KOMJÁTI BENEDEK:AZ ZENTH PAAL LEUELEY MAGYAR NYELUEN.0166


Azert ha meg holtatok a Christus Iesusual ez vilagnak eltetw20 allatytol (ceremoniaytol) myerth hogy olmynth ez uelagon eluen kw20lw20mb kw20lw20mb decretomokual (emberi, zerzesekuel, babonakual) tartattattok? (Imesth monduan, poroncyoluan. Ne illes valamit, ne kostoly se ne forgas tapogas kyk mynd ez illietenek az velek valo gonos elesuel el vesnek, elmulnak embereknek poroncyolaty és tanusagy (tanoitasy) zerenth kyk bezed mogia zerent vallanak bw20lcyesegnek kepet babonasag miath, (hamis, tettet es serzetesseg miath) és alazatossag miath és az testnek meg sertese miath, nem vala tystessegh miath az testnek, be tellieseitesere (tw20ltesere).

HARMADYK CAP.

ANnak okaert ha fel tamattatok az Cristusual egietembe, az oda fel (az menyorsagba) valokot keressetek, holot az Christus vagion az elw20isten iobiara (iob keze fele) wluen. Az menneieket, odafel valokot, gundoliatok (smeg zerezzetek) nem az fw20ldieket. Merth megh holtatok és az thieelettek el reitetet (el reitue vagion) az Christusual az elw20 istenbe. Valamikoron az Cristus Iesus meg ielentetik, ielenik az mi eletw20nk, akoron tiees w20uele meg ielentettek az dicyw20seegben. Annak okaerth meg holta tegietek (meg w20llietek) az ti fw20ldi tagaitokoth (tudniamynt) hazassag tw20rest, paraznasagot, fertelmetesseget, buiasagot, belendesseget, gonos kyuansagot és fesuenseget, ky (mely) baluanioknak tistelete, solgalatia, kikert sokot iw20ny az elw20 istennek haragia az hitetlen (engedelmetlen) fiakra, kik kw20zw20t iartok vala regenten, mikor elnetek ezekbe, ez illeten bwnw20gbe. Mostan kegig leuessetek tiees myndeneket, az haragot, dagalt, gonossagot, gonos mondast, egtelen besydeth az thi satokbol. Ne hazuggiatok egytek az mastok ellen. Myert mynekutanna hogy leuetettetek az regi emberth az w20 cyelekedetiuel (dolgaiual) és reatok vw20ttetek az vy embert, ky meg violtatik annak (az Cristusnak) w20smeretere, és kepere (abrazara) ky teremtette w20teth, holot nyncyen gw20rw20g és Sido, kw20rniw20lmeteles és meteletlenseeg [p 0167] Barbarus (egyeb kemen termesetw20 nemzetseg, Scytha (Scythiabeli neep) solga, zabados, de myndenek myndenegbe az Christus Iesus. Annak okaert legietek felw20ltw20ztettek olyminth az elw20istennek valastotti, senti, és zeretw20i az irgalmassagoknak belei, testi ì3ohai, kegiesseget, mertekletesseget, egyw20giw20seget (alazatossagoth) kegielmetesseget, egitek mastokot segeluen (taplaluan) és egymasnak ellene tew20t vetket meg aiandekozuan (bocyatuan) ha valamellietek valaky ellen panast, panaskodast val (tarth). Mykeppen a Christus Iesus es megh aiandekosta (meg bocyatot) tynektek, azon keppen tyes. Myndeneknek felette kegyk ezeket, a zereteth ky tw20kelletessegnek kw20tele (erw20ssege) és az elw20istennek bekesege w20rw20lliw20n vigagion (iutalomert adattassek) diadalmat vallion az thy syueitegBen, kyre hyuatalosokes vattok egy testben, és halalatosok legietek. A Christus Iesusnak besyde, igeie, lakozzek tybennetek beusegessen mynden bw20lcyeseguel. Tanoicyatok é incyetek (onsollyatok) egytek mastokon eneklesekuel és dicyeretekuel és lelky hangicyalastokual malastual enekekuen az thisyuetegben az vr istennek, Es valamit myuelendetek )cyelekettek) bezydben es tetemenben) cyelekededben) myndeneket az vr Iesus Cristus neueben tegyetek,, halat aduan az elw20istennek és atyanak w20 altala. Thy hazas assonyallatok engegietek engedelmesek legietek az thy tulaidon ferieiteknek, mikeppen illik. Vristenben. Thy hazas ferfiak seressetek az thi tulaidon felesegeteketh. és kesergetw20k (meg sanyargatok) ne legietek w20 hozzaiok. Thy (magzatok) fiak engegietek az thi swleiteknek myndenegbe. Mert ez ygen keduez az vristennek. Thy atyak ne ingerlyetek haragra az thi magzatitokot, hogy kecyegbe ne essenek) kysded syuel ne legienek) thy solgak engegietek mynden keppen (mynden volta serenth) az thi testy vraitoknak (gazdaitoknak,) nem cyak semek elw20t solgaluan olyminth embereknek kedueskedny akaruan, de athy syueteknek egyw20giw20segeuel, feluen az vristenth, és valamith teendetek zyuetekbw20l io okaradbol tegietek, olyminth vristennek, és nem embereknek, tuduan hogy az vristentw20l vesytek w20rwksegnek iuyalmath. Merth az vr Iesus Christusnak solgaltok. Touabba [p 0168] aky bwnth (vetket) tesen, visely, hordozza (w20nnw20n maga ) az w20 bwnet vetketh) és nyncyen semelyeknek valogatasa, valastasa.

