba à viz miat, nehezen talaltatic. õszel â heuénec betegsegektûl meg bantatnac. Telbe, szaporan es hasznoson asattatic az arany.

Az ezûst szûkõn es nagy munkaual talaltatic tauszal. Nyarba es õszel soc nyereseget iger munkasinac. Telbenis azonkeppen, mert akcor nem chacsoc, hanem tisztais leszen.

A fekete ôn nyartul meg valua, egesz esztendeig beu leszen.

A feier ôn es Lazur, à telet ki võuen, szûkõn talaltatic.

A vass tauaszal es õszel beuseges, Nyarba szûc, telbe draga lehet.

A Réz chac tauaszal nem, de egyebkor iol szolgal.

A kenesõ, pinkesd hauaba, es à nyar vegen iobbadon leszen, az esztendõnec egyeb resziben, szûkõn.

A Hold fogyatkozasánac, mely 1578. esztendõbe, szent Mihaly hauanac. 16. napian uolt chelekedetirûl.[p [003] 2] ENnec à hold fogyatkozasánac hasonlatos chelekedeti lesznec azokhoz, mellyeket ez el mult esztendõben meg irtunc, de erõtlenec. El kezdetnec Pinkõsd hauanac 19. napian. Tartanac à két kõuetkezendõ holnapon.

A Télnec Maradekiarul.

MEg mondottuc taualy, hogy è télnec kezdeti kemeny fagyos, es neha hauas leszen. Most sollyunc à tõb reszeirûl. A kõzepi azert homályos, es igen fagyos, à vege alhatatlan leszen az esõc es hauac miat.

Kis karachon napian gyõnyõrûseges es mertekletes tisztaságot, masod napon homalyos fagyot, szombaton felleges es hó esésre hailando éget kel varni.

Boldog aszony hauanac neuekedõ negyede, viz kereszt estire virrado eiel 12. oran. 22. minutan teczic meg, Venustul es Saturnustul igazgattatic, es fagyos hauas lehet. De az napon es holtal kelue, szaraz tiszta idõt, visz kereszt vtan valo napõ es chõtõrtõkõn hauat ád. Penteken es szombatonis hó esésre hailando idõ tõrtenic. Vasarnapon eszaki szelec tamadnac, mellyec más naprais tartanac.

Bodog aszony hauanac tõlte, kednec, viszkereszt octauaianac elõtte valo eiel. 1. oran, 3. minutan esic. Marsnac es Saturnusnac birtoka alat. Es homalyos nedues, à hidegnec meg lagyulasaual fog lenni. Az â nap oluado, Szerda nem ûres leszen égi haborutul es szelektûl. Chûtõrtõkõn chendesz, Penteken estue fele hauas, szombaton oluado, vasarnapon fagyos es tiszta idõt varhatunc.

Vgyan azon hónac, fogyatkozo negyede szent fabian napian reguel 6. oran 25. minutan, es azon planetac alat hasonlatos leszen à hold toltehez, kõzõsleg valo szelekcel. Mind az altal, elsõ napiai hailandobac lehetnec az hó esesre. Sz: Pal fordulattya napia, homalyos es fagyos. Hetfõn szomoru ég es erõs szel tõrtenhetic.

Bõit elõ honac viulasa, szent Pal fordulattya vtan keddre viradolan teczic [p [003] 3] meg, 1. oran 19. minutan. Melynec rendelõie Mars es Saturnus, szaraz es fagyos idõt igérnec. Gyertya szentelõ bodog aszony bõitin, az északi szelec el hatalmaznac, es az hideget kemenyetic. Vasarnapon fagyos tiszátt, es bodog aszony napian, kemeny deret kel varni.

Neuekedõ negyedye vgyan azon hónac, gyertya szentelõ bodog aszony masod napia vtan valo eiel 9. oran, 9. min: tõrtenic, Melynec Venus leszen igazgatoia Saturnussal, kic fagyos tiszta idõre tõrekednec. Az à nap, à kõuetkezendõuel hauas, az vtan valoc fagyosoc, es tisztac lesznec. Sz: Apalin [!] aszony napia homalyos es hideg, ked szeles lehet.

