MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER: MAGYAR PRAEDIKATIOC 0002


HARMAD PRAEDICATIO.

IMé te szerzetes Sydonac neueztetetl, es igen niûkszol à tõruenibe, es diczekõdol az Istenbe, erted az Isten akarattiat, es probalod es ioualod ( meg tanitatuan eleitol fogua, az tõruenibõl azokra, ackic nagy bõczuletes dolgoc: El hitetted te magaddal, hogy te vezere vagy à vokoknac, es hogy te vilagossaga vagy azoknac, à kic à setetbe tudatlansagba vaksagba vannac. Es hogy tanitoia es igazgatoia s feddõye az tudatlanoknac, es hogy doctora es mestere vagy az ertelemnekûl valoknac, [p 0003] es giermec ezûyeknec, ezelis kerkedel, hogy tenalad formaia vagion az tõruenybe valo igaz esmeretnec es igasságnac. Te azert à ki magad Sidonac neuezed, Mire azert hogy ha te mást tanitasz, te magadat nem tanitod? Te magad á ki praedikallod azt, hogy nem kel lopni, s te lopsz, az ki azt mondod, hogy ne paraznalkoggial, tennen magad paraznalkodol? Te ki az mondod, hogy mint iszõniû rutsagot, vgy vtalod, az baluaniokat ( mint dõgõkõt ) Mire hogy szentseg lopo vagy? Te Sido az ki à tõrueny be tõltessel kerkedel, te az tõruennec altal hagasáual es tõreséuel, az Istent tiszteletlenseggel illetõd. Mert az mint irua vagion. ERsa. 52. Ezech. 36. Az Istennec neue ti miattatoc Szerzetes Sidoc karomlattatic es szidalmazatic az pogianoc kõzõt.

MAGIARAZATTIA.

1. It a S. Pal feddi a keueli Sidokat, kic azert nem boczûllic vala Christust, es ingien Christus altal ûduõzûlni nem akarnac vala: Mert azt hazuttac, hogy be tõltic a tõruent.

2. Szamlallia elõ az Sidoc iszoniû vetket, kiben bizonittia hogy czac halgatoi, nem tõltõy a tõruennec.

[p 0004] Ime te Sidonac.
Eckédig fedde keueltkeppen, es menthetetlenne téue az pogianokat, bizonittá ezeket, hogy el vesznec à termeszet tõueny itileti szerint. Immar ter az Sydokra, kic azt mongiác vala, mi nem vagiunc ollianoc, szerzetes Sydoc vagiunc, be tõliûc mi a tõruent, Mat: 19. Lu. 18. 15 Miert penig hogy S. Pal azt monda, hogy azert kel hitbõl igazulni, ingien Christus igassagaual, mert Isten minden emberre, valogatas nekûl haragszic, mert minden az õ termeszetiben bü9nõs, Istentelen, hamis eletõ. Immar azt bizonittia meg, hogy a pogianoc minemõ iszõniõ bûnõsõc. Most iobban ismet azt bizonitya, hogy az Sidokis bûnosoc. Sydonac neuesztetel. Te szemfen vesztõ, nem vagy amaz igaz belsõ igassaggal igazult Sydo, a minemõt Isten itel iagznac, mint Abraham, hanem czac neuét hordozod az igaz Sydonac, az az, Az tõrueny tõltõnec es igaznac. Mint a Czerifakoc, baratoc, Pylises papoc, az iamborsag, szûzessegnec czac neuét viselic. De lelki testi hamis paraznac. Nem eleg hat czac neuét viselni az keresztiensegnec, igassagnac, hanem vgy allat szerint es valoba keresztiennec es igaznac kel lennûnc. 2 Tim. 2 3. 1. Timot. 5 6. 1. Cor. 5. 6. Apoc. 2. 3. Feddi azokat kic mint egy, baluanioc, tõkec, czac neuét viselic az keresztieni igassagnac, Mint a mostani népec, Vrac, halgatoc neuel sokan czac keresztienec.

Niugszol à tõruenybe. Epanapani, az az Te szinte meg czendeszetel, s azt iteled magadba, hogy io hitbe, io vton vagy, be tõltõtted te az tõruent, meg niûgszic lelked rayta, a tõruent a mint be tõltõd, nem megy te imide amoda hit keresni, mint az pogianoc keresnec hitet, soc baluant. Maga bizoni Isten itileti szerint rabia vagi az tõruennec. Eleget parantsolna az tõrueny, de te nem tarthad meg. Igy az hitetlenec, papistac, Pogianoc, meg niûgosznac az az, meg elegszenec az Papa Mahumet, Antichristus htin, [p 0005] Szinte el hittéc, hogy io vton vannac, hasznal az misse es emberi erdem. Maga mint az baluant, Istennec mongiac, maga tõke. Vgy ezekis czac neuét arnieket, vázzat, heiat viselic az igaz hitnec es keresztienségynec, maga sinte allat szerint karhozat fiay.

Es diczekõdõl az Istenbe. Te abba diczekõdõl, ezzel kerkõdõl, hogy Isten neked Istened, te Isten nepe vagy, szeret. Mert Abraham magua, Iuda nemzetibõl, Sydo vagy? Tõruent, ceremoniat adot Isten teneked: Teged minden nep kõzzõl ki valasztot, Aegyptombol ki hozot, soc iegeckel, az pusztaba hordozot, o friget kõtõt veled az Sina hegy sokat igaert Isten neked. Igy meltatlan oknekõl diczekõdõlezzel, hogy Isten te Istened: Mert moddal. es ockal igirte magát, es atta az kõrniûl metelést, igy ha az tõruent Christus altal be tõltenéd, Nem diczekõdõl igy, hogy Isten Fiatatta neked, fiaiert mindent adot, Az Istenebe nen diczekõdõl, hanem az tiedbe. Az tiedert vélõd Istent io Istenednec, az tiedert varsz iduõsseget, életet Istentõl, nem io diczekõdes ez, hamis. mert ha Istenbe diczekõdnél, ez io volna. Hiere. 9 1. Cor. 1. 2. de hogy à te erdemedbe, baluany imadas, hogy a te erõdnec tulaidonitod az tõrueni tõltest, igazulast, az eletõt, mint az szerzetesec. Hamissan kialtyac az papistacm pogianoc, Isten Isten, mi Istenûnc. Mert czac Christus erdemëbe mienc, Isten io keduébe, ebbe szeret. Ephe. 1. Col. 1. Ioan. 3. Esa. 54. Hie. 32. Christus kiuõl ellensegûnc.

Erted Isten akarattiat. Te azzal kerkeszel, hogy érted a mit Isten paranczol es keuan a Tõruenybe, Nem eleg ez. Mert nem czac erteni es ieuelni kellene az iokat, az tõrueny tõltest, hanen vgyan czelekõdni kellene es be tõlteni. Iacob. 2. Matth. 5 7. Az erdemes papistakis ertic, hogy io az szûzesseg, az io czelekõdet, igaz keresztien, bõyt az az, az igaz poenitentia, Istenhez valo teres: De nem elég erteni, hanem meg kel ezt czelekõdni: Soha penig embertõl [p 0006] Isten nekûl nem lehet. Hát ezzel hogy erted, iaualod à tõruent, az hitet, meg nem ered ezzel. Hanem vgian megis czelekõggied. Ioan. 8Luc. 8. 10. Bodogoc kic halliac es meg tartiac Istennec szauat, Matth. 19. Tarcz meg à paranczolat Leuit. 19. Gal. 3. 2. Ha meg czelekõdõd ezeket élz. Hat nem czac ertessel, ha nem meg czelekõdessel telic å tõrueny. Hat az erdemesec. Czac halliac, ertic, iauallyac a tõruent, de nem czelekõszic. Matth. 23.

Tanituan. Katichumenos, az az, mint az mester az oskolaba tanittya a giermeket. vgian meg erthetõd a melliec ioc, draga es szent dolgoc. Hát ertike az hitlenec igazan az tõruent? Nem ertic lelki es belsõ tõkelletes ertelemmel, mint Isten keuanna. Matth. 5. Romano. 7. Philip. 3. Hanem czac kûlsõ keppen mint egy homalyba. 2. Cor.

Az Christus Isten tûkõre Christusbol ertethetic igazan, es tartarhatic [!] meg. Mert Christus az tõrueny vege, fenie, vilaga, be tõltese. 2. Cor. 3. Roma. 10.

El hihetõd magad. Te Sido, keuely, szerzetes, kuklia, Ersec, Papa: El hiheted temagaddal, a tennen magad itiletiuel, hogy vezetõie az iora vagy az vakoknac, az az, valakic nem ertic a Tõruent, te azokat tanitod, oktatod, igazgatod. Szõuetneknec mondodo magat az sétet bûnbe elõc vilaganac, lelki pastornac. Doctornac. tudatlanoc, gyiermekec mesternec hiuod magad, mint a mi szerzetes bikainc, papainc, baratinc. Azt mondod hogy neked formad vagion a tõruenibõl az igassagnác meg esmeretire, tutod [!] mint kel meg erteni az igazat a tõruenibe. Igy kerkeszel erdemeddel, hogy iambor, igaz, szûz, erdemes szent vagy: Ez az hitlenec keueliec termeszeti, erdemesec hankodasa, mint az ifiu a Pharisaeus monda. Matthei 19. Marc. 10. Acto. 18. Mind ezeket meg [p 0007] tartottam. mindenbõl dezmat adoc. matth. 18. Igy hantattyac a czigany louan magokat a baratoc, erdemesec, maga semmi ereiec, ioszagoc Isten elõt nincz, czac poroc, saroc, szenac. Gene. 3. 6. 8. Esaie 40. 64. Meg terhetûnc mi czac Isten hyon, paranczollion, mindent mielûnc, maga szegient vallanac, mert semmit nem mielhetnec. Exod. 20. Deutrono. 5. Czac szemfeny vestõ vakoc. Azt mongia az oruos, az mesezõ pap, hogy meg boczattya bûnõm, eleg erdemem vagion, Maga: Ite nihil est : Azt hazuggia vegre. Mennieteckel a semmiuel.

Mire azert ha mast tanitas. Ha te mast mondas, hogy tanitas, mire hogy te magadat nem tanitod. Az az, Mire hogy te nem erted a tõrueni tõltest, mint kel es miuel, kel be tõlteni. Nagion tanit kuklia pylysses Racz pap, de õmaga sem tud szemmit. Tudni kel annac azt, a mire mast tanituany akar, Praedikator ha tanitas mast az iora, magadis tanitz. Matth. 5. 7. Luc. 17. Hát soha igazan az erdemesec az õ iamborsagokba bizoc, nem ertic a tõruent.

Praedicallod hogy. Tiltod te Sido az lopast, maga temagad lposz, mert lelkedbe lopo vagy, isten tisztesseget magadnac koporitod, nem Istenbe, hanem temagadba bizol es diczekõdõl. 1. Corint. 1. 2. Hiere. 9. Sziued az lopasra vagion, benned az lopas annia es táloia, kutfeie, a gonosz keuensag. Meszezõ papoc, mire hat hogy az lelec vesztessel, meseuel, veszteg heueressel ily sokat loptoc? Az hitlen feiedelmec tiltiac a bûnt, mint a baratoc, de õ azert a kalteual, minden alnokseggal el vaszic az kõsseg ioszagat. Esa. 1 5. Mich. 3 7. Soph, 3. Tiltiac az paraznasagot a kukliac. Maga õc lelki testi paraznac. Sapharinat tartanac. Ose 2. 3. 4. [p 0008] Noha kûuõl az Sydo nem parazna, de sziuébe Isten elõ5t keuansaggal parazna, Matth. 5.

Az ki vtalod a Baluant. Bdelyssomenos, az az, mint az dõgõt, vtalatos rutsagot, ganeyt mit az ember also szelletit, vgy vtalod a baluaniokat. Latode az baluant minemõ rut neuel illeti az Isten, hát miert higy ti arannial ezûstel festeckel igy szepetitõc, czokolliatoc, soueget vettec neki: maga im ganenac, bûdõssegnec, atoknac mongia az iras. Esa. 44. Hiere. 10. 17. Baruch. 6. Sap. 13. Istenis karhoztattia a baluannac, mind formaiat, s mind veget a masic paranczolatban. exod. 20. Deut. 5. szinte ollian rut, sõt nagiob bûn annalis, mint ha az embernec also szelletit, holt ebet tisztelned, czokolnad, mikor te kuklia ven baba az fa legent tiszteled. Mert a Bdelygma Gõrõgõl: Schekez Sydoûl, anniet teszen mint iszoniû karomlas, dõg, holt eb, fingas.

Szentsegtõrõ vagy. Kyuõl az kûlsõ baluant, az hitlenséget, fõsuenseget, erdembe valo bizast nem rontod: Vgian baluany imado vagy, Isten meltosaga rontoia vagy, nem czac Istenbe bizol, hanem az te igassgodba [!] , erdemedbe Iste szent tõrueniet nem tartod, hanem rontod tõrõd Isten tisztesseget, tõrueniet az te baluaniozasoddal, erdemes miseddel, bõytõddel, bûczuddal, mint Papistac poganyoc. az az, szentseget lopsz, mert Isten tizteseget el lopod, mint a tõrueny be tõltest, iduõzitest, ezec Isten tyszti. Hogy te eszt magadnac koporitod, lopo vagy. hát mind Isten tisztessegi lopoy es aruloy az Papistac, Iay fõsueniec, lassatoc eszt: Nem szeretõd az pinzen á Mamont, ladadba tartod azert. Col.3. 1. Cor. 5.

Kerkedel az tõrueny. Azzal diczekõdõl, hogy be tõltõd az tõruent, nem vadol az tõrueny, mert igaz vagy.

Maga te à tõrueny tõressel Az Isten tõruenie alatal hagasaual, hogy nem tartod meg azt, ámit Isten paranczol. A temezes: az az: Istent tyzteletlenseggel illeted. Nem adod [p 0009] meg Isten tysztesseget. hát ti rut erdemesec, hamisac, Papistac, mit karomliatoc az Istent, miert illetitec tyszteletlenseggel, mire lopiatoc el Isten tysztesseget, ézzel hogy az hazuggyatoc, hogy be tõltitõc az tõruent, igazac vattoc á ti erdemetekkel. Isten neue karomlasa, tyszteletlensege, ammi erdemûnc, á mise.

Mert ti ertetec karom Ezert nen tysztelitec erdemesec az Istent,mert ti magatokat iamboroknac, igazaknac, bõlczeknec, tõrueny, tõltõknec, keresztieneknec mõgiatoc, azt hogy á bûnt, baluant, reszekseget, hazuksagot, lopast, giûlõlitõc. Maga ha á pogianoc kõzze keltec, pogianna lesztec, minden bü9nbe reszesec vattoc, ti arasztátoc minden bûnt el az poganioc kõzõt. Ezert immar meg á pogianokis a ti bûnõtokert az Isten neuét karomliac, ezt mongiac, hogy nem igyaz áz Isten nem io Isten, az Sydoc Isten: Mert õ tyltia az gonoszt, de azert az õ nepei czác szinniel tisztelic Istent, vgian ollian baluaniozoc, mint á pogianoc: Hat keresztien vagye? Ha pogianoc, hitlenec kezze megy ne elegûly kõzikbe, ne ad magad az rut bü9nre, mint szõuetnec, doctor, Pedeutis feddõ, mester, tilczad feggied, vtalliad a bûnt, az mi7t ezzel magadat neueszteted. Eph: 5. Esa 52 2 Cor. 6. Ezech: 36. Ne uony egy iarmot az hitelenõckel, de Iay ha Krakoba, Szolnakba magiûnc, paraznac, reszegésec tarssai vagiunc. Esa. 1. Maga ki kellene kõzzûlõc futnonc Soc szõuetnekõc az hiuec, hat izessec, féniessec legienec.Matth. 7 Ioan: 5.

