DÁVID FERENC: AZ EGY ATTYA ISTENNEC, ES AZ Õ ALDOT SZENT FIANAC, AZ IESVS CHRISTVSNAC ISTENSÉGEKRÕL IGAZ VALLASTÉTEL, À PROPHETÁC ÉS APASTOLOKNAC IRÁSINAC IGAZ FOLLYÁSA SZERÉNT IRATTATTOT. [0026]


A szent iràs egy Istent ád mindenût elõnkbe: ezokaért az Attyat, és à Fiat, auagy egy Istennec mondia, Auagy két Istennec. Ha két Istennec vallya: Mindiárast Dauid Ferentznec Istennec igéie ellen valo tudománya ki tetzic: Mert az iras két Istent nem esmér. Ha pedig egy Istennec vallya lõnni: Tehat meg kel engedni, Hogy az igaz Isten nem czac az Attya à Fiu nélkûl: Hanem, az Attya, Fiu és szent Lélec egyszers mind.

FELELET.

CAroli Peter ez ellen vettesben gõgeskedic, és vgy mint kész nyertes vitéz ellenem pronunctial, Es tudomanyomat kárhosztattya, Az õ babasaga szerént alituán, Hogy semmiképpen meg nem tudoc felelnem. Ha pedig meg felelendec is Hogy à keleptzét, mellyet meg vettet, el nem kõrûlhetem. De à io Caroli Peter ne gõgeskõdiéc, Ne koporicza maganac à diadalmot. Ezokaért hallya meg feleletemet, az vtán bator arginallyon.

Az õ értelme szerént, Azon Istennec sem mõdom à Christust, ki az attya: Másnac sem mondom. Feleletemnec okát adom, és erõssitem. Nem azon Isten. Mert õmaga, Iohan. 5. 10. aszt mondia, Hogy nem azon: Hanem annac az õ Fia. Nem más Isten kedig, Caroli Peternec értelme szerént: Mert az egy attya Isten mellé tarsul senki nem hellyhesztethettic, Hogy azon Istenségben és felséges voltaban szamlaltathatnéc: Isa. 42. Ez feleletemnec elsõ része.

Masodszor: Holot aszt forgattya: Hanem azon Isten à Christus, ki az Attya: Hát kõuetkõzic, Hogy más Isten legyen, Christus Wrunknac magyarazattya szerént, A Prophetáknac és Apastoloknac bizonsaga szerént, másnac mondõ Es az Attyat, és à Fiut nem egynec, hanem kettõnec mondom. Mert ecképpen szol Christus Wrunc: Iohan. 5. Más az Attya, àki engemet el boczattot, és é0n felõlem tanubizonsagot teszen. Esmet. Iohan. 10: A tû tõruénytekben iruán vagyon: Két vallonac bizonsagtétele igaz: En vagyoc, ki bizonsagot teszec én magam felõl: Es bizonsagot teszen én felõlem az én Attyam, ki engemet el boczatot.

Ha pedig Caroli Peter eszt vetné: Hallom, hogy az Attya és à Fiu kettõ, Es màs és kûlemb az Attya, hogy nem mint à Fiu: De nem mondia az irás, Hogy más Isten volna &c.

Felelet: Iohan.20. Mikor aszt mondia Christus Wrunc: Fel megyec az én Attyamhoz, Es à tû Attyatokhoz: Az én Istenemhõz, a tû Istentekhõz, Nem de az Attyat vallyaé õ Istenénec lõnni? Az Attya pedig soholt nem mondattatic ez értelembe, Hogy az Attya à Christussé volna: Auagy, Hogy à Christus Istene volna az Attyanac, auagy hogy ô tõlle fûggyene, Auagy, Hogy az õ Istenséget à Christusrol võtte volna. Iohan. 10. pedig, õnnenmaga meg valasztya az õ Isteni mivoltat, az Attyanac miuoltatol, mikor aszt mondia: Kit az Attya meg szentelt, és el boczatot. [p [002] 7] Latodé, Hogy az Attyatol vagyon à Christusnac az õ miuolta és I stensége.

