MONOSZLÓI ANDRÁS: APOLOGIA A KÕZÕNSEGES KERESTYEN HIT AGAZATINAC: ES AZ ANYASZENTEGYHAZ BIZONYOS FÕ VALLASINAC OLTALMA 0043


Tahat Istennec valasztot papia, Pyspõke, te penig az ellen tanettas kit még az te mesteridis dichernec, az az, â regyec ellen magad tudomanniat fitogatod, es azt, szent irasnac neuezed. Maga latod mit mond szent Hieronimus. .... )4 Az szent iras vgymond oly homalios, hogy abban el teueledni igen kõnyû: mégis te magadnac azt igered, hogy szent irasbol szollasz, mely tudos legy benne ki nem lattya: elõ hosz hasonlatossagokat Susannaet, Illieset, abbol akarod probalni Peechi pispõkõt farkasnac lenni, mely erõs bizonság legyen penig az, chac az nem tudgya, à ki esztelen. Im meg bizonietam szép dolgokbol, hogy nem farkas peechi pispõc az Romai egyhaz Pispõkiuel: de te ki ellene irsz, es az kõzõnségesregi keresztyen Anyaszentegihazat mardozod, ragadozo farkas vagy, orû es toluay, mert nem mentel be az aiton, hanem masunet igyekezel meg hagni az Christus aklat.

[p 004] 4

NEM BALVANYOZO: MASODIC RESZE:

MELYben meg bizonyodic hogy az Romai Anyaszentegyhaz nem baluanyozo: es mi legyen az baluanyozas.
Menit kellessec mindennec velni, es tartani az Anyaszentegyhazrul, meg irta szent Agoston: Bizonyal (vgymond) el hidgyed, es semmikeppen ezen ne ketelkedgyel, hogy nem chac az poganyoc, es Sidoc, az eretnekekcel az hittûl szakattakcal, hanem mind azokis az kic à kõzõnséges Anyaszentegyhaznac kiuûle meg halnac, az õrõc tûzre mennec, mely szerzettetet az õrdõgnec, es az û Angyalinac: meg masut ezen kõnyueben: bizonnyal higied (vgymond) es semmikeppen ne ketelkedgyel, hogy mindennemû eretnec es hittûl szakat, ha az Anyaszentegyhaznac gyûlekezetiben ninchen, akar mely nagy alamosnakat chelekedgyec, es ha à Christusnac neueért veret ki ontiais semmikeppen nem iduõzûlhet, mert minden embernec, valaki az Anyaszentegyhaznac eggyességet tartani nem akaria, annac sem à keresztség, sem az beûseges alamosnalkodas, sem az Christusert valo fõl vet halal, iduessegre nem hasznal, mert az szakadásnac alnoksága vralkodic nala, mely az õrõc halalra viszen. Ez azert à szent Agoston sentenciaia: mellic legyen penig az, az Anyaszentegyhaz, [p 0045] ám elégge meg bizonyettam. De miuel hogy è kiuûl iduesseg nem talaltatic, az pokolbeli õrdõg erõlkõdic es mesterkedic, hogy az hiueket az û edenyi altal, hamis hitetõ beszedeuel el hitesse, az vr Istennec nyluan valo fogadasi es igereti ellen. Ez szép tiszta szûzet ki maganac valasztot, baluannac, baluanyozonac neuezteti benne valo hiueket, Pispõkõket, baluanyozoknac hiuattya. Caluinus nezd mit ir. Papistae inquit idololatriam habent crassiorem Israhelitica. Az papistaknac (vgymond) nagyob baluanyoc vagyon hogy sem mint regenten az Israel nepenec. Mi legyen penig az à baluany, ennec az nem iambornac, hitetlen tanetuanya Beza meg iria, hogy az mi vrunc Iesus Christusunknac szentszeges teste, es vere az oltari szentszegben az volna baluany: igy szol felõle. .... )4 Az Papistac (vgy mond) az vrnac vachoraiat rettenetes es atkozot baluannya valtoztattac, mert oltari szentsegnec neuezic. Imhol az atkozot embereknec hamis, rettenetes es iszonyu tanetasoc, kit û szent Istensége, testenec neuez, ezec baluannac mereszlic mondani. Más hazugsagotis mondanac az Flaccianusoc. .... )4 [p 0046] Az Romai pispõkõc (vgy mond) sarkant imadnac, õntõt es chenalt kepekel, rettenetesûl baluanyoznac. Tudode keresztyen ember mit teszen ez, nem egyebet, hanem à mirûl szola Christus vrunc, hogy az õrdõg keszdetûl fogua hazug volt ezen õrdõg hazudni tanettya az û fiait, es hazugsaggal tanettya az gonoszokat: vallion vr Isten ki volt az à papa, auagy à pispõc, auagy kichoda mostis az, â ki sarkant, õntõt kepet imadgyon? hiszem ki ki mind tudgya az û Istenet, es vallast teszen rola, sziuel hiszi az igassagot, szaia altal vallast teszen, az iduessegre, mint szent Pal tanet: Vallyon hol lattac ezec az hazug pokolbeli õrdõgnec fiai, hol hallottac, mellic kõnyueinkben oluastac, hogy az tellyes szent haromság kiuûl, mi más Istent tartananc, imadnanc, tisztelnenc Isten gyanant, auagy mi idõben chelekettec ezt az Romai egyhaznac pispõki, mikeppen teis hazugsagnac gyermeke, Peechi pispõket karomlod baluanyozonac lenni, de sohonnet meg nem bizonyetod. De az ki iambor keresztyen, effele hazugoknac beszedin nem indul: Szûkseg (vgy mond) szent Pal, hogy eretneksegec legyenec végre, hogy az kic probaltatnac, nyluan legyenec, im elegen vannac mostanaba: de hosztal volna immar [p 0047] egy bizonsagot, melybûl teczet volna ki, hogy Telegdi Miklos baluanyozo, tudgya Isten mégis valami embernec veltelec volna lenni. De hogy chac te magad chaczogy, semmit se bizonecz, nagy szemtelenseg tûled, az tõbbitûlis, kic veled lezzegnec: nem elég azt mondani, hogy mi baluanyozoc vagyunc, hanem probald meg irasbol, okossagbol, mint mi bizonettyuc, hogy ti azoc vattoc. De hadgyaron batorettyuc mi ti ellenetec magunkat, amaz egy mondasaual az Istennec, hallyatoc vgy mond ti kic értitec az igazat, ez en népem, az en tõruenyemis sziuekben: ne felyetec semmit az embereknec karomlasitul, es az û szidalmitul, meg ne rettenyetec, mert mint az ruhat, azonkeppen meg emeszti ûket az fereg, es mint az gyapiut, ûketis az molly semmiue teszi, az en iduessegem penig, ti bennetec õrõkce valo leszen, es az en igassagom soha meg nem fogyatkozic: ez azert fogadasa az vr Istennec, az Anyaszentegyhazhoz, es azokhoz kic abban felic es szolgallyac az vrat, mikeppen magyarazza Theodoretus: lasd meg ot, ha neked kell, meg talalod, &c.