NEGIEDIC PRAEDICATIO.

EZert mondom hogy ti erdemesec nem tisztelitec az Istent meg tõrétec à tõruent. Mert bizonnial hasznal vgy à kõrniûl meteles, ha a tõruent czelekedettel be tõltõd: a vagy meg czelekedõd: [p 0010] Ha pénig å tõruenynec meg tõrõie es àltal hagoia vagy, az te kerniûlmetelesed, kõrniûl meteletlensegge leszen, ha azokaert å kõrniûl meteletlen pogani az tõruennec igaz keuansagat meg õrizendi, nemde ez pogan kõrniûl meteles gianant tulaidonittatic õ neki? ( bezzeg vgy ) Es be tõltuen az å ki termeszet szerint kõrniûl meteletlen pogany, à tõrueny, még itel el karhoztat, teged: ki az tõruenynec bõlûle, czac hallasa altal, es az kûlszõ kõrniûl metelessel az tõruenynec altal hagoia vagy. Mert nem az, Isten elõt az igaz Sido az ki emberec szeme elõt vagion, sem az, az igaz kõrniûl meteles az ki a testbe lathatokeppen vagion, hanem a ki reitekbe belõl lelekbe vagion, az az, igaz Sido, az szûnec kõrniûl metelese az, ki lelekbe vagion nem kûlsõ bõtûbe es czelekedõtbe, az az igaz kõrniûl meteles, a metõlnec diczereti Istentõl vagion nen az emberektõl.

SVMMA MAGIARAZAT.

1. Elõsõr azt mongia meg mikeppen hasznal a kõrniûl meteles.

2. Masodszor Mikeppen tõltic be az hiuõ pogianoc a tõruent.

3. Harmadszor ket fele Sidot es kõrniûl metelest czinal.

BIzonnial hasznal vgy.
Okat adgia megis miert hogy az Sidoc miat az isten neue karomlattatec az poganioc kõst. Mert õc kerkednec vala hogy Abraham [p 0011] máguai, Isten nepei, Isten õnekic fogadast tõt hogy Istennec leszen. Ez fogadasnac es frignec ielet a kõrniûl metelest felis vettec: Mind az altal azert e tõruent a sidoc nem tartiac vala meg, hanem minden bûnbe el arattac vala, még a pogianoknalis gonoszabbac valanac, mint Hiere. 20. Ezech. 9. 18. 36. Esa. 1. 28. 29. Irua vagion. igy szol azert. Bizonny az kõrniûl meteles hasznalna, mint Istentõl szereztetet szent iegy. de igy hasznalna ha amit iegez azt ti hittel el vennetec es a mi vegre szereztetõt ha abba maradnatoc es azt meg mielnetec. az Isten azt monda Abrahamnac, Abraham en teneked Istened vagioc, meg a te magodnakis Istene leszec, meg aldlac teged, friget kõtõc teueled mid õrõcke. Ihon az kõrniûl meteles ieg es bizonisaga legyen az testedbe ennec, hogy õrõc frigy vagion enkõzõttem es kõzõtted es a te magod kõszt. De azt keuanom hogy iargy en elõttem, az en paranczolatimba. az en frigemet es veled valo sziuetsegemet meg õriszed, altal ne hagd paranczolatomat. Gene. 17. Latode az kõrniûl meteles az Isten frigenec es igiretinec, hogy minekûnc õ atianc, istenûnc, mi õ fiay es nepei vagiunc,minket meg igazit, meg ald az Iesus Christusert, es hogy az õ tõruenit, az Vy frigy szerint sziuûnkre iria, elmenkre adgia, az az. Meg ment a tõrueni atkatõl, mert szent, fiaual ertü9nc be tõlteti es a tõrueny atka ala veti fiat bûnne teszi ertûnc, hogy mi szabadosoc es igazac legiûnc szent lelket adgia, szent lelkeuel Christus erdemet hit altal nekûnc adgia, hogy szabados fiac legiûnc, mi hittel Christus erdemebe szent lelec altal be tõlczûc a tõruent es Christus igassagaual igazac legiûnc. Vy eletbe Christus igassaganac szolgalliûnc. Meg õlliûc,feszittiûc a tesztet az ô embert minden õ ereieuel fel tamaduan a bûnbõl elliûnc Istennec, mind ezeket a szent lelec Christus erdemeuel miellie bennûnc le vészûc az ô embert [p 0012] Ernec á kõrniõl meteles es mindenfele szent iegy peczeti zekre kõtnec minket, mint Rom 4. 6. 8. Gal. 3 4. 5. Col. 2. Phil: 3. Ezec irua vannac. Summa Christus á tõruenynec, es minden feleszent iegeknec, minden Isten igeretinec vege, be tõltõ igassaga, meg szõrzõie, es valoia, el vegezõie, i este ? 2. Cor: 10 Eb 9 8 10 Ro 4. 10. 15 Ioan: 1. Col. 2 Moses altal a tõrueny az arniekoc. iegiec lettec, De Christus altal lõt a kegielem es igassag: Az az, valamit. Moses á tõruenyel, ceremoniackal peldazot, valamirõl Moses mint Notarius peczetes leuélet adot, Ennec valoiat Christus atta es tõltõte be Hat ez á ranusag: tõruent a Sidoc nem tartiatoc meg, akkit á kõrniõl meteles iegez, hogy a Mesias altal, az aldot Mag ereieuel kel a tõruent hit altal be tõlteni, meg czelekõdni. Mert a kõrniõl meteles, az Vy frigy, tõruenny be tõltes iele, es Christus igassagaual valo igazulasnac peczeti Az Christus vege a tõruennec Chrûson kõttetõt, Christus erdemen erõssûlt az Vy frigy Ge 17. 22 Gal: 3 Ti nem hisztec á Christusba, á kinec erdemére veszõt a kõrniûl meteles Rom. 4 Col 2 Hat bizonnial a tõruent be nem tõltitec, semmit a tõrueny tõltes nekõl nem hasznal á kõrniül meteles: Mert Isten kegielme es iokedue, szerelme Christusert hit altal vgy iduõzithet, Vgy tehet vy friget a bûnõsõckel, Vgy adhattia meg kegielmezesnec, igazulasnac es bekesegnec ielet a bûnõsõknec, ha Isten igassaganac elget teszen, az az, ha a tõruent be tõltic á bûnesoc. Az tõrueny tõltes penig igy lehet á bûnõsõkert: Ha õrõc halalt, atkot ként szenuednec: Tõkelletes engedelmec, szeretetec es Igàßsagoc leszen, ha mindeneket meg Vytnac. Ez soha bûnõs embertõl, meeg Igaz embertõl sem lehet, hanem czac Istentõl. Ez volt az oka, hogy Isten az ó friget, à tõrueny szerent Igassaga Iteletibõl kõtûtte, a tõruent ki atta, kiben Isten azt mutattia minekõnc, melliggen nagy veghetetlen bûnõnc, az bõnert bõntetessûnc legien: Mitt vesztettûmc el, miuel tartozunc Istennec az mi ados [p 0013] leuelûnc szerint. Az ô frigy heliõt Vyat kõtõt az Christuson, mert lata hogy soha az embertõl az tõrueny be nen tõltethetic. Soha Isten igassága es irgalmassaga be nem telic, meg sem eggiesûlhet az emberec, Angialoc teremtet allatoc ereien. Soha igassagnac irgalmasságanac senki alagat nem tehet, ezert valaszta á Christust, ezert kõte az Vy friget az Christuson, hogy szo mondatlanna Isten ne legyen, hanen irgalmassaga be telliec ebbe, hogy az bõnõsõkõt Christusert igazitsa, éleszsze, Igassága be tellyé ebbe, hogy Christust bûnné, atocká tegie, Christussal tõltesse be a tõruent. Az bûnõsõkert, mikent az ô frigy vtan volt az Vynac es es az ô frigy á tõrueni, minden Moses ceremoniayual Christusra mutatot. Gal. 3. Rom. 3. Christushoz vezetõt a tõrueny. Ezokaert vgian azockal, à kikel ô friget kõte, ezeknec igire az Vy friget Christusert. Ad ezeknec à kõrniûl metelest, hogy ez kõrniûl metelesis, mint hogy á törueny az õ mi tõlûnc lehetetlen keuansagáual, feniegeteséuel az õ végére, es be tõltõiére á Christusra veszetõt, Gal. 3. 2. Cor. 3. Roma. 3. Igy a kõrniûl metelesis veztne az Christushoz, hogy czac õ tõltheti be a tõruent, S. Pal mongia Roma. 15. Christus az kõrniûl meteles szolgaiaua lõn, áz Isten igaz beszede be teleseiert, hogy a mit monda, hogy meg hal az ember, a bûnert vgian meg halna a Christusba. Es hogy Isten igereties kiben igére, hogy nekûnc kegielem es bekeseg vagion azokis be telnénec es meg erõsõdnénec. Miert azert, hogy a kõrniûl meteles iegie ennec, hogy a tõruent Christus erdemeuel be kel tõlteni. Ti sem Christus erdemeuel, sem a teteckel be nem tõltitec, semmit azert nem hasznal, A szent iegec vgy hasznalhatnac hat. elõszõr. Ha az igeretbe Christusbol hit altal S. Lelec munkaiaual el veszszûc azokat, a kiket iegeznec. Masodic, hogy ha az vegre elûnc vele es vgy mint Isten szereste. Ha hittel Christust, Christusba minden õrõksegõt birûnc, igy hasznal a peczetes leuel az sacramentom.

[p 0014] Ha az tõruent meg tartod. Gal. 5. azt mongia, Há kõrniûl metelkõdõl kõteles vagy arra, hogy az egesz tõruent be tõlczed. Ha azert à kõrniûl metelest, á szent iegekét nem Istennec, nem Christus altal valo be tõltesenec, nem Christus igasságaual valo megy igazulasnac peczetinec mondod, az az, nem Christus erdemere Isten kegielmere viszed az iegeket Hanem tiednec temmagadenac veled, es hogy munkalkodal az szent iegec kûlsõ veteleben, sennec e munkanac tulaidonitod az igazulast, a tõtuen tõltest, atte erõdre kõtõd a Sacramentomoc iegyzeset, atkozot vagy, el karhozol, kõteles vagy tennen erõddel be tõlteni á tõruent ha az iegieket az te erõdre es munkadra kõtõd. Soha á Christus ereie es érdeme Isten kegielme, az ember munkaiaual, erdemeuel, mint a szetetség a vilagossaggal õszue nem tér. Gal. 5. Rom. 11. Há aiandec, kegielem, hat nem erdem. 2. Cor. 6, õ maga akar czac tiszteltetni az Isten, Azert vgian czac õ maga akaria az iduõssegûnketis el, végezni. Phil. 1. 2. Ephe. 1. Mert vgian ez oka es vege igazulasunknac, valasztasunknac, hogy mind õrõcke az Isten kegielmet diczeriûc es halat adgyunk neki az õ io voltarol, Istenbe diczekõggiec nem a mienkbe. 1. Corin. 1. 2. 4. Hiere. 9.

Ha az tõrueny tõrõ Parabatis: Altal hagoia a tõruennec. Ha meg nem tartod a tõruent a mely tõrueny tõltest Christus ereieuel iegiez a kõrniûl meteles. Há penig te munkadnac itiled a kõrniûl metelest. satte erõddel be nem tõltõd a tõruent, [p 0015] mit nem tucz Papul, Fita vagy, ha czac peczetes leuel ladadba, s nincz nalad az õrõkseg, semmi: Hát keresztieneknec be kel Christus erdemeuel tõlteni a tõruent, Vy eletbe kel elniec: Mert nem hasznal kûlõmben a szent iegy. Romano. 6. 8. Gallat. 5. 6. A papistakis fel veszic a keresztseget, sokan élnec a vaczoraual, de nem tõltic be a tõruent, Christus erdemeuel, az õ erdemekbe czelekõdetõkbe byznac: A tõrueny penig romol az emberi erdemmel, karomlattatic Isten neue, hat nem hasznal nekic az kõrõsztõlkõdes.

Ha azert a kõrniûl meteletlenseg. Akrobystia, az az, kõrniûl meteletlen pogany. Ti Sidoc azt kõrniûl meteltnec keresztiennec velitec a ki a tõruent, be tõlti, az ki kõrniûl metlekõdic azt mongiatok, hogy be tõlti a tóruent, A pogani az ki az Iesus Christusba hiszen Christus erdemeuel meg õrzi a tõrueny dikeomata, az az, igasságit az eletert valofizetesit, az az Christus kennia, halala feltamadasa erdemeuel, Christus engedelmeuel, igasságaual szeretetiuel Christusba tulaidonitas keppen, meg elegiti a tõruent, mindent meg ad a tõruennec, s meg fizeti mind azokat a kiket keuen a tõrueny: Gallat. 3. 4. Roma. 8 Hat az õ kõrniûl meteletlensege, kõrniûl metelkedes gianant vetetic: Az ki be tõlti az tõruent, kõrniûl metelt az: Az hiuõ pogani be tõlti, hat lelekbe kõrniûl metelt, noha testben kûlszõ keppen nem kõrniûl metelt. Sunma. Valaki biria az iegyzendõ õrõkseget Christusba, be tõlti az tõruent, eli az eletet, szinte anniet teszen mint ha fel vette volna az iegieket. Az iegy nem hasznal hitnekõl, ha el nem veszszûc az lelki iegyzendõ iokat: De a iegyzendõc hasznalnac ha el nem vehettiûc valami szûksegert az iegieket, Czac lelekbe Christus erdemeuel sziuembe kõrõsztõlkeggiem meg belõl, Christus verebe mosattassec el bûnõm, szûlettessem Vyõnan az sz4ent Lelektõl. Czac egie lelken lelec szerint, hit altal, az igeretben Christus testet veret, [p 0016] ha szinte nem vehetem el az iegeketis valami nagy szûksegert, foksagert, hirtelem halalert, mint a toluay a keresztfan, nem elhete a iegyel, de èle az iegyzendõuel, vgyan iduõzûlûc: Nem hogy meg vtalam az igeket, mert az vr mongia, hogy vegiem, segiem az iegiet, mikor lehet, meg ne vtalliam.

Meg itel teged Karhoztat tegedet Sido, erdemes, a termeszet szerint valo pogany, ha az tõruent el vegezi, az az, az õ vegere Christusra viszi, Christus erdeméuel tõlti be, Mint ha az Czaszar biria Budat, Esztergamot, Peczet, en birom az õrõkseget, en teged karhoztatlac, meg itellec hogy hamis vagy, bûnõs vagy. Nalad az igassag iegie, ceger, a tõrueni tõltesnec iele az kõrniûl meteles. De igaz nem vagy, a tõruent be nem tõltõd, czac neue nalad az erseksegnec, ollian vagy mint Lõres ceger, fen az ceger, de nincz bor, fõ naladis az keresztienseg iele az keresztseg, Vr vaczoraia, de nincz nalad az Christus erdeme igassaga. Czac ollian az szent iegy, Christus erdeme birasa nekûl a iegyszendõc nekûl, mint a ceger bornekûl, semmi.

