DÁVID FERENC: RÕVID VT MVTATAS AZ ISTENNEC IGEIENEC ERTELMERE, MOSTANI SZENT HAROMSAGROL TAMADOT VETÉLKEDESNEC MEG FEYTESERE ES ITELESERE HASZNOS ES SZÛKSEGES. [0064]


Summa.

Christus vrunc szent Marknac 13. reszeben az õ menniei szent Attianac tulaydonittia mindeneknek teremtesset kezdetben nem õ maganac, szol kedig az kûlsõ teremtesrõl es Mosesnec kezdettirõl, azonkeppen Adamnac es Euanac az õ teremteseket tulaydonittia az õ menniei szent Attianac szent Marc iria Euangeliomanac 10. reszeben, szent Mathe 19. Esaias Propheta 45. Christus vrunknac hat es az õ igaz magyarazattianac inkab kel hûnûanc es engednûnc hogy nem mint à papa tudomannia mellet kialto Sophistaknac.

Ha kedig azt mondanac azert nem emlekezic õ magarol mert embersege szerent szol semmit nen hasznal õ nekiec az â fogas, mert ha az atia Isten kûûl tõb teremtõ Isten volna hat az Christus az szent Lelekrõl el nem feletkezet volna, mert arrol senki nem gondolkothatic hanem czac az Istensegben.

Az harmadikrol.

Az Istennec kepe es hasonlatossaga ket keppen magyaraztatic meg elõszer â mennyben az Isteni felsegnec es iouainac az enberrel resz szerent valo [p [006] 5] kõszles vagyon, anniera menniere az Isten ackor az elsõ teremtesben az embert fel eppiteni ackarta az kûlsõ elõknec formaiaban minden egyeb allatokat feliúl halad es az õnnen czelekedetit meg mertekli es meg itili az bõlsõ eletnec kedig rendiben Isteni ioual meg reszesitetet, mikor kedig az iras az Istennec iouainac reszessiûleset az emberrel magyarazza nem neminemû tagaiban valo annac az embernec fel epitesserõl szol hanem az tellies emberrõl mely à Christusban es annac az õ orszagaban, tellies keppen meg adattic minekûnc Pal Apastalnac tanitassa szerent elõszer kûldet Corintusbelieknec leuelenec tizenõttedic reszeben, Miké0ppen ez fõldi Adamnac viseltuc kepet, azõkeppen az menneinec es visseliûc, az Colossabelieknec harmadic, es Ephesumbelieknec negiedicben, õlteszetec ki az regi Adambol es õlteszetec az vyban, à Romabelieknec irt niolczadic reszeben, hogy minket hasonlatossa tenne az õ fianac kepehõsz vgyan ottan szorgalmatosson varia az egez teremtet allat ez Isten fiainac meg ielenesset.

Ha azert az Istennec kepet melyre az ember teremtettet mi legyen eszûnkben akariuc venni az Iesus Christusra tekinczûnc mely az lathattatlan Istennec lathato kepenec es mi voltanac belegienec es mikeppen õ kepenec mondattatic azonkeppen igenec es mindenic õ reia iol illic, õ kepenec mert az Isteni felsegnec io voltat niluan valo keppen meg mutatta õ magaban el anniera hogy az ki az hûttnec vilagossaganac altala lattia â Christus vgy mint egy eleuen túkõrben az atia Istent õ magat latia mikeppen õnnen maga Philepnec monda az ki engemet az en atiamat latia.

Azonkeppen meltan mondattatic az Christus igeienec mert annac az õ beszedebe ki szol akaratia es elmeie ki mutattatic nem maskeppen mint egy bizonios kepben es tûkerben à melyben annac az õ abrazatia meg laczic az ki abban abraztatic erre valo szent Ianosnac mondasa az fiu ki az atianac kõbeleben vagyon õ magyarazta meg mi nekûnc Tolmacz ige melyben az Istensegnec minden gazdagsagi es iouoltanac kinczei meg talaltatnac hogy az õ testenec tagiainac az szent gyulekezetnec ki osztogassa es meg mutassa.