Bõit elõ hónac tõlte, Septuagesima Vasarnap elõt ualo szerdan, 4. oran 11. minutan, del vtan tõrténic Venus mertekletes, de hauas idõt igér. De az napon gyõnyõrûséges ég lehet. Chõtõrtõkõn, hauas fellegec imide amoda leueguen, néhol hauatis adnac. Penteken es Sz: Balint napian, tiszta kegyes idõ, Septuasima vasarnapon homalyos, hetfõn es kedden nedues haboru fog tõrtenni.

Fogyatkozo negyede, Bõit elõ hónac, Septuagesima vtan valo szerdan, 1. oran 3. min: del vtan teczic meg. Venus kedig es Mars, nedues, esõs, es alhatatlannac ielentic hogy lenne. Vgyan azon napon, nedues fõlhõc budosnac, es â kõuetkezendõ napõ, esõt vagy hauat bochatnac. Penteken szelec tamadnac, mellyec à fõlhõt el kergetic es az eget meg tisztéttyac. Az vtan valo napoc merteklétes fagyoc lesznec, Sexagesima vasarnaptul meg valua, mely homalyos lehet. Bõitin es innepen Sz: Matyasnac, mertekletesség es kegyes szelec tõrtennec.

Bõit mas hó viulasanac, Sz: Matyas masod napian 3. ora: 10. mi: del vtan kel lenni es alhatatlan esõs, seles idõt szerez. Chõtõrtõkõn, penteken, tiszta, szombaton estuefele esõs, Quinquagesima vasarnapon homalyos hideg, Hetfõn tiszta szeles, kedden nedues, Szerdan mertekletes idõt variunc.

Neuekedõ negyede Bõit masnac, Bõit fõ szerda vtan valo chõtõrtõkõn, del vtan, 3. oran 8. minut: tõrtenic, es vgyan azon Venustul igazgattatuan, haszonlatos melegre hailo idõt hõz, [!] szombattul [p [003] 4] meg valua, mert akcor meg hidegedic az ég. Inuocauit vasarnap neha neha, tisztas leszen. Hetfõn, kedden, Sz: Gergely estin es napian, igen szeles idõ fog leñi.

A Tauasznac Termeszetirûl, es ideierûl.

A Tauasznac kezdeti (mellyet à napnac, Bac neuuû iegybe menetelitûl szamlalnac az astrologusoc) Bõit mas honac 11. napian. nap nyugat elõt egy oraual, es 38. minut: leszen. Ennec vralkodo chillaga Saturnus Marsal es Venussal. Az egesz tauasz kedig hideg es nedues fog leni, fõ keppen az elei.

Bõit masnac hold tõlte, Sz: Gergely masod napiara virrado éiel, 4. oran 31. minut: tamad, es miert hogy megis, Venus vralkodic Saturnussal, az eget neduesetic es hidegetic, ki ueuén az elsõ napokat. Reminiscere vasarnapon nedues fellegec imide amoda budosnac, es vegre esõt vetnec. Mely esõtûl holtal kelue meg hidegedic az ég. Kedtûl fogua, à kõuetkezõ negedic esõs es szeles idõ kõuetkezic.

Fogyatkozo negyede à Bõit más hónac, Oculi Vasarnap elõt valo chõtõrtõkõn estue, 8. oran 18. minutan tamad Vra Mars leszen, es à tellyes negyednec napiait meg melegeti. Szent Benedec napiat võuén, mert akcor valami szeles neduesseg tõrtenic.

Szent Gyõrgy hauanac, Letarc Vasarnap elõt, pentenken reguel 7. oran 28. minutan kezdetic. Mars, Mercuriussal, szeles meleget hoznac. Szombaton meg haborodic az ég. Letarc vtan valo hetfõn hideg esõ, kedden, tisztulo hideg, Szerdan chõtõrtõkõn szeles tiszta leszen. Penteken fellegec kezdnec gyûlni, es esõt adnac.