Ki abetõ altal es. Meg itel teged, ki czac kórniûl metlkedtel, kûuõl, Bõtõbe, az az, mikent a tõrueni a kõ tablan czac bõtõbe volt, nem lelekbe, mert a kõ nem elhetet, be sem tõlthette a tõruent. Igy bõtõbe, az az, haszontalanul, czac kûlsõ arnieckel, hallassal, kûlsõ esmerettel, czac testbe valo metelessel, leleknekûl, az az, a tõrueny megy tartasa nekûl meg tõred az tõruent. Mert mikent az õrõkseg haczac bõtõbe vagion czac papiroson ados leueledbe de nincz kezedbe a valoia. Igy a tõrueny ha czac bõtõbe nalad, hallod serted mit keuan, de, be nem tõltõd, megy sem tartod, semmit nem hasznal. Vgy szabadulsz ki a fokságbol ha az valtsagot vgian valoba meg fizeted, nem czac betõuel, szoual Rontod, meg tõrõd Isten tõrueniet, ha czac a iegieket veszed, ha czac a te te erõddel eakarod tõlteni az te erdemeddel akarsz fizetni a tõruenynec, Annet hasznal [p 0017] mint az kõuõn valo bõtõ. Mint a kyrali es ados a ki czac papirossal bõtõuel fizet, de egy penszt sem ad. Az tõrueny bõtõie czac hallasa, ertese a tõruennec, es kûlsõ tartasa. Az lelec a tõrueny be tõltese. 2. Cor. 3.

Mert nem a ki niluan. Mert nem az, az igaz Sido, ackit ember latt, a ki magat emberec eleibe tamasztia, szem fen vesztõ igassaga vagin. Matth. 7. 23. Hanem a ki lelkebe belõl Isten élõt Christusba igaz valasztatot. Nem az igaz kõrniûl meteles, acki a szemerem testbe vagion, ember lattara kiuõl, hanem a ki reytõkbe, az az, lelekbe belõl vagion. Az mely belsõ kõrniûl metelesbe az szent Lelec sziuûnket, bûnûnket, halalunkat, Christus erdemeuel kõrniûl meteli. Col. 2. Le vonsza az ô embert. Deut. 10 Ioel 2. Lelkebe, az az, Christus erdeme valosagaba, mert mint a lelec elteti, fel tamasztia a testet. Igy a Christus lelke, az az, erdeme, S. lelec altal az hiuekbe elteti az Isten tõrueniet, valamit iegeznec a szent iegiec, valosaggal meg aggia, sziuûnkre iria az Christus tõrueniet, 2. Corint. 2. Iere. 31. Ebre. 8.

Nem betõbe. Az az, Emberi erõbe, erdembe kûlsõ czelekõdetbe, mint az mely fizetes, adossag, iamborsag, tudomany. czac bõtõbe, kõnbe, hartian vagion, semmi, halal, nem valo. Igy mert hogy kõ az mi sziuûnc, holtac vagiûnc, facsarok mi magunkba, holt betõ az tõrueny az szent iegiec bennûnc. de mikor Isten Christus kegielme es elke nalunc hit altal, igy immar elet mi bennûnc a tõrueny. Mert miis elûnc, igazac, szabadosoc vagiunc. Hát a tõruenyis, igassag, elet igy bennûnc. Ha penig holtac vagiunc a mi erdemunkbe, baluanioc holtac vagiunc, a tõrueny holt, halal, betõ czac raitunc, mint a kõ tablan.

Kinec diczereti Isten. 01 Ez lelki es belsõ kõrniûl metelesnec tõrueny tõltesnec, a ki Christus erdemebe vagion, diczereti, iutalma Istentõl vagion. Hogy ezt az ember nem lattia, nem tuggia, nem tuggia bõczõlni es ionac itilni. [p 0018] De az Isten bõczõli es ionac iteli, Isten ebbe a lelki tõrueny tõltesbe, az az, Christus erdemebe, mond igazaknac, elõknec, de nem mond a mi betûnkbe, sem diczer, az mi erdemûnkbe a kibe ember diczir. Hát kettõ az keresztien, kûlsõ szines hypocrita: Masic belszõ lelekbe valosagba valo keresztien: Minden Sacramentom kettõ: Eggic a kûlszõ resz, az kit latz szemeddel, érõs, ez nem iduõzit, hanem czac iduõssegedet peczeteli bizonittia, Ge. 17. 8. Gallat 3. 5. Romano 4. 1. Pet. 3. Colos. 2. Masic az belszõ resze: az lelki resz, az iegyzendõ, a Christus erdeme, igassága, Isten kegielme, az szent Lelec szabaditasa, tõrueny tõltes, Christus teste vere. ez e belsõ lelki lathatatlan resz kit az hittel Christusbol, az igiret altal veszûnc Lelec szerint, ez iduõzit.

HARMADIK CAPVT.

ELSÕ PRAEDICATIO.

HA Semmi az kûlszõ Sido es kõrniûl meteles. Hát miczoda meltosága az Sidonac? Auagy mi haszna vagion az kõrniûl metelesnec? Mindenkeppen vgian azt mondom, hogy nagy, meltosága es heszna vagion, Mert leg, elõszõr az Isten decretom szerint, valo beszedi ( frigei es sacramentomi reatoc bizattattac ) Ezert mondom ezt, Mert ha nekic nen hittec, nemde ezzel bü90ntettiûcé Isten? Nem de az Sidoc, hitlensege el ronthattia, es fel bonthattya az Isten igaz igeretit, es tõkelletes [p 0019] beszedet? Tauoly legien ez, hogy Isten szauat nekic hitetlensege, el ronthassa. Sõt legien az Iste igaz, minden ember penig legien hazug, az mikeppen irua, vagion. Psal. 51. En czac temagad ellen vetettem, gonoszt mieltem te ellened, mosd el bûnõmet: Hogy te meg igazittassal az te beszedidbe, es te legy giõszõdelmes ackor, mikor te mastol itiltetel.

SOMMA

1. azt mongia meg, miczoda haszna volt az kõrniûl metelesnec.

2. Soha az emberec hitetlensegec az Isten igaz fogadasat es beszedit meg nem hamiszithattiac.

Igy szol.

AZert miczoda meltosaga. Perisson, az az, praerogatiua mas felet valo meltosag, ki egiebhez nen illia. ha az poganyságot, az ki betõlti az tõruent, iobnac, mõdod az kûlsõ Sidonál, es az õ kõrniûl meteletlenseget az kõrniûl metelé43néc, acki kûuõl vagion. Semmiue tõd az kûlsõ Sidosagot, kõrniûl metelést az belsõnekûl, az tõrueny tartasnakûl. Hát az Sido nemzet semmiuel nem meltobbe, nem fellieb valoe az pogannal? nem de Isten az Sidokat, valasztottae ki minden nemzet kõzzõl? Ha szent iegy, az kõrniûl meteles, ninczen hát semmi hasznoc? rea felel, s mond> Sõt nagy meltosaga vagion az Sidoknac az pogianoc fõlõt, nag haszna az kõrniûl metelesnekis. Miert?

Mert Isten az õ safársagit. Logia, az az, titkos szauát, [p 0020] Testamentomat, ceremoniaiat, sacramentomat az Sidokra hitte, õ kõsztõc atta ki. Amit Isten vegezet, ezeknec veghez vitelét, ki ielenéset, az Sidoc kõzõt keszte es vegezte, peldazta es ielentõtte. Roma. 9. Esa. 2. Sionbol megien ki az tõrueny. Psal. 148. nem czedekõdõt [!] igy minden nemzettel, mint az Sidockal Gen. 16. 49. Deut. 10 30 32. Acto. 3 4 13. 14. Néktec kellet elõszõr praedikalni etc. Matth. 8. 9. Nem io az fiac kenieret adni az ebeknec, Matth. 10. 15 Nem kõld1ttem egiebhez. ha nem czac az Israel hazabol el veszet iuhokhoz. Hát papanakis semmit nem hasznal, sem az Romaiaknac ez, hogy S. Pal ot volt. Az keresztieni tudomany az vtolso idõbe, az Apostoloc vtan onnat tamat ki. Naloc a Biblia, az keresztienseg, ha hitetlenec, nem oltattac Christusba. Mint az Sidoknac sem hasznalal ez, hogy Isten tõruenie, igie, Testamentomi tõlõc szarmazanac.

Mert elõszõr nekic adattac. Az az Isten leg elõszõr az Sidoknac ielentette ki akarattiat, a tõruent, euangeliomot, az ô es vy fregetnekic praedikaltatta, az vtan a poganioknac. Episteusan: az az, Isten reaioc hitte volt, kezekbe boczatta volt minden mennyei feleletit, akarattiat.

Mert ha nekic nem hittec. Nem bûntethettiuc, hamisnac sem modhattiac, ebbõl Isten, hogy az Sidokra hitte akarattia ki ielentéset. de sokan nem hittec az Sidoc kõzzõl. Hát vagy hiszed te, vagy nem az Euangeliomot, az Isten igiretit, de vgian igaz mondo az Isten: Hát nem mi raitunc al ez, hogy Isten igaz legien, igazat itellien igaz legien az õ szaua. Miert?

Mert az õ hitlensegi. Az az, Ha sokan nem hittec az Isten igaz szauánac, igiretinec, tõruenienec, az Sidoc, az õ hitlensegeckel Istent nem tehettec szo mondatlanna. az Isten hitit, az az, meg hiendõ tõkelletes, meg allo es valtozhatatlan szauat, hogy Isten igaz mondo legien, az igeret, az szent iegiec igazac, meltosagosoc ne legienec Isten [p 0021] elõt, soha ezt ammi hitlenségûnc nem mielheti. 2 Cor: 1. 2: 3. Hier. 23. Esa: 14. Ezech: 18. 1: Cor. 1.Ebr. 6 10. Lehetetlen hogy Isten hazudhasson. Matth. 5. 24 Esa 42 65 Mindenec meg valtoznac, de az Isten szaua nem. Nume. 22. 23. Ezech. 16. Hier. 30 32. Esa 54 Meg montam, soha en teged el nem hagyhatlac. Summa. Semmi teremtõt allat valtoztatasa, hitetlensege, isten allatiat, szauat, decretomat viszsza nen vonhattia.

Ne legien ez Nem lehet ez soha, hogy az ember Istent igazza nagiob, a bûnõsse teheti, De ha az Angial, ember ez vilag nem teremtõt volnais, vgian Isten volna, igaz, kegielmes volna. Nem hiszsze te papista, Pogani. Vgian hisznec az Isten fiay, vgian igaz az Isten szaua, ha te nem hiszad is, ha ez vilag nem gisziis.

Legien Isten igaz Sõt azt mongiuc, hogy Isten minden dologban mind õrõcke valtozhatatlan, igaz nem czauargo beszedõ, nem valtozo A mit mond, meg leszen, a mit igir meg adgia, vgy a mint õ akaria. Esa 14 56. Ebr. 6 4 Rom. 1. 2 Cor. 1. 1. Timoth 1. 2. 3. Nem tagadhattia meg Isten õ magat, Hát Isten õ magaba vgian valtozhatatlan igaz, soha meg nem maslic szaua, de az emberbeis, ackibe szent lelkeuél Christussert, hit altal szauat be akaria tõlteni vgian igaz 2 Cor. 1 3. Es be telic Istan szaua. Ioan 1 1. cor.1 3.

Minden ember hazug legien Minden ô Adamtó0l szarmazot ember hazug. az az, Isten igassagátol igaz mondasatol, Lelki ereietõl meg fosztatot, Valamit igir, fogad Istennec, be nem tõltheti, iot soha sem erteni igazan, sem czelekõdni, mind bûn, hazuksag, holt, czác gonoszra hailando, nem tud Gene. 6. 8. Rom 5 6 8 Eph 2. Col 2. Hazug õrdõg abrazattiaba, es termeszetibe õltõztéc El esic a libeun arbitrium, az szabad erõ, az szabad akarat, emberi erdem, igassag, czac hazugoc cignaioc vagionc. Tudûnc hazudni, [p 0022] de nem tudûnc igazat mondani Esa. 59 50. 64. Mondom, hogy ellene mondoc a bõnnec õrdõgnec, hiszec, meg terec iambor leszec, de hazudoc Hier. 31. Ebr. 8. Mert nem lehet tõlem, rab vagioc, czac gonoszt tudoc. 13 Christus kûuõ, es az õ erdeme kûuõl mind maga, beszedem, czelekõdetõm hazuksag, semmi be nem telic benne, akkit fogadoc Istennec magamtol, 2. Cor. 1 2. 3. Ez az Psendis, az az, Hazug, Isten ioszagitol el fõsztatot.

Mint irua vagion, hogy meg igazitassal. Bizonitom ezt irassal, hogy Isten vagy iduûzit, vagy vér, itél de mind igaz, az ember penig czac hazud: Dauid így szol: En te ellened vram vetettem, en vallon bûnõsnec magamat, enîm az vetec, azert mosdel, tõrõldel bûnõmet, kõniõrûly raitam: Hogy megy tessec ez vilag élõt, hogy te igaz mondo Isten vagy. Igaz irgalmassagod szauais, Azert te ezt fogattad Christusert io akaratodbol, hogy az en bûneimet el mosod, kõniõrõlsz az bûnõsõn, nagiob kegielmed az bûnnel. No azert, hogy igaz legy igeretidbe, kikbe az bûnõsõknec igered magad, kõniõrõly raitam hogy senki ne mondhassa azt, hogy igaz, alhatatos nem volnal az te szodba, es igeretedbe. 2. Timoth. 2. Ebr. 6. 2. Cor: 1. Rom. 15. 11. Igazittassal: dikaeotis Gõrõgõl, Sidoul. Tiszdac beda vereba, igaz lesz szodba, az hogy minden teged igaznac kialczon, hogy igaz igeretû, szauo vagy, mint Osé 2. 3. Hiere. 32. Esa. 49. 54. Ezech. 16.

Es gyûsz mikor. Nikisis Gõrõgõl: Tiszke Sidoul, az az, Hogy senki ne mondhasson teged tysztatalannac, hamis itelõnce: [!] Mikor teged az hitetlenec itelnec hamisnac hogy nem igaz az te vtad, nem meltan bûntetz, mint az Sidoc, hitlenketsegbe estec poganioktõl. Ezech. 18. Hiere. 20. Esa. 1. Meg tessec es meg gioszd ebbe, hogy te igaz vagy. Ha kit iduõzites szabad vagy vele: Hát bûntetz iol mieled. Rom. 9. 11. Hiere. 18. Hát noha az hitetlenec [p nem] igazulnac, vgian igaz az Isten szaua,mert vgian meg igazittia az hiuö bûnõst. Hát tanuld meg, Isten frige szaua, kõtese, igéreti hiti, peczetes leuele, Christus erdeme ellen volna: Há à valasztot hiueket kiket magahoz kõtõ fiaban õrõc szerelmeuel ha õket nem iduõzitene. Rom. 5. 8 Hiere. 32. Nem tagadhatoia Isten meg magat. Lehetetlen hogy Isten hazuggion. Mert meg eskût, Ebre. 6. Esa. 53. ezen hogy minket iduõzit.

MASOD PRAEDICATIO.

