KÁROLYI GÁSPÁR: SZENT BIBLIA. MOSES NEGYEDIC KÕNYVE. XVI. RÉSZ. 0134


XVI. Rés. ( Mikor az Leui nemzetségébõl való Core az fõ papságot kiuánna, és à Moses és Aaron ellen haborúságot inditot vólna, Istentûl meg bûntettetic mind à pártosokual egybe. Mert egyic részét azoknac mennyei tûz emézti meg, eggyic részét az fõld nyeli el. Az vtan esmét zugolodnac Moses és Aaron ellen, soc ezert Isten el veszt bennec. De az veszedelemnec ellene all az Aaron. ) 1 AZ Core pedig az Isharnac fia, melly Ishar az Leui fiánac Cehatnac fia vala: Es Dathan és Abiram Eliabnac fiai: Es On az Peleth fia, ki az Ruben fia vala.

2 Támadánac az Moses ellen ( Hasonlásnac példáia az Isten népe kõzõtt. ) Izrael fiai kõzzõl való két száz és õtuen férfiackal egybe, kic az gyûlekezetnec feiedelmi valánac tanáczbéli hîres neues emberec.

3 Es gyûlekezénec az Moses ellen és Aaron ellen, és mondánac nékiec: Sokat tulaydoneitotoc magatoknac holott mind az egész gyûlekezet szent, és õ kõzõttõc vagyon az WR: Miért emelitec azért fel magatokat az WR gyûlekõzeti felõtt?

4 Mellyet mikoron hallott vólna az Moses, artzúl le búrúla.

5 Es szólla az Corenac és minden gyûlekeztinec, monduán: Reguel meg mutattya az WR kic legyenec õuei, és ki légyen szent, és kit võtt magánac: Mert az kit mgánac válaztot, magához veszi azt.

6 Ezt miuellyétec azért : Vegyetec magatoknac temiénezõ szerszámokat: Core és minden õ gyûlekõzeti.

7 Es tegyetec azokban tûzet, vgyan azonokban tegyetec ió illatra való temiént hólnap, és az à férfiu az kit válaztand az WR, légyen szent férfiu, sokat tulaydonitotoc magatoknac Leui fiai.

8 Es monda Moses az Corenac: Halgassátoc kérlec Leui fiai.

9 Auagy kincziny dolognac tettzíké hogy tikteket az Izraelnec Istene el válaztot magánac az Izrael gyûlekõzetibõl, hogy titeket magához venné, hogy szolgálnátoc az WR s4átoránac szolgálattyában, hogy állanátoc az gyûlekezet elõtt, és szolgálnátoc õ néki?

10 Es magánac válaztot tégedet és minden attyádfiait à Leui fiait te veled: ( Keuélségben vádollya Moses az Coreht az õ partosiual egybe, hogy meg nem elegeduén az õ állapattyokual nagyobbat kiuánnac. ) Hanem annac felõtte à papságotis kéuánnyátoc?

11 Annac okaért te és minden gyûlekezeted nem egyéb, hanem az WR ellen való támadás, az Aaron pedig miczoda hogy zúgolódtatoc õ ellene? ( Mint ha azt mõdaná, nem az Aaron ellen, hanem az Wr ellen támadtátoc. )

12 El kûlde annac okaért à Moses hogy az Dathant és Abiramot az Eliab fiait elõ hijnác, kic felelénec: Nem mégyûnc fel. ( Feiedelemhõz való engedetlenségnec példáia. )

13 Auagy kicziny dologé ez hogy el hozál minket az téijel és mézuel folyó fõldrõl, hogy meg õlnél bennûnket à puztában, hanem annac felõtte wralkodni akarsz raytunkis.

14 ( Mint ha azt mondanác, nem vagyunc kõtelesec az engedelemre. Mert nem vittel bé az igeretetnec fõldére. ) Annac felõtte nem vittél bé minket az téijél és mézuel folyó fõldre, sem nem adtal minékûnc mezõknec és szõlõknec õrõkségét: Auagy ez férfiaknac ki akarodé váyni az szemeket? Nem mégyûnc fel.

15 Meg haraguec azért à Moses felõte igen, és monda az WRnac: Ne tekincz az õ áldozattyokra, czac egy szamárokat sem võttem el tûlõc, ( Ió feiedelemnec példáia az Moses, ki azt mõdgya hogy semmi marháiokat nem võtte el az Izraeltáknac. ) és senkit kõzzûlõc meg nem nyomorgattan.

16 Az vtán monda az MOses az Corehnac: Te és minden gyûlekõzeted, legyetec az WR elõtt, te mondoc és azoc, és az Aaron hólnap.

17 Es mindenitec vegye az õ fûstõléséhõz való edényét, és tegyetec abban ió illatra való temiént, és vigyétec az WR eleiben ki ki az õ fûstõlésére való edényeket, két száz és õtuen fûstõlésre való edényeket: Teis és az Aaronis kiki az õ fûstõlõ edénit.

18 Võuéc annac okaért ki ki az õ fûstõlõ edényét és téuénec abban tûzet és ió illatra való szerszámot, és meg állánac az gyûlekõzet sátoránac aytáia elõtt Moses és Aaron.

19 Immár pedig õszue gyûytõtte vala õ ellenec az Core az egész gyûlekezetet az gyûlekõzet sátoránac aytáiához, és meg ielenéc az WRnac diczõsége.

20 Es szólla az WR Mosesnec és Aaronnac, monduán.

21 Mennyetec el az gyûlekõzet kõzzûl, hogy meg emészszem õket egy szem pillantásban.

22 Es búrúlánac az õ ortzáiokra, és mondánac: Isten, minden testnec lekénec Istene, nem de egy férfiu vétkõzõtté és mind az egész gyûlekõzet ellen haragszolé?

23 Ackoron szólla az WR MOsesnec, monduán?

24 Szólly à gyûlekõzetnec mõduán: Mennyetec el à Coreh, Dathan, Abiram sátoránac mellõle.

25 Annac okaért fel kele az MOses és el méne az Dathanhoz és [p 0135] Abiramhoz: Es kõuetéc õtet az Izrael vénei.

26 Es szólla az gyûlekõzetnec monduán: Kérlec mennyetec el az Istentelen embereknec sátoroc mellõl, és semmit ne illessétec azoc kõzzõl, az mic õ hozzáioc tartoznac, hogy meg ne eméztessetec az õ bûntetése miatt.

27 Es el táuozánac az Coreh Dathan és Abiram s4átora mellõl, az Dathan pedig és Abiram ki ménuén állánac vala az õ sátoroknac aytáiában feleségeckel, fiockal és gyermekeckel.

28 Ackoron monda az Moses: Ebbõl tudgyátoc meg hogy az WR kûldet engemet hogy czelekedném mind ez dolgokat, és hogy nem magamtól indúltam.

29 Ha az mint meg hálnac minden emberec, úgy halnac meg ezec: Es ha minden embereknec bûntetésec szerint bûntettetnec meg: Tehát nem kûldet engemet az WR.

30 Hogy ha pedig az WR valami wy dolgot czelekeszic, és az fõld meg nîtandgya az õ száiát, és el nyelendi õket, és mind azokat à mellyec õ hazzáioc tartozóc, és eleuenen menendenec alá pokolba: Azon meg esmeritec hogy ez férfiac az WRat ingérlettéc.

31 ( Isten ellen és az õ szólgai ellen való partûtésnec meg bûntetésénec rõttenetes példáia. Es eggyetemben annac bûntetésénec példáia mikor valaki meg nem elegeduén az õ tiztiuel és hiuataliáual, másnac nagyob és méltoságosb tiztit és hiuatalyát kiuannyá. ) Mikor annac okaért el végezte vólna mind ezeket az beszédeket, meg hasada az fõld õ alattoc.

32 Es meg nîta az fõld az õ száiát és el nyele õket és az õ házokat és minden embereket, az kic Corehé valánac, és minden marháiokat.

33 Es alá szállánac azoc és valamennyén õ hozzáioc tartoznac vala eleuenen pokolra, és bé fedezé õket az fõld: Es el veszénec az gyûlekõzet kõzzõl.

34 Az egész azért az kic valánac õ kõrnyûlõttõc el futánac azoknac kiáltasokra: Mert azt mondgyác vala: Fussunc el, netalántan el nyel bennûnket az fõld.

35 Touább az tûz iõue ki az WRtól, és meg emézte amaz két száz és õtuen férfiakat az kic ió illatú fûstuel áldoznac vala.

36 Szólla pedig az WR Mosesnec, monduán.

37 Mond meg az Eleázárnac az Aaron pap fiánac, hogy szedgye fel az fûstõlõ edényeket az tûzbõl, és az tûzet széllel hintse, mert meg szenteltettec (az temiénezõc.)

38 Ezeknec temiénezõiõket mondom kic az õ magoc lelke ellen vétkeztenec, hogy czinállyanac azokból ki terieztet pléhéket az óltárnac bé búrîtására: Mert azokban vittenec az WR eleiben ió illatot, és meg szenteltettec, és legyenec iegyûl az Izrael fiainac.

39 Fel szedé annac okaért az Eleázár pap az fûstõlõ értz edényeket, mellyekben áldoztanac vala à kic meg égtec vala, és ki veréc azokat az óltárnc búrîtására.

40 Az Izrael fiainac emlekezetire, hogy senki idegen oda ne iárúllyon valaki nem az Aaron maguaból való, hogy ió illatú fûstõt vigyen az WR eleiben, hogy ne iárion úgy mint az cOreh és az mint az õ gyûlekezeti, az miképpen meg mondotta vala néki az WR az Moses által.

41 ( Isten ellen valo meg keményedésnec emlekezetre mélto példáia, hogy az Corehnac veszedelme vtán másod napon esmét zugolodnac az Isten szólgai ellen az Izraelitác. ) Es zúgolodéc mind az egész Izrael fiainac gyûlekezeti másod napon az Moses ellen és Aaron ellen, monduán: Ti õltétec meg az WRnac népét.

42 Mikor pedig à sokaság egybe gyûlne az Moses ellen és Aaron ellen, ackor fordîtác ortzáiokat az gyûlekõzetnec sátorára: Es imé bé fedezte vala azt amaz felhõ, és meg láttatéc az WRnac diczõsége.

43 Az Moses azért és Aaron el ménénec az gyûlekõzetnec sátora eleiben.

44 Es szólla az IEHOVA az Mosesnec, monduán.

45 ( Isten szólgai ellen való támad54ásnac bûntetesénec példáia. ) Mennyetec el az gyûlekezet kõzzûl, hogy emészszem meg õket egy sem pillantásban, és búrúlánac az õ ortzáiokra.

46 Monda azért Moses Aaronnac: Vegyed az fûstélõsre való edényt, és tégy abban tûzet az óltárról és azon fellyûl tégy ió illatú szerszámot, és sies hamar à gyûlekõzethõz és tiztîcz meg õket, mert ki iõtt az WRtól az nagy harag, immár el kezdetet az czapás.

47 ( Ió páztornac példáia ki az õ iuhaiért az veszedelemnec ellene veti magát. ) Võué annac okaért az Aaron (az tõmiénezõt) az miképpen mondta vala az Moses, és futá az gyûlekezet kõzzé, és imé el kezdetet vala az czapás à nép kõzõtt, és ió illatot téuén meg tiztîtá az népet.

48 Es meg álla az meg hóltac kõzõtt és elõc kõzõtt, és meg szûnéc az czapás.

49 Es valánac az kic meg hóltac vala azzal az czapásßal, tizen négy ezer, hét száz, az kic meg hóltac vala az Coreh dolgaért.

50 Annac vtánna meg tére az Aaron Moseshõz az gyûlekezetnec sátora aytaiához, minec vtánna à czapás meg szûnt vólna.

XVII. Rész. ( Az Aaron pap veszszõie meg virágozic és gyûmõlczõt teremt az Aaron pap tiztinec és méltoságánac meg erõssiteséiért, parantsollya Isten Mosesnec hogy el tegye az veszszõt. ) 1 ES szólla az WR Mosesnec, monduán:

2 Sólly az Izrael fiainac és végy õ tõlõc mindeniktõl az õ attyoknac házoc szerint, egy egy veszszõt, tudni illic minden õ feiedelmektûl az õ attyoknac házoc szerint tizenkét veszszõt, és mindenic iria meg az õ neuét az õ veszszeiére.

3 Az Aaron neuét pedig á Leui veszszeiére: Mert minden veszszõ az õ attyoc hazánac feiedelmeié légyen.

4 Es helheztessed azokat à gyûlekezetnec sátorában az bisonyság teiel [!] elõtt, az holott szembe szoktam lenni veletec.

5 Es lészen hogy az férfiunac veszszeie az mellyet válaztandoc, [p 0136] meg virágozzéc, hogy ècképpen meg czendesitsem az Izrael fiainac zugolodásokat mellyeckel zugolódnac ti ellenetec.

6 Szólla azért Moses az Izrael fiainac, és adánac õ néki minden õ feiedelmi veszszõt az õ attyoknac házoc szerint, tudni illic tizenkét veszszõt, az Aaron veszszeieis pedig vala azoknac à veszszõknec kõzõtte.

7 Es téué Moses az veszszõket az WR eleibe az bizonyság tételnec sátorába, és imé meg virágozott vala az Aaroñac veszszeie, melly az Leui házáiért vala, mert meg leuelezuén meg virágozot vala, és mondoláual meg gyûmõlcõzõt [!] vala.

9 Es elõ hozá Moses mind azokat az veszszõket az WRnac ortzáia elõl mind az Izrael fiai eleiben, kic minec vtánna azokat meg néztéc vólna, kiki véué az õ veszszeiét.

10 Es monda az WR Mosesnec: Vidd viszsza az Aaron veszszeiét az bizonyság tétel eleibe õrizet alá az ellenem tusakodó fiaknac bizonyságúl, hogy az én ellenem való zugolódásoc meg szûñyéc, hogy meg ne hallyanac.

11 Es czelekedéc Moses àcképpen czelekõdéc.

12 Es mondánac az Izrael fiai az Mosesnec, monduán: Imé meg hóltunc, el veztûnc, mindnyáián el veztûnc.

13 Valaki iárúland kõzel az WRnac sátorához, mag hal, nem de meg kellé eméztetnunc meg haluán.

XVIII. Rész. ( Az Isten meg inti Aaront és az õ fiait az õ tiztekrõl. Az Leuitákat az szolgálatban az Aaron birodalma alá adgya és bizonyos tiszteket rendel azoknac eleikbe. Es mind az Aaronnac fiainac, mind pedig az Leuitáknac iõuedelmet rendel az áldozatokból, és az Izraelitaknac minden marháioknac tizedébõl. ) 1 ES monda az WR Aaronnac: Te és az te fiaid és à te attyádnac háza te veled, visellyétec à sanctuariomnac vétkét. Teis és az te fiaid te veled viselitec az ti papságtoknac vétkét. ( Az az, Ha valamelly idegen embert boczáttoc az szent helyre, vagy az ti papságtoknac tiztibe, ti lesztec annac az okai. )

2 Es az te attyádfiait az Leuinec az te attyádnac nemzetségét vegyed melléd, melletted legyenec és tenéked szolgállyanac, te pedig és az te fiaid veled, állyátoc ( Az az, Te à te fiaiddal egybe az kûlsõ óltártúl fogua az szent helynec belsõ részeig való ßzolgálatrúl visellyétec gondot. ) az bizonyság tételnec sátora elõtt.

