KÁROLYI PÉTER:AZ HALALROL, FEL TAMADASROL, ES AZ ÕRÕK ELETRÕL HAZNOS, ES SZV20KSEGES KÕNIVECZKE, az kereztienek epoeletekre es vigaztalasokra az Szent Irasbol ki szedegettetet.0004


De, miert hog1 Nag1segodat az kegielmmes ISTEN az õ irgalmassaganak kazdagsagabol az õ szerelmes fiaban az õrõk eletre el valaztotta, es Szent Lelkeuel meg szentelta, es az õrõk eletra valo keuansagotis geriesztet az Nagsagod sziueben, hiszem, hog1 az en irasomat io akarattal veszi es oluasza Nagsagod, meliben az en itiletem szerent nem hazontalan dolgokat foglaltam, be.

De hog1 senkinek czudanak ne lattassek, hog1 iutot ennekem eszemben, hog1 ez dologrol irnek, es ez munkara miczoda kenszeritet engemet, Nag1sagodnak elõszõr meg ielentem, melliet hog1 Nagsagod kegielmesen meg halgasson, Nag1sagodat kerem. Ez el mult telbe mikoron Erdelijbõl hoza iõttem volna, houa Vayda Vronknak õ Nag1saganak az en kegielmes Vrrmnak [!] es Patronusomnak akarattiabol az menniej tudomannak praedicallasara hiuattatuan (?) vala, az Vr Isten hoszu ideig valo betegseget boczatot vala ream, meliben ez romlando eletem felõl vg1 mint ketsegben estem vala.Akkoron az tõb gondolatok kõzõt, iuta ez is eszemba, mi dolog volna, hog1 az bõlcz emberek semmi derek dolgot nem [p 0005] rinanak [!] az keresztien embernek vigaztalasara az halal felõl, holot semmi tudomanij, miad illien szûkseges es haznos nem lehetne. Mert az kerieztien embernek vtolso vitezkedese es az Satannal valo harczolasa fõkeppen halalanak elõtte vagion, es semmire nagiub gongianak es keszõletinek nem kel lenni, mint hog1 ez vilagbol bodogul es giõzedelemmel mehessen az õrõk eletnek bodogsagaba, melliet Isten Vilag teremtesetõl fogua az kegielem Edeninek az IESVS CHRISTVSban meg szerzet. Annak okaiert meg akkorõ el vegeztem vala magamban, hog1 ha az vr Isté kegielmebõl eletemet meg hoszabitana, ez tudamanijrol valami vigaztalasokat irnek, melliel mind en magamat, mind egieb kereztien attiamfiait erõsitenem, es az halalhoz keszitenem. Ez en gondolkodasomra es szankekomra [!] annak elõtte alkolmatossagotis adot vala az Nag1sagos Giulaffi Lazlo Isten felõ hazas tarsa az Nag1sagos Forgacz Margit, ki engemet nag1 giakorta intetes kert mind leuelei, mind emberi altal, hog1 az halalra (?) valo keszõlettõl az Szent Irasbol valami vigaztalasokat, es oruossagokat irnek, meli Isten szerent valo intesnek nag1 õrõmest akartam engedni, noha sok foglalatos dolgaim miat, netalam kesõbben lehetet, hog1 nem mint keuantatot volna.

[p 0006] Halakat adok penig az en kegielmes Istenemnek, ki ennekem ez dologra alkolmatossagot es erõt szolgaltatot, hog1 az mint el kezdettem, azt veghezis vihettem. Elõszõr, mert bizoniara ennekem ez kõniueczkenek irasa nag1 vigaztalasomra, es epõletemre volt, holot rendel az Szent irasbol elõ keresgettem azokat az oruossagokat, melliekkel az halalnak ellene az kereztien embernek keszõlnie kel. Azt szoktak mondani hog1 az halal ellen ninczen oruossag, meli mondas, ha az kûlsõ oruossagokrol, es kertben valo fiuekrõl magiarazonk, igaz leszen: De bizoniara az Isten kertebe, az Prophetaknak es Apostoloknak irasokban talalonk oruossagot az halal ellen, melliet en ez kiczin kõniueczkeben, az menire az Vr az õ aiandekat niuitotta, elõ kerestem az Szenteknek epõletekre. Masodszor, mert ez kõniueczbeuõl minden keresztienek meg itelhetik, mit tanitottam, es mostanis mit taniczak az Varadi Szent giûlekezetben, meliben az Vr Isten engemet eg1 nehani eztendõtõl fogua az en szolga tarsaimmal egietemben õr alloua tõt. Mert iollehet ez iras fõ keppen az halalrol, fel tamadasrol, es õrõk eletrõl vagion, mind az altal az kereztieni tudomannak tõb agarolis az magiarazatba rõuideden emlekeztem. Es noha szandekom es ûgiekezetem ez hog1 ennek vtanna az kereztinni [p 0007] tudomannak minden cikkelirõl rõuideden iriak, mind az altal, ha az Vr Isten ezenkõzben ez vilagbol az eletre ki hiu, ez kõniueczke az en vallasom felõl tano bizonsagot teszen, melibé az Vrnak Lelke altal mind vegig meg akarok maradni Harmadszor, es kiczin kõniueczket ezert irtam, hog1 az szegeni eggiûgiû kereztieneknek epõletekre legié, hog1 meg tanolliak, mi modon kellien az halalhoz kezõny, es miuel ronthassak meg az Satannak merges nilait. Sõt hog1 az alombol fel serkenczem azokat, kiknek semmi gongiok ninczen az halalrol, es az iõuendõ eletrõl, hanem czak ez vilagi szorgalmatossagban merõltek be, es kiknek hasok az õ Istenek, mint Szent Pal szol, Philip.3:

Nag1 sokan vadnak, kik az õ beteg felebarattiok latni kereztieni szeretetbõl el mennek, de semmiuel õket nem tuggiak vigaztalni, mert az Istennek igeiebõl annak elõtte semmi oruossagokat es vigaztalassokat nem tanoltanak, azert ezeknek az õ tuniasagokrol, es tudatlansagokrol az ISTEN Fianak itelõ szeki elõt nag1 szamot kel adni.