S Mondhatnad. Ha ammi hamisagunc aijanlia es magasztallia az Isten igassagat, mit mondhatunc. Nem de hamisse az Isten, hogy reanc hozza es ontia haragiat? Emberi mod szerent mõdom ezt. Ne legien ez: Hogy Isten hamis volna, Mert hogy hogy itelhetneye meg Isten ez vilagot ha ammi hamissagunc õtet magaztalna? Mert ha az Isten igassaga az en hazuksagom alatal nagy beuõn magaztalatatot az õ dichõsegere. Mit iteltetem es karhoztatom enis, az vtan, mint ha bûnõs volnec? Es nemde gonoszt czelekeggiûnke, hogy ioc szallianac mi reanc. ammikeppen mi karomlattatunc ezert es ammint mongiac, hogy mi azt mongiuc, hogy mi gonoszokat czelekedûnc, azert hogy a gonoszbol ioc iûienec: Effele embereknec, ackic ezt mõgiac, boszu allo es bûntetõ iteletec vagyon Isten elõt. Sno azert mit mõgiunc. Iobbac vagiunke es fellûl hallagiuke a poganiokat igassagal. [p S m] ikeppen nem halagiuc, mert bizonios ockal meg bizonytoc, hogy mind a Sidoc, Gõrõgõc, (vagy Pogianoc) à bûn terhe alat vadnac, es bûnõsõc: Ammint irua vagion. Hogy ninczen czac eggietlen egy igazis. Nincz-ki ercze Isten akarattiat, nincz eggis acki Istent keresneye, mind el hailottanac az iotol, egietembe haszontalanna lõttenec, nincz czac eggiûl eggis ki ioszagos dolgot czelekedneyec. Ollian az õ torkoc, mint à bûdõs koporso, az õ nieueckel alnokûl szolanac. Aspis kegyioc merge es fulakia az emberec nielue alat. rakua az õ szaijoc atockal, keserû boszszusag tetellel, giors az õ laboc a vér ontasra, meg ronto es tõrõ, es meg niaualeito bûntetes vagion az õ vtokban, eletekben es igekezetekben, A bekeseg vtat meg nem esmertec. Nincz az Isteni felelem az õ szemec elõt.

SOMMA.

1. Menti Isten igassagat, es hogy Istennec diczõsegére nincz ammi bûn tetelûnc.

2. Minden embert kiczintûl fogua nagig bûn ala rekeszt, es meg mongia az embernec romlasat.

HA ammi hamissagunc.
Occupatio. Ezt mondhattia vala valaki: Hát ha mikor mi hazudunc es vetunc, ackor Isten igaz, es tiszta az õ beszedeben, mint Dauid mongia. Hàt ha ammi hamissagunc ayanlia Synystysi, az az, magaztallia, neueli, az Isten igasságat, mert [p ho] gy hamissac vagiunc, ebbõl à teczic ki. hogy czac Isten igaz az õ beszediben, mi hazugoc vagiunc, mennel mi hamissabbac hazugõc vagiunc, es Sûtetec, annal igazb, vilagoszb az Isten. Mikent hogy mennel nagiob setet vagion, annal inkab meg teczic a szõuetnec vilaga. Igy, ha miis menel hazugbac hamisbac vagiunc. annal inkab meg teczic, hogy Isten igaz io. Hát igy a bûnnel magaztalt atic az Isten? Felel ez hitlen velekedesre s mond. Ezt ne mongiuc, hogy à bûn Istent magasztallia, es az õ tisztessegere vagion. Mert az Isten igaz itelõ biro. Há igaz biro ki iteli es bûnteti a bûno02sõket, ez kiuantatic, hogy õ felette valo igasság, szentsegm vilagosság legien: S vgy itellie a sõtet bûnt. Mert mint a sõtetbõl vac szemel nem lathad, nem itelhed meg, mielic masic ki feierfekete szin. Igy soha a a bûnbõl, gonoszbol, nem iteltethetic meg a gonosz, ha nem igassagbol, iobol, Isten es Természet tõrueniebõl. Phil. 3. Iob. 12 Ioan. 7. 8. 5. 2. Cor. 4. 5. Iacob 4. 5. Gene. 18. Igaz biro az Isten, szemel valogatas nekûl itel. Roma. 2. 2 Paral. 19. Deut. 10. Iob. 34. Iacob 2. Ioan. 5. 6. 7. 8. Isten iteleti es bizonsag tetele igaz. Hát ha biro Isten igasságat ayanlia, diczeri es magaztallu, hat io az bûn, Hát Isten nem lehetne igaz biro ha haragiát reanc hozna s meg bûntetne. azert mongiuc ezt, a bûn ayanlia isten igasságat. Mert noha Isten a nagy bûnõsõc es hazugoc, sõtet hitetlenseg kõzõtt, mint vilagosság, bizonettatic igaznac, ionac. De azert nem neueli sem magasztallia a bûn Isten diczõséget, ha nem inkab Isten igassága, diczõsége ellen vagion, es haragot erdemmel. A soc lator kõzõt tettetes az egy iambor, de a latroc latorsága nem neueli az iambor iamborságat. Emberi mod. Ammit mondoc, Isten boczasssa, hogy igy szoloc, hogy Istent hamisnac mondanam. De szoloc czac az hitlen emberec szauáual, az õ modoc szerint kic igy karomkodnac Isten ellen. Ne legen ez Tauol legyen [p 0026] ez hogy Isten hamissan bü9ntetne, sõtt igazan bûntet.

Mert hogy iteli meg Ha Isten igasságat ammi hamissagunc magasztalna, Istenis hamis volna lehetetlen dolog, hogy ez vilagot õ itelhetnees bûntethetneie a bûnert, ha alnoksag volna õ benne. Tisztác Isten szemei nem neszhetnec gonoszre.

Mert ha az Isten igaszaga. Azert mondom, hogy Isten nem itelhetneye es nem bûntethetneye meg ez vilagot ha ez vilag hamissaga Istent magasztalna. Mert ha az en hazuksagom altal, hogy zaudoc Isten igassaga, igaz mondasa ebben neuekedet at Isten diczõsegere, hat ha en hazuttam Isten igaz mondà3sat es czelekedesit neueltem az õ tisztessegere hazuksagommal. Mit iteltem mint ha bûnes volnec. Há hazudasom Isten igassagat neuelte Isten diczõsegere, hát immar nem vagioc bûnõs, hat immar engem Isten nem itelhet meg, meg sem bûntethet? Tauol legien ez mert ammi hazuksagunc nem tobeiti meg az Isten igassagat sem Isten diczõsege az hazuksaggal nem magasztaltatic, Hát Isten tisztessege, igassága, Tõruenie Tõretic, rontatic en bennem, en altalam az en hazuksagommal es bûnõmmel: Hát mikor en hazudoc ec vetec Isten ackor igaz, tiszta az õ eletiben. En Istent hazugsagõmal, hitlensegyemmel, hamissagommal, hazugga, hamissa, szom mondatlanna nem tehetem. Sõtt mennel tõb az en bûnom, hazuksagom. Az Isten igassaga annal tõbnec, bõuebnéc lattatic, iteltetic,nem az en bûnomert, nem hog
az en bûnõm neuelneye, hanem, vgian czac õ magaban, õmagaert Isten igaz. De mi kõztûnc bolõdoc, vakoc kõzõt, tudatlanoc kõzt tesztic õ nagy igaznac bõlcznec. Mert ni vetü9nc, hazudonc beszedû7kben, Isten penig nem. Hát ne mond ezt. Hát soc bûnt teszec Isten nagiob igaszagnac iteltetic. A birois igaszbnac tetzic, de nem a bûnert, ha nem a tõtueniert. Soha en bûnõs nem lehetnec, ha Isten igaz szauat neuelnem hazuksaggal. De mi7t Christust meg õle a bûn, mint ha õ volt [p 0027] volna bûnõs, szinte vgy minket. Meg rutula hala Christus a bûnert, hat miis meg rutulunc halunc a bûnert. Es nemde gonoszt czeleg. Hát ha a hazuksag altal Isten igassága magaztalatatic. Mint mongiac az hamissac, bûnt tegiunke hogy io szalliõ reanc? ne mielliuc se velliuc ezt. Ammikeppen karomlat. Sokan igy karõlanac az hitlenec, poganoc sazt mõgiac, hogy mi azt tanettiuc hogy, ne czelekeggiunc gonoszokat hog ioc iûienec a gonoszbol. Ezec velic hazuggiac azt hogy ammi hamissagunc, hazuksagunc neueli es ayanlia Isten igassagat Isten tisztességere vagyon ammi, bûnûnc. Illen nagy meltatlan hazuksagot kialtnac mi reanc hamissan, maga mi ezt nem mo6giuc. Sott azt kialtiuc, hogy a gonoszokbol gonoszoc iûnec, a bûnnec halál szolgia. Az hazuksag, hamissag meg õli a lelket. Haragszic Isten az égbol mindenec Istentelensegere hamis bûneire. Mikent soc orszagot Sido orzagot szantalan ezer nepeket el vesztet Isten a bûnert. Tiltia Isten a tõruen altal a bûnt hat nem magasztatatic Isten a bûnnel. Czac iotul iobbol szarmazic minden io. Iac. 1. Mat. 17. 23. Czac Isten io õ tõle iû ki minden io. Kiknec itelétec. Endi con krima, az az, Roszu alo itelétec, kárhoztatasoc vagyon ezeknec ackic illien meltatlansagot kialtnac a keresztienekre Hitlenec, papistac, soc meltatlan dolgot kialtotoc reanc, hogy mi azt mõgiuc, hogy nen kel iot czelekednie alamisnalkõdni, nen io az lelki bûnt, az az, poenitentia mertekletes iozan élet, puszta ieg az kenier. Maga nem mongiàc meg iteli ezeket Isten. Ne mond hat eztis. Hogy soc, bûnt czelekeszem nagy kegielmes az Isten meg boczattia meg terec, sõtt vgyan neuekedic ezzel Isten kegielme. Hát hazugsag ez, hogy Isten azert akarta, hogy Adam vetkezzec, el essec hogy Isten igassaga kegielme neuekeggis. Mert itt Pal tagaggia azt, hogy a bûn nagy iobittya Isten igassagat. A bûn Isten tisztessegere vagyon, mert ellene vagyon. Ammi Isten ellen, nintz az Isten tisztessegere ammit ban gyûlõl meg tilt. [p 0028] Sott azt mongia az iras, hogy bannia a bûnt haragszic a bûnre Gen. 6. 8. Rom. 1. 5. Zach. 8. Amos 8. 5. Osé 1. 2. 3. Psal. 40. 50. 59. Mert Isten soha semmi ioszagaban sen apadhat, sem nem neuekedhetic, mert ninct valtozas õ benne. Mit mongiunc azert? Iobbac vagiunke mi Sidoc a poganioknal, ezzel, hogy Isten az õ safarsagit igeit, ceremoniait, testamentomat mi reanc biszta. Ezzel igazbac vagiunke? Semmikeppen ezzel mi sidoc az poganioknal iobbac, igazbac nem vagiunc. Miert? Mert meg biznied. toc pro, tasameta. Bizonios okait aduan szent irasbol meg bizonitam en Pal azt. Hogy mind a Sidoc s mind a poganioc bûn alat vadnac. Az az, Rabiai a bûnnec nem szabadosoc, s nem igazac, ha nem feienkent raboc czac bûnt tehetnec. A bûn õrdõg biria es vonsza az embert bûnre, fogua tartia mint egy tõmlõczbe az embert, soha semmire sziuel iot nem hagy czelekedni, mert a Satan a bûnnel, mint egy rabot, az ember lelkit, sziuet, elmet, testet, kezet labat szaiat, szemet meg kõtõzte, hogy szem mi taggiaual iot ne czelekedhessec. Rom. 5. 11. 8. Gal. 3. Gen. 6 8. Esa. 59.

Ezt megis iobban meg bizonnetom, s mint irua vagion.

Nincz eggietlen egy igazis. Sohult semmi igaz Isten elõt nincz az emberec kõzõt, sem nagy sem kiczin, sem szent sem szuz maria õ magatul es õ magaba nem igaz: Ti bõndõ papistac erdemesec mit hazuttoc hat Isten ellen hogy magatokat igazaknac mongiatoc atti erdemeteckel: Há el vesztettetec Isten képit ioszagit ackiben iot kellet volna czelekednetec. Valaki io igaz hat Istenben igaz. Efõldi mi igassagunc erdemûnc, hamisság, bõndõ rutsag Isten elõt. Matth: 6. Phil: 3. Titum 3 Esa. 64. Soha hat a misse, buczu, bõit alamisna, czelekedet, igasság, ackiket mielûnc magunktul Isten elõt meg nem igazet, Isten mongia, hogy czac egy sincz. Mit hazucz hat Isten ellen te erdemes.