3 ( Az az, Szolgállyanac tenéked és minden patantsolatidra [!] engedelmesec légyenec. ) Es õrizzéc az te õrizetedet és az egész sátornac õrizetit: De maga az szentségnec edénihõz és az óltárhoz ne iárúllyanac, ne hallyanac meg mind õk s-mind ti.

4 Es melletted legyenec és õrizzéc õrizetit az gyûlekezetnec sátoránac, ( Az az, hogy à bizonság tételnec sátorához való szolgálatban szolgállyanac téneked. ) az sátornac minden szolgálattyában: Es kiuõl való ne iárúllyon ti hozzátoc.

5 Õrizzétec azért az szentségnec õrizetit, hogy ne légyen ennec vtánna harag az Izrael fiai ellen.

6 Mert én válaztottam az ti attyátoc fiait az Leuitákat az Izrael fiai kõzzõl tinéktec aiándókúl, kic adattac vólt az WRnac, hogy szolgállyanac az gyûlekõzet sátoránac szolgálattyában ( Az az, Isteñec adattattac vólt az Leuitâc az elsõ szûlõttec helyébe, én visznontag [!] azokat néktec adom az én sátorom kõrnyûl való szolgálatra. )

7 Te pedig és az te fiaid te veled, õrizzétec az ti papságtokat mindenekben az mellyec az óltárhoz tartoznac, és az suporláton belõl vadnac, hogy azokban szolgállyatoc: Mert à papságnac tiztit adtam tinéktec aiándokon: Annac okaért kiuõl való ki oda iárúland meg hallyon.

8 Szólla annac felõtte az WR Aaronnac: Ezeknec felõtte tenéked adtam az én áldozatimnac õrizetit, valamit az Izrael fiai énnékem szentelnec, tenéked adtam à papi méltoságra való meg kenetesért, és az te fiaidnac õrõcké való rendelésûl.

9 Es légyen tiéd az szentßéges áldozatokból, azokból mellyec tûzzel meg nem égettetnec ( Az az, Nem arra rendeltettec hogy meg égettessenec. ) : Minden õ aiándékoc, akar légyen az õ Minháioc, akar bûnért való áldozattyoc, az mit adnac énnékem, szentségõknec szentsége lészen tenéked és az te fiaidnac.

10 Az szentséges helyén egyed meg azt, czac à férfiac egyéc azt, szentség légyen tenéked.

11 Ezis tiéd lészen az õ áldozattyoknac aiándokából, minden fel emelt aiándoc az Izrael fiainac minden meg ingattatot aiándokiual egybe, tenéked adtam azokat és az te fiaidnac és az te leánidnac, õrõcké való tõruényûl: Minden az ki tizta az te házadban eheti azt.

12 ( Mit erczen az Isten az olaynac és bornac vagy gabonánac kõuerin, õ maga meg magyarázza mikor azt mondgya hogy azoknac sengeiét, az az, à iáuát, az eleit, mind olaynac, mind bornac, gabonánac. ) Az olaynac minden kõuérségét, és minden kõuérségét az bornac és à gabonánac, azoknac elsõ sengeit mellyeket adnac az WRnac, tenéked adtam.

13 Mindeneknec elsõ gyûmõlcze az õ fõldõkben az mellyeket visznec az WRnac, tieid lésznec, minden tizta az te házadban egye azokat.

14 Minden (valami fogadásból Istennec szenteltetic) tiéd légyen.

15 Minden valami az elõ állatoc kõzzõl az õ annyánac mehét elõszer meg nîttya, az mellyet az WRnac visznec, mind emberekbõl s-mind egyéb állatokból, tiéd légyen: De meg váltasd az embernec elsõ szûlõttét: Az tiztátalan állatnakis elsõ szûlõttét meg váltassad.

16 Az mellyec pedig váltságosoc, mikor egy hólnapiac ackor váltassanac meg à te bõczûllesed szerint, tudni illic õt sicluson az sanctuariomnac siclusa szerint: Húsz fillér érõ az siclus.

17 De mind az által az tehennec elsõ fayzását auagy az iuhnac elsõ fayzását, auagy keczkénec elsõ fayzását meg ne váltsác, mert Istennec szenteltettec, azoknac véreket hinczed az óltárra, és azoknac kõuérit meg áldozzad: Hogy légyen tûzzel meg [p 0137] eméztet ió illatú áldozattya az WRnac.

18 Es azoknac az húsoc tiéd lészen az miképpen az fel emelésnec szegye és az mint az iob lapotzkáia.

19 Minden szent állatoknac áldozatit mellyeket hozandnac az WRnac az Izrael fiai, tenéked adtam és à te fiaidnac, és az te léánidnac õrõcké való végezésûl, sónac szõuetsége ez, ( Az Isten gyakorta az irasban az õ szõuetségét sonac szõuetségénec mondgya, mellyel azt ielenti hogy mint az so állndó, és az mit azzal mag soznac állandó, azonképpen az õ fogadása meg állandó lészen. ) õrõcké való az WR elõtt tenéked és az te magodnac te veled egygyetembe.

20 Monda pedig az WR Aaronnac: Az õ fõldõkbõl õrõks4éged nem lészen tenéked az õ fõldõkben: En vagyoc az te részed és az te õrõkséged az Izrael fiai kõzõtt.

21 Az Leui fiainac pedig imé adtam minden tizedét az Izraelben õrõkségûl az õ szolgálattyokért, ( Az Leuitáknac szolgalattyoknac iutalma minden állatnac dézmáia. ) mellyet õk czelekesznec az õ szolgálattyokban az gyûlekezetnec sátorában.

22 Es ne iárúllyanac ez vtán az Izrael fiai az gyûlekezetnec sátorához, hogy ne vétkezzenec és meg ne hallyanac.

23 De az Leuitác czelekedgyéc az gyûlekõzet sátoránac minkáiát és õk visellyéc az õ bûnõket: ( Visellyéc bûnõket, az az õk légyenec bûnõsõc, ha el nem iárnac tiztekben. ) Õrõcké való végezés légyen az ti vtánnatoc valóknál, hogy az Izrael fiai kõzõtt ne birianac õrõkséget.

24 Mert az Izrael fiainac dézmáiokat mellyeket vísznec az WRnac, aiándokon adtam az Leuitáknc õrõkségûl: Annac okaért végeztem õfelõlõc, hogy az Izrael fiai kõzõtt ne birianac õrõkséget.

25 Es szolla az WR Mosesnec, monduán.

26 Az Leuitáknac szólly és mond meg õ nékiec: Mikorn az Izrael fiaitól dézmát vésztec, mellyet adtam ti néktec azoktól néktec õrõkségtekre, ackoron adgyatoc azokból aiándokot az WRnac az dézmából dézmát. ( Az dézmánac dézmáia az Aaron papé az õ fiaiual eggyetemben, mellyet az Leuitac adtanac néki. )

27 Es az, az aiándoc tulaydonîtatic tinéktec az mint az gabona az szerûrõl, és az mint az tellyes saytóból az bor. ( Az az, Igaz ollyan kedues lészen Isten elõtt mint azoknac áldozattyoc az kic az õ tulaydon szerõiõkrûl vagy saitoiokból viznec aiándékot Istennec. )

28 Acképpen vigyetec tijs aiándékot az WRnac minden dézmából mellyeket vésztec az Izrael fiaitól, és adgyatoc abból aiándékot az WRnac, az Aaron papnac.

29 Minden ti aiándékitokból vigyetéc az WRnac áldozatot mindennec az kõuérébõl, és azokból meg szenteltetet részt.

30 Mond meg annac felõtte õ nékic: Mikoron annac az iauát vienditec (az WRnac, ) tulaydonîttatic az Leuitáknac, mint ha az õ szerõiõkrõl és faytoiokból adnác.

31 Meg egyétec pedig ti azt ( Tudni illic az dézmát. ) minden helyen, az ti hazátoc népéuel egybe, mert iutalmatoc ti néktec az gyûlekezet sátorában való szolgálatokért. 3
32 Es nem lésztec bûnõsõc ha annac az iauából adtoc aiándokot, és ècképpen az Izrael fiainac meg szentelteit ( Az az, Izrael fiainac áldozatit, mellyeket Istennec szenteltenec. ) meg nem vndokîttyátoc és meg nem haltoc.

XIX. Rész. ( Meg tanittya Isten Mosest mimódon és mibõl czinállyác az tiztátalanoknac meg tiztitásokra való vizet, &c. ) 1 SZólla annac felõtte az WR MOsesnec és Aaronnac, monduán.

2 Ez à tõruénynec végezése, mellyet paranczolt az WR, monduán: Szólly az Izrael fiainac hogy hozzanac te hozzád egy veres tehenet az mellyben ne légyen szeplõ, mellynec nyakán iga nem vólt.

3 Es adgyátoc azt Eleázar papnac és vigye ki azt az táboron kiuõl, é õlettesse meg azt õ elõtte.

4 Es az Eleázar pap vegyen annac vérébõl az õ vijáual, és hinczen à gyûlekezet sátora felé annac vérébõl hétszer.

5 Annac vtánna égettesse meg annac bõrét az õ szemei elõtt, és annac húsát vérét az õ ganeiáual egygyetemben égetesse meg.

6 Ackor végyen az pap Cedrus fát, Hysopot, és võr20s gyapiat, és vesße az égõ tehenre.

7 Es mossa meg az pap az õ ruháiát, az õ testétis meg mossa vízzel, és annac vtánna mennyen bé az táborba, és tiztátalan légyen az pap estueîglen.

8 Azis az ki meg égetendi azt, az õ ruháiát mossa meg vízzel, és az õ testétis mossa meg vízzel, és tiztátalan lészen estueîg.

9 Az ki pedig tizta leiend, szedgye fel annac az tehennec hamuát, és helyheztesse azt az tábor kiuõl tizta helyen, hogy az Izrael fiainac gyûlekõzetinec tartasséc meg az el válaztattaknac tiztulásokra való hintõ víznec, ( Az meg égetettet veres tehennec hamua el válaztásnac vizénec és tiztitó viznec mondatic. Mert azzal czinálnac vala vizet azoknac meg tiztitásokra az kic az õ tiztátalanságokért az táborból kirekeztetnec vala. Példázta pedig ez minden kétségnelkûl az Iesus Christusnac vérét, melly által meg tiztitátunc minden bûneinkbõl. Lásd meg, Ebre:9. ) mert meg tiztîtásnac vize az.

10 Es az az ki fel szedendi az ûnõnec az hamuát, mossa meg az õ ruháiát és tiztátalan légyen estueîg, és légyen ez az Izrael fiainac és az iõueuénynec à ki õ kõzõttõc lakic õrõc végezés.

11 Az ki illetendi az hólt embernec testét, tiztátalan lészen hét napon.

12 Az ollyan tiztîcza meg magát azzal az vízzel harmad nap és heted napon, és tizta lészen, hogy ha harmad napon meg nem tiztîttatic, hetedic naponnis nem lészen tizta.

13 Valaki illetendi meg hólt embernec testét és meg nem tiztuland, az WRnac sátorát meg férteztette és ki vágattatic az az lélec az Izraelbõl: Mert az tiztulásnac vize nem hintetet õ reáia, tiztátalan lészen, még az õ tiztátalansága rayta vagyon.

14 Ez légyen annac tõruénye mikoron valaki meg haland az sátorban: Valaki bé menend az sátorba és valami leend az sátorban, tiztátalan lészen hét napon.

15 Esmét minden meg nîtot edény az mellyen nem leend fedél, tiztátalan.

[p 0138] 16 Valaki annac felõtte illetendi az mezõn fegyueruel meg õlettettet, auagy meg hóltat, auagy embernec tetemét, auagy koporsót, tiztátalan lészen hét napon.

17 Es vegyenec à tiztátalanért az bûnért meg égetet tehennec porából és tõlczenec arra élõ vizet edénybe.

18 Végye ismét az Isopot és mártsa az vízbe azt à tizta férfiu, és hincze meg az sátort, és minden edényeket, és minden embereket az kic ott leiendenec, és aztis az ki azt az tetemet, auagy à meg õlettet, auagy az meg hóltat, auagy az koporsót illeti.

19 Hincze meg mondoc az tizta az tiztátalant harmad és heted napon, és tiztîtsa meg õtet heted napon: Annac vtánna mossa meg az õ ruháiát: Mosßa meg magátis vízzel és tizta lészen estue.

20 Az férfiu pedig az ki tiztátalan leend és nem tiztîtandgya meg magát, ki vágatasséc az õ lelke az gyûlekõzet kõzzõl, mert az WRnac sanctuariomat meg férteztette, az el válaztásnac vize nem hinttetetet õ reáia, tiztátalan.

21 Ez légyen õ náloc õrõc rendelés: Es az ki hintendi az el válaztásnac vizét, mossa meg az õ ruháiát: Es az ki illetendi az el válaztásnac vizét, tiztátalan lészen estueîg.

22 Es valamit illetend az tiztátalant, tiztátalan lészen: Es az az lélec az melly illeti azt, tiztátalan lészen estueîg.

XX. Rész. ( Minec vtánna az Izrael nepe soc eztendõ múluán Paranból az Sin puztáiába iõt vólna viszsza, zúgolódnac az vizért Mosesre, ád az Isten vizet nékiec az kõsziklából, holot Moses nagy bûnbe esic az Aaronnal egyetembe, mellyért az igirét fõldébõl ki rékeztetnec. Az Edom nem boczáttya által az népet az õ országán. Meg hal az Aaron, és Eleazárt szenteli fel Moses az fõ papságra. ) 1 EL iutánac az Izrael fiai, az egész gyûlekezet az Sin puztáiába elsõ hólnapban, és meg marada az nép Cadesben: Holott meg hala az Maria és el temettettéc ott. ( Maria az Aaron és Moses nénnye meg hal. )

2 Es mikoron nem vólna vize az gyûlekõzetnec, õszue gyûlénec Moses és aaron ellen. ( Az nep zugolodic vizért mint szinte annac elõtte. Exod: 15 és 17. )

3 Es feddõzéc az nép Mosesßel, és mondánac illyen módon: Vay ha hóltunc vólna meg, mikor meg hóltac az mi attyánkfiai az WR elõtt.

4 Es miért hoztad az WRnac gyûlekõzetét ez puztába, hogy meg hállyunc itt mi és az mi barminc.

5 Es miért hoztál fel bennûnket az AEgyptusból hogy hoznátoc bennûnket ez gonosz helyére, figéknec helyére és szõlõknec és poma gránátoknac helyére, mellyen semmi víz ninczen italra való.

6 El ménénec azért Moses és az Aaron az gyûlekõzetnec szine elõl, az gyûlekezet sátoránac aytáia eleibe és artzual le burúlánac, és meg ielenéc nékiec az WRnac diczõsége. ( Az Ieronymus Bibliaiában tõb vagyon ez versben, hogy nen z Sido betûben, mert azt mondgya hóg igy kõnõrgõttec Moses és Aaron wram Isten halgasd meg ez népnec kijaltasát, és nisd meg nékic az te tárházadat, az élõ viznec kút feiét, hogy meg elegeduén ne zugolódgyanac. )

7 Es szolla az WR Mosesnec monduán.

8 Vegyed ez veszszõt, és gyûycz õszue az gyûlekõzetet te és az Aaron à te attyádfia, és szóllyatoc az kõsziklánac az õ szemec elõtt hogy adgyon vizet, és vizet hozuán nékiec az kõsziklából adgy innia az gyûlekõzetnec és az õ barmoknac.