Neuekedo negyede szent Gyõrgy hauanac Iudica Vasarnap elõt valo szombaton 10. oran 35. minut: leszen meg. Mercurius, Marsal, szarazsággal valo meleget, es neha verõfent, neha szelet igernec. De az napõ esõs felleg fog teczeni. hetfõ, szeles, Szerda meny dõrgest es villamlast, hoznac à tõb napoc mertekletesec lesznec [p [003] 5]

Szent Gyõgyrnec [!] hold tõlte, virag Vasarnap elõt valo szombaton, del vtan, 1. oran 48. minutan, Venusnac es Mercuriusnac vralkodasa alat tõrtenic. Kic szeles tisztasagot akarnånac szerzeni. De az nap, Vasarnapon, es hetfõn nehezen teszic szeret, mert homalyos es szeles ég leszen Nagy chõtõrtø0cõn es penteken, Saturnus meg hidegéti az éget.

Fogyatkozo negyede, vgyan azon sz: Gyõrgynec, Nagyszombaton, nap keletkor teczic meg. Iupiter ketseg nelkûl erõs szeleket es nagi esõket hoz hidegseggel. De az à nap, es HVSVET napia, chac hideg fog lenni. Hetfõn es kedden, nagy szelec es esõc, Sz: Albert napian chendeszb es hidegb ég, sz: Gyõrgy innepen, keueseb esõ, mertekletes es szellel kõuetkezic.

Pinkõsd hauanac viulasa, sz: Marc Euangelista napian estue 9. oran: 13. minutan kezdetic. Venus Saturnussal tiszta de hideg idõt igernec, Az napon szelec, Quasimodo Vasarnapon es hetfõn esõs hideg. serdan esõ, auagy meny dõrges, szelec, sz: Philõp sz: Jacab napian reguel hidegechke, az vtan gyõnyõrûseges tisztasag. Misericordia vasarnapon neha felhõc neha verõfeny lesznec.

Vgyan azon pinkõsdnec neuekedõ negyede, sz: Florian napiara virrado eiel 1. oran 30. minutan esic. Mars leszen rendelõie ki szeles haborut indet, de az û tarsa Venus Tisztas4agra tõrekedic. Az napon zapor esõ leszen. Kedden es szérdan, meg mertekeltetic az ég. A tõb napoc ez negyednec termeszetit fogiac tartani.

Pinkõsd hauanac hold tõlte, Iubilate vasarnapon estue 9. oran 36. minutan kezdetic. Mars es Iupiter vralkoduan esõs es meny dõrgõs idõt tamasztatnac, kiultképpen, é1 negyednec feleig Chõtõrtõkõn es penteken gyakor meny dõrgõ tõrtenic. Fogyatkozo negyede pinkõsdnec, Cantate vasarnapon dél vtan 4 oran 44. minutan leszen, Venusnac es Mercuriusnac birtoka ala vettetic, kic villamasra, es menydõrgesre rendelic az eget. Vgyan azon naponis afféle idõ tõrtenic, ha Saturnus eleit nem veszi. Hetfõ, kû esõt, ked, mertekletes éget, pentec es szombat, haborut, dõrgest es meny ûtest igérnec.

Szent Iuan hauanac vijsaga kereszt iaro vasarnap vtan valo hetfõn, dél vtan 2. oran 53. minutan fog meg lenni. Es vgyan azon rendelõc, ez el mult negyedhez [p [003] 6] hasonlo idõt hoznac: chac Mars melegetis tamaszt, à harom elsõ napon fõkeppen. Aldozo napia, à szelektûl meg mertekeltetic, Vtanna valo vasarnapon, valami hertelen haboru tamad. Hetfõn vagy kõuet, vagy ahoz hasonlo esó8t tamasztnac Saturnus es Venus.

Neuekedõ negyede Sz: Iuannac Aldozo vtan valo del vtan 2. oran, 6. minutan lszen. Mercurius Venussal szeles idõt igérnec, mellyet az harom elsõ napoc megis adnac. De penteken nedues fellegec gyûlekeznec, es esõt bochatnac ala. PINKÕSD vasarnapon es hetfõn, az égnec kellemetes merteklese tõrtenic.

Sz: Iuannac hold tõlte, pinkõsd ked, vtan kõuetkezendõ éiel 3. oran 37. minut: teczic meg, Mercuriusnac es az û tarsnac Iupiternec birodalma alat, elein chendesz idõt, vegre meny dõrgõ haborut hoz Az napon eszaki szelektûl mertekletes, szerdan kõdõs ég leszen. Chõtõrtõkõn es penteken, à melegseg meg mertekeltetic. Szent haromsag napian es az vtan, è negyednec vegéig, rettenetes meny dõrgõc es az égnec haborui lesznec.