Masodszor ez historiabol vegyuc eszûnkben miben viselte az Adam Istennec kepet mel az Christus nem czac elmeienec ioszagiban, nem ertelmenec akaratianac es elmeienec az õ tehetsegekben, nem czac az birodalomban [p [006] 6] es vrasagban, mert az Isten az teremtesben az egesz emberrõl szol teremczûnc embert, az enber kedig nen czac elme sem annac kedig czac ioszagos czelekedeti iõuendere nez hat melyben az Christus altal fel epittetic valoban az Istennec kepere mely fel epitest minden teremted allatoc vannac hogy az Istennec fiainac valtsagokban es meg szabadulasokban, az rabsagtol meg menekedienec es az elsõ allapatra vittetessenec.

Harmadszor ez igekben meg muttatic, az emberi nemzetnec az õ meltosaga mely igen nagy legyen, mert sem menyben sem fõlden az teremtet allatoc kõszet nem talaltatic az mely az Istennec kepere es haszonlatossagara teremtettet volna hogy ha az Angyaloc most meltosagasb allapatban vadnac ennel hogy az Istennec szûnet [!] lattiac, es vetek nelkûl vadnac, es nem ackeppen termeszet szerent az bûn es az halal ala rekesztetec, euul ez meltosaggal minem mindenkoron felliûl halladia az embert mert amit szent Ianos mond alhatatosson meg marad. Tuggyuc kedig ha meg ielennic õ hosza haszonlatossoc leszûnc mert meg latiuc õtet mint õ magaban vagyon. Dauid propheta kedig niolczadic enekeben kissebbe tõttet õtet az Angyaloknal diczõssegel es tisztessegel meg koronasztat õtet, Mely mondas iollehet fõkeppen à Messiasra nesz mint az mi feiûnkre, az vtan kedig mi reanc es mint õ tagiaira.

Bizonial hogy nagy meltosagra vittetet az emberi allat, hogy minemû diczõsege à Christusnac vagyon menyben azonnal reszesitetnec az hûuõc es mint õreckes tarsoc az Angyaloc mint Istennec szolgai az õ szeki elõt alnac es az Istennec paranczolattiatol vadnac az hiuõknec kedig ez igirtetet, az ki gyõzedelmes leszen. ezt adom õ neki hogy az en szekemben ûllien. Toabba ez hiûuec itelic è vilagot mely az Angialoc felûl nem mondattatic.

Szûkseg hat hogy mindenkoron szemûnc ellõt legyen az mi meltosagunc es Isteni kepere es hassonlatossagara valo teremtessûnc hogy Istentõl minekûnc adatot irtat meg ne veszûc es az õ templomat meg ne fertestessûc szõt inkab ennec az õ fengeit bennûnc õriszuen, naponkent õregbeggyûnc es az Istennec fiaiual az meg diczõelesben az tekelletes fel epitest vehessûc.

Conclusio.

Az egygyûgyûeknec epuletiekre es az Istenfelõknec vigasztalasokra es tanitassokra akartan ezeket [p [006] 7] im ertem kedig az embereknec bussalasokat es haborusagokat ez ielen valo harõsagnac vetelkedesse felõl de sockal iob mostan meg busulnioc es hûtõket meg probalnioc es az irasnac valo ellenkezest eszekben venniec hogy nem mint az vtan nagy haborusagban elniec, miert hogy az irasnac igaz egyenesseget es foliassat eszekbe nem võttec Iob most az irassal tusakodniac az keresztieneknec hogy nem mint az vtan õ magokban es lelki esmeretekben meg tantorodnioc.

Ez vilagnac szokot panaszolkodasoc ez valamikor az vr Isten az õ igeienec tisztitassat el kezdi, hogy haborusagnac es visza vionnasnac neueuel szidalmasztassec az õ igassaga de meltatlan. A Prophetac Christus es Apastaloc ellen azonfele kialtas volt hogy à bekessegnec es egienessegeknec rontoi volnanac Christus vrunc kedig ennec az õ okat inkab az emberekben hogy nem mint az õ igeiben mutattia meg szent Ianosnac harmadic reszeben mikor azt mongya az vilagossag ez vilagra iõue de az emberec inkab szerettec az sutetseget hogy nem mint az vilagossagot.