9 Véué annac okaért Moses az veszszõt az WRnac szine elõl, az miképpen paranczolta vala nékie.

10 Es õszue gyûytéc Moses és Aaron à gyûlekõzetet az kõszikla elõtt, és monda nékiec: Halgassátoc mostan ellenem tusakodóc, ( Mosesnec nagy eséte miuel hogy nem hiszi hogy Isten az sokaságnac vizet adhat az kõsziklaból. ) Auagy az kõsziklából hozunké tinéktec vizet?

Es fel emelé Moses az õ kezet, és ûté az kõsziklát két ízben, ( Ketszer adot Isten vizet az Izraelitáknac az kõsziklából. Elõszõr Raphidimban. Exod:17. Az vtán Cadesben. Num:20. ) ackoron ki iõuénec soc vizec és iuéc à gyûlekezet és az õ barmoc.

Es monda az WR Mosesnec és Aaronnac: ( Meg fenegeti Isten Mosest es Aaront az õ hitetlenségekért, hóg nem mennec bé, az igiretnec fõldébe. ) Miuel hogy nem hittetec éñekem hogy meg szentelnétec engemet az Izrael fiainac szemec elõtt, azért nem viszitec bé à gyûlekezetet az fõldre mellyet adtam õ nékiec.

13 Ezec az versengésnec vizei àkikért feddõztenec az Izrael fiai az Wrral, és meg szentelte magát azokban. ( Az az, meg ielentette az õ diczõségét és hatalmasságát, meg gyõzuen az Izraelitáknac hitetlensegeket. )

14 Es kûlde Moses kõueteket Cadesbõl az Edom királyához. Ezt mondgya à te attyádfia az Izrael: Te tudod minden nyomoruságinkat mellyec mi raytunc estec.

15 Mert à mi attyainc alá mentenec AEgyptusba és soc napîg laktunc AEgyptusban, meg nyomoritánac pedig minket az AEgyptusbéliec és à mi attyainkat.

16 Es kiáltottunc az WRhoz à ki meg halgatta az mi szónkat, és elboczátuán Angyalát ki hozott minket AEgyptusból: Es imé immár vagyunc Cadesben az te határodnac városában.

17 ( Az Izrael kéri az Edõnac kiralyát hogy által boczasßa õket az õ orzagán, De semmi képpen nem engedi az Edom, azért el kerûlic azokat. ) Kérlec (engedd meg) hadd mennyûnc által az te fõldeden, nem mégyûnc által sem mezõkõn sem szõlõken, és senki kúttyánac vizét nem iszszuc: Az ország útán megyûnc és nem terûlûnc sem iob kézre sem balra, mîg által mégyûnc az te határodon.

18 Kinec felele az Edom: Semmi képpen ne menny által az én fõldemen, hogy fegyueruel ne támadgyac ellened.

19 Es mondánac õ néki az Izrael fiai: Az úton megyûnc fel: Hogy ha az te vizedet iszszuc én és az én barmaim, meg adom arát azoknac: Semmit nem kérûnc egyebet hanem czac hogy gyalog mennyûuc [!] által.

20 Monda pedig , nem mégy által. Es ki méne õ eleiben az Edom soc népuel és nagy erõuel.

21 Nem akará azért az Edom engedni az Izraelnec hogy által menne az õ határán: Annac okaért el terûle az Izrael õ tõle.

22 Es el ménuén Cadesbõl iutánac az Izrael fiai, mind az egész gyûlekezet az Hor hegyére.

[p 0139] 23 Es monda az WR Mosesnec és Aaronnac, az Hor hegyén az Edomnac határiban, ezt monduán.

24 Az Aaron az õ népeihõz ( Az az, meg hal. ) takartatic: Mert nem mégyen bé az fõldre mellyet adtam az Izrael fiainac, annac okaért hogy az én számnac engedetlenec vóltatoc az versengésnec vizénél.

25 Vegyed az Aaront és az Eleázárt az õ fiát és paranczold meg hogy mennyenec fel az Hor hegyére.

26 Es az Aaront vetkeztessed le az õ ruháiából, és õltõztesd fel azokba az Eleázárt az õ fiát: Mert az Aaron takartatic az õ népéhõz és meg hal.

27 Es vgy czelekedéc Moses à miképpen paranczolta vala az WR, és fel menénec az Hor hegyére az egész gyûlekezetnec szeme láttára.

28 ( AARON Pap halala. ELEAZAR az fõ papságra valaztatic. ) Es Moses le vetkezteté az Aaront az õ ruháiából és fel õltõzteté azokba Eleázárt az õ fiát: Es meg hala az Aaron à hegynec teteién: Ackor le szálla Moses és Eleázár az hegyrõl.

29 Látuán pedig az egész gyûlekezet hogy meg hólt vólna az Aaron, siratá õtet harmintz napîg az Izraelnec egész háza.

XXI. Rész. ( Az Izraelitác meg veric és el tõrlic az Chananéusokat noha azoc miatt elõszõr kárt vallottac vala. Zugolódic az nep és meg verettetic Istentõl tûzes kigyockal, mellyektûl meg szabadúlnac Moses kõnyõrgése által. Az vtán hálákat adnac Istennec hogy az kõsziklából származot viz vtánnoc menne. Meg veric és minden népéuel el tõrlic az Emorréusoknac két királyokat, birodalmokat el foglallyc. [!] ) 1 MIkoron hallotta vólna à Chananéus királlya az Arad az ki lakozic vala dél felõl, hogy iõne az Izrael az kémeknec útán, meg viua az Izraelual és egy nehányat fogua el vûn bennec.

2 Fogadást tõn azért az Izrael az WRnac, és monda: Ha valóban kezemben adod ez népet, el tõrlõm az õ városit.

3 Es meg halgatá az WR Izraelnec szauát, és kézben adá az Chananéust, ( Az Chananéust Isten az Izraelitac kezébe adgya. ) és el vezté õket és az õ városit: Es neuezé azt az helyet HOrmanac. ( Horma az az, átoc. )

4 Es el indulánac à Hor hegyérõl az veres tengernec útán hogy el kerûlnéc az Edom fõldét, és az népnec lelke meg keseredéc az út miatt.

5 Es szólla az nép Isten ellen és Moses ellen: ( Zugolodic és haragzic ismét az Izrael népe az Mosesre à soc kerengésért faradßágért és az Mannaért mellyet alaualó kenyérnec mondánac. ) Miért hoztál fel bennûnket az AEgyptusból hogy meg halnánc az puztában? Mert nintsen kenyér, vizis nintsen, és az mi lelkûnc meg vtálta az alávaló kenyeret.

6 ( Az zugolodásnac bûntetesse. 1. Cor:10. ) Boczátá azért az WR az népre tûzes kigyókat kic meg mardosác az népet, annîra hogy soc nép halna meg az Izraelbõl.

7 Ackoron méne az nép Moseshõz, és mondánac: Vétkeztûnc: ( Poenitentiánac peldáia. ) Mert szóllottunc az WR ellen és te ellened: Imádgyad az WRat hogy vigye el mirólunc à kigyókat. Es imádkozéc Moses az népért.

8 Es monda az WR Mosesnec: Czinály magadnac tûzes kigyót, és emeld fel azt iegyûl, és valaki meg marattatic, ha tekénted arra, tehát meg gyogyúl.

9 ( Ez ertz kigyo példazta az Iesus Christust az õ fel magaztalasat à kereztfara: Vagy az Euangelium által való fel magaztaltatasat hogy az ki hittel rea nézne el ne veszne hanem iduõzûlne. ) Czinálá azért Moses értzbõl õntõtt kigyót, mellyet emele iegyûl. es valamikoron az kigyo meg marand vala valakit, teként vala az értzbõl õntõtt kigyóra, és meg gyogyúl vala.

10 Es el ménénec az Izrael fiai és tábort iáránac Obothban.

11 El ménuén pedig az Obothból, tábort iáránac Iie Abarimban az puztában, melly vala az Moáb tartományánac ellenében nap kelet felõl.

12 Onnét el induluán tábort iáránac az Zared võlgyében.

13 Esmét onnét el induluán tábort iáránac az Arnon vize mellet, melly vala az puztában, és ki iõ vala Emorréusoknac határából: Mert az Arnon Moabnac határa az Moab kõzõtt és Emorréus kõzõtt.

14 Azért szoktác mondani az WR hadainac kõnyuében: Az mit (vgy mond) czelekedett (az Isten) az veres tengerben és az Arnon patakiban.

15 Es az vizeknec folyása, melly az AR neuõ város felé haiól, az Moab határáîg mégyen.

16 Es onnét ménénec Beer neuõ helybe, Ez az kút mellyrõl mondotta vala az WR Mosesnec, gyûycz õszue az népet és adoc ö nékiec vizet.

17 ( Ezt ackor enekléc az Izrael fiai mikor latnác hogy az termeszetnec folyasa ellen az viz õket mind hegyen võlgyõn kõuetné. Mint az szent Palis ezt bizonittya, 1. cor:10. Mondgyac pedig hogy paltzaual astác azt: Mert Moses az veszszõuel suytotta vala meg az kõsziklat és vgy iõt vala ki abbol az viz. ) Ackor eneklé az Izrael ez éneket, iõy fel iõy fel Beer, enekellyetec õ néki.

18 Melly kútat ástac az feiedelmec, az népnec feiedelmi az tõruény ki adóual egybe az õ páltzáiockal. Es az puztából, Mathanaba (ménénec.)

19 Es Mathanából Nahanielbe, és az Nahanielbõl Bamothba.

20 Es à Bamothbol Hagaieba, melly az Moáb tartományában vagyon egy halomnac teteién, és vagyon az Iesimon puztáia ellenébe. ( Az tizenhatodic verstõl fogua az huszon edgyedic versig felõtte nagy homályossag vagyon az betõben mellyen sem az Sido magyarázóc sem az mostani bõlcz magyarázó Doctoroc nem álkhatnac: Te igy vegyed észedben: Az Izraelitac minec vtánna el mennec az Arnon pataka mellõl, Ber neuõ helyre iutnac. Az Beer annit teszen mint kút auagy forrás: Annac pedig az helynec õ magoc adtác az neuét, az Istennec kegyelmességénec és hatalmassagánac õrõc emlekezetire, mellyet meg mutatot vala õ hozzáioc hogy az kõsziklából vizet adot vala nékiec, mint az Moses az félsõ Caputban beszéllé. Melly vizzel nem czac ott elegettettec meg mind õ mágoc s-mind barmoc, hanem azon viz vtánnoc ment nagy soc ßzallasokig, mint az Moab mezeieig, melly vtólso szállasoc vólt, holott el hatta õket az viz: Miuel hogy az vtán vizes fõldet értec. Az szent Pal bizonittya ezt. I. Cor:10. Mikor ez Caputból igy szól: Isznac vala az kõsziklából melly õket kõueti vala: Nem hogy az kõsziklá õket kõuette vólna, hanem az kõsziklából származot viz. Más az hogy õ magoz az Sidoc mikor látnác hogy az természetnec folyása ellen az viz hegyen võlgyen kõuetné õket, azt mondgyác: Iõy fel, iõy fel kút, mellyet ástac az feiedelmec az õ páltzáiokual, az az, mellyet veszszõnec suytásáual nyertec az kõsziklából. Errõl szól Moses az 16. 17. 18. versekben. Annac fõlõtte az holott mi igy fordîtottuc az betõt: Az puztából Mathanaba, Mathanaból Nahanielbe, [!] &c. Nemellyec azt igy fordittyác: az puztából adatot nékiec (az viz,) és mi ólta adattatot nékiec, vélec egyetembe az võlgyekbe le ment, és az võlgyekbõl õ vélec fel ment az halmokra, az halmokról pedig az Moab mezeiére. Ióllehet vadnac az bõlcz emberec kõzzûl nemellyec illyen értelemben, hogy az viz az Izraelitac vtán ment az fõld álatt való erekben, honnét nagy kõnnyen fel forrot, az holott az nep meg állot, vagy az holott szûkseg vólt. )

21 ( Kõueteket kûld az Izrael az Emorraeusoc királlyihoz Sihonhoz. ) Es kûldé az Izrael kõueteket az Sihonhoz az Emorréusoc királlyához, ezt monduán.

22 Engedd meg hogy meñyec által à te fõldeden, nem haylunc [p 0140] az mezõkre, sem az szõlõkre, nem iszszunc az te kútaidnac vizeit, az ország útán mégyûnc mîg által mégyûnc az te határodon.

23 Nem engedé Sihon az Izraelnec hogy által menne az õ határán, sõt egybe gyûyté minden népét, és ki méne eleibe Izraelnec az puztába, és iõue Iahasba és meg viua az Izraeluel.

24 ( Az pogan Emorraeusokat az Isten az õ regi fogadasa szerint az Izraelitac kezébe adgya, kic azokat le vágiác és országokat el foglallyác. ) Es meg veré õtet az Izrael fegyuerénec éliuel, és õrõkségûl véué az fõldet, Arnontúl fogua mind Iabbokîg, mind az Ammonitakîg: Mert erõs vala az Ammon fiainac határoc.

25 Es el foglalá az Izrael mind az városokat, és lakéc az Izrael az Emorréusoknac minden városiban, Hesbonban és minden városiban.

26 Mert az Hesbon à Sihoné Emorréusoc királlyaé vala, ki annac elõtte hadakozot vala à Moáb királlya ellen, és el võtte vala attól minden fõldét Arnonîg.

27 Añac okaért mondgyác példa beszédben: Mennyetec Hesbonba, eppitesséc és erõssitesséc meg az Sihon király városa.

28 Mert tûz iõt ki Hesbonból és láng à Sihon városából, melly meg eméztette Moábnac AR városát, és az ARnon magas városinac lakosit.

29 Iay tenéked Moab, el veztél Chamosnac népe, ( Az Chamos, Moabitac báluáñya vólt, arról mondgyác azért hogy az õ fiait el hadta futni, meg nem otalmazhatta. ) el hadta futni az õ fiait és az õ leánit, à Sihonnac Emorréus királynac fogságában adta.

30 Es az õ szõuédnekec el veszett Hesbontúl fogua Dibonîg, és el tõrlõttûc Nophaîg melly ér mind Medebaîg.

31 Lakéc azért az Izrael az Emorréusoknac fõldén.

32 Es el kûldé Moses hogy meg kémlenéc Iaazert, és meg véuéc azt és az õ faluit, és illyen módon ki ûzé Emorréust az ki ott lakic vala.

33 Meg fordúluán pedig fel ménénec az Basan útán. es ki iõue az Og Basan királlya õ eleikben, õ és minden õ népe hartzra, Hedreiben.

34 ( Az Basannac királlyatis az Isten kezekben adgya az Izraelitaknac, kit le vagnac és el tõrõlnec minden népéuel egybe, és birodalmokat el foglallyác. ) Ackoron monda az WR Mosesnec: Ne félly tûle, mert az te kezedben adtam õtet, és minden õ népét és az õ fõldét: Es úgy czelekedgyél véle az miképpen czelekõdtél Sihonual az Emorréus királlyáual, az ki lakic vala Hesbonban.

35 Meg veréc azért azt és az õ fiait és minden õ népeit, annîra hogy egy sem marada bennec, és õrõkségûl birác az õ fõldét.

XXII. Rész. ( Az Moabitaknac királlya meg rõtten az Izrael népétûl: El kûld azért az Balaamért hogy meg átkoztassa az népet. Ióllehet pedig elõszer nem mégyen el, mind az által másodic hiuatalara az királynac el mégyen. Az vton az Istennec Angyala meg dorgállya õtet és meg tanittya mit czelekedgyéc. ) 1 ES el ménénec az Izrael fiai és tábort iáránac à Moab mezõsegin Iordan vizén innét, Iricho ellenébe.