Ellene ál Caroli Peter ennec à feleletnec monduán: Az iras mindenût czac egy Istenrõl, emlekõzic, Nem lehet hát kettô: Mert soholt az irás két Istenrõl nem emlekõzic.

Felelet: Egy Istenrõlemlekezic à szent irás: De aszt meg magyarazza, Kiczoda legyen, tudni illic, az Attya Isten. Ehõz tõb nem szamlalttatic: Mert sem õ elõtte, sem õ vtánna tõb és más ollyan Isten sem volt, sem leszen, tudnia illic, Formalo Isten, Nem formalt: Lasd meg à szolasnac modiat. Esa. 43. 44. 45. De hogy tõb Istenekrõl is nem emlekeznec à szent irás, Az hamis. Mert nyiluán szol Pál Apastol, Corinth. 8. Soc Istenec vadnac mennyben és fõlden: Mûnékûnc pedig egy Istenûnc vagyon, Amaz Attya. Tanold meg, attyamfia Caroli Peter, Hogy egy Isten is vagyon, Tõb Istenec is vadnac

Azonképpen, mikor à Sidoc viszsza magyarazzac Christus Wrunc beszédét: En, és az én attyám, egyec vagyunc: Mint ha aszc [!] mondotta volna, hogy az Attyaual egy Isten volna: Aszt õ tagada: Es az ellenkezõ irást meg magyarazza. Egy Istenrõl emlekõzic az irás: Tõbrõl is emlekõzic. Az egy Isten, az én attyám, az õ méltosagaban és tisztesegében meg marad, ahoz engemet nem szamlalom: De vadnac ezen kõuûl, kic Istenneknec neuesztetnec: Ezokaért, én is vgyan Isten lehetec, és annac neueszhetem magamat, noha nem az egy Isten vagyoc, ki az Attya: Hanem attol meg szenteltettem, és ez világra el boczatattan. Io. 10.

Azonképpen, Egy az Iehoua & magatol valo Isten, az Attya, és kettõ, auagy harom Iehoua Isten ninczen, Es ehõz tõb nem számláltattic, sem à Fiu, sem à szent Lélec: Mert vgy à szent irásnac follyasa meg nem álhatna, Melyben mindenût eszt kialttya: Egyedõl vagyoc én, Es senki én velem. De ez az egy Iehoua, az ember Iesus Christusnac adta az õ neuét, Wrra és Christussa tõtte: Ierem. 23. 33. Philip. 2. Acto. 2. 10.: Es à Prophetác altal aszt mondia: Mikor ez szûlettic, Hiuattatic IEHOVA, mû igassagunknac: Ierem. 23. 33. Ha azon Iehoua, ki az Attya: Nem hiuattatic: Mert annac az õ neue õrõktõl foguán vagyon: De enec, à Nazareti Iesusnac üdõ szerént adattatot: Mert hatalommal, bõlczesseggel, és Istennec minden aiandékiual, nem Allattyaual, épittettet fel.

Ha nem tõc à feietec, tû Papázo Peterec, eszetekbe vehettitec, Hogy mû az Istennec igeienec igaz és tiszta follyassat meg tarttyuc, Es egy Istennél, az Attya Istennél tõbbet nem magyarazzuc: Es meg bizonyittyuc, Hogy ha õszue hassonlittatic à Fiu az Attyaual, Hogy két egyenettlen Isten nem lehet. Mert abban à számban Christus Wrunc, sem egyebec, nem reckeszthetnec be, Mint á Papai Kalandos Mesterec tanyitnac: Két egyenettlen Isten nem lehet: Mert ez Attya Istenhõz senki nem hasonlittatic: Mert senki õ hozza nem hasonlatos.

Ha pedig à Christust egybe veted és hasonlitod à tõb Istenekhõz, kic tiszt szerént Istenneknec [p [002] 8] neuesztetnec, Meg engedem, Hogy nagy kûlembség és egyenetlenség találtattic: Miképpen Christus Wrunc õnnen maga, Iohan. 10. bizonyittya.