Ninczen ki ercze. Kõzõnsegel az egesz embert monda hogy nem igaz sem testeben lelkeben: Most immar reszeit szamlallia elõ es meg bizoneitia mert nem igaz Isten elõt senki, senki a tõruent be nem tõltheti. Mert nincz ertõ. Az az, senki magatul meg nem ertheti mint oktalan barom volt, bolond, az Isten lelki, titkos akarattiat, a lelki dolgokat, 1. Corint. 2. 2. Cor. 3. Hát ha meg czac meg sem ertheted à mennieyeket, hogy czelekedhed, hogy lehecz igaz. Ioan. 1. 3. 12 Nintsen ki keresse. Eggietlen egyy ember sincz ki Adamtûl szûletet, hogy ki erthetne Isten titkait, ki engedhetne Istennec, acki Isten orszagat es igasságat kereshetne. Isten akarattiat kõuetneye. a mennei dologra viselne gondat. Tit. 3. Gen. 6. 8. Hát ti erdemesec atti erõtõckel, erdemeteckel nem Istent, hanem az õrdõgõt keresitec. Esa. 65. Rom. 10. 11. Isten az acki minket el veszet iuhokat pusztaba budosokat meg kereset, nem mi kerestuc még az Istent. Matth. 15. 9 Luc. 14. 15. 1. Tim. 2. 1. Iûttem hogy meg keressem acki el veszet. Hát à Papistac, hittetlenec az õ erdemekben, misebe, buczuba, Romaban, nem Istent, hanem à Satant keresic, poklot, nem Isten orszagat. Ioan. 6. Senki nem iûhet en hozzam hanem ha az Isten vonsza. Gal. 1. 4. Istentõl meg esmertetetec. 1. Cor. 1. 2. Esa. 65. A testi leleckel elõ ember nem ertheti meg az Isten dolgait. Mindniaian el haioltanac. Azert nincz igaz, mert az elme kiuel Istent erteni esmerni kellene meg vakult, à bolondsag fatiol raita. Az akarat kiuel Istent keresni kellene el fordult, Czac gonoszra hailot, czac gonoszt akar, Isten kepitûl el fosztatott à szû kûue lõtt, ackiuel kellene engedni, Czac õrdõgnec a bûnre engedhet Istennec iora nem engedhet. Rom. 5. 6. 7. 8. Gene. 6. 8. Esa. 59. Hiere. 31. Ezech. 11. 36. Mint al hailottac az emberec Istentõl, Isten ioszagitõl. Adamba õrdõgnec attac a bûnre magokat. el szakattac Istentûl, Esa. 50. 55. Hát nem lehet, hogy Istenhez mehessenec, Istent kereshessec mert õrdõg husz allatoc. A Satan mint egy lanczal, a bûnnel mint [p 0030] rabokat meg kõtõzte az embereket, nem haggia iora menni, bûn ala rekesztettec. Rom. 5. Gal. 2. Egyetembe hazontalon, Senki ki nem valt az emberec kõzzûl, de valakic à bûnõs Adantul szarmaztac, egyetembe, egszers mind meg vesztenec meg holtanac Adamba, vgy annira, hogy semmi lelki haszonra Isten tiszteletire, io czelekedetre, szeretetre, tõruen tõltesre, bõlczesegre nem ioc. Mint egy iztelen soc, sõtet szõuetnekec, nád põryec, fûstõc, semmire, semmi haszõra es szolgalatra nen ioc. Czac bûn tetelre, gonoszsagra valoc. De egy makszem iora valo haszon nincz õ bennec. Mit haniod hát magad a Czygan louon, ki azt hazudod, hogy meg valami haszon, iora valo alkolmatossag indulat vagion benned. Ha Dauid, S. Pal azt mongia, hogy minden reszéd, testedé, tagaid lelkõd minden reszéuel erteséuel, akarattiaual, az elméd, sziued meg veszet, semmi lelki iora es haszonra nem io. Hat ha lélked, testéd meg nen vyult, meg nem aldoztatot, vya nem lõtt, higgied bizõnial, hogy bûnre valo, de nem iora, nem tiszteled atte ô lelkeddel elmeddel sziueddel akaratodal, Mert az bûn, az Adam õrdõg Abrazattia, a fatiol raitad, nem tiszteled, hanem karomlod az Vratt, mint bûnnel atte erdemeddel, buytõddel, berbiteleseddel, szolosmaddal Mert àmi igassagunc s kiualõ, az az6, gane, kar vallas, rutsag, bûn, Phil. 3. Esa. 64. mint az iras mõgia, soha bûneinket rutsaginkat el nen fedezheti Esa. 59. 29. Gen. 3, Mat. 15. Hogy azt mongia hama ikriethisan, az az, Mind egietembe haszontalanna lõttec, Ebbõl ezt tanuld, hogy vgan semmi az ember, nincz ki magatul iol tehetne, se az szenteket, se az szûz Mariat ki ne ved, Mert Isten minden embert bûn ala rekezt, czac Christust vesziki. A szentec, Iesus Czristusba voltac ioc, igazac, hasznosoc nem õ magokban. Iac. 1. Act. 3. 4. 10. 15 Gal. 1. 1. Ti. 1. 2. Mert czac az Isten io igaz õ magaba az õ termeszetiben, [p 0031] õ kûuõle nem senki. Hanem mind angyaloc, emberec, Isten ioszagi kõszlesebõl ioc, es igazac, Col. 1. 2. 3 Ioan. 1. Matth. 19. Christusbol meryttõttûnc, mindniaian kegyelmet. Tim 3 Ephe 2. 5. 1. Cor. 6. 7. Mindniaian hamissac, baluan imadoc, 1. Ioan. 1. 2 Ha azt mongiuc, hogy nints bûnûnc, hazudunc, Latode e szentec õ magokat bûnõsoknec mongiac. Iob. 14. 12. 35. Psal. 51 Bûnbe fogantattam, bûnbe szûlettettem. A Maria hogy hit, Isten meg tekentette, es fiaba iduõzzytette, azert bodog. Dan. 9. Esa. 64. Szegenseg mi nekûnc, nem ammi igassgunkba kõniõrgûnc. Tisztatalan minden mi igassagunc. Hát ti Papistac ne hazuggiatoc a sz4entec felõl. Mert Christusba ioc, igazac. Magokba, Satanoc, bûnõsõc. Mint S. Agoston szol, Mat. 16. Nincz ki iot. Christotita, az az, senki az emberec kõzzûl õ magatul iot nem czelekedhetic. Nincz senkinec ioszagos czelekedeti, kit Isten iaualna. Esa. 59. Tit. 3. Hát mit hazuttoc erdemeséc, hogy ti iot czelekedhettec, ha az Isten azt mõgia, hogy senkî nints, Valami hitbõl Christus erdemebõl, s Leléc munkaiabol nints, mind bûn, Ro. 14 Az te alamisnalkodasod, bûytõd, erdeméd, kit magadtul iduõssegert mielsz bûn, tisztatalansag, kar vallas veszedelem Phil. 3. Esa. 59. 64. Hát nints az ô puszta emberec, sõtt meg vgan az vy embernec sincz õ magatul io czeledete, [!] hanem az Isten maguabol, Az az, A Christus igassagabol a szent Lelec hit altal czelekedic iott az hiuõkbeis, nem a hiuec õ magoc czelekedic, hanem a s Lelec, Galat. 2. 5. 6. Rom. 8. 6. Esa. 26. Psal. 68. Minden iokat te czelekedel, mi bennûnc. 1. Cor. 4. Mi vagion kit Isten nem adna. Gal. 6, Acki lelekbõl czelekeszic iot, auag vet, Lelekbõl arat életet, 1. Cor. 13. 12. 2 Cor. 3. Isten az, acki czelekeszic mi bennûnc minden iot. Hát nen iduõzeithet a czelekedet, ha vgyan egy szem sincz, egy makula sincz az õ emberben Ha nem az igazultakban vagion a meg igazulas vtan, de nem elõt. No Baratoc el esic az erdem, Nincz. [p 0032] Czac eggiûl. Vgian azt mondom, hogy senki nincz az emberec kõzzûl, ki iot czelekedhessec magatul, magayeual. Mit hazuttoc hát Isten ellen, hogy volna valaki? Ackit te Papista ionac mondasz, Isten élot bûn. Hazuttoc ti emberec, Isten igazat mond, Senki nem czelekedhetic iot, senki a tõruent hát be nem tõltheti, senki hát nem iduõzûlhet az õ igassagáual erdeméuel, mert Isten azt mongia, hogy nem io. Torkoc meg nilt koporso, Ez elõt elmeieket, sziueket, ereieket, monda hogy meg veszet, most torkokra, szayokra megien, s azt mongia, Miként á bûdõs koporsobol, Czac bûz, dõg, gonosz illat iõ ki, a dõg miat acki koporsoba. Igy miert hogy bûn hitlenseg, õrdõg abrazattia az emberekbe, soha õc nielueckel szaiockal iott nem mielhetnec, sem Istent nem diczerhetic, hanem karomliac Istent az hitetlenec, bar a mi atiankat, bar a Psalmust, bar a szent irast ordei czac, burbitellic, a bûdõs hordoban bûdõs az io boris. bûn ammi hitbõl nincz, Bûn azert az hitetlenec Papistac miatsaga, nen tisztelic, hanem karomliac Istent mert nincz Christus igassaga lelke õ bennec. Czac bûn vagion bennec. A bûnbõl bûn iõ ki, Az õ nielueckel. Immar nieluere migien, s azt mongia, hogy nielueis meg veszet az embernec. Soha igassagot iott szolni sem tud, ha nem czac alnoksagot tud szolni. Az õrdõg es Adam bûnne, alnoksaga nieluûkõn, hát az ember nem algia Istent nielueuelis, hanem karomlia. Há nieluedis meg veszet te hezucz Papista, hogy tucz igazat mondani, vala mit szolz hazucz alnoksag bar azt mond, hogy iott czelekeszel, meg tersz, hisz, be tõltõd a tõruent, hazucz, 2. Corint. 1. 3. Ayakoc alat Aspis. Mereg, halal, bûn ammi ayakûnc alat, az ayakokis meg veszet, a bûn ollian mint egy mereg ayakoc alat. Hát nen eletet, nem iot szolsz ayakoddal, nem elesztesz, hanen õlsz. Szayoc teli atoc. Szayokes a bûnnel meg veszet az embereknec. Mert atockal rakua, Atkozhattiac Istent de nem aldhattiac. Hát Papistac [p 0033] atkozzatoc az Istent ti nem algiatoc. Hát Christus igassaga lelke nincz bennetec. Hát ti atkozodo hitlaeanac, harag fiai vattoc. Nem diczered szayaddal az vrat, nem tesz iot, mert atoc benne. Szallion ki az atoc szayadbol, es Isten aldasaual, telliec be hit altal, sig lehecz, Isten diczero. Laboc giorsz. Vér ontoc labokis meg veszet azzal sem mielhetnec iot. Mert czac vér ontassra gilkossagra kezéc az õ laboc. Soha nem vihetic elétre iora az embert hanem bûnre, leléc veszedelemre, baluaniozasra. Hát Romaba, Buczura Czestakora misere megien iduõssegert. Pokolra viszen gilkossagra vizen labad nen elétre. Romlas es niomorussag. Syntrima, az az. Az õ vrokba eletekbe õszue tûres vagiõ. Az az, mindent rontanac, vesztenéc. Az ember az õ eletinec, bûneuel, iamborsagaual, fõldi rutsagaual szerzesiul tudomaniaual, az õ feietul gondolt lelemeniuel, tisztelettel Czelekedettel, rontia Isten tisztessegit, minden embereket az egész vilagot, egét fõldet meg ronta engedetlensegiuel, sem Istennel sem terentõt allatockalnen bekes. Meg niaualeit niomorit az ember. Papa mindent az õ szûrzesseuel. Col. 2. Ephe. 2. Gal. 4. 5. Matth. 15. 23. Nagy terhet kõttoc az emberec niakara. A bekeseg vtan. Istennel soha meg nem tudnac bekelni az emberec. Soha Isten keduebe õc nem tudnac iutni, azert beketlenec Istennel, es egymas kõzõt, harag, iregsig, gyûlõseg, haborusag vagion kõztõc. El tuggiac veszteni magokat, de soha miczoda vton es modon kellien Istennel meg bekelleni az öc nem tuggiac. Hát Papa czac haragiaba vihet Istennec, de soha minket meg bekeltetni nem tud, ha nem czac az egy Iesus Christus, ki minket Isten keduebe iutat, Istennel meg bekeltet, meg épît minket, s mindeneket velûnc egietemben. Col. 1. 2. Ephe. 1. Ebre. 1. Matth. 3. 17. 1. Tim. 2. 3. 1. Ioan. 1. 2. Ammint irua vagion, hogy Isten Christusba bekelt, meg velûnc. 2 Corint. 5. Nincz Isteni felõl. Ez meg veszet, bûnbe el merult bekeseg nelkûl valo emberec, [p 0034] kic czac Isten atkaba, haragiaba vadnac az õ magoc erdemekben. Ezec Istent fiui felelemmel nem felic, azert meg sem tilodnac az bûntõl, Somma, Mert hogy az bûnben, hazugsagban õltõztec, Isten diczõsegitul meg foztattac, soha semmi iot nem tehetnec, sem testeckel, sem lelkeckel. Czac egy mac szem io nints az emberben magatul. Hát ha igazulni akar, Christus erdeméuel kel igazulni. Itt valahol valami resze embernec vagion azt mongia, hopgy meg veszet, bûnuel rakua, czac bûnt tehet elmenc, akaratõc, szayonc, nieluûnc. Hát a ionac semmi resze nints bennûnc, sem gondolhatni, sem erteni, sem akarhatni mi magunktul soha semmi iott nem tudûnc, 2. Cor. 1. Gen. 6 8.

HARMADIC PRAEDICATIO.

TVggiuc penig azt, hogy valaminemõ vadlasokat, feniegeteseket à tõruen szol, azoknac mongia, feiekre (à sententiat) valakic à tõruenbe, es a tõruen atkaba vadnac, ezert kogy [!] minden szai, be dugattassec, es mind ez szeles vilag Isten iteleti ala vettesséc. Mert az Isten elõt semminemõ test es romlot ember a tõruen czelekedetibõl, meg esmereti vagion es ki ielentese, s nem el fedezesze. Mostan penig az Isten igassaga à tõruen à Prophetakis bizonsagot tõttenec. Az Istennec peniglen az õ igassaga a Iesus Christus altal mindenekre szál, es mindeneken vagion, valakic hiuûc. [p 0035] Mert nints ebben valogatas. Ezert nints valogatas (az ingien valo igezetasban) Mert mindenec vetkeztenec, es meg fogiatkoztac es szûkelkõdnec Isten diczõsegenekûl.

SOMMAIA.

1. Azt mongia meg elõszõr kiket õl, fenieget à tõruen.

Masodic hogy miert, hogy nem lehet à tõruen altal az igazulas, hanem ingien Christus igassagaual kel lenni.

Igy szol.