2 Es mikorn látta vólna Balac az Sippor fia azokat az mellyeket czelekedett vala Izrael az Emorréussal.

3 Igen meg remûlé az Moab az néptûl, miuel hogy soc vólna, és meg búsúla az Moab az Izrael fiai miatt.

4 Monda annac okaért Moab az Midian véneinec: Most el nyallya ez sokaság minden mi kõrnyekûnket, az miképpen el nyallya az õkõr az mezõnec pásittyát. Touábba az Balac Sippornac fia vala az Moabnac királlya abban az idõben.

5 Kûldé azért kõueteket à Balaamhoz az Beor fiához Pethorba, ( Pethor Mesopotamiaban vólt, az Euphrates mellet, az holott lakott Balam, oda kûld érõtte Balac à mint nemellyec mondgyác. Ióllehet, Num:31. azt mondgya Moses hogy Madiannac tartomañyában õltéc meg az Izraelitac Balaamot. ) melly vala az folyó víz mellet az Balam nemzetségénec fiainac fõldében, hogy hijnáia õtet, monduán: Imé nép iõt ki AEgyptusból és imé el lépte az fõldnec szinét, és lakic én ellenembe.

6 ( Mindenkor vóltac oly emberec kic pénzért mõdottac iõuendõt, és azzal kereskedtec mint az Saul kiralis gondollya az Samuel felõl. I. Sam:9. ) Mostan azért kérlec iõy el és átkozd meg én érõttem ez népet, mert erõsseb nálamnál, talám erõt vehetec rayta, meg verhetem és ki ûzhetem õtet ez fõldbõl: Mert iól tudom hogy az kit meg áldasz, meg lészen álduán, és az kit meg átkozsz, átkozot lészen.

7 Annac okaért el ménénec az Moabnac és à Midiannac vénei, és az iõuendõ mondásnac iutalma az õ kezekben vala, és iutánac à Balamhoz, és meg mondác néki az Balac izenetét.

8 Õ pedig monda nékiec, hállyatoc itt ez éijel és feleletet adoc ti néktec az miképpen szólland énnékem az WR: ( Noha czac az Izrael nenzetsége kõzõtt voltanac az igaz Prophetác, kiknec szaiokat és nyelueket az Istennec lelke vgy vezérlette hogy soha heiába való és haszontalan dolgot vagy hazugságot vag ketséges dolgot ne mondanánac: Mind az által akarta az Isten hogy az poganyoc kõzõttis legyenec kic neha iõuendõt mongyanac hogy annál inkáb magoc menthetetetlénec légyenec. ) Es az Moabnac feiedelmi maradánac az Balamnál.

9 Es el iõue az Isten Balamhoz és monda : Kiczodác ezec ez férfiac az kic vadnac te nálad.

10 Felele az Balam Istennec: Az Balac Sippor fia az Moab királlya kûldett én hozzám, ezt monduán.

11 Imé ez nép az melly ki iõtt AEgyptusból el lépte az fõldnec szinét: Most azért iõy el átkozd meg én erõttem azt, talám erõt vehetec rayta és ki ûzhetem õtet.

12 Es monda az Isten Balamnac: Ne menny el õ vélec és meg se átkozzad az népet, mert meg áldatot.

13 Fel kele azért az Balam reggel és monda az Balac feiedelminec: Térietec meg az ti fõldetekre: Mert nem akaria az WR endegni [!] énnékem hogy veletec el mennyec.

14 Es fel kelénec az Moab feiedelmi és iutánac az Balachoz, és mondánac: Nem akar az Balam el iõni mi velûnc.

15 Esmét el kûldé azért à Balac tõb feiedelmeket és azoknál nemessebbeket.

16 Az kic el iutuán az Balamhoz, mondánac néki: Ezt mondgya az Balac Sippornac fia, kérlec ne vond meg magadat hogy én hozzám ne iõnél.

17 Mert meg tizteluén meg tiztellec téged igen, és valamit mondasz éñékem meg miuelem: Iõy el azért kérlec és átkozzad meg én erõttem ez népet.

18 Feleluén pedig az Balam, monda à Balac szólgainac: Ha az [p 0141] Balac énnékem az õ házát meg tõltenéis aranyual es ezûstuel, nem hághatom által az én WRamnac Istenemnec szauát, hogy valamit miuellyec vagy kiczinyt vagy nagyot.

19 Mostan azért maradgyatoc meg tijs ez éijel, hogy tudgyam mit fog szóllani az WR éñékem.

20 Ackoron el iõue Ißten az Balamhoz éijel, és monda õ néki: Ha azért iõttec ez férfiac hogy tégedet el hijánac: kely fel, meñy el õ vélec: De mind az által azt miuellyed az mit mondandoc te néked.

21 Fel kele azért à Balam reggel és meg nyergelé az õ szamárát, és el méne az Moab feiedelmiuel.

22 Meg haraguéc azért az Isten hogy õ meñe vélec. ( Hogy menne velec, tudni illic hogy à Balac akarattya szerint czelekednéc. ) Es meg álla az WRnac Angyala azon útban, hogy õ néki ellensége lenne: Õ pedig iget vala az õ szamárán, és két szólgáia vala véle.

23 De látuán az szamár hogy az WRnac Angyala állana az útban, és mezîtelen fegyuer vólna kezében, ki tére az útból, és méne az mezõre, azért meg veré az Balam az õ szamárát, hogy meg téritené az útra.

24 Es meg álla annac vtánna az WRnac Angyala az szõlõknec szoros útán, holott mind egy felõl mind mas felõl fal vala.

25 Látuán pedig másodszor az szamár az WRnac Angyalát, szorúla az falhoz: Annac okaért esmét kezdé verni.

26 Annac vtánna az WRnac Angyala esmét touáb méne és meg alla szoros helyen, holott ki nem térhetnéc vala sem iobra sem balra.

27 Mikoron pedig látta vólna az szamár az WRnac Angyalát, le eséc à Balam alatt: azért meg haraguéc az Balam és meg veré páltzáual az szamárt.

28 ( Az Isten hatalmasságánac példáia, ki meg nittya az oktalan szamárnac száiat. ) Es meg nîtá az WR az szamárnac száiát, és monda az szamár az Balamnac: Mit vétettem te néked hogy immár engemet háromszor vertél meg.

29 Ackor monda Balam az s4zamárnac: mert meg czufoltál engemet. Vayha vólna fegyuer kezemben, nîluán meg õlnélec mostan téged.

30 Monda pedig à szamár à Balamnac: Auagy nem te szamárod vagyoké mellyen szoktál iárni miúlta tijeddé lettem, mind ez napîglan: Auagy szoktam volté valaha écképpen czelekedni te veled? Ki felele, soha nem.

31 ( Minec vtánna tanitotta vólna Isten az Balamot à szamár altal, az vtán tanittya és dorgallya angyala által. ) Es meg nîtá az WR az Balam szemét, es látá az WR Angyalát állani az útban, és az mezîtelen fegyuert az õ kezében: Ackoron le haytuán feiét, artzal le búrúla.

32 Es meg szólîtá õtet az WRnac Angyala: Miért verted az te szamárodat immár három ízben? Imé én ki iõttem te néked ellenségûl: Mert az te útad teuelgõ énelõttem. ( Az az, niluán vagyon én elõttem hogy ellenem való vton akarsz iarni, és az Izrael nepét meg akarod atkozni. )

33 Es látot engemet az szamár és kitért én elõttem immár három ízben: Hogy ha ki nem tért vólna az én ortzám elõtt, tudgyad hogy meg õltelec vólna tégedet, és õtet eleuenen meg tartottam vólna.

34 Monda azért Balam az WR Angyalánac: Vétkeztem, Mert nem tudtam hogy te állanál elõttem az útban: Most azért ha az en útam nem tettzic te néked, meg térec helyemre.

35 Az WRnac Angyala pedig monda az Balamnac: Meñyel ez férfiackal: Mind az által az mit mondandoc te néked azt mondgyad, el méne azért Balam az Balac feiedelmiuel.

36 Haluán pedig az Balac hogy iõne az Balam, ki méne eleibe az MOabnac egy városába, melly vala az Arnon határa mellett, melly vagyon az leg végsõ határokban.

37 Es monda Balac az Balamnac: Auagy nem kûldõttem vólté te hozzád, hogy hiuatnálac tégedet? Miért nem iõysz vala én hozzám? Auagy azérté hogy nem tiztelhetnélec meg tégedet?

38 Felele pedig az Balam az Balacnac: Imé el iõttem te hozzád: Mostan pedig nem de szólhatoké valamit? Az mit adand az WR az én számba azt mondom.

39 Es el méne az Balam az Balacual, és iutánac Husot városba.

40 Es az Balac õkrõket és iuhokat vágatá és kûldé az Balamnac és az feiedelmeknec az kic véle valánac.

41 Másod napon pedig melléie võué Balac az Balamot, és fel viué õtet az Baal (Templománac) magas hegyére, honnét meg láthatná az népnec valami részét.

XXIII. Rész. ( Az Balam akaria kétszer meg átkozni az Balac kéuánsága szerint az Izraelitákat: De Isten az õ elméiét és nyeluét vgy igazgattya hogy meg áldaná õket, és az Istennec õ hozzáioc való ió akarattyát hirdetné. ) 1 ES monda az Balam az Balacnac: Epîcz itt énnékem hét óltárt, és készîts ide hét õkõr tinót és hét kost.

2 Es úgy czelekedéc az Balac az miképpen meg mondotta vala az Balam: Es áldozéc az Balac és az Balam mindenic óltáron egy egy tinót és egy egy kost.

3 Es monda az Balam az Balacnac: Ally meg az te tûzes áldozatod mellet, és el mégyec, tálam elõmbe iõ az WR énnékem, meg ielentem te néked, el méne azért az hegynec teteiére.

4 Es eleibe méne Isten az Balamnac, s-monda néki: Hét óltárt rendeltem és áldoztam mindenic óltáron egy egy tinót és egy egy kost.

5 Az WR pedig ada igét az Balamnac az õ száiába, és monda õ néki: Téry meg az Baladhoz, és így szólly.

6 Es meg tére õ hozzáia, és imé áll vala az õ áldozattya mellet, õnnõn maga és à Moabnac minden feiedelmi.

7 Es el kezdé beszédét és monda: [p 0142] Az Syriaból hozatot ki engemet az Balac Moabnac királlya az Nap keletnec helyeirõl, monduán: Iõy el átkozd meg én érõttem Iácobot, és iõy el átkozd meg az Izraelt.

8 Miért mondgyac gonoszt annac à kinec nem mondot gonoßzt az WR, és miért átkoznám azt azkit az WR nem átkozott?

9 Mikor az kõsziklánac teteiérõl nézem õtet és az halmokról reáioc nézec, imé olly nép az melly õ maga fog lakni és az pogányoc kõzzé nem számláltatic. 3
10 Ki számlálhattya meg az Iácob porát, és ki számlállya meg az Izraelnec negyedic részét: Hallyon meg az én lelkem az igazaknac haláláual ( Az Balam bizonságot tészen az hiueknec halhatatlanságokról, és hogy Isten az halálban nem hadgya el az õueit. ) és légyen az vtólso napom mint azé. ( Tudni illic az Izraele. )

11 Es monda az BAlac à Balamnac: Mit czelekeszel én velem? Hogy meg átkoznád az én ellenségimet azért hoztalac tégedet, és imé igen meg áldáld [!] õket.

12 Feleluén BAlam, monda: Nem de azt igyekezemé mondani az mit az WR adand az én számba?

13 Monda annac felõtte õ néki Balac: Kérlec iere velem más helyre, honnét lássad õtet. (Mert czac az végsõ részét láttad añac, és õtet mindenestõl nem láttad,) és átkozzad meg õtet én érõttem.

14 Es viué õtet az õr állóc helyére egy hegynec teteiére, és epîtehet oltárt, és áldozéc egy egy õkõr tinót és egyegy kost mindenic óltáron.

15 Es monda az Balacnac: Ally itt az te tûzes áldozatod mellet, és én el mégyec amoda.

16 Eleibe méne azért az WR à Balamnac, és ada igét az õ száiába, és monda: Téry meg az Balachoz és ecképpen szólly.

17 Méne annac okaért õ hozzáia, és imé õ áll vala az õ tûzes áldozati mellet, és az Moab feiedelmi véle, kinec monda az Balac: Mit szólla az WR.

18 Ackor meg mondá az õ értelmét, és monda: Kely fel Balac és hallyad, halgasd meg az én beszédemet Sippornac fia.

19 ( Az Isten az õ igiretiben, végezésében, tanáczában, erõs és álhatatos, változhatatlan. ) Nem ollyan az Isten mint az ember hogy hazudgyon, és nem embernec fia, hogy el változtassa igéretit, õ mondotta s-hát nem miuelneié meg? Szólot és nem tellyesitié meg azt?

20 Imé paranczolatot võttem hogy meg áldanám, és igen meg áldotta (az Isten,) és én nem változtathatom azt el.

21 Nem tekéntette az Iácobnac hamisságát, és nem nézte az gonosságot az Izraelben. Az õ WRa Istene vagyon õ véle, és az királnac trombita szaua ( Az királnac trombitáiánac szauán érti az Balam az Istennec szent igeiét, melly az Izrael nemzetségé kõze vala. ) vagyon õ véle.

22 Az Isten hozta ki õket AEgyptusból, mint az Vnicornisnac ollyan ereie vagyon néki.

23 ( Nem fog az varaslas és átoc azon az kit Isten erõsse tõtt és az kiuel Isten vagyon. ) Mert nem fog semmit az Iácob nemzetségén à varaslás, sem az iõuendõ mondás az Izrael ellen. Mostan azt kel meg mondanom az Iácob és Izrael felõl, mit czelekedi az Isten (õ vélec.)

24 Imé ez nemzetség mint az nagy oroszlany fel támad, és mint az oroszlány kõlke fel emeltetic, nem nyugszic mîg meg nem észi az prédát, és az meg õlettetteknec véreket meg iszsza.

25 Monda pedig az Balac az Balamnac: Ne átkozzad s-ne álgyad õtet.

26 Kinec felele à Balam, monduán: Auagy nem mondottamé meg hogy valamit mondand énnékem az WR, azt miuelem?

27 Es monda Balac az Balamnac: Iere kérlec, el viszlec tégedet más helyre, honnét talám tetzeni fog az Istennec hogy meg átkozzad ez népet én érõttem.

28 El viué azért Balac az Balamot az Peor hegynec teteiére, melly néz az puzta felé.

29Ackoron monda az Balam à Balaknac: Epîtess it éñékem hét óltárokat, és készîts it énnékem hét õkõr tinókat és hét kosokat.

30 Vgy czelekedéc azért az Balac az miképpen meg mondotta vólt Balam, es áldozéc minden óltáron egy egy õkõr tinót, és egy egy kost.

XXIIII. Rész. ( Az Balam Isten lelke által indítatuán, az Izrarlitákat [!] meg áldgya és õ nékiec ió szerentséiekrõl, az õ ellenségeknec romlásáról iõuendõt mond. Es végezetre meg mondgya aztis mit fog czelekedni az Izrael az Moab nemzetségéuel. ) 1 MIkoron pedig látta vólna à Balam hogy tettzenéc az WRnac, hogy meg áldaná az Izraelt, nem méne el mint az elõtt iõuendõ mondásnac tudakozasáiért, hanem fordîtá az õ ortzáiát az puzta felé.