De el mégy, hogy meg mutasd nekûnc, baluanyozasunkat, hosz egynehany helyeket elõ holot àz vr Isten tiltia mindenkeppen az faragot [p 0048] kepet, hogy senki ne chenalna à vegre, hogy ûtet Isten gyanant imadna, es onnet akarod nyluan valoua tenni, hogy mi baluanyozoc volnanc, egregia consequentia, bizony latom hogy keueset tucz az Dialecticahoz. Im azert egy regulara tanetlac tegedet, hogy midõn bizonettani akarsz az Dialecticusocnac kõzõnseges regulaia szerint iry, tudode mellic az? Imez, .... )4 tanuld meg ezt most, az vtan hozza ferhecz, à mit akarsz bizonettani: Azon igyekezzel hogy meg mutassad baluanyozasunkat es azokat hozod az helyeket elõ, mellyekkel az szent irasbul mi ellent vetûnc minden pogan es eretnec hamissagnac, hogy tilcha Isten az baluanyozast, es kûlõmbõzõ hellyeken, es bizonyos okokbol iol tudgyuc: te el még1, es magunc ellen vonszod fegyuerinket, noha vgyan azon helyekbûl kellene meg mutatnod hogy affelec vagyunc, az mint hazugol reanc fogod: monduan hogy baluanyozoc vagyunc, mert faragot kepet chinalunc, es imadunc, én meg azt felelem hogy nem igazat mondasz benne, hogy azokat imadnanc, mert mondam, tudgyuc hogy midõn az Isten azt mondgya [p 0049] ne chenaly magadnac faragot kepet, vtaña veti, hogy imadgyad ûtet. Azert im meg tanetlac tegedet az Theologianac egy fõ regulaiara, melyre oktatnac bennûnc az szent doctoroc, Hieronumus, es Agoston, mint kellessec az szent irasnac ellenkedõ ertelmet engeztelnûnc: ha valami parancholatot talalsz à szent irasban, mely ellen más sohul nem talaltatic, auagy parancholtatic, egy atallyaban chac vgy kel érteni, mint imezt: Hald meg Israel, chac egy az te Istened, szeressed ûtet &c. az oly parancholat, hogy soha az egesz szent irasban nem talalsz euel ellenkedõ parancholatot, hogy más Isten volna kit kellene szeretni. De viszontag ha oly mondast talalsz, auagy parancholatot, mellyel meg más ellenkedic, az elõbbenit kel érteni, valami io ertelemmel, mely értelmet hasonlatos irasokbol kel ki szedni, auagy azon irasnac elõtte valo, es vtanna kõuetkezendõ sentenciaianac értelmebõl. Mint iduezettõnc azt paranchollya, valami be megyen az embernec szaian, az meg nem fertezteti az embert: szent Pal kûlõmbet beszel: hogy az kerestyennec tauul kell lenni az eledelektûl mellyec az baluanyoknac aldoztattanac: vallyon miert? Lam az mi be megyen az embernec szaiaban, meg nem fertezteti az embert. Ezenkeppen masut. Ne [p 0050] igyatoc (vgy mond) bort kiben az faitalanság vagyon: Effele egymassal ellenkedõ helyeket, io ertelemmel kell az keresztyeneknec õszue bekeltetni az meg mondot regula szerent. Erch meg azokatis immar az hellyeket, mellyeket te rend szerent elõl hosztal, holot az vr Isten tiltya az faragot kepet, hogy semminemû hasonlatossagra képet ne õnchõn, se arra, mely az fõldõn, auagy menyben vagyon: Ezt â parancholatot nem egy altallyaban kell ám nemes vram értened, hanem valogattot értelemmel: vesd vtanna à mi kõuetkezic, melly meg magyarazza az meg mondot regula szerint, ez parancholatot: Ne chenaly (vgy mond) hog1 imadgyad ûtet, hogy vgy tarchád, es tisztellyed mint Istenedet: Azonkeppen masut nyluan meg mondgya: Magadnac (vgy mond) baluant, se faragot képet ne chenaly: mi vegre? vt adoretis eum, ego enim sum dominus Deus vester, A végre (vgy mond) hogy imadgyatoc ûtet, mert én vagyoc az ti vratoc Istentec. Latode azert mi vegre tiltatic. Ismeg hogy az faragot kép, û magaban baluany, sem azt faragni bûn ne legyen, meg teczic az Istennec más parancholattyabol, holot meg hagya Mosesnec hogy két Cherubin Angyalt aranybul chenaltatna kic egymásra arczul neznenec, szarnyoc ki terieduen,