Ez õ ellenvetéssec, az iambor Pápázo Petereknec, mellynec meg feytéssében hiszem hogy minden iambor keresztyén ember eszébe veheti, Hogy az õ okoskodassoc romlo nád szál, Es az igassag ellen meg nem álhat: De lassuc meg immår: Ha õnékiec egy Istenec vagyoné, az õ vallassoc szerént, Auagy harom? Mert igen forgattyac à szallai kaszát, és vadolnac mûnket, Hogy méltattlan kõltettûc reaioc, Hogy harom Istent valnánac. Hogy ezokaért eszedbe vegyed az õ vallassoknac hamisvoltat, Imè meg mutatom: Hogy, auagy semmi Istennec ninczen, Auagy valoban az egyért harmat talaltanac és valnac, à szent irás kõuûl, Mellyet az õnnen vallassokbol meg bizonyitoc.

Somma Caroli Peter vallassanac. Miczoda hát az Isten felõl valo igaz vallas? Az egész deréc szent irás szerént à Dauid Ferentz (vgy mond Caroli Peter) hamis tudománya ellen, eszt kel az igaz keresztyénnec vallania, Hogy az Isten czac egy legyen, Es átkozot legyen, valaki az Istenneknec sokassagat tanyittya, Pogan modra hiszi es vallya: Mert meg vagyon irua, Deut. 6.: Hald meg Israel: Mert à te Iehoua Istened, egy Isten. Es Isa. 43. 45. Lássatoc meg, Hogy én vagyoc egyedõl az Isten, Es én kõuûlem tõb ninczen: De ez egy Isten, az Attya, Fiu és szent Lélec minden valtozas nélkûl, egyenettlensegnélkûl, egy Isteni Természétben, tiszteletben és czelekedetben, &c. A te vallassod, Caroli Peter, nem alhat meg: Mert õnnenmaga ronttya magat, és artzol czapia magat ellenkezésseuel, Mert elõszer egy Istent vallasz lõnni: De eszt à Prophetáknac, Apastoloknac, és Christus Wrunknac vallassa szerént tagadod az Attyat lõnni: Melly nyiluán valo hamissag. Mert Christus Wrunc, Iohan. 8. aszt az Israelnec egy Istenét, az õ Attyanac mondia lõnni. Latode Caroli Peter, houa és miczoda vndoksagban estél: A kegyelmes igaz Isten, à mû Wrunc Christus iesusnac szent Attya odozon és ki segétsen belõle: Amen.

Hogy pedig pogan modra két egyenettlen Istent kenni akarsz Dauid Ferentzre: Aszt, meg boczás, róka modra mûueled. Mert Dauid Ferentz vallássaban eszt nem talalod. Hogy te kedig kõuetkõzésbõl akarod ki hozni, és meg mutatni Semmi az. Mert az egy Attya Istenhõz senki nem hassonlittatic, Es õ egyedõl õ magatol volt. A Christus, noha Isten, Azzoc kõzzé számláltattic, kic meg szentelésse mértéc nélkûl valo, és hogy az Istennec tellyes volta valoban lakozic õ benne, és õtet az egy Attya Isten el boczatta ez vilagra: Iohan. 10. Coloss. 1. 2.

Hogy az egy Isten à Harom legyen, Tudni illic, Attya, Fiu, és szent Lélec, noha igén vagy érõtte à fûtõ vassal, hogy meg bizoniczad: Mind azon altal, Az Istennec igéie soholt nem mondia. Ezokaért, az à te Haromsagos Istened, semmi Isten, és kõlted dolog.

Mert az egy Isten egyedõl valo, minden valtozás [p [002] 9] nélkûl, Egyettlen egy, és egyenettlenség nélkûl, aszt mondod: A haromban pedig meg valtozás, kûlembség, és egyenettlenseg talaltattic. Ha pedig Haromsag? Egység nem lehet s Mert ezec egymassal ellenkeznec. Ha kedig à harom egy Isten: Hát harom Isten is vagyon, egy is vagyon, Miképpen à tû elõbi vallastoc meg mutattya, Mellyben az Egységet, és à Haromsagot miképpen kellyen érteni, Az Papai Sophistáknac moslékabol meg mutattatoc.