2 Ki mikoron fel emelte vólna az õ szemeit, látá az Izraelt hogy le telepedet az õ nemzetségi szerint, és az Istennec lelke fel indîtá.

3 Ackor el kezdé az õ beszédét, és monda: Az Balamnac Beor fiánac mondása, az meg világosittatot szemû ember szaua. ( Mind ezeket azért mongya Balam hogy meg ielencze magát Isten Prophetaiánac lenni ióllehet pedig az ielen való dolgokban Isten Prophetaia: De az titulusoc az mellyeket it magadnac tulaydonit, czac az igaz Prophetakra illenec. )

4 Annac mondása az ki hallya az Istennec mondásit, az ki látta az Mindenhatónac látását, az ki ióllehet szunnyad, de elmeiénec szeme világos.

5 MELLY IGEN szépec az te sátorid Iácob, és az te haylokid Izrael.

6 Mint az ki terieztetett võlgyec, mint az kertec az folyó víz mellet: Mint az Aloes fái az kiket plántalt az WR, mint az Cedrus fác az vizec mellet.

7 Alá fog folni az víz az õ võdrébõl, és az õ magua ollyan lészen mint az soc vizec, és az õ királlya nagyob lészen az Agag királnál, és fel magaztaltatic az õ országa.

8 Az Isten ki hozta õtet AEgyptusból, ollyan ereie vagyon õ néki mint az Vnicornisnac, meg emézti az pogányokat az õ ellenségeit, és azoknac õ tetemeket meg rontya, és az õ nîlaiual által veri.

9 Hogy ha le haytya magát hóg fekûdgyéc mint az oroszlany, és à mint az õreg oroszlany, kiczoda serkenti fel õtet? Valaki áldand tégedet, áldot lészen, és valaki [p 0143] átkozand tégedet átkozot lészen.

10 Es fel geriede az Balacnac haragia az Balam ellen, és egybe ûté kezeit, és monda az Balamnac: Azért hittalac tégedet hogy az én ellenségimet meg átkoznád, és imé igen meg áldád immár három ízben.

11 Mostan azért szaládgy el à te helyedre: Mondottam vala hogy meg tizteluén meg tiztellec tégedet, de imé meg foztott tégedet az WR az tiztességtõl.

12 Kinec felele Balam: Nem de az te kõuetidnekis az kiket boczáttál vólt hozzám, így szóllottamé, monduán:

13 Ha az Balac énnékem az õ házat ezûstuel és arannyuál meg tõltenéis, az WRnac beszédét által nem hághatom, hogy czelekedgyem valamit akar iót akar gonozt az én sziuembõl: Az mit szólland az WR, azt szóllom.

14 Mind az által miuel hogy moßt az én népem kõzzé kel meg térnem, imé meg mondom ( Prophetal az Balam arról, mit fog végezetre czelekedni az Izrael népe az Moabitaknac. ) te néked, mit fog tselekedni ez nép az te népednec az vtólso napokban.

15 Ackoron véué az õ értelmét, monduán: Monda az Balam az Beor fia, monda az férfiu kinec szeme nîlatkoztatuán vagyon. ( Az igaz Prophetaknac titulusi mellyec Balamra illenec czac ez ielen való dologban. ) 16 Monda az ki halgattya az Istennec beszédit, és à ki tudgya az magasságbélinec értelmét, és az ki az Mindenhatónac látását láttya: Az ki noha szuñyad, mind az által meg nîlatkotatott à szeme.

17 Látom azt ( AZT, Tudni illic, az mit mondando vagyoc. ) de nem most, nézem azt, de nem úgy mint kõzel valót: ( Az Messiasról való szép Prophetia, mellyben meg mõdgya az Balam az Christusnac embersége szerint való nemzetségét és meg mondgya királságatis. ) SZARMAZIG CZILLAG Iácobból, és támad királi páltza az Izraelbõl: Es által veri az Moabnac óldalait, és el rontya az Sethnec ( Az Seth fiain érti az emberi nemzetet, mert az Sethtõl származtac az emberec, melly Seth Adam fia vólt. ) minden fiait.

18 Es lészen az Edom más birtokában, az Seir lészen az õ ellenséginec birtokában, és az Izrael hatalmason czelekõszic.

19 Es wralkodic az Iacobból (származott,) és el vezti minden várasokból az meg maradott ellenségit.

20 es mikoron tekintet vólna az Amalekre, az õ értelmét meg monduán, monda: Az Amalec elsõ ( Elsõknec mondgya az Amalechitakat. Mert azzal kerkettec hogy õk elõb valoc minden poganioknal. ) az pogányoc kõzõtt, annac okaért végezetre mindenestûl el vész.

21 Látuán annac felõtte az Cenéust, az õ értelmét monduán, monda: Erõs az te lako helyed, és epitetted az te feszkedet az kõsziklában. ( Az Madianitakrol szól a Balam, nem az Iethro nenzetségerõl, mint nemellyec mõgyac. )

22 Bizonyára ki ûzettetic az Cain ( Az az, Az Madianitac el vesznec, mig az Assur rabsagra viszi az Izraelitakat, mint ezt az historia meg bizonittya: Mert az Gedeõ mindenestûl el rontá az Madianitakat. ) mîg az Assur téged fogua viszen.

23 Végezetre mégis az õ értelmét monduán, monda: Oh ki fog élni mikor véghõz viszi ezt (az Isten.)

24 Es az Chittim partyáról az haióc el iûnec és meg rontyác az Assurt, meg rontyác Ebertis ( Az az, Az Gõrõgõc és à Romaiac meg rontyác az Assyriabelieket, à Sidokatis De az vtán azokis el vesznec. ) de azis az nép mindenestûl végre el vész.

25 Fel kele azért Balam és el méne hogy haza meñe az õ helyére: Es à Balakis el méne az õ útára.

XXV. Rész. ( Az Izraelitác az Balamnac álnoc tanacza által meg czalattatuan, baluány imadásba, paráznaságba esnec, és az kic azokban az bûnõkben féiedelmec vóltanac, azokat fel akaztattya Moses, az tõbbit le vágattya mind addig mig nem az Phinees az Isten haragiát meg torollya: Melly dologért õrõcké való papsagot igér õ néki és maradékánac, és meg paranczollya hogy az Madiánitakat el veszsséc. ) 1 MIkor pedig valameddîg lakott vólna az Izrael Sittimben, kezde az nép paráznalkodni ( Az paraznalkodason érti à báluány imádást, az vtán az kûlsõ paráznaságotis. ) az Moab leániual.

2 Es hiuác à népet az õ Isteneknec áldozatira, és euéc az nép és imádác az õ Ißteneket.

3 Es adá magát az Izrael Baal-Peorhoz, ( Az az, Az Peor hegyén való báluányhoz. ) és fel geriede az WR haragia az Izrael ellen.

4 Es monda az WR Mosesnec: Vedd fel az népnec minden véneit és akaztasd fel õket az WRnac az nap elõtt, és el fordúl az WR haragiánac fel geriedése az Izaeltõl. [!]

5 Monda azért Moses az Izrael biráinac: Kiki õllye meg az õ birtoka alatt való férfiakat az kic adtác magokat a Baal-Peorhoz.

6 Es imé egy neminémû az Izrael fiai kõzzõl, el iõue és hozá az õ attyafiainac egy Madianbéli aszszoni állatot az Moses szeme láttára, és az Izrael fiainac minden gyûlekezetinec szemei elõtt, õk pedig sirnac vala az gyûlekezet sátoránac aytaia elõtt.

7 Mellyet mikorn látott vólna Phinees az Eleázár fia, à melly Aaron papnac fia vala, fel kele az gyûlekezet kõzzûl, és véué dárdáiát kezébe.

8 ( Isten tiztessége mellet való búsúlásnac példáia. ) Es bé méne az Izrael férfia vtán à sátorba, és által veré mind kettõt, az Izraelbõl való férfiat és az aszszoni állatnac hasát, és meg szûnéc az czapás az Izrael fiai kõzõtt.

9 ( Az paraznaságnac bûntetésénec példáia. ) Es meg hóltanac vala az czapás miá huszon négy ezeren.

10 Ackoron szólla az WR Mosesnec, monduán.

11 Phinees az Eleázár fia az ki Aaron pap fia vólt, el fordîttotta az én haragomat az Izrael fiaitól, miuel hogy az én boszszúmat meg állotta õ kõzõttõc, és nem eméztem meg az Izraelt az én boszszúmban.

12 Annac okaért mond meg néki: Imé én adom az én szõuetségemet õ néki, tudni illic békeségnec (szõuetségét.)

13 ( Az bûnért való boszszu állásnac es Isten tiztessége mellet való fel állásnac iutalma vagyon. ) Es lészen õ nála és az õ maguanál õ vtánna az õrõcké való papságnac szõuetsége, annac okaért hogy az õ Isteneiért boszszút állot, és meg tiztîtotta az Izrael fiait.

14 Touábba az meg õletett Izrael férfiánac neue melly meg õlettetet az Madianbéli aszszoni állattal egygyût, vala Zimri, à Salu fia az Simeon nemzetsége háza népénec feiedelme. ( Egy embernec bûnénec szegyenét mind az egész nemzetség hordozza. ) 15 Az meg õletett Madian aszszonynac pedig neue Chozbi, à Sur leánya, ki az Madianitac kõzõtt az õ attya házánac nemzetségénec feiedelme vala.

16 Szólla pedig az WR Mosesnec. monduán.

17 ( Parantsollya Isten hóg boszszut állyanac à Madianitakon kic álnokságal az népet báluány imadásba keuertéc vala. ) Vgy czelekedgyél mint ellenséggel [p 0144] az Madianitackal, és verd meg õket.

18 Mert õk vgy czelekedtec ti ellenetec mint ellenségec álnokságokual, mellyekuel álnokúl czelekedtenec ti ellenetec à Peornac dolgában, és az õ húgoknac Chozbinac az Madian feiedelménec leányánac dolgában, melly meg õlettetet az Peorért való czapásnac napian.

XXVI. Rész. ( Paranczollya Isten Mosesnec és Eleázár papnac hogy meg számlállyác esmét az népet, mint annac elõtte meg számláltác vala. Es minec vtánna meg számláltác vólna, parantsollya Isten hogy az fõldet az mellybe bé mennec azoknac oszsza el. ) 1 ES Lõn az czapás vtán, monda az WR Mosesnec és Eleázárnac az Aaron pap fiánac, monduán.

2 vegyétec sommáiát az Izrael fiainac minden gyûlekezetinec, húsz eztendõstûl fogua és fellyeb, az õ attyoknac házoc népe szerint, mindeneknec valakic hartzra ki mehetõc az Izraelitac kõzõtt.

3 Annac okaért szólla Moses és Eleázár pap õ vélec à Moáb mezõségiben az Iordan mellet, Iericho ellenébe, monduán.

4 Számlállyátoc meg az Izrael fiainac minden gyûlekezetit, húsz eztendõstõl foguán és fellyeb, az miképpen paranczolta vala az WR Mosesnec és az Izrael fiainac, az kic ki iõttenec vólt AEgyptus fõldébõl.

5 Az Ruben elsõ szûlõtte vólt az Izraelnec, az Ruben fiai vóltanac ezec: Az Hanoktól vólt az Hanochitaknac házoc népe: Az Pallutól vólt az Palluitaknac házoc népe.

6 Az Hesrontól az Hesronitaknac házoc népe, az Charmitól, az Charmitaknac házoc népe.

7 Ezec az Rubenitaknac házoc népe, és lõn az õ számoc negyuen három ezer hét száz és harmintz.

8 Es az Pallu fiai kõzzõl Eliab.

9 Az Eliab fiai pedig: Nemuel és Dathan és Abiron à gyûlekezetnec feiedelmi az kic támadtac vala Moses és Aaron ellen, az Corah hasonlásában, mikoron támadánac õk az WR ellen.

10 Es meg nîtá az fõld az õ száiát és el nyelé õket és az Coraht, mikoron meg hala az sokaság, és mikoron meg emézte az tûz két száz és õtuen férfiakat, kic vóltanac példáiúl.

11 Az Corah fiai pedig nem halánac meg.

12 Az Simeon fiai az õ házoc népe szerint: Az Nemueltõl az Nemuelitaknac házoc népe: Az Iachintól az Iachinitaknac házoc népe.

13 Az Zerahtól az Zerahitaknac házoc népe: Az Saultól az Saulitaknac házoc népe.

14 Ezec az Simeonitaknac házoc népei: Huszon két ezer és két száz.

15 Az Gad fiai az õ házoc népe szerint, az Sephontól az Sephonitáknac házoc népe, az Haggitól, az Hagginitaknac népe: Az Sunitól az Sunitaknac házoc népe.

16 Az Oznitól az Oznitaknac házoc népe: Az Eritõl az Eritaknac házoc népe.

17 Az Arodtól az Aroditaknac házoc népe: Arelitõl az Arelitaknac házoc népe.

18 Ezec az Gad fiainac házoc népe, az õ számoc szerint, negyuen õt ezer és õt száz.

19 Az Iehudah fiai Er és Onan: és meg hala az Er és Onan à Chanaan fõldében.

20 Vóltanac, mondom, à Iehudah fiai az õ házoc népe szerint: Az Selahtól à Selahitaknac nemzetsége, az Perestõl, az Parsitaknac az õ nemzetségõc: Az Zerahtól az Zarhitaknac nemzetsége.

21 Vóltanac pedig az Peres fiai az Hesrontól, az Hesronitaknac házoc népe: Az Hamultól az Hamulitaknac háza népe.

22 Ezec az Iehudah nemzetséginec háza népei, az õ számoc szerint, hetuen hat ezer õt száz.

23 Az Issachar fiai az õ nemzetségec szerint az Tholatól az Tholaitaknac háza népe: Az Puuahtól az Puuitaknac házoc népe.

24 Az Iasubtól az Iasubitaknac nemzetsége, az Simrontól à Simronitaknac háza népe.

25 Ezec az Issachar nemzetségi az õ számoc szerint, hatuan négy ezer és három száz.

26 Az Zebulon fiai az õ házoc népe szerint: Az Seredtõl az Sarditaknac házoc népe: Az Elontól az Elonitaknac háza népe.

27 Ezec az Zebulonitaknac nemzetségi az õ számoc szerint, hatuan ezer és õ száz.

28 Az Ioseph fiai az õ nemzetségi szerint Manasseh és Ephraim.

29 Az Manasseh fiai az Machirtõl az Machiritaknac háza népe, és az Machir nemze az Gileadot, az Gileadtól az Gileaditaknac háza népe.

30 Ezec az Gilead nemzetségi, az Iezertõl az Iorritaknac házoc népe, az Helectõl à Helcitaknac háza népe.

31 Es az Asrieltõl az Asrielitaknac házoc népe: Az Sechemtõl az Sechemitaknac házoc népe.

32 Es à Semidatól à Semidataknac háza népe: Es az Hephertõl à Hophritaknac (házoc népe.

33 Es Selophadnac az Hepher fiánac nem vóltanac fiai hanem leáni: Mellyeknec ezec neuec: Mahlah, Es Noha, Hoglah, Milchah és Thirsah.

34 Ezec az Manasses nemzetségi, az õ számoc pedig õtuen két eszer és hét száz.

35 Ezec az Ephraim fiai az õ házoc népe szerint. Az Suthalahtól, az Suthalitaknac nemzetsége: Az Bechertõl az Bachritaknac nemzetsége, az Thahantól, az Thahanitaknac nemzetsége.

