FRANKOVICS GERGELY:HASZNOS ÉS... . 0013


VETEKÖDES.

AZ gyonas auagy Vr Vachyoraia zikseg az betegnek es az testi oruossagis illik az zent iras melle. Illik azert á kõrõztyen embernek hogy elõzõr [p 0014] Isten igeieuel oruososollya es vigaztallya lelket es ennek vtanna à testi oruossag inkab haznal nekij. Mert a ki az lelki eletõt adta, melly altal õ zentfõlsegét meg ismeriõk, vgyan azon Isten adta az testi oruossagotis az embereknek epõlettyekre es haznokra. Igij azert zikseg es illik az testi oruossag á lelki oruossag melle. Fiuekben, fakban es egyeb rendbeli allatokban vagyon oruossag. En az Isten igeieben allando kinchét hattam felebaratijmnak ez kõnyuechkeben, lelki es testi vigaztalasokra. Az lelki bõlchyeseg nem iõ á keuelyeknek gondolattyokbul, sem á fõlfualkodot embereknek elmeiekbõl, hanem chak Istenteõl adatik, mert nem szoktaak az draga illatot á gõnõszedenben tennij.

Sok fele ostorij vannak Istennek: azonkeppen ismeg aiandekijs sok feleiek, lelki es testi dolgokra valok, mellyekbõl mertek zerint ád a kinek mit akar adnij. Mert chak te vagy VRAM ISTEN ki meg vilagosijtod á te hiueijdnek homalyos ziuõket es kemeny elmeiõket haijtod az igaz vilagossagnak ertelmere es az io tudomanyra: mert á mikeppen szemelyek es abrazattyok az embereknek nem egyarantvalo, hanem egymastul kilõmbõzõk. Ezenkeppen Mennij fõ, annij ertelõm.

Nijluan nem á ver sem az test ielõnti meg az igaz bõlchyesegõt az embernek, hanem chák Istennek lelke chyelekõzi.

AZ Tobzodas, rezegseg, hazugsag es hamis elet, meg foztya à lelki bõlchyesegnek tudomanyatul az embereket.

EZ KÖVETKÖZEND™ TABLA ORVOSSAGOK CZIMERE: es meg mutattya mibõl chijnaltam á kõuetkõzendö” oruossigokat: es minemõ dolgokbul engette ISTEN ez vilagij termezet tudomanyat es emberek eleti taplalasat.

SERAPIVM kenyetnek hijuatik, mellyet en magam chijnaltam az emberek eletijnek haznalattyara: es rendi igy kõuetkõzik. Elõzõr Isten vtan, meg mondom Mijhaznaij vadnak.

1 AZ P4estist meg kenyheted vele, es á sebetis kõtõzhetõd vele, igõn erleli es kiuonyza á merget, megis ehetik annijt benne, mennijtket feier penz [p 0015] meg nyomna: annal haznosb ha mindõnostõl meg kenijk vele az erezkõdest es minden tagiait.

2. Az pokol vartis kennij és kõtõznij vele igen io.

3. Tuzes hideglelest, auagy á gyoytouantkenyheted vele, kiualt keppen az gyomrat es mellyet, sõt akar mij fele hideg leles ellen igen haznal.

4. Hideg chõmõrt meg oruosolhacz vele.

5. Kit az zegezes bant. auagy zijufaias, meg kennyed es meg kennyebõzik.

6. Hurut ellen mellyét es gyomrát io vele kennij.

7. Az ki etelet es italat meg nem emeztheti es haany, annak gyomrát vele kennij haznos.

8. Az kit Arena bant, ott vele kennij á holfaijdallya, igen chendeziti á faidalmat.

9. Colicarul es colica passiorul, haznos vele kennij.

10. Seiatica betegsegõt vele kenyhecz.

11. Kõzuentis io vele kennij.

12. Hassafaio embert vele kennij haznos.

13. Az kinek foga faij, ha aduas, tizticha meg az òduát, az utan kennyen ruhamohara ez kenyetben, tegye bele, es tarchya raita, kiuõlis kennye meg az arant az orczaiat, haznos: kiualtkeppen ha fõlyõl vezõt meg á fogh.