TVggiuc penig. Modhattiac vala a Sidoc. Hogy az iras bûn ala rekeszti, hamisnac mongia az embereket, es hogy nints semi erdeméc, eggietlen egy igaz sincz, mint lelkét testét s minden reszét karhoztattia az embernec. Ezt az iras, a tõruen e fessest karhozatatst, bûn ala valo rekeztest, nen nekûnc sidoknac, ha nen a pogianoknac mongia, õket feddi, õket feniegeti nem minket Ez ellen azert szent Pal azt mongia, az erdemeseknec mond. Sõtt a tõruen a Moses es Prophetac irasaba ammiket mond az emberec bûne felõl, hogy nem igazac, iot nem tehetnec, atokba, bûnbe karhozatba vadnac, Psal 14. 53. Rom. 11. Gallat 3. Exod. 20. Deutero. 4 5. 27. 28. Esa. 52. Ez szokat nem azoc ellen szollia, nem azokat bûneseti, es karhoztattia, valakic az Christus igassagaual, hit által igazac, hittel, Christus erdemeuel be tõlttõttec a tõruent, ackiket Christus a tõruen atkabol ki mentõt az õ fizeteséuel, ammel fizetest tõtt Isten tõruenenec, auag Isten igassaganac. Rom. 3. 7. 8. 1. Timot. 1. [p 0036] Mert ezeket a Tõruen sem vadolhattia, sem karhoztathattia. Hát azokrul szol, azokat feddi, atkozza, valakic a tõruenbe. Az az tõruen altal, czelekedetekert akarnacigazulni, s miert hogy lehetetlent parantsoly a tõruen, a test, a romlot ember meg nem athattia ezeket, a Christus erdemebe sem esnec. Ezeket a tõruen mint rabokat bûnõsõket feddi es atkozza. Titeket fed hát Sidoc, Baratoc, Erdemes Papistac, mikor azt mongia. Bûn alat vannac, egy igaz sincz, hazugoc. Torkoc bûdõs koporso. Ez rettenetes fenegetest, romlast ti raboc erdemesec, Tõruen foglai, Misesec buitõsõc, ti nektec mongia, Miert? Hogy minden szay. Azert fed a tõruen, azert rekeszt bûn ala, azert atkoz, azert parantsol lehetetlen dolgokat, hogy be dugia szayokat, az az, Titeket Isten igaz iteletiuel meg giõzzõn, hogy bûnõsõc vattoc, ne keuelkedhessetec, atti erdemeteckel, ne mondhassatok azt, hogy ti tõruent atti erdemes czelekedeteckel be tõltitec. Mind keuel kerkedesteket szegeniti. Es mind ez vilag, az az, Hogy mind ez vilagon valo nepec, valakic Adantul szûlettec Isten iteleti ala aggiac magokat, Isten meg giõzze õket igaz iteletiuel, hogy egy igaz sincz, senki iott nem tehet magatul, annac dugiac be szaiat, ackit tõruen szerent igazan meg gioznec, acki semmiben nem mentheti sem igazeithattia magat. Hát ha Isten titeket meg gyûzõt, be dugia szayatokat ô Papistac, honnem engettec Istennec, honnem aggiatoc Isten iteleti ala magatokat. Ne hittessen el atti elmetec okossagtoc erts meg. A tõruen feddi karhoztattia az erdemeseket, czelekedetekbe bizokat, nem a fiakat kic szabadosoc. Hát nem rettent, nem fenieget minket fiakat kic Christusba a tõruent be tõltõttuc, meg fizetunc a tõruennec. Rom. 8. Oda ala tõbbet szoloc rola. Gal. 3. 4 5. Czac int minket a tõruen, mutattia az iott mutattia a gonoszt. S ammire mutat minket arra a S. Lélec Christus erdemebe vezet es viseli az fiakat. Hát mikor a tõruen a maradac bûnt feddi, az hiueket [p 0037] valami ki teczet bûnert feddi, mint Dauidot, OPetert, nem karhozat alat, rettentõ, ketsegbe eitõ szoual yesztî, ha nen intõ, fiuhoz, szabadoshoz illendõ sz4oual, szõrkentõ szoual. Az erdemeseket a tõrueny azert feddi, atkozza, ammiuel õc igazulni, a tõruennec kedueskedni akarnac. Mint az õ czelekedetec erdemec. Masikat ezt tanuld. A tõruen hogy parantsol lehetetlent az erdemeseknec, iger, ezzel feddi, iteli es gyûzi õket. Mennel tõbbet igér, tõbbet parantsol, annal inkab nehezeyt, szegéneti, szaiokat dugia be, hogy Isten ellen ne kerkedhessenec. Mint 2. Cor. 3. Exod 19. 20. Hiere. 31. Czac szegeneti, õli a tõruen azokat, kic Christusba nem oltattac, akar mit szollion. Mind ez vilag Isten iteleti ala vetessec, ammit Isten itel felõlünc a Tõruennel az igaz. Es vgy vagion. Ammit Papa, ammi ezûnc itel mi felõlûnc hazuksag. Ne védki hát se Petert, se Palt, se Mariat, hogy bûnõs nem volna, Mert Isten, mind ez vilag szaiat be dugia, meg giõzi igaz itelettel, hogy bûnõsõc. Miert vettesec ez vilag Isten iteleti ala? Mert à tõruen. Isten ammint el vegeszte, meg latta, meg itelte megis hirdette Prophetai altal, a tõruen altal azert kel annac Isten akarattianac iteletinec engedni mind ez vilagnac. Mellic az? Hogy Isten io akarattia szerent, kegielmebõl, ingien, hit altal, Christusert, igazeittia meg az embereket, es hogy minden emberec bûnõsõc, raboc, holtac, soha a tõruent be nem tõlthetic ez Isten iteleti, Gal. 2. 3. 4. 1 Pet. 1. 2. Col. 1. 2. Ephe. 1. 2. 3. E decretomnac azert kel engednûnc, hogy isten fiaert, fiaba bekelic meg velûnc, Matth 3. 17. Luc. 2. Acto. 3. 4. 10. 15 Mert semmi rest. Az az, semmi romlot, Isten ioszagitul meg fosztatot ember, kinec lehetetlen a tõruen, nincz ereye, az iduõsseg arat meg nem fizetheti Istennec. Azert soha igaz nem lehet Isten élõt, Ro. 8. Miert? Mert az igassag es élet arat. Mit? a tõruen tõltest, Miuel telic be a tõruen? A bûnõsõc veghetetlen fizetesseuel, az az, halallal kinual, tõkelletes szeretettel, engedelemuel [p 0038] Istennel egenlõ igassaggal czelekedettel telic be. Mint oda fel. Gene. 2. mondam: Vide, Ember elõt mint bûnõs romlot elõt, az ember bûnõs leuen, holt czelekedettel, szemfen vesztõ iamborsaggal, igaz lehet, de Isten elõt nem lehet igaz, Miert? Mert a czelekedetec az emberbe tõkelletlenec, bûnõsõc lehetetlenec, ammi nemõ czelekedeteket a tõruen keua . Gal. 2. 3. Hiere. 31. Ebre. 8. Ammit a tõruen iger, ammeni bert, tudni illic, az õrõc elétet, bodogsagot, bekeseget igeri. Aminemõ erdemet, czelekedest, fizetest ezert kér, soha nem czelekedhet, meg az ember, Czac egy mac szem reszet sem õti meg. õrõc halalt sem szenuethet az ember, soha penig a tõruen a bûnõst nem iduõzeti, nem itelis igaznac addig, mig nem a bûnert meg õli Mint a Christussal czelekedec. Meg õle Christust ertûnc bûnõsõkért a tõruen, az vtan vgy hagia minket igazetani, Rom. 8. gal. 3. 4. 2. Cor. 5. Hogy penig a tõruén a bûnõs acki czac halalt erdemel, ha meg õle bizoni eleti nem lehet soha. Mint az hitleneket, õrõc halal õle pokolba, azert igazza nem teheti. A tõruen czelekedetin ertsed mind azokat, ackiket a tiz parantsolat, a termezet tõruene, a Moses Ceremoniai keuannac, soha ezzel Isten élõt igaz nem lehetz. Mert soha arra az elétnec nem lehetnec. Mert az Isten elõt valo igazulas, elét õrõcke valo, lelki, romolhatatlan. Hát soha ezzel igazulasunc soha nem lehet. Amminemõ az Isten, ollian lelke, Istenhez illendõ õrõc igassaggal kel meg igazulni Isten elõt, 1. Cor. 1. 10. 6. Miert nem igazet a tõruen? Mert a bûnt meg mut. Mert a tõruen tiszti vgyan nem az, hogy bûnõst igazetson, Mert Isten itelõ igassaga kõuete. A tõruenz itelni, bûnõsõc feddesere, fogasara, õlesere, yesztesere kûlte Isten, hogy a bûnt ki ielentse, karhoztassa, senkinec õ ne kegielmezzen, hanem ha ki kegielmet, bekeseget akar feienec nérni, mennen a mennei kiralyhoz, essec a kegielem szeki elelibe Christushoz, [p 0039] Mert en senkinec bûnét meg nem boczathatom Mert tisztem es termeszetem ellen volna, Gal. 3. Ebr. 3. 4. Nem igaz biro az, acki a niluan valo bûnõst igaznac mongia. Hogy ha a tõruen mind ez vilagot bûn ala rekesztette, hogy igazethassa azt, acki hamis halalt erdemel? Igaz az Isten, hamissag õ benne nem lehet. Hát ha tõruennec tiszti õles, bü9n ki nytasa, yesztese. Ne kõniõrõg a tõruennec, ne keres abba elétet ackibe a bûnõs halala vagion. Gal. 3. 2. Cor. 3. Rom. 11 Nem gyogyettya sem fedezi sebeidet a tõruen, sõt nagiobittya ki mutatuan, es feduen bûneidet. Két oka hát, hogy a tõruen nem, iduõzethet, eggic mert az ember erõtelen, ammit keuan az eletért a valtsagért, szabadsagért, nem fizethete meg az ember. Ro. 7. 8. Gal. 3 Masic, Mert ha szinte volna neked erdemedis, hogy iambor lehetnél, ki nem lehet, Miert, hogy tiszti ellen a tõruennec, hogy õ bûnõst oldozzon, holtat eléuenetsen, vgian soha nem mieli, mert é Christus az Euangeliom a kegielem szaua tiszti, Gal. 3. Ha a tõruen azert adatot volna hogy elezzen otczon bezzeg eleztene, de az õ tiszti ez hogy feggen bûn ala rekezzen. 2. Cor. 3.

Mast penig a tõruen. Iobban meg bizonettia, hogy miert a bûnõs test, s rõlot ember nen lehet igaz a tõruenibõl Isten elõt. Mert mast, az az, az vy frig szerint, Isten valaztasa es io akarattia szeri7t vegezue vagõ ez. Ammint a Prophetac Moses, Apostoloc, Irassaba vagõ bizzonettatot, es ki ielentetõt, Gal. 2. 3. 1. Pe. 1. 2. 3. 2. Tim. 1. 2. 2. Az Isten igassaga. A Christus erdemeiert igazetott Isten kegielmenec kereset velunc kûszlendõ igassaga, kit hit altal mi reanc ruhasz, meg boczatuan bûneinket nekü9nc ad, A tõruennekûl, A tõruennec erei segetsege, az az. Az emberi erdennec czelekedeteknec meltossaga, es erdemnekul. Ielentetetõt Az Euangeliõba igeretibe, szent fiaba vgy hirdeti, igeri ayanlia Christus igassagat minekûnc hogggy ingen, nen a tõruen kezeretesebõl, sem ammi erdemûnkert, nem iduõzet hanem ingen. Hát ha Isten ingen [p 0040] fiaba hit altal vegeszte, hogy kegielmebõl iduõzet. Nincz de semmi kõze a tõruennec feggen czac õ keuannion igiresen czac õ dolga. De hogy Isten ingén vegeszte az iduõzulest, vgy kel lenni. Hát ha szinte erdemûnc volnais soha az ingen valo igazulasba heliec nem lehet. Mert ha ingien iduõzet hát nem iduõzethet erdemert, Ephes. 2. Rom. 10. Gal. 2. 3. A tõruentûlis el vezi Isten az igazetas tisztit, te hituan Papa mire koporitod magadnac? Még a tõruen szent czelekedetinec sem lehet helie az igen valo igazulasba, hopgy erdeme lehessen egéb Christus erdemenel. Hát te rosz erdemes, houa tolod elõ a te szûuas bûnõs atkozot erdemedet? Szakaggion niaka, vezzel vele bûitõddel, Rom. 10. Hát kegelem, ha nem czelekedetbõl, nem ayandec, nem kegelem az, ahol az erdem, bér, forog.

Az Isten igassaga Harom keppen mondatic. Eggic igassaga az ackiuel Isten itel, bûnteti a bûnõst, a tõruen szerint ez tõrueni igassaggal õl, nem igazit. Gal. 2. 3. Masic igassaga Istennec allat szeri7t valo igassaga, kiuel Isten igaz. Mint allattiat, vgy nem kõzzûlheti velûnc ez õ igassagat, Hanem ez õ igassaganac ereiet, telliesseget irgalmassaga szerint õntette Christusba, hogy Christus ez Isten telliesseg igassagat õncze a testbe kit a szûsztûl fel vezen. A testbõl, az az, Christus õ magabõl mint egy kûtfebõl Isten tarhazabol õntene reyanc ez Isten iozagit, Col. 1. 2. 3 Ioan. 1. 6. az hit altal. Az igeretbe mint egy Czatornaba. De vgy kõzûlneye az Isten kepet, iozagat kit el vesztenc mi velûnc, az az, Isten igassagat, kit Isten Christusba ontot vgy adnayaia bûnõsõknec, hogy elõzõr ez igassag arrat kit Isten Christusba velûnc kõzzõl Istennec meg adnaya. Az az, bûne, atockalenne ertûnc, a tõruent be tõltene, a mi bûneineinket meg boczátna, es vgy ruhaszna reanc mint, 2. Cor. 5. Roma. 8. Irua vagion, Christust Isten bûn veuõ aldozatta teue, hogy mi Christusba lennec [p 0041] igazac. Ioan. 1, Christusbol meritettûnc, vettûnc, kegielmet, bekeseget. 1. Cor. 1. Christus adatot attiatul es rendeltelet erre, hogy igassagunc, valtsagunc, szentsegûnc lenne, Rom. 15. Vide. Ezert immar hiuatic ez Isten igassaga a szent haromsagra nieszue absoluté Isten igassaganac, Mert az Istenseg az õ allattia szerint valo igassagnac ereiet irgalmassaga szerint õntette Christusba, Col 1. 2. Christust kente meg nekûnc. Esa. 9. 11. 61. Christus igassaganac mondatic. Mert Christus kereste, az az, Christus erdemlette Christus fizette meg az arrat, Christusert adatic minekü9nc. Mert mi ez igassagot, az az, Isten kepet, tõruen tõltest, a tõkelletes engedelmet, szeretet, szentseget, bõlczeseget, Isteni esmeretett el vesztettûc vala Adamba. Rom. 5. Soha sem tõruen, sem semmi tõremtet allat meg nem adhata. Mert, halalt, kent, tõruen, tö10ltest, engedelmet keuan Isten erte, kit czac Christus athatta meg, hogy mi igazac lehessûnc. 3. Corint: 5. Romano. 8. Az õrõc eletert a tõruenis et igassagot ker, de az en erdememert, a czelekedetbõl, enymbõl keri. Mert Isten nekem atta volt, en vesztettem el az en bûnõmmel, Tõruen, Tõressel engedetlenseggel, azert vgyan ismeg en tõlem keri. Hát az Isten állat szerint valo igassaga, Isten igazgat Christusba. Nem allattianac kõszlesseuel, hanem allattia ereienec Christusba velûnc kõszlesseuel. Mint a nap elészti, melegeti az allatokat, nem allattya kõzlesseuel, hanem melegsege, fenie kõszlesseuel, Lasd ezt oda ala. Rom. 8. Col. 1. 2. It az Isten igassagan azer erts, a Christusba õntõt Isten telyesseget elõszõr, ki indeto oka igassagunknac. Az vtan erts Christus igassagat, a fizetes szerint, Mert õ erdemlette, õ fizette meg arrat, 2. Cor. 5. Rom. 5. Hitnec igassaganakis hiuatic ez Christus igassaga Gal. 2. 3. Mert hit altal adatic minekûnc, Ro. 10.

Meg bizonietatot à tõruen Atõruen a Moses Ceremoniai noha erdeme es oka nem lehet ez Isten igassaganac, [p 0042] ackiuel Christusbol hit altal minket igazet. De maga a Prophetackal eggiût a tiz parantsolat a czelekedetec, a Moses Ceremoniai aldozat, Papsag, kõrniûl meteles, mosogatas, oltar, mind a Christusra mutatnac es vezetnec. Hogy lehetetlent parantsolá tõruen, feniegety yieszt. Ezzel azt ielenti, hogy mi a tõruent be nem tõlthettyûc semmikeppen, Azert Isten elõt igazac sem lehetûnc, azert Christushoz menniunc, lõ tõltheti be a tõruent, õ azert igazethatt, Gallat. 3. A tõruen czac vezetõ, taneto volt Christushoz, Moses en rolam irt. Ebre. 8. 9. 10. 1. Cor. 10. Irua vagion. hogy minden fele tõruen Christusra mutatot, azt bizonietotta, hogy Christus igazet. O friget tõn a Sidockal a tõruen szerint, de az vy frig peczetit, az hit altal valo igazulasnac peczetit, a kõrniûl metelest, az aldozatokat, husueti baran etelét a Sidoc testere sûté, testekre hania, hogy bizonsag legyen ez arrol, hogy Christus tõltheti be a tõrvent, Rom. 4. 2. Gen. 17. Ebre. 8. 9. 10.

Hát ha czac bizonsaga a tõruen, Moses, a io czélekedetec az igazulasnac, te atkozot papista, ne czinald hát okaua az czelekedetet az igazulasnac. Eztis ued iol ezedbe. Noha a tõruen az embertûl ker, de azert az Isten igassaga es a tõruen meg elegetesset az emberi erõre nem kõti. Soha az Isten szaua be nem telhetneyec, iduessegûnc veghesz, nem mehetne ha Isten ammi erü9nkre kõtneye az iduesseget. Nagiob bûn ammi erûnkre kõtni az iduesseget a tõruen tõltest, honnem mint a tõken kõtneyec, Miert? Mert bûn ammi erõnc, hazugsag ammi erdemunc, Miert kér hat tõlûnc? Hogy czac ammi felfut keuel erdemûnket szegynetse, es a Christushoz vezessen. Mert a Christus vege be tõltõie a tõruennec. Romano. 10.