36 Es ezec az Suthalah fiai: Az [p 0145] Eramtól az Eranitaknac háza népe.

37 Ezec az Ephraim nemzetségi az az õ számoc szerint, harmintz két ezer és õt száz.

38 Az Beniamin fiai az õ házoc népe szerint: Az Belatól az Belitaknac nemzetsége: Az Asbeltõl az Asbelitaknac nemzetsége: az Ahiramtól az Ahiramitaknac nemzetsége.

39 Az Sesuphamtól az Suphamitaknac házoc népe.

40 Valánac pedig az Bela fiai az Arde és az Nahaman: Az Ardetól Arditaknac nemzetsége: Az Nahamantól az Nahamanitaknac nemzetségi.

41 Ezec az Beniamin fiai az õ házoc népe szerint, és számoc szerint, negyuen õt ezer és hat száz.

42 Ezec az Dan fiai az õ házoc népe szerint az Suhamtól Suhamitaknac nemzetsége, Ezec az Dan nemzetségi az õ hazoc népe szerint.

43 Az Suhamitaknac minden nemzetsége az õ szamoc szerint, hatuán négy ezer és négy száz.

44 Az Asernec fiai az õ házoc népe szerint, az Imnahtól az Imnitaknac nemzetsége, Isuitól az Isuitaknac háza népe. Az Berihatól az Berijtaknac nemzetsége.

45 Az beriah fiaitól az Hebertõl az Hebritaknac nemzetsége: Az Malchieltõl az Malchielitaknac nemzetsége.

46 Az Aser leányánac penig neue vala Sarah:

47 Ezec az Aser fiainac nemzetségi az õ számoc ßzerint, õtuen három ezer és négy szaz.

48 Az Naphthali fiai az õ házoc népe szerint: Az Iasedtõl az Iaselitaknac nemzetsége: Az Gunitól az Gunitaknac nemzetsége.

49 Az Iesertõl az Iisritaknac nemzetsége: Az Sillemtõl az Sillemitaknec nemzetségec.

50 Ezec az Naphthali nemzetségi az õ házoc népe szerint: Az õ számoc pedig negyuen õt ezer és négy száz.

51 Ezec az Izrael fiainac számoc, hat száz ezer, ezer hét száz es harmintz.

52 Szólla pedig az WR Mosesnec, monduán.

53 Ezeknec osztasséc az az fõld õrõkségûl az õ neueknec számoc szerint.

54 Az kic tõbben vadnac, azoknac adgy nagyob õrõkséget, és annac az ki keuesseb lészen meg kissebiczed az õ õrõkségét, mindeñec az õ számoc szerint adattasséc az õ õrõksége.

55 De sorsual oztattasséc el az fõld, az õ attyoc nemzetségénec neuec szerint vegyéc az õrõkséget.

56 Az sorsoc szerint oztattasséc az õ õrõksége, mind soc kõzõtt s-mind keues kõzõtt.

57 Ezec pedig az Leuitáknac számoc az õ házoc népe szerint: Az Gersontól az Gersonitaknac nemzetsége: Az Cehathtól, az Cehathitaknac nemzetsége: Az Meraritól, az Meraritaknac nemzetsége.

58 Ezec az Leuitáknac házoc népei az Libnitaknac nemzetsége, az Hebronitaknac nemzetsége, az Mahlitaknac nemzetsége, az Musitaknac nemzetsége, az Corithaknac nemzetsége, az Cehath pedig nemzé Amramot.

59 Az Amram feleségénec pedig neue Iochebed, az Leui leánya, mellyet szûlt az Leuinec az õ felesége AEgyptusban, és à melly szûlte az Amramnac Aaront, és Mosest és az Mariat az õ nénnyeket,

60 Es szûlettenec az Aaronnac Nadab és Abihu, Eleazar és Ithamar.

61 Touábba meg halánac Nadab és Abihu mikoron idegen tûzzel áldoznánac az WR elõtt.

62 Es vala azoknac számoc huszon három ezer, mind férfiac egy hólnapitól fogua és fellyeb: Mert nem vóltanac számláltatuán az Izrael fiai kõzzé, miuel hogy õrõkség nem adattatot vólna nékiec az Izrael fiai kõzõtt.

63 Ezec az Mosestõl és az Eleazar paptúl meg számláltattac, kic meg számlálác az Izrael fiait az Moab mezõsegiben, az Iericho ellenében Iordan mellett.

64 Ezec kõzõtt pedig nem vólt senki az Mosestûl és Aarontól meg számláltattac kõzzûl, az kic meg számláltác vala az Izrael fiait.

65 Mert az WR mondotta vala õ felõlõc, meg haluán meg halnac az puztában, és senki azoc kõzzûl nem élt hanem czac Cháleb az Iephuneh fia, és Iosue az Nun fia.

XXVII. Rész. ( Mikor à Selophad leáni õrõkséget kernénec Mosestûl az igiretnec fõldén, miuel hogy nem vóltanac fiai az õ attyoknac: Paranczollya Isten hogy az õ attyoknac õrõkségét az melly azt illette vólna, az leányoknac adgya. Az vtán tõruényeket rendel Isten az ollyan emberec õrõkségekrõl az kiknec fiai nintßenec. Végezetre meg mondgya Isten Mosesnec hogy meg hal, és meg hadgya hogy helyébe valaszsza az Iosuet, és ecképpen czelekedéc à Moses. ) 1 ELõ állánac pedig az Selophad leáni, ki Hepher fia vala, ki Gileade, ki Machire, ki Manasseh fia vala az Ioseph fiánac Manassenac háza népe kõzzûl: Ezec pedig az õ leáninac neuec: Mahla, Noah és Hoglah, Milcah és Tirsah.

2 Kic meg állánac az Móses és Eleazar pap elõtt és à feiedelmec elõtt, és mind az egész gyûlekezet sátoránac aytoiánál, monduán.

Az mi Attyánc meg hólt az puztában, ki mind az által nem vólt az gyûlekezetben, melly gyûlekezet vólt az WR ellen az Corah gyûlekezetiben: ( Az az, ha az mi atyanc az Coreh hasonlásában részes vólt vólna, nem czac az fõldnec õrõkségerõl hanem az mi eletûnktõlis méltan meg foztattunc vólna, miképpen lattuc ackor hogy egész czeledec hóltak es veztek el. De nem vólt részes az mi atyanc abban az Coreh hasonlásában, hanem az hitetlenségben vólt részes melly az nép kõzõtt eséc mikor az kémec meg iõuénec az Canaan fõldérõl. Kiknec maguoknac mind az által igére isten az fõldet. Num: 14. Deute: 1: Azért nem lehetûnc részetlenec az fõldben. ) Hanem az õ bûneért hólt meg: Es fiai nem vóltanac néki.

4 Miért tõrõltetnéc el az mi attyánknac neue az õ nemzetsége kõzzûl, ez ockal hogy ninczen õ néki fia? Adgy õrõkséget azért minékûnkis az mi attyánknac attyafiai kõzõtt.

5 Az Moses pedig viué ezeknec igyõket az Wr eleibe.

[p 0146] 6 Es felele az WR mosesnec, monduán.

7 Igazat szóllánac az Selophad leáni, adgy õ nékiekis ioszágnac õrõkségét az õ attyoknac attyafiai kõzõtt, és az õ attyoknac õrõkségébe szállîczad õket.

8 Az Izrael fiainac pedig szólly, monduán: Mikoron valaki meg haland és fia nem leiend annac: Ackor adgyátoc annac õrõkségét az õ attyokfiainac.

10 Ha pedig nem leiendnec õ néki attyafiai, ackor adgyátoc az õ õrõkségét az õ attyánac attyafiainac.

11 Ha nem leiendnec az õ attyoknac attyafiai, ackor adgyátoc az õ õrõkségét annac az ki az õ nemzetségébõl kõzelb való attyafiu, és õrõkségûl végye azt: Légyen pedig ez az Izrael fiainac végezett tõruényec, az miképpen meg paranczolta az WR Mosesnec.

12 Monda annac felõtte az Wr Moseßnec: Menny fel ez Abraim hegyére, és lasd meg az fõldet mellyet adtam az Izrael fiainac.

13 Mellyet mikoron látandasz, gyûytettetel teis az te nemzetséged kõzzé, az miképpen immár gyûytettetõt az Aaronis az te attyádfia.

14 Miuel hogy az Sin puztaiában az népnec zugolodá4ßánac ideién az én beszédemet meg vetétec, (melly ez vala) hogy engemet szentelnétec az õ szemec elõtt. Ez az verßengésnec vize Cadesnél az Sin puztaiában.

15 Szólla annac okaért Moses az WRnac, monduán.

16 Az WR minden élõ állatoknac Istene, rendellyen feiedelmet ez sokaságnac.

17 ( Ki mennyen es bé mennyen sido szolasnac modgya, annit tészen mint az ki biria, vezerelle õket minden dolgokban és tanatsokban, az ki hadba vigye és haza hozza õket. ) Az melly ki mennyen õ elõttõc és ki bé mennyen õ elõttõc, az az, az melly ki vigye õket, és bé vigye õket. ne légyen az WR gyûlekezete ollyan mint az iuhoc kiknec ninczen pásztoroc:

18 Es monda az WR Mosesnec: Vedd melléd az Iósuét à Nun fiát, az férfiat az kiben az én lelkem vagyon, és tegyed õ reáia az te kezedet.

19 Es állassad õtet az Eleázár pap eleibe és mind az egész gyûlekezet eleibe, és paranczolatokat adgy néki az õ szemec elõtt.

20 ( Az az, Beszéddel ditseruen és ekesituen Iosuet, és meg monduán hogy néki Istenrõl vagyon hiuatala, szerezz néki az sokasag elõtt méltoságot. ) Es az te diczõségedet kõzõllyed õ véle, hogy halgassa õtet az Izrael fiainac egész gyûlekezete.

21 Kiannac vtánna az Eleázár pap eleibe állyon, és õtet kérdgye meg az VRimnac itéletirõl az WR elõtt, az õ szaua szerint mennyenec bé, mind õ s- mind az Izraelnec fiai õ véle, és az egész gyûlekezet.

22 Vgy czelekedéc azért Moses az miképpen paranczolta vala az WR: Mert võué az Iosuet és állatá õtet az Eleázár pap eleibe és az egész gyûlekezet eleibe.

23 ( IOSVE feiedelemmé válaztatic Moses helyébe. ) Es téué az õ kezeit õ reáia, és ada õ néki paranczolatokat az miképpen meg paranczolta vala az WR Moses által.

XXVIII. rész. ( Paranczolatot ád Ißten az minden napi szûntelen való áldozatról, az szombatnac, Wy holdnac, husuetnec, és pûnkostnec áldozattyáról. aztis meg mondgya minémõ állatockal és mimódon áldozzanac. ) 1 ES s4zólla az WR Mosesnec, monduán.

2 Paranczold meg az Izrael fiainac és mond meg õ nékiec: Az én kenyeremnec áldozattyát, ( Az áldozatokat mondgya Isten õ kenyerénec nem hogy õ azockal élne, mert õ nem eszic: Hanem azért mert az õ tizteletire rendeltettec vala azoc. ) mellyec ió illatu áldozatúl tûzzel meg eméztetnec, meg õrizzétec, hogy áldozzatoc azokual ennékem az õ ideieben.

3 Mond meg annac felõtte nékiec: Ez az tûzes áldozat mellyet áldozzatoc az WRnac. Egy eztendõs báránykákot maculanelkûl valókat minden napon kettõt, szûntelen minden napon tûzzel meg eméztendõ áldozatra. ( Az minden napi szûntelen való áldozatrol. )

4 Egygyic bárányt reguel áldozzad meg, az másic bárányt az két estue kõzõtt áldozzad meg.

5 annac felõtte egy Epha semlye liztnec tized részét Minhánac, melly meg légyen egyelitetet egy Hin meg tõrt olaynac negyedic részéuel.

6 Ez az tûzzel meg eméztendõ szûntelen való áldozat, melly elõszer meg szereztetet az Sinai hegy alatt tûzzel meg eméztendõ ió illatu áldozatól az WRnac.

7 Touábba annac itali áldozattya lészen, egy Hinnec negyed része mindenic bárányhoz, mellyet az Sanctuariomban adgy itali áldozatól, ió borból az WRnac.

8 Az masic bárányt pedig áldozzad az két estue kõzõtt, az regueli áldozat szerint, és az õ itali áldozattya szerint czelekedgyél, tûzes ió illatu áldozatúl az WRnac.

9 ( Az Szombat nápi áldozatról. ) Szombat napon pedig áldozzál két bárányt eztendõsõket, maculanélkûl valókat, egy Epha semlye liztnec két tizedéuel Minhánac, melly olayual meg egyelittetet légyen, az õ itali áldozattyáual egyetemben.

10 Ez az Szombatnac tûzes áldozattya, mekkynec minden Szombaton kell lenni, az szûntelen való tûzes áldozatnac felõtte, az õ itali áldozattyáual egybe.

11 ( Minden Wy holdnac elsõ napian való áldozatról. ) Azonképpen az ti hólnaptoknac kezdetiben áldozzatoc az WRnac tûzzel meg eméztendõ áldozatot, két gyermekdéd tulkot, egy kost, eztendõs báránykákat hetet, maculanélkûl valókat.

12 Es mindenic tuloc mellé olaijal meg egyelittetet egy Epha semlye liztnec három tizedét Minhánac, és az kos melle olaijal meg egyelittetet egy Epha semlye liztnec két tizedét Minhánac.

[p 0147] 13 Es mindenic Bárány mellé olaijal meg egyelîttetet egy Epha semlye ;iztnec egy tizedét, tûzzel egészlen meg eméztendõ ió illatú áldozat ez az WRnac.

14 Ezec pedig az itali áldozati azoknac az borból, egy Hiñec fele légyen mindenic õkõr tuloc mellé, és az Hinnec negyed része légyen mindenic Bárány mellé. Ez mindenic Hólnapnac tûzzel meg eméztendõ áldozattya az esztendõnec mindenic hólnapian.

15 Es egy keczke bakotis áldozzatoc bûnért való áldozatú1l az WRnac, az szûntelen való áldozatnélkûl az õ itali áldozattyáual egybe.

16 ( Husuet innepénec áldozattyarol. ) Az elsõ hólnapba pedig az hólnapnac tizen negyedic napian az WRnac Pesahia vagyon.

17 Es ez hólnapnac tizen õtõdic napiannis innep vagyon, hét napon kouasznélkûl való kenyeret egyenec.

18 Elsõ napon legyen szent Gyûlekezet, semmi szolgai múnkát ne czelekedgyetec.

19 Aldozzatoc pedig tûzzel éppen meg eméztendõ áldozatot az WRnac két gyermekdid tulkot, és egy kost, és eztendõs Bárányokat hetet, mellyec maculanélkûl valóc legyenec,

20 Es azoknac MInháioc légyen olijal meg egyelîttetet semlye liszt, tudni illic egy Ephánac három tized része mindenic tuloc mellé, és két tized részt tegyetec mindenic kos mellé.

21 Minden Bárány mellé egy egy tized részt tegyetec az hét Bárányoc szerint. 3
22 Es bûnért való áldozatért egy bakot az ti meg tiztitástokra.