14 Kit az võrõs gutta chyak egy felõl meg vtt, vijontaban aztis vele kennij haznos.

15. Vizi betegsegõt io vele kennij vijontaban, kiualtkeppen myg az maiaia es lepe meg nem véz:es égyeb rendbeli meg dagadozot betegsegeketis haznos vele kennij.

16. Az kinek gyomra meg véz, auagy etetes vagyon raita, egyek meg reggel ehera ez kenyetben fel latot, igen kinnyebeti á faidalmat, kiuõlis vele kennij á gyomrat igen io es haznos vijontaban, es ezt tizõn õtõd napig chélekedgye.

17. Kinek inaij ha meg fugoroznak, azokat vele kennij, meg epitij.

18. Az kinek valaminemõ helyen chontya meg zegijk, Sõmõrtis es minden fele merges kelevenyeket es fakadekokat io véle kennij.

19. Az kinek kezeit es labait a gõrch õzze vonnya io velle kennij, es kinek keze auagy laba ki menyõl, aztis io velle kennij.

20. Az azzonyallatoknak Nadra betegsegeknek kenyesere haznos.

21 Kinek raztya vagyon io vele kennij.

22. Sargasagrul io vele kennij mellyét, gyomrát, hassát.

23. Kinek torka faij auagy meg dagatt, meg kinnyebeti, ha meg kennij velle kiuõl es belõl.

24. Fõfaiast es fluxust vele kenij io, az homlokat es nyakát. [p 0016]

25. Chyuz dagadast, auagy zent Antal tõzét, võrõs kõzvennekis hijuiak, haznos vele kennij.

26. Kit á Varaslo baiosok meg bantanak, aztis io vele kennij vijontaban.

27. Kinek hagy maz betegsege vagyon, mindõnõstõl vele meg kennij igen io.

28. Az ki valaminemõ helyen magat meg egeti igen io vele kennij.

29. Tárlot vele kennij es kõtõznij, haznos, meg erleli.

30 Franczut vele kennij es kõtõznij, hasznal.

31. Turos labat vele kennij terdetõl fogua alá, minden kõtõzesõn, az vtan ruha mohara kennij, es vele kõtõznij á mergét ki sziia, es az zõr feregnek ellene vagyon, mellyet vizes tetõnekis hinnak, ne mellynek egy elõzõr megis fakadoz auagy meg võrõssõl á kenyes vtan, de az nem gonoz iel.

32. Minden fele merges sebeknek kõtõzesere es kenyesere, merges harapasoknak es chipesõknek chyendezitesere haznalatos. Touaba valaminemõ faijdalmak embõrõkõn tõrtinnek, belsõk es kilsõk azokatis ISTEN vtan haznalatos vele kennij.

En ez kenyetnek draga es haznalatos voltat mind elõ nem zamlalhatom, hizem á kik nyaualyaiokban es betegsegekben meg proballyak meg erzik akkor haznalattyat, á kiknek Isten oruossag altal akaria hogy legyen kennyebsegek es epõlettyek, ha illyen modon meg chynallyak egezzen, á mint it meg vagyon irua.

AZ el vegezõt es vtolso Ora ellen nem zolok. ISTEN az fõ oruos, az õ segetsegebõl haznal az oruossag, ved hozzad azert Isten bizodalmabul; élly vele. Iollehet hogy en az okossagot vele eggyõt nem adhatom á meg chynalasra, hanem kerie es kõuesse azt az mennyeij Vrtul az ki en nekemis engette. Ez mellett oruossag italokkalis igen zikseg elnij a beteg embernek nyaualyaiaban, mert az ki az oruossag italt hozza nem akaria vennij, io modon oruosolnij sem tudgyak az ollyan betegõt.