Az igassagnac az õ esmereti ellõ nem megyen haborussagnelkûl mert az pokolbeli õrdeg ki az sõttetsegnec feie az hûttetleneket kiket abban fogua tart erõssen õriszi es bannia hogy abbol meg szabaduluan â Christusnac es az õ igeienec az esmeretire vittessenec es meglen hatalmasson biria az õueit semmi haborusag ninczen, mihelt kedig az igassaggal kezdic az õ orszagat ostromlani minden felõl az emberec fel tamadnac es eleit akariac venni es meg oltani.

Bizonios pelda tamasztattic errõl mi elõnkben az Apostoli czelekedetrõl irt kõnyuenec tizenkilenczedic reszeben, Ephesomban nagy czendesseg es bekesseg vala Diananac templomaban ez hamis Isteni tisteletnec palasztia allat el anniera hogy nem czac az papoknac bõsseges iõuedelmec vala hanem meg az egesz orszagban fõfõ mesterec kic valanac mind õtuessec kepiro kepfarago giõngy fûszõc nagy fizetest vesznec vala abbol az hamis tiszteletbõl, mihelt Pal oda iutta es az Hamissag ellen az igassaggal kezde tusakodni, nem de nagy haborusag vetelkedes es partûtõs lõne? ezert meltan Palt nem fegyhettiuc hanem az sõttetsegnec szolgait kic nem szenuethettic vala hogy az õ teuelygessec es hamis Isteni tisteletec ki muttatassec mikeppen mostani ûdõben es czelekesznec kic az Antichristus harom Istenninec hamis velekedesseket otalmazac, kic azt kiuianiac hogy az emberec [p [006] 8] behunniac szemeket es semmit se lassanac se halianac, se oluassanac hanem à mint õc ertic predikalliac es tanitottac.

Gonosz egienesseg es bekesseg az mely az Isten ellen es az õ igeie ellen szerkesztettic az emberec kõszet ez felette igen artalmas az Istennec igeienec, melyrõl Christus vrunc es az prophetac panaszolkodnac õnnen maga azt mongya nen iõttem hogy ez vilagra bekesseget boczassac hanem fegyuert. Esaias kedig im az bekessegben, ennekõm felette igen nagy kõsserûsegem vagyon, nemkel hat es vilagnac az õ bekesseget nesznûnc, hanem õremet es bekesseget lelekben keresnûnc mert ez az kerestieneke melliet Christus vrunc õ nekiec adot.

Semikeppen az hûuõknec artalmas nem lehet az irasbol tamadot visza vionnas, mert à mely felnel az igassag vagyon az ellenkezõ bizonsagockal fel nem feytethettic sõtt inkab meg erõssittetic es az eges derec szent irasnac ertelmere vilagossag nylatkosztatic viszontag az hamissag meg feytettetic es meg muttatatic hogy ekeppen egy felõl sem lehet az igassagnac es az hüueknec artalmara az irasban valo hadakoszas minec elõtte kedig az vetelkedesben ki fenylec az igassag iob Pal Apastalnac az õ tanaczat kõuetnúnc hogy az irasnac az õ magyarazatiat meg ne vessûc es à lelkeket meg ne foyczuc es olczuc tûszel vassal szidolommal ne kergessuc, mert effele czelekedeteckel mind mi magunkat mint Istenûnket meg bantiuc.

Az Atia mindenhato vr Isten az õ lelkenec altala hordoszon es viselen minket hogy az õ aldot szent fianac elõ es eleuen tagiai lehessunc es az Istennec szenteiuel egyetemben, az Antichristus belieget hyomlokunkrol le vethessuc es õ nekie szentsegben es igassagban szolgalhassunc Amen.