A Nyarnac Kezdetirûl, es Termeszetirûl.

A Nyar akcor kezdetic midõn à nap, à Raknac chillagaba megyen Es az, sz: Iuan hauanac 12. napian 2. oran 2. minutan tõrtenic. Venus kedig vralkodo chillaga, Mars tarsa leszen. A Nyarnac elei alhatatlan, meny dõrgõs es heu fog lenni. Kõzepi szeles szarazsagra haiol, iol lehet kõzõsleg Saturnus fõlvhõket, kû esõket es zaporokat hozhat. A vegeis vgyan ollyonoknac hogy szelesb es szarazb aletom hogy legyen.

Fogyatkozo negyede Sz: Iuan hauanac vr nap elõt valo kedden 3. ora 50. mi: nap kelet elõt, es inkab mind meleg es aszú leszen, Vàlami keues neduesseggel õlgvéttetuén: Az napon es holtal kélue, kedues tisztasag: Vr Napian meny dõrgés: Szombaton villamás auagy mertekletes széllel valo esõ, vasarnapon felleg, talam nehol esõis fog lenni.

Sz: Jakab hauanac viulasa, Sz. Iuan napian reguel 5. oran 23. min: kezdetic, Mellyet Iupiter neha tiszta éggel naha nedvesssel, es esõssel latogat meg penteken nedues kõdõc [p [003] 7] egyebe gyûluen, esõt eresztenec. Sz: Laszlo napia szeles haboruual, meny dõrgõkcel, es kõ esõuel feneget. Vasarnapon io es tiszta: Sz: Peter Sz: Pal napian, es kedden chendesz es esõre hailando idõ lehet.

Neuekedõ negyede vgyan azon hónac. Bodog aszony latogatasa bõitin estue 8. oran 50. minut: kezdetic. Mellyen Venus fog orszagolni Saturnussal, kic mind vegeic nedues, homalyos es hiuõs idõt szereznec. Mind az altal neha neha, à veszec vtan nap fentis lathatunc.

Sz: Iakab hauanac tõlte, Szerda szent Kilian napian 1. oran 9. minu: Iuppiter alat esic, es tiszta meleg idõt hoz. Chac hogy holtal kelue valami egyenetlen es szeles ég tõrtenhetic, Vasarnapon heu: â tõb napokon tiszta idõt varhatunc.

Vgyan azon hõnac fogyatkozo negyede, tizenket Apostol napian, del vtan 4. oran 21. minut. vgyan azon Iupiter birtoka lata, à hold tõltehez hasonlatos idõuel tamad. Azon napon valami égi haborueshetic. Penteken es szombaton dõrges, villamas es meny ûtes, auagy chac zapor esõ lehet. A tõbi meleg es nedues. Sz: Magdolna aszony napiatul meg valua, mert az homalyos es neduesb fog lenni.

Kis aszony hauanac viulasa, Sz: Magdolna aszony masod napian, nap nyugat vtan 38. minutau: leszen. Melynec rendelõie Iupiter, mertekletes tisztasagot, neha neha kedig szeleket szerez. Vgyan azon napon felleg es vegre esõ fog lenni. Sz: Iakab estin es napian, eszaki szelec tamadnac. Hetfõn homalyos fellegec imide amoda leuegnec. Szerdan es chõtõrtõkõn szeles dõrgõ auagi esõs idõ lehet. Vgyan azon hónac neuekedõ negyede Sz: Peter vasa szakadasara virradua, 3. oran 45. min. teczic meg. Melynec elsõ napiai, szelesec, es esõsõc, az vtolsoc tisztac es szelesec fognac lenni, Iuppiter rendelesebõl.

Kis aszony hauanac tõlte, vr szene valtozattya napian estue 9. oran 1. min: Mars birtokaba tõrtenic, es hideg aszusagra haiol egy elõszõr, de az vtan szelre es neduessegre valtozic, mely dolog azon naponis meg fog lenni. Kõzepsõ napiai hiuõsetõ szelektûl tisztettatnac. Sz: Lõrincz masod napian esõt es mertekletes szelet, chõtõrtõkõn esõt auagy valami egyeb haborut kel varni.