SVMMA ZERINT chyak azoknak haznal az oruossag, kiknek Isten ez vilagij elettyeket meg touab akaria halaztanij, es meg algya az oruossagnak ereiet az õ nyaualyaiokban. Ez kenyetnek ereie embereknek minden testet es tagait altal hattya, de az õ ereie ninchen embernek artalmara, hanem epõletire vagyon es haznalattyara, sõt még à kichin gyermekétis zabadon kenyhetik vele, annak sinch artalmara, hanem haznalattyara. [p 0017]

AZ SERAPIVMKENYETNEK ISTEN SEGETSEGEBÓL chijnalasa, es minemõ dolgokbul allyon es timporaltassek: illyen modon kõuetkõzik.

AZ fiuek es gyõkerek á kik hozza zikõsõk.

1. Eõregbik hezak gyõker leuele viragostul, kinek Deiakul neue Aristolochia rotunda fel funt.

2. Apro hezak gyõker leuele viragostul, Aristolochia longa. fel funt

3. Eõreg gauez gyõker leuele viragostul fel funt

4. Apro gauez gyoker leuele viragostul. fel funt

5. Nagy lapu, hezag gyõkerõ, zent Gyõrgy hauaban viragzik, annakis á gyõkere zedessek es leuele viragostul. fel funt

6. Masik fele nagy lapu, annak nem hezag á gyõkere, annakis az gyõkere. fel funt

7. Kis lapu gyõkere, leuele, viragostul fel funt

8. Sarga kõkõrchén viraga fel funt

9. Fõldi tõk á ki az kertreis fõl megyen, võrõs az gyõmõlche, annak á gyokere [!], leuele viragostul fel funt

10. Masik fele fõldi tõk, azis fel foly á kertre, fekete á gyõmõlché, Bironia, gyõkerestõl leuele uiragya fel funt

11. Ezer io fiuenek gyõkere, leuele viragostul, maior Centaurea fel funt

12. Feier tüskenek chak az gyõkere, Centum Capita vel Bedeguar fel funt ),

13 Pyrito auagy hymer á ki az vezzõket altal õuedzy, vgy foly reiaiok: Smilax neue Võrõs gyõkerõ fel funt

14 Szeek fiu viragia, Camomilla fel funt

15 Papa fiu leuele Carduus benedictus fel funr [!] 16 Momortica. gyõmõlchyõstõl s leuelestõl f.fu:

17 Natragulya gyõkere, Mandragora, ha mind az ket fele natragulia benne lezenis annal iob f.fu:

18 Kek lilium gyõkere fel funt

19 Fekete bozzanak gyõkere, leuele, viragostul f.f:

20 Kapotnak gyõkere fel funt

21 Arua chyalan, Vrtica Crispa fel funt

22 Alba benedicta leuele viragostul fel funt

23 Nadra fiue, Nepeta, viragostul fel funt

24 Chyombor auag kõzueny menta, pulegium leuele viragostul fel funt

25 Rozmalin fel funt

26 Fenyõ mag tõrue, grana iuniperi fel funt

17 Tormentilla gyõkere leuelestõl fel funt

28 Meteng auagy folyo fiu leuele viragostul f.fu: [p 0018]

Az fel funtos auagy tizen hat hat latos fiu es gyõker, huzon nyolcz, fele

29 Nijr fanak leuele, Betula fel funt

30 Haas fa viragya. Tiliae flores fel funt

31 Iegõnye fa bimboia lat.8

32 Aprobik ezer io fiu gyõkere, leuele viragostul lat.8

33 Eõregbek kigyo hagyma gyõkere lat.8

34 Szapora fiu leuele viragostul lat.8

35 Farkas auagy Medue talp neuõ fiunek gyõkere leuelestõl lat.8

36 Eõreg Satyrium gyõkere viragostul lat.8

37 Apro Satyrium gyõkere viragostul lat.8

38 Leuesticum gyõkere lat.8

39 Tapsus barbatus gyõkere lat.8

40 Bab leuelõ fiunek gyõkere leuelestõl lat. 8

41 Machyka fark neuõ fiu lat:8

42 Fõld fisti, fumus terrae. viragostul lat.8