Mutasd meg elõszer, Caroli Peter, az Istennec igeiébõl, Az az Isten, kiben az harom vagyon, Tudni illic, Az attya, à fiu, és à szent Lélec, Kiczoda legyen? Es az Istennec igeiében, Minec neuesztettic?

Masodszor: Ha az à harom egy Isten: Miképpen alhasson meg az egész deréc szent irasnac az õ follyasa, Mellyben czac az Attya egy Istennec mondattatic lõnni?

Harmadszor: Ha az Attya õmagatol valo Isten, és kúlemb tulaydonsag: A Fiu is õmagatol valo Isten, és kûlemb tulaydonsag, A szent Lélec is õmagatol valo Isten, és kûlemb tulaydonsag, auagy szõmély: Bizonnyara harom kûlembezõ és egyenettlen Istened vagyon, Miképpen tenéked Caroli Peter, Mellius Peter, és Illyosuai Peter, egykõzenseges emberségtec vagyon: De tulaydonsagtokban és szõméllyetekben kûlembesztec, és egyenettlenec vattoc: Azonképpen à te Haromsag Istened is, kit vallottoc.

Hogy rõuideden minden keresztyén eszébe vehesse, Hogy Caroli Peternec, és az õ Kalandos tarsainac semmi Istenec ninczen: Mert az egy Attya Istenért hármot kõltet és talalt, ecképpen bizonyitom:

Az egy bizony Isten, Abrahamnac, Isaaknac, Iacobnac Istene, Ez à mû Wrunc Iesus Christusnac szent Attya.

A Haromsagos Isten, nem Attya á mû Wrunc Iesus Christusnac:

Ezokaért, à Haromsagos Isten nem egy bizony és igaz Isten.

Caroli Peterko, Hármat bizonyicz ez ellen, Ha gyõzedelmes akarsz lõnni.

Elsõ: Hogy az egy bizony Isten, és élõ Isten, à mû Wrunc Iesus Christusnac Attya ne legyen.

Masodic: Hogy à Christus à Haromsag Istennec Fia legyen.

Harmadic: Hogy à Haromsag Isten igaz Isten legyen, Es nyiluán az irásban ki feiezetképpen neuesztessec à DEVS TRINITATIS Mert à Te okoskodassod ellen, okoskodassokat tudoc hellyhesztetnem. Mert ha à te Trinitas Istened bizony Isten leszen, Tehát az Wr Istennec igeieben emlekezet leszen felõle: Ha pedig ninczen: Tehat vesd à pad allà, Es el oroszkodiál tõlle.

Hogy egy sommaban mind ezeket be kõssem: Az egy igaz Isten, Israelnec Wra Isten ez: ki à szent Lelket ki õntõtte, és ki à Christust halalra adta mû érõttûnc. Ezeket pedig az Attya Isten czelekette: Nyiluán valo képpen tehat ez igaz, [p [003] 0] Hogy õ legyen az egy igaz felséges Isten, Israelnec Istene, kirõl emlekõznec, mind Christus Wrunc õmaga, mind à Prophetac és Apastoloc Es nem más, Sem egy, sem kettõ, sem harom.

Viszszontac, Nem aszt vallani egy igaz Istennec lõnni, Nem egyéb, Hanem Istennec igéie ellen báluánt emelni: A Haromsag Isten pedig, Nem az egy Attya Isten: Ezokaért: A Haromsag Isten nem igaz Isten, Hanem Baluany. Lásd meg immár Caroli Peter, hogy tenéked egy Istened sinczen: Mert à te haromsagod nem Isten, Hanem valami lidirtz, emberektõl fingaltattatot, kinec ninczen semmi fondamentoma à szent irásban, emlekezet sinczen soholt felõle. De lassuc Carolinac tõb nád kapiait.