NEGYEDYK CAP.

THy vrak (gazdak) amy igaz és egyenlw20seegh az thy solgaitoknak meg agyatok Tuduan (mert tudyatok) hogy thyes vallotok vrath az egegben (menyorsagban) imadcyagra allyatok, agyatok magatokoth, vigyazuan w20benne hala adasual, ymaduan (imacyagoth teuen) ecyersmynd myerettw20nkes hogy az elw20isten meg nyssa mynekw20nk az besydnek, (predikalasnak) aytaiat, hogy solhassuk besylhesswk a Christusnak tytkiat, (tanacyos akaratyath) kyerth mostan kw20tw20zuees vagyok hogy meg nylatkoztassam (magyarazhassam) ast, mykeppen illic ennekem solnom. Belcyen iariatok az kyuel valokhoz (az hitetlenekhez) az idw20t (alkolmatos idwt) meg valtuan (nyeruen ). Az thy besettek sotok myndenha keduel, nyaias, seep bezeduel meg ekeseitessek (edeseitessik) hogy tugiatok mykeppen swkseeg legien myndennek (kynekkynek) mynd meg felelnye. Mynden en dolgaim felw20l bizonyossa tesen tyteketh az en seretw20 atiamfia a Tycicus és hyw solgalo, és az vr Iesusba en velem egietembe solga tarsom kyth kwldw20ttem tyhozzatok azerth hogy meg esmerie myt myueltek, és meg vigastallya az thy syueiteketh, egietembe az hyw Onesimusual és zeretw20 atiafiuual, ky ty kw20zzw20letek valo. Myndenek felw20l tynektek ammy dolgot it cyelekettetnek magiarazasth teznek (meg besellyk). Kw20zw20n titeket az Aristarchus enuelem egietembevalo fogoly, és az Marcus sent Barnabasual atyafyu (magzath) veer, kytw20l vw20ttetek poroncyolatokot (hitbe valo tanosagokot) ha oda iutand ty hozzatok (io keduel) fogagyatok w20teth, és az Iesus ky neueztetyk iustusnak (igaznak) kyk az kw20rnyw20l metelesbw20l vadnak.