23 Az regueli áldozat nélkûl (melly szûntelen tûzzel meg eméztendõ áldozat) miuellyétec ezt.

24 Ezec szerint czelekedgyetec az hét napoknac minden napiain tûzzel meg emeztendõ ió illatu eledelûl az WRnac: Az szûntelen való tûzzel eméztendõ áldozatnac felõtte legyen, az õ itali áldozattyáual egybe.

25 Heted napon pedig légyen tinéktec szent Gyûlekezettec, semmi szolgai munkát ne czelekedgyetec.

26 ( Pûnkõsd innepénec áldozattyarol. ) Touábba az gabonánac elsõ sengeiénec napian, mikoron wy Minháual áldoztoc az WRnac, hét heteknec vtánna ßzent Gyûlekezettec légyen tinéktec, semmi szolgai dolgot ne miuellyetec.

27 Es áldozzatoc tûzzel éppen meg eméztendõ áldozattal az WRNAC ió illatu áldozatul, két gyermekdid tulkot, egy kost, és eztendõs báránykakat hetet.

28 Es azoc mellé Minhánac, olaijal meg egyelîttetet semlye liztet, tudni illic (egy Ephanac) három tizedét minden tuloc mellé, két tizedet az kos mellé.

29 Mindenic Bárány mellé egy egy tized részt, az hét Bárányoc ßzerint.

30 Egy keczke bakotis à ti meg tiztitástokra.

31 az szûntelen tûzzel éppen meg eméztendõ áldozatnac kiuõlette, és annac Minháia kiuõl czelekedgyétec: Maculanélkûl valóc legyenec pedig: azoknac itali áldozattyockal egybe.

XXIX. Rész. ( Meg mondgya az Isten minémû áldozatockal és minémû renduel és móddal áldozzanac néki az hetedic hónac innepén, az kûrteléseknec, tiztulásoknac innepin, az Sátoros innepnec napiain. ) 1 HEted Hólnapon pedig az hónac elsõ napian szent Gyûlekezettec légyen tinéktec: Semmi szolgai dolgot ne czelekedgyetec, Trombitác zengésénec napia légyen tinéktec az.

2 ( Kûrtelesnec innepnec áldozattya. ) Es szerezzetec tûzzel éppen meg emésztendõ áldozatot az WRnac ió illatu áldozatúl, egy gyermekdid tulkot, egy kost, esztendõs Bárányokat maculanélkûl valókat hetet.

3 Es azoc mellé Minhánac olaijal meg egyelítetett három tized semlye lisztet minden tuloc mellé, két tized részt az kos mellé.

4 Es egy tized részt mindenic Bárány mellé, az hét Bárány szerint.

5 Es egy keczke bakot bûnért való áldozatra, az ti meg tiztitástokra.

6 Annac az hónac elsõ napianac tûzzel meg eméztendõ áldozattyánac és annac Minhaiánac felõtte, és az szûntelen való tûzzel eméztendõ áldozatnac és annac Minhaiánac, és azoknac itali áldozattyánac felõtte, az õ rendec szerint, tûzzel meg eméztendõ ió illatu áldozatúl az WRNAC.

7 ( Az tiztulasoknac innepénec áldozattya. ) Ez hetedic hólnapnac pediglen tizedic napian, szent Gyûlekezettec légyen tinéktec, és meg sanyargassátoc az ti lelketeket: semmi munkát ne czelekedgyetec.

8 Es áldozzatoc tûzzel meg eméztendõ áldozatual az WRnac ió illatúl egy gyermekdid tulkot, egy kost, eztendõs báránykákat hetet: maculanélkûl valóc legyenec.

9 Es mindenic tuloc mellé olaijal meg egyelîtetett egy Epha semlye lisztnec három tizedét, Minhánac két tized rézt az kos mellé.

10 Egy egy tized rézt mindenic Bárány mellé à hét Bárány szerint.

11 Egy keczke bakot bûnért való áldozatra, az tiztulásra való áldozatnac kiuõlette.

12 ( Az Sátoros innepnec minden napian való áldozattyánac rendi és môdgya. ) Touábba à hetedic hólnapnac tizen õtõdic napian ßzent gyûlekezettec légyen tinéktec, semmi szolgai munkat ne miuellyetec, és tiztellyétec az WRNAC innepe napiat hét napon.

13 Es áldozzatoc tûzzel éppen eméztendõ ió illatu áldozatot az WRnac, tizen három gyermekdid tulkot, két kost, esztendõs báránykákat tizen négyet: maculanélkûl valóc legyenec.

14 Azoknac Minha áldozattyokatis olaijal meg hintetet semlye liztbõl három tized részt minden tuloc mellé, az tizen három tuloc szerint, két tized részt mindenic [p 0148] kos mellé, az két kos szerint.

15 Es egy egy tized részt minden Bárány mellé az tizen négy Bárányoc szerint.

16 Es egy keczke bakot bûnért való áldozatra az szûntelen való tûzzel meg eméztendõ áldozat kiuõl, annac Minha áldozattya és itali áldozattya kiuõl.

17 Másod napon pedig tizenkét gyermekdid tulkot, két kost, eztendõs báránykákat maculanélkûl valókat tizen négyet. 3
18 Es azoknac Minháiokat, és itali áldozattyokat à tulkoc mellé, az kosoc mellé, az Bárányoc mellé az õ számoc szerint, az szokás szerint.

19 Es egy keczke bakot bûnért való áldozatra, az szûntelen való áldozatnac és annac Minhaiánac és azoknac itali áldozattyoknac kiuõle.

20 Harmad nap pedig tizen egy gyermekdid tulkokat, két kost, esztendõs báránykáta tizen négyet, maculanélkûl valókat.

21 Es azoknac Minháiokat és itali áldozattyokat à tulkoc mellé, az bárányoc mellé, az õ számoc szerint, à szokás szerint.

22 Es egy keczke bakot bûnért való áldozatra, à szûntelen való tûzzel eméztendõ áldozatnac és annac Minhaiánac és italbéli áldozattyánac kiuõlette.

23 Negyed napon pedig tíz gyermekdid tulkokat, két kost, esztendõs báránykákat tizen négyet, macul1nélkûl valókat.

24 Azoknac Minháiokat, itali áldozattyokat az tulkoc mellé, à kosoc mellé, és à bárányoc mellé, az õ számoc szerint à szokás szerint

25 Es egy keczke bakot bûnért való áldozatra az szûnetlen való tûzzel eméztendõ áldozatnac, Minhaiánac és iatali áldozattyánac kiuõle.

26 Es õtõd napon kilentz gyermekdid tulkot, két kost, esztendõs báránykákat tizen négyet, maculanélkûl valókat.

27 Es azoknac az õ Minháiokat és itálbéli áldozattyokat à tulkoc mellé, az kosoc mellé, és az bárányoc mellé azoknac számoc szerint, à szokás szerint.

28 Es egy keczke bakot bûnért való áldozatra, à szûntelen való tûzzel meg eméztendõ áldozatnac Minhaiánac és itali áldozattyánac kiuõlette.

29 Annac felõtte hatod [!] napon hét tulkot, két kost, egy esztendõs báránykákat tizen négyet, macualnélkûl valókat.

Es azoknac Minháiokat, italbéli áldozattyokat à tulkoc mellé, kosoc mellé, és bárányoc mellé az õ számoc szerint, à szokás szerint.

31 Es az bûnért való áldozatra egy keczke bakot, az szûntelen való tûzzel eméztendõ áldozatnélkûl, Minháia nélkûl és itali áldozattya nélkûl.

32 Es hetedic napon hét tulkot, két kost, esztendõs bárányokat tizen négyet, maculanélkûl valókat. 3
33 Es az õ Minháiokat és itali áldozattyokat az tulkoc mellé, kosoc mellé, és bárányoc mellé az õ számoc szerint, és szokás szerint.

34 Es bûnért való áldozatért egy bakot: à szûntelen való áldozat kiuõl, az õ Minháia kiuõl és itali áldozattya kiuõl.

35 Nyóltzad napon szent inneptec légyen tinéktec, semmi szolgai munkát ne czelekedgyetec.

36 Es áldozzatoc tûzzel emésztendõ ió illatú áldozatot az WRnac, egy tulkot, egy kost, esztendõs bárányokat hetet maculanélkûl valókat.

37 Azoknac Minháiokat és itali áldozattyokat à tuloc mellé, à kos mellé, és az bárányoc mellé az õ ßzámoc szerint.

38 Es egy bakot bûnért való áldozatra az szûntelen való tûzzel eméztendõ áldozatnac, az õ Minháiánac és itali áldozattyánac kiuõle.

39 Ezeket áldozzatoc az Wrnac az ti innepîteken, azoktól meg váluán az mit fogadtatoc, és az mit szabad akaratból áldoztoc tûzes áldozatockal, Minháckal, itali áldozatockal, és az ti hála adó áldozatitockal.

40 Es meg mondá Moses az Izrael fiainac, az mellyeket az WR paranczolt vala Mosesnec.

XXX. Rész. ( Tõruént rendel Isten az ollyan fogadásokról, az mellyeckel az ember meg kõtelezte magát, férfiunac, leánzónac, aszszoni állatnac, õzuegynec, és férfiutol meg vettetett aszszoni állatnac fogadásáról. ) 1 ES szóla Moses az Izrael nemzetségénec feieinec, monduán: Ez az beszéd mellyet paranczolt az WR.

2 ( Férfiunac fogadásáról. ) Az férfiu mikor fogadást fogadand az WRnac, auagy eskûuéssel kõtelezi õ magát, meg ne szegie az õ beszédét, hanem mind az szerint czelekedgyéc, az mint az õ száiából ki menend.

3 ( Leánzonac fogádásárol. ) Az Leányzó pedig ha fogadand fogadást az WRnac, és meg kõtelezuén meg kõtelezendi az õ Attyánac házábán magát az õ gyermekségében:

4 Es hallandgya az õ Attya az õ fogadását és kõtelezését, mellyel kõtelezte az õ lelkét, és vezteglend arra az dologra az õ Attya, állandóc legyenec minden õ fogadási, és minden kõtelezés az mellyel kõtelezendi õnnen magát, erõs légyen.

5 Hogy ha pedig az õ Attya fel bontandgya azon napon az mellyen hallandgya, semmi fogadása és maga kõtelezése mellyuel meg kõtelezte vólt az õ lelkét, nem lészen állandó, és az WR meg boczáttya õ néki, mert az õ Attya bontotta fel az fogadást.

6 ( Férhõz ment leanzonac auagy aszszoni állatnac fogadásarol. ) Hogy ha pedig ferhõz ment leend az leányzó, és úgy kõtelezi meg magát fogadással, vagy az õ aiakiual mondot valamit, mellyuel kõtelezte leiend az õ lelkét.

7 Es halalndgya az õ férie, és az napon à mellyen hallotta halgatand, ackor állandóc lésznec az õ fogadási, és az kõtelezésec mellyeckel kõtelezendi az õ lelkét, erõssec lésznec.

8 Hogy ha azon napon az mellyen hallandgya az férie fel bontandgya azt, erõtlenné tészi annac [p 0149] fogadá4ßát az mellyel kõtelezte vólt magát, és az õ aiakinac szauát mellyel kõtelezte vala az õ lelkét, és az WR meg boczáttya néki.

9 ( Õzuegy aszszoni állatnac vagy férietûl meg vettetnec fogadasa. ) Az õzuegy aszßzonynac pedig és az fériétól meg vetetnec, minden fogadása az mellyuel kõtelezendi az õ lelkét, erõs légyen.

10 Ha pedig az õ fériénec házában fogadást teiend, auagy kõtelezendi valami kõtésuel az õ lelkét eskûuésuel.

11 Ha hallotta leiend az õ férie és vezteg leend arra és erõtlenné nem tõtte vólt azt, ackor annac minden fogadási állándóc lésznéc, és minden kõtelezés az mellyel kõtelezendi az õ lelkét állándó lészen.

12 Hogy ha az férie mindenestõl erõtlenné tészi azokat azon napon az mellyen hallotta, az õ aiakinac semmi fogadása és az õ lelkénec semi kõtelezése állándó nem léßzen, az õ férie erõtlenné tette azokat, és az WR meg boczáttya néki.

13 Az aszszoni állatnac minden fogadását, és minden eskûuéssel való kõtelezését az õ lelkénec meg sanyargatasára, az õ férie tegye erõssé, és az õ féire [!] tegye azt erõtlenné.

14 Hogy ha halgatuán halgatand az õ férie egy naptól foguán más napîglan, ackor meg erõsiti minden fogadásit és minden kõtelezésit, az mellyec vadnac õ rayta: helyén hadgya azokat, mert vezteg halgatot az napon az mellyen hallotta.

15 Hogy ha fel bontuán fel bontandgya azokat minec vtánna hallandgya, õ hordozza annac bûnénec bûntetését.

16 Ezec az végezett dolgoc, az mellyeket paranczolt az WR Mosesnec, az férfiu kõzõtt és az õ felesége kõzõtt, az õ attya kõzõtt és leánya kõzõtt, az õ gyermekségében, tudni illic mîg az õ attyánac házában vagyon.

XXXI. Rész. ( Az Istennec Paranczolattya szerint Moses el kûld az Madianitak országára az Izráeliták kõzzûl tizen két ezer válogatott férfiakat, kic az egész országot el rabollyác, az férfiakat és aszszoni állatokat le vágiác, az leánzokat meg tarttyác, minden ioszágát marháiát, gazdagságát el hozzác. az Madianitáknac, Megozttya azt Moses azoc kõzõtt az kic az hadban vóltac, és az tõb Izraeliták kõzõtt, és mindenic részbõl az Istennec aiándékot veszen, mellyet az papoknac és Leuitáknac ád. Annac felõtte az hadnagyokis adnac aiándékot Istennec. ) 1 ES szólla az WR Mosesnec, monduán.

2 Allyad meg boszszúiát az Izrael fiainac az Madianitákon, az vtán takarîttatol az te népeidhõz.

3 Szólla azért Moses az népnec monduán: Készîczetec férfiakat az hadban, kic az Madianitákon állyác meg az WRnac boszszúiát.

4 Minden nemzetségbõl válaszszátoc ezert, hogy az Izraelnec minden nemzetségibõl mennyenec az hadban.

5 Mikor azért az Izrael sokságánac mindenic nemzetségébõl válaztottac vólna ezert ezert, tudni illic tizenkét ezert vijadalra.

6 El boczátá azokat az Moses, minden nemzetségbõl ezert az hadban: Es õ vélec Phineest Eleázár papnac fiát az hadban, és az szent edényec és az hangos kûrtõc valánac az õ keze alatt.

7 Es hartzolánac az Madian ellen, à miképpen meg paranczolta vala az WR mOsesnec, és minden férfiat meg õlénec.

8 Az Madian királitis meg õléc azoknac le vágatot népeckel egybe, Enit, és Recemet, es Surt, és Hurt, es Rebat Madiannac õt királit, és az Balaamotis ( Balaamot meg õlic az Izraelitác ki az Balac királnac veszedelmes tanaczot adot vala õ ellenec. ) az Beor fiát meg õléc fegyueruel.

9 El viuéc pedig fogua az Izrael fiai az Madianitáknac feleségit, és azoknac kiczinydedit, és azoknac minden barmait, és minden iuhait, és minden marháiokat el prédállác.