43 Chelidonia gyõkere, leuele viragostul lat.8

Zent gyõrgy Viragia, lilium conuallium la.8

45 Ronto fiu, Consolida regia, leuele viragostul lat.8

46 Kakas tarang, Cardiaca, ziu fiu viragostul la.8

47 Fõldi bozza gyõkere lat.8

48 Syderitis, tiztes fiu leuele viragostul làt:8

49 Eõkõr nyelu gyõkere, Buglossa lat.8

50. Arany gyõker, auagy Vad liliom lat.8

51. Keõ fiu, auagy Sarga gyopar lat.8

52. Vad kender leuele viragostul, Cannabys agrestis lat.8

53. Pip ki gabona kõzõt terõm, papauer syluestre lat.8

54. Dizno kenyer gyõkere Arthanita, panis porcinus lat.8

55. Aranyas papratz, Filix aurea lat.8

56. Eõreg Sanicor gyõkere lat.8

57 Fekete betonica, Bak fiu, leuele viragostul l:8

58 Feier betonica gyõkere viragostul lat.8

59. Eõreg borostyannak leuele, hedera lat.8

60. Apro borostiannak leuele lat.8

61 Chengõ fiu leuele vyragostul, hyppericum lat.8

62. Eger fark, Millesolium leuele viragostul lat8

63. Temondad fiu leuele viragostul lat.8

64 Zent benedek fiue, semper viuum, fedum l:8

65. Eb Capor Viragia lat.8

66. Vtij fiu gyõkere leuelestõl plantago lat.8

67. Scordium leuele viragostul lat.8

68. Chamedrys leuele viragostul lat.8

69. Feier liliom gyõkere lat.8

70. Euphrasia leuele viragostul lat.8

71. Szep zõlõ, kit eb zõlõnekis hijunak le:vir. la.8 [p 0019]

72. Czyprus leuele viragostul lat 8

73. Apium gyõkere es leuele lat 8

74. Sallya leuele viragostul lat 8

75. Fekete õkõr fark gyokere viragostul lat 8

76. Eõregbik õkõr fark gyõkere viragostul lat 8

77. Apro boitorian, Agrimonia leuele viragostul. lat 8

78. Feier põzercze, marrubium album lat 8

79. Fekete põzercze, nigrum marrubium. lat 8

80. Sarkantyu virag leuele viragostul lat 8

81. Tijk hur. lat 8

82. Maiorana leuele viragostul, lat 8

83. Varadich, Tanacetum, leuele viragostul lat 8

84 Fordult fiu leuele viragostul. lat 8

85 Chyaba ire gyõkere, lat 8

89. Fekete irõm leuele viragostul lat 8

87. Barany irõm leuele viragostul. lat 8

88. Spichinard. lat 8

89. Feier irõm leuele viragostul. lat 8

90 Isop leuele viragostul. lat 8

91 Komlo lat.8

92 Atraczel gyõkere Cinoglossa lat.8

93 Belend fiu leuele viragostul, Iusqueanus la.8

94 Eõrruen gyõker, Enula campana lat. 8

95 Saas gyõkere, sarga viragu, Beka lilium lat. 8

96 Feclike fiu, hirundinaria, gyõkere viragostul lat.8

97 SERAPIVM gyõkere lat.8

98 Eõregbik kigyo nyelu a ki vizben terõm, leuele gyõkerestõl lat:8

99 Approbik kigyo nyelu leuele lat.8

100 Szaruas nyelu neuõ fiu leuele lat.8

101 Zent Lazlo kirali fiuenek gyõkeretiana lat.8

102 Angelica gyõkere az nagyobbike lat.8

103 Gratia Dei neuõ fiu leuele viragostul la:8

104 Eõreg bas4alicum gyokere lat.8

105 Appro basalicum leuele viragostul lat.8

106 Eõregbik chyalan leuele viragostul lat.8

107 Feier malua gyõkere lat.8

108 Apro malua gyõkere lat.8

109 Cicoria gyõkere lat.8

110 Pimponia gyõkere, leuele viragostul lat.8

111. Mezeij viola viragia lat.8

112. Võrõs viragu Centauria leuele viragostul la:8

113. Porczogo pasijt lat.8