[p [003] 8] Fogyatkozo negyede vgan azon kis aszony hauanac, Nag: Bodog aszony estin, 10. oran 28. minutan eszic, Mercuriustul es Venustul birattatic, es azert szeles tisztasagot tamaszt, az égnec neminemû mertekletes voltaual. Es inkab mind az egesz negyed ollyan leszen.

Sz: Mihaly hauanac vysaga. Sz: Bertalan nap elõt valo szombaton reguel 8. oran 2. minutan tamad Mercurius egy elõszõr tiszta idõt hoz, mely vegre esõre fordul. Az nap fõlyhõs leszen estueli szikrazassal. Sz: Bertalan napianis reguel fõlyhõ, szerdan holual kõd, es estue fele esõ, A tõb napokon neminemû egyenetlen idõ leszen.

Neuekedõ negyede Sz: Mihalynac Sz: Ianis nyaka vagasa napian, del elõt 1o. oran 3. minutan kezdetic Venus birodalma alat. Ki tisztasagra tõrekedic. Chac hogy az nap nedues lehet. A tõbbi reggeli hiuõssel kedues eget hoz.

Sz: Mihaly hauanac tõlte, kis aszony nap elõt valo szombaton reguel 8. oran 42. minutan, kedues es szep tisztasagot tamaszt, es neha kõzõsleg keueses esõt fõ keppen vasarnapon es chõtõrtõkõn.

Vgyan azon Sz: Mihaly hauanac fogyatkozo negyede, Sz: Kereszt fel magasztalasa elõt valo vasarnapon, virratta elõt 4. oran, 30. minutan esic, Saturnus meg mertekli à meleget, mert hiuos éieket szerez: Mercurius kedig szeleket ád. Sz: Kereszt napian oly erõs szelec tamadnac hogy hazakat fognac bontani, es fakat tõbõl ki dûyteni, es tartnac harmadnapig. A tõb napoc szelesec lesznec kõzõsleg valo tisztasaggal.

Az õsznec Kezdetirûl es termeszetirûl.

SZent Kereszt fel magasztalasa napiara virrado eiel, 1. oran 6. min: kezdetic az õsz, mert à nap, akcor erkézic à mertekbe. Melynec Venus Mercuriussal, veszi maganac birodalmat. Kic az eleit szelesse: Kõzepit szeles essõsse: veget hideg neduesse teszic,

Mind sz, hauanac vysaga, Sz: Mate Euangelista napia elõt valo vasarnapon kel fel, estue 8. oran 41. minutan. Iupiter leszen vralkodo chillaga, ki neduesseget, es az û tarsa Saturnus homalyos homalyos [!] hideget iger. Az napon erõs szelec. Sz: Mate napian homalyos es hideg idõ: [p [003] 9] Az vtan valo ket napon à szeleknec dihõskõdõ tusakodasoc. Chõtõrt2o0kõn hideg esõ, Penteken eszaki szelec, kic á fõlhõt tetoua kergetic, Szõbaton homalyos leszen.

Neuekedõ negyede mindszentnec, sz: Mihaly napia elõt valo vasarnapon dél vtan 4. oran 17. minutan leszen melynec rendelõi Saturnus Venussal, aszu es hideg idõt igérnec. Hetfõn fõlyhõs ég, szent Mihaly napian szelre hailando tõrtenic. Szerdan reguel dér lehet. A tõb napoc tiszta es hidegec fognac lenni.

Mindszentnec hold tõlte, vasarnapon Sz: Ferencz napian estue 8. oran 4. minutan techic meg, igazgatoi Mars es Iupiter, kic à szaraszto szeleket meg sokasettyac. Az napon fõlyhõc lattatnac, kedden es szerdan á szelec vegre esõt adnac. A tõb napoc hidegec es szarazoc lesznec.

Vgyan azon honac fogyatkozo negyede Sz: Kalman napiara virrado eiel 11. oran 49. minutan esic. Es vgyan azon igazgatoc, hasonlatos idõt szereznec az hold tõltehez. Az nap esõre valo felleg tamad, kit holtal kelue à szelec el kergetnec à tõb napoc szelesec es tisztac fognac lenni.