Az Isten igassaga hit. Ez Isten igassaga nem a czelekedetert, nem tõruen munkaiaert sem test szerint, testi mukaiaual embernec, nem adatic, Gallat. 5. Mi lelekbõl hit [p 004] 3 altal variuc etc. Hanem a christusba valo, Hit altal. Az az. Ha hizzûc, hogy Christus mi ertûnc holt meg, õ atta meg arrat az igassagunc ackic Isten nekûnk tulaidonet s reanc ruhaz 2. Cor. 5. Vgy igazulnoc meg Isten igassagaual. Ha Christus aldozattia ereie meg õli, meg boczattia bûnûnket, es fel tamadasa ereie az Isten igassagat mi reanc ruhaz, S. Lelec altal. Mindenekre, s mindeneken. Mind Poganra Sidora ki terieszti, ki ontya Isten szemel valogatas nekûl. Hiuõkre. Vgy mondom az Isten igeretit, igassagat, hogy mindenre szal mindent igazet kegielme es igassaga, hogy ha hizen. Czac a hiuõkre szeretõ az Isten kegielme igerete Christus erdeme hasznat. Hát noha Isten mindent hy, mindennec igeri fiai, igassagat az életet, de nem mind egy arant iger hi mindent. Mert a valasztottakat, vgy hya, vgy iger ezeknec, hogy vgian kõti magat ezeknec hitet ad ezeknec, hya igazittia, vonsza, meg fordettia vy sziuet lelkõt ád ezeknec, belõl vilagosettia, tanittia hiteti ezeket. Ioan. 6. Acto. 13. 1. Cor. 1. 2. 2. Cor. 2. 3. 4. Rom. 8. 9. 1. Pet. 1. Thess. 5. De az harag edenit. Czac kiuõl nem kõtessel, nen kõtõtte arra magat ezeknec, hogy raitoc kõniõrûl hitetád, vonsza õket, belõl tanittia, ha õc nem hihetnec, Masic, az igeret kõzûnseges Istenre, Christus erdemere nezue Isten felõl. de particuláris reszszerent, es kiualtkeppen valo, neszuen a valasztasra, mert nem mindent valaszt. Mat. 21. 20. Soc az hiuatalos, keues a valasztot. Masodszor az hitre nezue. Mert nem minden hizen, nem minden enged. 1. Thess. 5. Rom. 16. 10. Ioan. 6. Czac a valasztottac hihetnec. Acto. 13. Hiuenec azoc, ackic eleue az életre rendeltettéc vala.

Mert nincz valoga, Azert mondõ, hogy mindent acki hizen akar Sido, akar pogan nemzet legen îgazul, Isten igassaga reaia szal raita marad mind vegig, azert mongia: Mindenre, smindenen. Mert vgyan valoual valhatlan es foghatlankeppen, neuekedes szerint mind vegig raitonc maraggiõ [p 0044] Isten igassaga, az õrõc eletre meg maraggion, a Christusson a szûlõtõken meg maradgiunc, ne higgiunc czac ideig. Ioan. 3. 6. 15. 2. Cor. 5. Matth. 13. Mert mindnayan. Vetkeznec mind Sidoc poganoc, meg tõrtec Isten parantsolattiat, el vesztettec az isten kepet, bûnõsõc, semmi io nincz bennec. Hát szûsz Marianac, a Szenteknec hittel Christus igassagaual azert kellet igazulnyoc, mert vetkesztec. es szûkõlkednec, hysterunde, az az, Isten diczõseges kegielme, igassaga io akarattia nekûl szûkõlkudnec. Mert a bûnel el foztattac Isten diczõsegetûl, az az. Isten iozagitul, Isten abrazattiatul, 2. Cor. 3 Hát ha el vontac rolad, szûkõlkõdõl isten iozaganekûl, honnem kõldulsz Christustul, mit keuelkedel, mit haniod bûdûs erdemedet. Ha kû õtõttéc sz4emedet, el vezet elméd, mezeytelen vagy. mit busz fuge fe ala a pokhalohosz illendû roz erdemeddel ne fedleszd rutsagos bûneidet, hanem Christus erdemeuel. Esa. 59. Gene. 3.

NEGIED PRAEDIKATIO.

MEg igazultac lesznec ingien Isten kegielemebõl, az valtsag altal, ki vagion Christus Iesusban, ackit meg eleuekezete Isten, hogy engeztelõ, aldozat legyen, az õ vereben valo hitel altal, ezert hogy Isten meg mutassa az õ saiat igassagat, az eleue meg let bûnõknec meg boczatasaban ammely eleuelet es el mult bûnõc Isten tûresebe voltac, azert, hogy Isten ez ielen valo mostani idõbe meg mutassa az õ igassagat, hogy az Isten igaz, es hogy õ az acki az Christusba hiuût meg igazeittia.

[p 0045] SOMMA.

1. Elõsz4õr azt mongia meg mikeppen igazeittia meg Isten à bûnõsõket

2. Masodszor miert, a mi vegre igazeittia meg à bûnõsõket.

MEg igazettatnac.
Dikaeumeni, az az, igazac lesznec, auag meg igazeittatnac. Noha valasztas nekûl mind Sido Gõrõg, pogan minden ember, a bûnért, az az, Isten tõruenie altal hagasaert az engedetlensegért Rom 5 1. Ioan. 3. Gal. 3. meg fosztattac Isten képétul, az az, Isten ioszagitul, s noha szûkõlkõdnec Isten diczõsege nelkûl, az az, Isten iozagi nelkûl, Isten igassaga kegielme bõlczesege, szentsegye õrõc eléte, es Isten lelke nelkûl mint a holt elét nelkûl, a vac szemnelkûl, a bolond esznelkûl, a mezettelen ruha nelkûl, szûkõlkõdnec az valasztottac, isten diczõsegihez es tisztessegihez illendõ ios nelkûl. s Nints semmi io az emberekbe. de azert nem vesz49nec el e bûnõsõc, Isten ioszagitul meg fosztatot fiac. Lu. 11. 14. Noha tekozlo fiac, toluaioc kõzibe estec, meg foztattác, meg õlettéc. Col. 1. 2. De Isten meg igazeittia a valasztot bûnõsõket, az az. Ammel Isten kepébe ioszagiba a fiac igazac szentec valanac, az eset elõt. Eph 4. Col. 3 2. Cor. 3. Arra azon Isten diczõsegere, ioszagira fel épiti Isten az bûnõsõket, ismeg igazza teszi azokat, kic a tõruen tõressel bûnõsse lettec. el fosztattac Isten diczõsegetõl. Mint Pal mongia. Ephe. 4. Col. 3. 2. Cor. 3. Hogy azon Isten el vesztet ioszagira formaltatonc, azõ Isten képeuel leszûnc igazac, ackit el vesztenc, ackibe igazac valanc, az az, Istennel egienlõ ioszaganac, igazac, bõlczec, Isten szeretõc, tisztelõc. Hát az mi igazulasunc czac azon elõbbi Isten képenec, ioszaginac reanc ruhazasa. Isten igazaknac itél az õ ioszagiba. 1. Cor. 15. De mint igazit, miczoda az igazulasnac oka Teszen s mond.

[p 0046] Ingien igazit. Dorean, az az, aiandekon nem az mi erdemûnkert, sem iamborsaginkért, sem az czelekõdetõkért, sem az tõrueny parantsolasert, sem bõitert, sem alamisnaért, sem miseyért, sem semmi emberec, teremtõt allatoc erdemeiért: Vgian mienc nekûl, az mienc kiuõl nen az mi czelekõdetûnkért, kit mielûnc magunktul az igazulas elõt, sem az szent lelec czelekõdetiért, kit az hitbõl mi bennûnc hit altal czelekõdic. Mert vtanna leszen az io czelekõdet az igazulasnac: Hát oka es eley nem lehet, vgian czac egy makszem erõnc, erdemûnc munkanc, akaratunc nints, nem lehetis az igazulasba: Mert ayandec es ingien. Az ingyénért es aiandekért soha semmit nem kerhetni, semmi bért. Rom. 10. Eph. 2. Hát el eset az erdem de ha ollian igassagod érdeméd volna mint az Angialoknac, az tõruent be tõlthetned, Isten az vy frig szerint vgian nem iduõzitene az te munkadért, erdemedért, mert aiandekon fogatta, igerte mienc nekûl hát vgy kel lenni, Minden resze oka eszkõze, vege, elei az igazulasnac Istene, mienc czac aiandekon, ingien, hogy Isten aggia az hitet engedelmét, szerettet. Még az hit sem erdemlõ oka noha az hitis Istene, hanem czác eszkõze. Nosza ti erdemesec, szegienûllietec, kic mint beresec fizetest bért keuantoc, Isten ingien adna az igassagot õrõc eletét, s nem veszitékel? Hanem az ti czelekõdeteket tolliatoc elõ, kiuel soha nem iduõzûlhettec, kiért Isten czac halált fizet, mert bûn erdemetéc, az ô frigy szerint, eletõt adna az tõrueny, ha meg czelekõdhetnéd az mit keuan. De az vy frigbe még az tõrueny sem adhat eletõt. Mert mint hogy az tõrueny mi tõlûnc az mi erdemûnkbõl keuannia az elét arrat. Igy viszontag az Euangelium az kegielennec szaua, soha czac egy tõlûnc, egy makula okát sem keri az iduõssegnec, reanc sem kõti. Hanen Christusra kõti, Christustol keri okat, arrat iduõssegûnknec, Minekûnc czac ingien aggia. 2. Co. 1. 3. Rom. 10.

Az õ kegielmebõl, Iobban meg magiarazza az ingient. Há Isten mi bennûnc az igassag es õrõc elét okat, erdemét [p 0047] nem talalhattia, s azert vegeszte, hogy ingien aggia az mienknekûl. Honnat indult Isten erre, hogy igazitson? Talam az mi allapatunc, erdemûnc Gaz, bûn igassagunc auagy, hogy iûuendõ hitelûnc, iamborsagunc inditatéc, auagy az Christus terdre esét es õ inditotta az Attiat érre, hogy igazitson? Nem semmi keppen, hanem Istent az õ kegielme, szerelme, irgalmassaga, io akarattia czac õ magaba inditotta az attiat, Fiut, S. Lelkét erre hogy igazitson Egy az harõ szemely mind allatba, akaratba, szeretetbe kegielenbe hatalõba, hát mind az harõ szemely egyczers mind egienlõ tanatsal, szeretetbõl akarta, Eph. 1. Ro. 5. 8. 9. Ioan. 9. Esa. 54. Hie. 31. 32 Osé. 2. 3. Nen vette elõl az fiu akarattia az attiaet, mert azõ egy akarat, Czac Isten szerélmét iouoltat akara raytunc mutatni, s meg akara ezt bizonitani es mutatni hogy veghetetlen kegielmõ, soc irgalmassagu, tõb az õ kegielme es nagiob az mi bûneinknel, Psal. 130. 88. Ro 6 5. 9. Masodszor, Azt akara hogy õrõcke magasztalliûc es diczeriûn õtet, hala adasssal czac õtet tysztelliûc ezert akara ingyen io akaratbol meg kegielmezni, Eph. 12. Col. 1. Adgyatoc halat az Atianac, Az õ diczõsege es kegielme diczeretiert valaszta, Psal. 103. 51. Harmad, a ki diczekõdic az vrba, diczekõggiec, 1. Cor. 1. 3. Hie. 9, 1. Cor 4. Az vrtol vettûc az mi vagion. Negied oka, mert lata Isten hogy mi tõlûnc, mi ertûnc ammienkert, az elesztes nem lehet, nints az igassag, a tõruen tõltes, az elét erdemmé bennûnc, hanem czac a halal erdeme a bûn mi bennûnc. Tit. 2. 3. Eph. 5. Ro. 5. 6. A kegielõm es ingien minden erdemét az emberét, vagy io lehetne ki nen lehet, vagy gonosz de mind al ronttia, Ammi munkankat, czelekõdetûnketis. Isten lelke altal õ akar az iduõssegben munkalkodni hit altal, ephe. 1. 2. Ioan. 6. Ammi akaratûnc, szandekunc nem tiztesseg helre valo, mert bûn. Gene. 6. 8. A valtsag altal, No imertem hogy Isten engem niomorult bûnõst ingien kegielembõl iduõzyt az en fyzetesemnelkû0l, de azt kerdem. Ha en [p 0048] Isten igassaganac ados leuelet attam erre, hogy en õ neki engedec. Ha penig a tõruen parantsolattyat altal hagom, vetkezem, fel vesztem Isten ioszagit, en mint bûnõs tõruen atkaba, fogsagaba legiec, mind addig, mig nem en meg fizetem az tõruénec, az el vesztet õrõc elét, igassag arat. Istenis illien sententiat monda, hogyõrõc halallal ketsegnekûl meg haloc, ha eszem en az meg tyltot fa gyûmõlczeben. en ettem, vetkesztem, Isten ioszagit el vesztem, Mert Istennen akaroc vala lenni, Isten tisztessegeben akaroc vala hagny. Hyerisalembõl, Hyierichoban megiec vala, az toluaioc ream talalanac, s meg fosztanac, Luc. 11. Immar az bûnert atokba rabsagban vagioc, Istennec engemet igassaga decretoma szerint meg kellene õlni. Rom. 5 6. 3. Ebre. 6. 10: 8. 9. Hát hogy hogy kegielmeszhet meg Isten, es hogy hogy tehet igazza ha igassaga, meg õl, nem engedi, hogy elliec szabados legiec fiszetesnelkûl? 1. Tit. 2. Tit. 2. Ephe. 5. Igy felel Pal, diatis Apolytroseo, az az, A Christus Iesusba valo valtsagert, azert kegielmes, Mert Christus lõtt ertûnc kezes, a valtasagot, az õrõc halalt, ként õ szenuede meg mi ertûnc, a tõruent õ tõlte be, atoc es bûn veuõ aldozat, Tõruen tõltes. 2. Corint. 5. Rom. 3. 10 8. Gal. 3. 4. O fizetet, meg atyanknac mi ertûnc, Ebre. 9. Col. 2. Apoca. 5. Ephe. 5. Gal. 3. Tit. 2. Azert meg kegielmeszhet, meg igazithat Isten, Mert Christus valtsaga annac erdeme, õ aggia meg arat igassagunknac, es elétûnknec. Esa. 53. Psal. 69. Ha valtsaggal vagyoniduõssegûnc, hát raboc voltûnc. Ha veghetetlen fizetesért iduõzythet még Isten kegyelmeis Christusba, ty atkozott Papistac, mit hazuttoc, hogy miseuel, buchuual bõytel a bûnt meg valtyatoc? Ha az Angialoc, a Christus embersege, õ maga, az szent háromsag telllyessege, Christus Istensegenelkûl nem lehetet valtsag. Mert a valtonac a valtsagnac ez volt arra hogy õrõcke is ellyen Istensegebe, õrõcke hallion embersegeben, a szent harõsag es Christus [p 0049] Istensége ereieuel, azert két termeszetûnec kellet lenni Christusnac, vide oda fel. c 2 Christus Iesusba, az az, a valtsag Christus Istensegebe es embersegeben lehetet meg. Mert e kétt neû Istenseget sembersegent igesz. Mitt adhat ember lelke valtsagaba, a vagy myn czerelheti el, es mi valthatnaya meg. Matt. 12. 16. Psal. 49. mid ez vilagõ sem valthattya meg ember lelkét. Miczoda azert a valtsag? Az mi szabadulasunkért valo fyzetes, kibe az Istennec igassaganac egienlõ fizetest tõt Christus mi erttûnc. Mibe all az valtsag? Elõszõr õrõcke valo kénba es halalban, hogy az bûnert õrõc halalt szenueggien, az az, bûnne atocka legien, a kezes es fiszetõ. Masic az tõruennec be tõltese tekelletes igassaggal es engedelemmel, szeretettel. Harmadic, a bûn, pokol, halal, karhozat el rontasaban. Negyed mindennec meg vytassaba, a Lelec, test fel tamasztasaban, ackiket el vesztöttûnc, azoc meg hozasaban. Mindenec meg vytassaba es bekelteteseben, 2. Cor. 8. Esa. 65. Ephe. 1. 2. 3. Col. 1. 2. Ebre. 1. Igy szol az iras, tim. 1. 2. 3. 1. Timot. 6. Ki tehet illyen fizetest? Semmi teremtõt allat nem teheti. Há hogy lehet atkozot Papa az te rosz mised, bõytõd, czelekedesed, ara az iduõssegnec? Valahol meny szent Angyal vagion, mind azoc erdeme igassaga sem lehet egy mac szem valtsag ara.