114. Vizi tõk gyõkere lat.8

115. Fodor menta leuel viragostul lat.8

116 Fekete menta leuele viragostul lat. 8

117 Kakuk fiu leuele viragostul lat.8

118. Kigyo tarang leuele viragostul lat.8

119 Sooska gyõkere, leuele viragostul lat.8 [p 0020] 120. Méh fiu leuele viragostul lat.8

121 Fekete gyopar leuele viragostul lat.8

122 Farkas alma gyõkere, leuele viragostul lat.8

123. Alkakendi, ki pap monyanak mondatik leuele viragostul lat.8

Az nijolcz latos fiuek es gyõkerek õt heian zaz felek

Ha bõijt maas auagy zent Gyõrgy hauaban el kõzdõd az gyõkereknek esfiueknek zedeset, el vegezheted mint zent hoban: De az fiueket es gyõkereket vizben meg ne mossad, hanem chyak ruhaual tõrõld el az Sariát rulok, mert á viz elvezij az ereieket. Es á mellijk gyõkernek á belsõ reze faas, azt el vesd. Az fiunek á gyenge zaratis bele tõrhentõd de az faassat el vesd. Ha chák egy fele giõkeret fõl assodis, auag fiuet fõl zakaztaz mikor ereiben vagyon chyak annakis nagy hazna vagyon, Menijuel inkab mikor ennij sokasag eggyõt vagyon merték zerint, nagyob hazna es ereie vagyon?

Im elõdben adom megis es meg tanijtlak reia mikeppen kely meg chijnalnod az Serapium kenyetõt: ket keppenis chijnalhatod meg.

Eggijk keppen imigij: Hogy mikor á fiuek viragoznij kezdenek, mind gyõkerestõl. leuelestõl, viragostul zedgyed es vgy tõrd õzue á haiakkal, az fél funtos fiueknek es gyõkereknek fele reze à gyõkere legyen, azaz, nyolcz lattya: Nyolcz latos fiueknekis fele reze gyõkere legyen, azaz, negy latt.

Masik keppen ismeg illyen modon chijnalhatod meg: Hogy mikor á fiuek gyõngen viragoznij kezdenek, es á fõlsõ rezekben vagyion az ereiek. akkor zedd chak az fõlsõ rezeket es: tõrd õzze az haiakkal. Az vtan ismeg akkor az gyõkereket, mikor vizha megyen ereiek auagy mijg ki nem iõ. De megis mikor akkor zeded az fiueket, mikor ereiekben vannak az vtan á gyõkereket, es vgy chijnalod meg sokkal iob lezõn. Hogy kedig az fiueknek mertekét illyen modon rendõltem, ez az oka: Hogy ISTEN altal mind az betegsegeknek termezeteit es allapattyat meg ismertem, mind kediglen gyakorta valo zorgalmatos munkammal àz fiuek allapattyatis ezemben vettem, kik meleg termizetõiek es zaraztok, kik kedig hideg es nedues termizetõiek es kik erõsbek auagy gyengebbek, kik mennij gradichban legyenek: es ahoz kepest kellyet mertekekre rendõlnõm mikeppen õzue temperaltatnanak, es ISTEN altall sok rendbeli betegsegek ellen az emberek epõletire haznalnanak. Ha kedig mind ezeknek á meg zamlalt fiuveknek es gyõkereknek, [p 0021] haiaknak es olaioknak, mindõnõstõl egezzen zeret nem tehetedis, ha chyak felenek auagy harmad reznek tezedis zeret es vgy chijnalod, alkolmatos lezõn. De ha mindõnõstõl zerét tezed, draga es haznios oruossag lezõn embereknek epõletire, chyak hogy meg lasd Isteni felelemmel zed á fiueket. Az innep nap, nem fiu zedesre valo, hanem ISTEN igeie tanusagara. Es az mellijk fiu melly holnapba viragozik es iob ereieben vagyon, abban zedessek io Planeta alatt, es vgy temperaltassek egyõue, á mint ez vtan meg tanijtlak reia.