Szent Andras hauanac vijulasa, Sz: Lukach nap vtan valo kedden, reguel 8. oran 44. minutan esic. Mars es â hold vralkodnac raita, es szeles esõkcel zur zauar haborgo idõt tamasztnac mind az egesz ôságban.

Neuekedõ negyede Sz: Andras hauanac Sz: Simon es Iudas napiara virrado eiel 11. oran 37. minutan leszen. Mars annac vra, Venushoz aduan magát nagy esõket igér, mellyec mindiarast à negyednec kezdetibe ketsegnelkûl meg lesznec. A kõzepsõ napoc, nagyob reszre tisztac, mindszent bõiti es napia homalyos, hideg. Halottac napia szeles lehet.

Sz: Andras hauanac tõlte, Halottac masodnapian del vtan 2. oran 35. min: Marsnac, es Venusnac birtoka alat tõrténic. Meleg es nedues leszen kédig. Az napon es holtal kelue vagy hô vagy hideg esõ fog esni. Chõtõrtõc es pentec, homalyos leszen az hauas fellegektûl. Szombaton erõs szelec tamadnac, mellyec teli neduesseggel vegeztetnec el. Hetfõ homalyos, ked szeles es hauas kezd lenni.

Fogyatkozo negyede vgyan azon honac. [p [004] 0] sz: Marton napian 5. oran 7, mi: estue leszen. Melynec vrasagat Mars Mercurius4sal maganac veszi, es hauas szeleket tamaszt, Az napon téli neduesseget, chõtõrtõkõn, penteken, szombaton vasarnapon õszi idõt: Hetfõn es kedden hauat varhatunc.

Karachon hauanac vijsaga, szent Ersebet aszõny [!] estin leszen: 7, oran 7. minutan estue. Iupiter vralkoduan raita, hauas idõt, kõzõsleg tisztat, es szelet iger. Az napon es holtal kelue, hauas szel. Bodog aszonnac à templomba vitele napian, szeles idõ tamad. Vasarnapon eszaki szelec, hetfõn es kedden fagyos tiszta idõ leszen.

Vgyan azõ honac neuekedõ negyede, sz: Katalin aszony napian reguel 9. oran 19. minutan tõrtenic. Iupiter es Saturnus lesznec vralkodo chillagi, kic tiszta es mertekletes hideg idõt hoznac. Penteken alhatatlan idõ fog lenni. A kõzepsõ napoc fagyosoc es hidegec. Szent Andras napian es holtal kelue hó esic.

Karachonnac hold tõlte, szent Borbala aszony estin 8. oran 24. minutan leszen Iupiter vralkodic raita, ki kedues tisztasagot, fél reszent valo hideggel, igér, de az vtolso napokon az eszaki szelec kemenyen kezdnec funi.

Fogyatkozo negyede Karachon hauanac. Bodog aszony fogantatasa vtan penteken 11. oran 28. minutan tõrtenic. Megis Iupiter fog vralkodni Marssal tarsalkoduan. A hidegnec meg lagyulasa, es é1 negyednec elein, szerdaig beuseges ho leszen. Chõtõrtõkõn à hauas fellegnec maradekit szellyel hordozzac à szelec.

Telnec kezdetirûl es allapattyarul.

AZ teli nap meg terestûl, mely harmadic aduent vasarnap elõt valo szombaton estue 7. oran 9. minutan, mikor à nap Capricornust éri esic, szamlallyuc ennec è telnec kezdetit. Iupiter vralkodic raita, es tiszta szaraz es kemeny fagyos leszen az idõ.

Bodog aszony hauanac vijulasa, Negyedic aduent vasarnap elõt penteken virratta elõt esic, 5. oran es minutan. Saturnusnac es iupiternec birtoka alat. Es fagyos tiszta idõt ád. Iol lehet á ket elsõ nap hauasis lehet.

[p [004] 1] Neuekedõ Negyede bodog aszony hauanac, VR SZVLETESE napiara virrad, éiel 2. oran 11. minut: leszen. Mars annac a hô esesre, es à hidegnec lagyulasai haitya az eget. Mind az altal az à szel nap deres es tiszta leszen. Szént Istua napian homalyos der. Aproszentec napian neha ho neha szel fog iarni. A tõb napoc, hó esesre, hailandobbac lehetnec.