Kit Isten eleue el. Proet heto, az az Eleue erre szant vegeszet vala, az az, a christusba azert kellett lenni az valtsagnac, es nem egiebbe, Mert Isten e Iesust, õrõc idõc elõt vegeszte vala erre, hogy õ legien iduõzytõ. 1. Pet. 1. 2. Timot. 1. 2. Psal. 40. 49. Ebre. 2 10. Legyen engesztelõ, kegielem nyerû, bekeltetõ es kõzbe iaro. Latode Isten õrõc idõc elõt, Christus vegeszte, hogy bekeltetõ iduõszytõ fizetõ legien, mint Act. 3. 4. 10 13. 15. Hat a szentec emberec, Papac, baratoc, a Maria soha engesztelõ valto, nem lehet hanem czac az, ackit vegezét valasztot az Isten, Ez Christus aldozattyat peldazta az Vr ladaianac fedele [p 0050] kit propiciatoriomnac hiuata az Vr, Az aldozatoc kit engesztelõ aldozatnac hittac, e Christus aldozattyat peldazac. Ebre. 8. 9. 10. Atkozot papac Isten decretomat akariatoc fel bontani, Valakic tõb valtsagot iduõzytõt, kõszbe iarot kerestec Christus kûuõl. Az aranias szekien Christust peldazta. A fedele Christus aldozattya erdemet, Innet Christusbol szol az attya Christusba szeret. Az õ vérébé valo hit altal, Mikent Christus engesztelõ valto, kõzbe iaro? Mast a moggiat mongia meg. Az õ vérebe, az az, Christus a testebe valo halál, vér ontás, kén szénuedes, kõniõrges altal bûnnec el mosasa altal, kõzbe iaro engesztelõ. A Christus testebe valo halál, vér ontás volt arra, A Christus teste mint egy eszkõz volt a valtsagba. 1 Pet. 12. 1. Corint. 2. Coloss. 1. Ephe 1. Ebre. 1. Az Christus Isteni természety meg nem holt, sem szenuedhetõt, De az Istenseg az szolo fiu a testet feluõtte, az szolgai abrazatot võtte fel, es ebbe fyzetet, a test altal Phil. 2. 2 Corint. 5. Romano. 8. Mind ké1tt természetiben ezert kõzbe iaro, s Noha az emberseg szenued, hál, vért ont, de az fyu Istensege adot erõtt a testnec a szenuedesre, halasra, az Istenseg tamasztotta fel, soha az emberseg fel nem tamatt volna, soha sz test, kennia, halala, õrõcke valo nem lehetet volna, ha az Istenseg erdemesse nem tõtte volna. Az Christus Istensege tõtte erdemessse
Christus embersege halalát. 2. Corint. 13. Hebre. 5. 9. Meg halgattatéc az õfyuy meltosagaért. ember vete, Isten igassaga keuana, hogy ember halna az bûnért, Ember tenne fizetest, a vér ontás meg nem boczatatthatyc vér ontasnekûl. Ebre. 8. 9. Hit altal, az az, a bûnõs embert vgy engeszteli es bekeltety meg az Attyaual a Christus ha hyszen Christus vérebe, az az, Christus aldizattya erdemebe, az az, el veteti a S. Leléc, Christus aldozattya fel tamadasa erdemét, Christus ereiét kiuel a bûnt meg õllyûc, Christus elõ kenierét, [p 0051] igassagat, kyuel a S. Lelec, lelkûnket az bûnbõl fel tamasztya, meg Vyiettya, meg eleszti, Christus erdeme hit altal mienc, Christusba oltattunc, Christussal eggiesûlûnc, Christus testeue leszûnc, Christus belenc õnty lelkeuel hit altal iauayt, igy bekelûnc meg Istennel igy szabadulunc ky az tõrueny atkabol, bûntûl, halaltûl, Gallat. 3. 5. Ioan. 6. 2. Corint. 12. Hát Christus erdeme kiuûl senkinec Isten nem kegielmesz, mindent gyûlõl e kûuõl. Matt.3. 17. Ihon az en fiam ebbe bekeltem meg. Ephe. 1. Romano. 5. 8. Szerete az õ fiaba, Ephe. 2. bekesegét szõrze Christusba. Hát a mi igazulasunc Isten kegielmebõl, valtságért, bûn boczatasért vagion Christus erdemeiért Istentõl Istene Isten munkaia, Christuse a mineknekûl: Sõtt vgian meg õli ky tysztittya Isten a m9i erdemûnkét bûneinket, vgian amint bûnõsse lénc, vgy leszûnc igazac. De bûnõsõc lénc a tõruen tõressel engedetlenseggel, Isten ioszagitul valo meg fosztatassal, az õrdõg abbrazattyanac reanc valo ruhazasaual. Hát igazákis igy leszûnc. Elõszõr ha az õrdõg, Adam abrazattyat. a bûnt le fosztac, le vonszac rolonc, es az Isten képet, Christus I]igassagát ruhazac reanc mint S. Pal mongia. Roma 4. 5. Ephe. 4. Colos. 2. 3. 2. Corint. 3.

A tõruent Christusba be tõltyuc. Azert indito oka igazulasunknac Isten szerelme es kegielme Eph. 1. Ioan. 3. Fyzetõ oka es erdenlõ oka, Christus valtsaga. Mert a kegielen is czac Christusért igazethat. Ioan. 1. 5. 6. Col. 1 2 Meg szerzõ oka, acki fel õltõsztet, meg vyet meg elészt, hitet ád, a S. Leléc, 1. Pet. 1. Eph. 1. Eszkõze Isten felõl onnat felõl, a S. Leléc kûlsõ kõze az igeret, az ige ackit az hitt meg fog, az igeretbõl veszy él az iduõsseget, mint egy czatornabol, Ro. 4. Gal. 3. Eph. 2. Also ezkõze a S. Leléc keze a hytt, kit Isten lelke czinal mi bennûnc. Io.6 1 Co. 12. Phi. 1. 3. Isten mûnkaia aiandeka, az hit, Peczeti isten felõl es iegeie az iduõssegûnknec az szent iegiec. Rom. 2. 4. Gen. 17. az ember felõl, [p 0052] Emberbe, hogy hittel igazultûnc, igazac vagiunc, ennec lathato igeie es figgõ peczéte az io czelekedet. Rom. 4. 3. Iac. 2. az iras mongia. Vege az mi iduõssegûnknec Isten kegyelme mutatasa, Isten diczerety, tiszteleti. Az õ igassagat meg mutat. Isten ingien mienknelkûl kegielmezet hit altal, fiaert, azert iduõszyt, hogy meg mutassa, hogy õ saiattya az igassag, a kiuel igazulunc, nem mienc, sem semmi teremtõt alllatte. Hát ha Isten meg eleue az õ igassagaual el szanta, hogy igazetson, hát nem amienc Latode hogy mond, hogy meg mutassa, hogy Istene az igassag nem mi erdemûnc, nem mi mûnkanc, azert ingien igazét. Mit hazuttoc hat, hogy mienc az igassag? Az éléue el mûlt. Progegonotôn, az az Eleue meg lõtt s meg nem boczattatot bûnûnc boczatasaert, az az, Isten ebben mutatia meg, hogy inguien iduõzit kegielembõl, az õ igassagaual. Mert a Christus fizetese, halala, aldozattya elõt sem az tõruen, sem az aldozatoc, sem az angialoc, sem az emberec, az bûnt meg nem boczathattac. Az az: Miert, hogy az bûn ollian, mint egy fiszethetetlen adossag. Matth. 18. 6. Ephe. 4 5. Soha senki anny fizetest nem tehet, senkinec anni erdeme nem lehet, hogy adam bûnetõl fogua meny bûnõc lõttéc, meg eleue s el multac, hogy ezert fizethettec volna, es a bûn meg boczattatot, meg engettetet es el tõrõltetet volna, Mint az adossag somaiat le tõlllyc, az ados leuelét el szaggattiac, mikor meg fizetic az adossagot Col. 2. Isten mind meg boczattia, mind el tõlli bûnõket, el szaggattia ados leuelûnket a tõruen atkat Christus fizeteseiért, Col. 2. Apoca. 5. Azert ebbe teczic Isten kegyelme, ezert ingen a bûn boczanat. Mert embertõl soha nem lehetet boczatassa. Há az ember fizethetet volna a bûnert az aldozatoc, a futosasoc, tõruen el vehette volna ab [!] bûnt. Soha Isten Christust, valtsagra nem késztette volna. Hát ha még az Istentõl szõrzõt aldozatoc, semmi szentec erdeme el nem tõrõlhettec a bûnt. ebre. 8. 9. 10. Hát mit hazucz [p 0053] Papa, hogy atte aldozatod, mised, erdemed lõlket valt, bûnt boczat? Adossettiatoc erdemesõc magatokat. De Istennec soha nem fizethettec, Matth. 6. 5. 18. A szolga nem fizethet még, az Vr meg engede neki. Eph. 4. 5. Az Vrmeg engede bûnetõket, tiis engeggietec meg egy masnac. Noha, Adam, Eua, Abraham, a szentec bûnet Isten Christus halala elõttis meg boczatta mint, Psal. 50. 103 Esa. 9. 11. 61. 54. 64. Hier. 30. 31. Ose. 2. 3. Mich. 7. Irua vagion. DFe az iûuendõ Christus fizeteseiert boczatta meg amel fizetest Christus a testbe mielt. Miert mongia eleue meg lõtt, Vagy eléue el multnac? Mert Adamtul fogua vala minc bûnec voltac, Soha áldozat fizetes nem volt tõb erettéc az egy Iesus fizetessenel. Az áldozatoc, Mosakodasoc, kõrniûl meteles, czac iege volt a bûn boczatasnac, a bûnt el nem vehettec mint. S. Pal. Ebre. 8. 7. 9. 10. Hát ha az eleue meg lõt boczatta meg a mastaniat ki Christus halala vtan lõt nem boczattya meg, hanem ezt a misse, emberi erdem, Buczu boczattia meg?

Sõt mind a Christus halala elõt es halala vtan valo bûnõket meg boczattia ez fizetes. Mint Ioan. 1. 6 17. 1. Ioan. 1. 2. Gal. 2. 3. 1. Tim. 1. 2. Roma. 7. A Christus mind ez vilag bûneiért áldozot, meg boczatta ammi bûneinket. Christus s kegielme szabadet meg a bûntõl. esa. 40. Minden bûneiert két annet vét, Hier. 31. Ezech. 11. 36. Minden Bûnõkrõl meg kegielmeztem nekic. Ebre. 9. 10. Egy aldozattiaual tõkelletesse lette a szenteket. Nem lehet tõb aldozat a bûnert a Christussenal, Tit. 2. 3. Ephe. 5. Christus az õ annia szent aghazayert meg aldoza magat. Ioan. 13. Matth. 6. etc. Minden bûneidet meg boczatam, hát nints hatra benne. Nem kel hat, ezert misse, erdem, Mert eleg az egyes fizetes. sõtt ha meg az eléue el mult sz4entec bûnetis Isten Christusert boczatta meg, hát amienket at atkozot Papa bûneiert, aldozattiaiért atkozot misseieiért, hogy boczattia meg? [p 0054] Kic tûresbe voltac Istennec. Isten nem silliesztõtte el ez vilagot, el sem karhoztatta az hiueket, sõt vgian igazettotta õket az iûuendõ Christus fizeteseiert. Varta a fizetest, a kit Christus tõt, erre képest boczatta meg a szentec bûnet. A kõrniûl meteles, az aldozatoc, Isten frigenec, fogadasanac mint egy ados, peczetes leuelei voltac, hogy õ meg boczattia Christusert bûneinket. Mies Sidoc, hog aldoztûnc a bûnert, mosakottûnc, kõrniûl metelkettunc, mint egy ados leuelel azt ielentettûc, hogy bûnõsõc tisztatalanoc vagyonc magunkba Col. 2. Hogy, meg mutassa, Isten azert tartotta tûresbe a bü9nt, azert volt irua fel mind ez vilag, még a szentec bûneis a Christus aldozattia elõt, azert nem boczatta az emberi erdemért, a tõrueniert, czelekõdetért, az aldozatokért a bûnt, hanem a Christus fizeteset varta, hogy õ fizessen, sazon elegedic meg Isten a Christus fizetessen. Azert igazettottais az ô tõruenbe a szenteket, de arrat vgian meg võtte Christusson, a szentekis regen Christus fizetesseiért kertéc bûnõc boczanattiat, az aldot magert, Gen. 3. 22. 50. Gal. 3. Acto. 10. 15. Dan. 9. Esa. 64. 54. E mastani idõbe, az az, az vy Testamentomba Christussal fizette meg az iduõsség arrat, ezert, hogy meg mutassa, Istene az igassag, ackiuel igazulunc, nen mienc hogy nem mi erdemlettûc, Isten az igazetasba, hogy Isten ingen igazett, ebbe tisztességet keres maganac. Hát atkozot erdemesec az Vr Isten tisztességet, Christus erdemét, mire artátoc el lopni es magatoknac koporitani, hogy iduõssegnec valami reszett magatoknac koporittiatoc? Hogy õ igaz. Termezett szerint tõkelletessen veghetetlenûl Isten czac az igaz, czac õ io, szent, elét. Czac õ benne az iduõsseg oka. Senki az õ termeszetibe nem igaz, igaz sem lehett. Czac Isten az acki mastul igassagot nem veszen, czac Istenbe anmi igassagunc, eletunc, szentsegunc, nints semi teremtõt allatba. Hát hogy Isten õ maga munkalkodic, czac õ zõrzi meg iduõssegûnket, ez az oka, hogy meg mutattasséc, [p 0055] hogy czac Isten igaz, io, minden ionac kûtfeie, minden ember hazug. Hát igassagunc indeto okai, erei a tellies szent Haromsagba vannac, De mondanad, Ha Isten igaz, hogy igazet, es hogy kõzli velûnc igasságat? Mond, Es ki meg igazettia azt acki Christus hitibõl, az az, Istenbe vagion kûttfeie igassagunknac es keszûleti. De miert hogy az igaz Isten hala, es fizetesnekûl õszue nem tér a bûnõsõckel, a Christusba õntõtte az allat szerint valo igaz Isten az õ telliességet, az az, ioszagit, igazitasra valo ereyt, Christust kente meg, azert Christusba igazett, Há Christusba hiszûnc, vgy vehettiûc el az õ igasságot, Christusnac atta hogy Christus nekûnc aggia, s uelûnc kõzli, Mint igaz fõ a tagockal, igaz szõlõtõke a szõlõ veszszõckel, Io. 15. Corint. 12. Hat Christus Isten tarháza, Christusbol hit altal merethettiuc ki, es vehettiuc el az Isten ioszagit, Col.1, 2. 3. Ioan. 1. 6. 5. Nints hát emberbe az iduõsseg.