Ez meg zamlalt fiueket es gyõkereket elegijch es tõrd ozze imez kõuetkõzendõ haijakkal.

1, Eb borz, auagy dizno borz haij ket funt

2. Nyul hai ket.funt

3. Erdei Machka hai funt 2.

4. Erdei dizno hai funt 1. lat 2.

5 Zarruas faggyu funt 1.

6. Golya hái funt 1.

7. Irge hái funt 1.

8. Sillõ halnak háija fel funt

9. Farkas hái fel funt

10. Roka hái fel funt

11. kappan há fel funt

12. Fijr hái fel funt

13. Tõuiskes borz haij lat.8

14. Hodnak háia lat. 8

15. Vidra hái lat. 8

16. Chyuka hal hái lat.8

De elõzõr mindenik fele haiat megoluazd es meg ziried. Az vtan meeried meg mindeniket, tõlch õzze egy edenben mindnyaiokat, hogy legyenek kezõn nalad: ezek e haiak teznek mindõnõstõl fogua, tizõn negy funtot es kilencz latot. Mindõnõstõl tezõn summa zerint á mij ehez ziksegõs es hozza valo zazhetuen kettõt.

Ezekbõl az haiakbul mery à fel funtos fivhõz es gyõkerhez, mikor tõrnij akarod az haiakkal õzze, hat lat haiat: az nyocz latos fiu hõz es gyõkerehez méry harom lat haiat, es tõrd õzze á fiueket es gyõkereket az háiakkal az vtan ragd egy õreg fazekban á háiakkal õzze tõrõt fiueket es gyõkereket viragostul. Es gyuriad minden napon, mind addig mig nem mind eggyõt leznek ezek, ez meg neuezet es zamlalt fiuek es gyõkerek á haijakkal. Az vtan mikoron el vegezed, es mind õzze zeded, mert ennij fiueket nem talalhacz egy holnapba auagy kettõben, hanem egy más vtan mikor az õ ideiek vagyon. Mikoron azert mind eggyõt leznek es ki ajkarod fachyarnij ragd egy vas fazekban es tõlch negy funt tehen ganeij vizet rea. de pinkõsd [p 0022] hauaban eghessed az tehen ganeij vizet zep tiztan. Az vtan ismeg az tõb leue legyen Bijs alma vize mindõnõstõl de á Bijs almat meg kely tõrnij es fachárnij es annak chák á tizta higiat kely rea tõlteny à menybõl gondolod hogy ki facharhatod az syriat, es chák annijra hevich meg hogy á kezed el tirhesse, paras zennél, de az lángh ne erie, az utan ragd, Sachkoban, vij vazonybul chijnalt legyen es fachard ki keuesenkint medenczeben. Mikoron mind ki fackyarod az sonkolyarul, az vtan ismeg oluazd meg, szurd szita altal á tizta kenyetõt, had hidegollyõn meg az syria, es zed el az fõlit maas tizta medenczeben, azaz, syriat, mint egy Popiomnak ollyan modon, de az vizeben kõzõtte ne maragyon: az vtan ezeket ez olaiokat tõlch á tizta kenyet kõziben, de az elõt legyenek kezõn nalad az olaiok.

1. Tikmony zék olai lat 12

2. Barazk mag olai lat 6

3. Belend mag olai lat 6

4. Len mag olai let 5

5. Vad kender olai lat 5

6. Fõldi bozza mag olai lat 5

7. Faij bozza mag olai lat 5

8. Fõldi tõk á kinek võrõs gyõmõlche vagyon annak az maguanak olaia. lat 5

9. Masik fele fõldi tõk, kinek gyõmõlche fekete annakis az maguanak olaia lat 5

10. Dinnye mag olaia lat 5