10 Es minden városit az õ lakó helyec szerint, és minden házokat tûzzel meg égetéc.

11 Es el viuéc minden ragadományokat és minden prédáiokat mind emeberekbõl s-mind barmokból.

12 Es viuéc Moseshõz és Eleázár paphoz, és az Izrael fiainac gyûlekezetihõz az rabokat, és az prédát és az ragadományokat az táborba: melly az Moab mezeién vala az Iordán Iericho ellenében. ( Vagy az Ierichonac Iordánya eklenében Vagy: Iordán mellet Iericho ellenébe. ) 13 Ki ménénec azert MOses és Eleázár pap, és az gyûlekezetnec minden feiedelmi õ eleiekben az tábor kiuõl.

14 Es meg haraguéc Moses az hadnac feiedelmire, az ezer emberec elõtt iárokra és századosokra, az kic meg iõnec vala az hadból.

15 Es monda nékiec az Moses, Meg tartottatoké mind az aßzszoni állatok?

16 Imé õk adtanac okot az Izrael fiainac az Balaam tanáczából hogy vétkeznénec az WR ellen az Peor dolgában, és lõn czapás az WR gyûlekezetiben.

17 Mostan azért az kiczinec kõzzûl az férfiakat mind õllyétec meg, és minden aszszoni állatot az melly férfiat esmert férfiuual való hálásáual, meg õllyétec.

18 Az leánygyermekeket pedig a zkic nem háltac férfiuual, tarczátoc eleuenen magatoknac.

19 Ti pedig maradgyátoc az tábor kiuõl hét nap, minden valaki õlend valami személt, esmét valaki illetend meg õlettett, meg tizticzátoc magatokat harmad és heted napon mind azockal egybe kiket fogua hoztatoc.

20 Minden ruházatotis és minden bõrbõl való edényt és keczkékeknec szõrébõl czinált minden szerszámot, és minden fa ede`nyt meg tizticzátoc.

21 Es monda az Eleázár pap az vitézeknec az kic mentenec vala az hadba: Ez az tõruénynec [p 0150] rendelése mellyet paranczolt vala az WR Mosesnec. 3
22 Az aranyat és az ezûstõt, értzet, vasat, feiér és fekete ónnot.

23 Az az, valami tûzben oluasztatic meg, tûzzel oluaszszátoc meg, és meg tiztittatic: de mind az által az tiztitásnac vizéuel meg tiztitsátoc, valami pedig az tûzet el nem szenuedi, vízzel mossátoc meg.

24 Annac felõtte meg mossátoc az ruháitokat hetedic napon és tiztác lésztec, és annac vtánna bé mehettec az táborba.

25 Szólla annac felõtte az Wr Moßesnec, monduán.

26 Vegyed sommáiát az prédanac mind az embereknec és mind az barmoknac, te és az Eleázár pap, és az gyûlekezet attyainac feiei.

27 Es oszszad az prédát két részre az hadakozóc kõzõtt az kic hartzra ki metenec, és az egész gyûlekezet kõzõtt. 3
28 Es vegy az hadakozó férfiaktol az WRnac részt, azoktól az kic mentenec az hartzra, õt ßzázból egygyet az emberec kõzzûl, és az barmoc kõzzûl,. es az szamároc kõzzûl, es iuhoc kõzzûl.

29 Azoknac fele részébõl ( Tudni illic melly az hadakozo férfiake. ) vegyétec, es abból adgyatoc aiándékot az WRnac az Eleázár pap kezébe.

30 Es az Izrael fiainac részekbõl egygyet végy õtuenból az emberekból, õkrõkbõl, tehenekbõl, az szamárokból és az iuhokból, az az, minden barmokból: Es adgyad azt az Leuitáknac kic õrizic az WRnac ßátorát.

31 Es czelekedéc az Moses és az Eleázzár pap az miképpen paranczolta vala az WR Mosesnec.

32 Es vala az préda, az prédánac tudni illic maradéka, annélkûl à mit el kõltõttec vala az vitézec, az iuhoc száma, hat száz ezér, és hetuen õt ezer.

33 Es az õkrõknec száma, hetuen két ezer.

34 Es az szamároknac száma, hatuan egy ezer.

35 Az emberi lelekknec számoc, az leányzoc kõzzûl az kic nem esmertenec vala férfiuual való egygyesûléßt, mind azoknac az lelkeknec számoc, harmintz két ezer.

36 Vala pedig hason fele, tudni illic azoknac részec az kic ki mentenec vala az vijadalra, az iuhoknac számoc, három száz harmintz hét ezer és õt száz.

37 Vala pedig az Wrnac aiándoka az iuhokból, hat száz és hetuen õt.

38 Es az õkrõknec teheneknec száma, harmintz hat ezer: Es azokból az Wrnac aiándoka hetuen kéttõ.

39 Es az szamároknac számoc, harmintz ezer és õt száz: azokban pedig az WRnac aiándoka hatuan egy.

40 Es emberi lelkeknec számoc, tizenhat ezer, azokból pedig az WRnac aiándoc harmintz két lélec.

41 Es adá Moses az Wrnac aiándékot az Eleázár papnac, az mi képppen paranczolta vala az WR Mosesnec.

42 Es az Izrael fiainac hason fele részébõl mellyet az oszlás vtán võtt vala Moses az férfiaktól az kic hadba mentec vala.

43 (Vala pedig az nyeres4égnec hason fele, melly az gyûlekõzette vala, az iuhokból három száz harmaintz hét ezer az õt száz.

44 Es az õkrõknec teheneknec számoc, harmintz hat ezer.

45 Es az szamároknac számoc harmintz õt ezer és õt száz.

46 Az emberi lelkec száma tizenhat ezer. )

47 Az Izrael fiainac mondom fele részébõl võtt az Moses egygyet õtuenbõl, mind az emberekból, mind az barmokból, és adá azokat az Leuitáknac az kic õrizic az WR sátorát, az miképpen paranczolta vala az WR Mosesnec.

48 Es iárulánac Moseshõz az vitézec elõtt iáró hadnagyoc, tudni illic az ezredesec és századosoc.

49 Es mondánac az Mosesnec: Mi te sz49ólgaid meg számláltác az hadakozó férfiakat az kic az mi birtokunkban vóltanac, és senki kõzzûlunc el nem veszett.

50 Annac okaért hoztunc az WRnac aiándokot kiki az mit talált, arany edényeket, kari ékességet, arany peretzeket, gyûrûket, fûlré való ékésséget, fûggõ õueket az mi lelkûnknec meg tiztitasára az WR elõtt.

51 Es el véué Moses és az Eleázár pap az aranyat õ tõlõc, es mind az Aranyból czinált edényeket.

52 Es vala mind az arany az kit viuénec az WRnac, tizenhat ezerhét száz és õtuen siclus, mellyet hoztac vala az ezeredesec és századosoc.

53 Mert az hadakozó férfiac kõzzûl kiki mind az mit kaphatot vala, magánac tartotta.

54 Es mikor el võtte vólna Moses és az Eleázár pap az aranyat az ezeredesektõl és századosoktól, bé viué azt az gyûlekezetnec sátorában az Izrael fiainac az WR elõtt való emlekezetire.

XXXII. Rész. ( Az Ruben és Gad nemzetségi és az Manasses nemzetßégénec fele, az Iordan víze mellet való tartománt magoknac kéric, miuel hogy alkolmasnac itélic azt az barom tartáshoz. Kiket elõszer meg dorgal Moses keményen. Az vtán mikor arra kõtelzenéc magokat hogy fegyueres kézzel el mennec az õ attyokfiai elõtt az igért fõldnec meg vetelére, nékiec adgya Moses azt az fõldet, az Manasse fiainac adgyac az Gileadnac egy részét. ) 1 AZ Ruben fiainac pedig és az Gad fiainac felõtte soc barmoc vala, kic látác az Iaazer fõldét és az Gilead fõldét hogy az az fõld marha tartani való fõld vólna.

2 El iõuénec azért az Gad fiai és az Ruben fiai, és szollánac Mosesnec es az Eleázár papnac, és az gyulekõzetnec feiedelminec, monduán.

[p 0151] 3 Az Atarot, és Dibon, és az Iazer, és az Nimrah, és az Hesbon, és az Elalech, és az Sebam, és az Nebo és az Bebon:

4 Az fõld mellyet meg vert az WR az Izrael fiainac Gyûlekezete elõtt, barom tartó fõld, és à te szolgaidnac vagyon soc marháioc.

5 Hogy ha találunc keduet az te szemeid elõtt, ( Az az, ha minket szeretz es tettzûnc te néked, vagy: ha ez à dolog tettzic. ) adasséc ez à fõld a 4 te szolgaidnac õrõkségûl, ne keszerîts bennûnket által menni az Iordanon.

6 Felele pedig Moses az Gad fiainac és az Ruben fiainac: Auagy méltó dologé hogy holott à ti attyátokfiai hadakozni meñec, ti itthonn maradgyatoc.

7 Es miért idegenititec el az Izrael fiainac sziueket, hogy által ne mennyenec az fõldre, mellyet adot nékiec az WR?

8 Igy czelekedtenec az ti Attyáitoc mikor el boczáttam õket az Cades Barneaból hogy meg látnác ez fõldet.

9 Mert fel mentenec mind az Eschol võlgyeîg, és meg láttác az fõldet, annac vtánna el idegenitéc sziueket az Izrael fiainac, hogy bé ne meñénec az fõldre mellyet adot vala õ nékiec az WR.

10 Annac okaért meg haraguuéc az WR , és meg eskûuéc, monduán:

11 ( Mint ha azt mondana: Bátor én igaz Ißten ne legyec ha soha láttyác azt az fõldet. ) Ha látni fogiác az emberec az kic fel iõttec AEgyptusból húsz esztendõstõl fogua és fellyeb, az fõldet mellyrõl meg eskûttem Abrahamnac, Isháknac és Iácobnac, miuel hogy tõkélletesen nem iártac én vtáñam.

12 Az Chaleb Cenéus fiától meg válua, és az Iosuetõl az Nun fiától meg válua, mert tõkélleteßsen iártac az WR vtán.

13 Es meg haraguéc az WR az Izraelre és búdostatá õket à puztában negyuen esztendeîg, mîglen meg emésztenéc az egész nemzetség, melly gonozt czelekedet vala az WR szemei elõtt.

Imé pedig fel támadtatoc à ti Attyáitoc helyet, bûnõs embereknec maradéki, hogy az WRNAC haragiát esmét fel ingerlenétec az Izrael ellen.

15 Hogy ha el haylotoc az õ hozzáia való engedelemtõl, esmét ezt miueli hogy el hadgya az Izraelt az puztában, és el vesztitec mind az egész népet.

16 Es iárulánac kõzelb õ hozzáia, és mondánac: Az mi barminknac aklokat czinálunc it, és az mi kitsinkeinknec városokat:

17 Mi pedig fegyueres kézzel elõttõc mégyûnc az Izrael fiainac mîglen bé viszszûc õket az õ helyekre, és maradgyanac à mi gyermekinc az kérîtet városokban az fõldnec lakosi elõtt.

18 Haza nem térûnc addîg à mi házainkhoz, mîg az Izrael fiai nem biriác ki ki az õrõkségét.

19 Mert nem veszûnc mi részt az õrõkségben az Iordanon túl, miuel hogy meg lészen az mi õrõkségûnc az Iordanon iñét Nap kelet felõl.

20 Es monda õ nékiec Moßes: Ha azt miuelenditec, es hogy ha készec lésztec fegyueres kézzel el menni az WR elõtt az hadba.

21 Es által menendetec fegyueres kézzel mindnyáián az Iordan vizén az WR elõtt, ( Az WR elõtt, az az, az WRnac szõuetségénec Ládáia elõtt. Melly az Istennec ielen való vóltánac és az Izrael kõzõtt valo lakasánac ielensége vala. ) mîglen ki ûzendi az õ ellenségit az õ szine elõtt.

22 Es az fõld az WRnac birodalmába vettetic, és añac vtánna tértec meg, ártatlanoc lésztec az WR elõtt, és az Izrael elõtt: és lészen ez fõld tinéktec õrõkségûl az WR elõtt.

23 Hogy ha így nem czelekedenditec, vétkeztetec az WR ellen, és meg gondollyátoc hogy az ti bûnõteknec bûntetése ti reátoc kõuetkezic.

24 Eppîtsétec azért magatoknac városokat az ti gyermekiteknec, és az ti iuhaitoknac aklokot, De à mit fogadtatoc azt meg czelekedgyétec.

25 Es mondánac az Gad fiai és az Ruben fiai az Mosesnec, monduán: Az te szolgaid úgy czelekesznec à mint az én wram parantsolta.

26 Az mi kiczinykeinc és az mi feleséginc, az mi iuhainc és minden barmainc az Gilead városiban legyenec.

27 Az te szólgaid pedig el mennec mindnyáián fegyueres kézzel az hadba az WR elõtt, az miképpen az én wram szól.

28 Es paranczoluán õ felõlõc Moses az Eleazar Papnac és az Iosuenac az Nun fiánac, és az Izrael nemzetsége Attyáinac feiedelminec.

29 Monda õ nékiec: Hogy ha által menendnec az Gad fiai veletec az Iordanon minnyáián fegyueres kézzel az WR elõtt, és az fõld birtokotoc álá vettettetic ti elõttetec, adgyátoc az Gilead fõldét nékiec õrõkségûl.

30 Hogy ha által nem menendnec fegyueres kézzel ti veletec, tehát õrõkségec légyen ti veletec az Chanaan fõldén.

31 Es felelénec az Gad fiai és az Ruben fiai, monduán: Az mit mondot az WR az te szólgaidnac, àcképpen czelekeszûnc.

32 Miáltal mégyûnc fegyueres kézzel az WR elõtt az Chanaan fõldébe, hogy miénc légyen à mi õrõkségûnknec birtoka az Iordanon innét.

33 Adá azért õ nékiec az Moses tudni iliic az Gad fiainac és à Ruben fiainac, és à Manasßes fél nemzetségénec ( Feel nemzetségénec mondatic az Manasse nemzetsége, mert à Machir, Iair, Nabah, Manassenac hárõ fiai az õ czeledgyeckel egybe, kic annac az nemzetségnec felét tezic vala, miuelhogi tõb fiaijs voltac Manassenac, az Iordanon túl rezt véuen magoknac, keet részre oszlánac, mert az tõb fiai által menuén az Iordan vizén, maas rézt võttec. ) az Ióseph fiánac, az Sihonnac az Emorréusoc királlyánac országát, és az Ognac az Basan királlyánac országát, tudni illic az fõldet az õ városiual, az õ határîual, à fõldnec városit kõrõs kõrnyûl.

34 Es meg eppîtéc az Gad fiaj Dibont és Atarothot, és Aroert.

35 Es Arothot, Sophamot, és Iaazert és Iogbehalt.

36 Es Bethnimraht, és Bethharant meg kerített erõs városokat, iuhoknac való aklockal egybe.

[p 0152] 37 Az Ruben fiai pedig eppîtéc Hesbont és Elealet és az Ciriathaimot.

38 Es Nebot és Baalmeont, neueket azoknac el változtatuán, és Sibmahot, és adánac neueket az városoknac az mellyeket eppîténec.

39 Es el ménénec az Machirnac az Manasse fiánac fiai az Gileadra és meg véuéc azt, és ki ûzéc az Emorréust à ki lakic vala abban.

40 Annac okaért adá az Moses az Gileadot az Machirnac az Manasses fiánac, és lakozéc abban.

41 mert az Iair az Manasses fia el ment vala és el võtte vala az Gileaditáknac faluiokat, és hiuá azokat Iair faluinac.

42 Hasonlóképpen az Nobahis el méne és meg véué Cenahat és annac faluit, és hiuá azt Nobahnac az õ neue szerint.