DÁVID FERENC: RÕVID VT MVTATAS AZ ISTENNEC IGEIENEC IGAZ ERTELMERE, MOSTANI SZENT HAROMSAGROL TAMADOT VETÉLKEDESNEC MEG FEYTESERE ES ITELESERE HASZNOS ES SZÛKSEGES. [0003]


Azockedig kic az emlet es az teytõl el szakasztattanac, kic egygyûgyûec es az vrnac beszedith tisztelic, Esa. 66. es 28. napon kent neuekeggyenec es az meg esmert igassagban epûuen õregbeggyenec miglen tekelletes ferfiakka lehessenec es az Istennec vilagossagaban iaruan: az igaz vilagossagotaz Christust az hitnec altala õuecke tehessec.

Engedni az Isten beszedenec es regi ûdõktõl fogua be võtt velekedesektõl el szakadni nem emberi erõbõl vagyon hanem Istennec kiualkeppen valo czielekedeti, mellyben az õ hiueit be peczietli, az õ lelkenec altala hordozza es vgy mint õ iuhait, az õ szauanac halgatasara szoktatia.

Bizonnial nehez az testenec, es ez vilagi bõlczy emberec elõtt szidalmas anni attiaknac magyarazattiatol Conciliomoktol fel epittetet sok esztendõtõl fogua haromsagos Istentõl el allani, nehez Atiankfiainak szidalmat es cziufolasokat viselnûnc de mind ezekben gyõzedelmes az hût es szeretet, melliet az Christus az õ igeieben az hiueknec az õ sziuõkben gerieszt es tamaszt.

Hogy az Istennec az õ czyelekedetit ebben az dologban meg mertekelhessûc szûkseg mi nekûnc az regi peldakra, nesznûnc, melliec mi nekûnc tanusagunkra irattattanac meg. Abrahamot az Isten Chaldeabol az õ hazaiabol, ki hiua mikor õ vele szõuetseget akara szerzeny, es õtet iduõziteni, el hagiata vele szerelmes hazaiat, atiafiait, es azockal minden gyõniõrüsseges tarsasagat, hogy meg mutassa az Istennec, kõueteseben, es az boldogsagnac vtaban, effele kúlsõ dolgokra nenkellien, [!] az keresztien embernec nezni.

Szent Dauid az õ enekenec negyuen õtõdic reszeben ahol az Christusnac gyúlekezetit minden ekessegeuel meg iria, es az õ iegyeset à Iesus Ch.unit magyarazuan ezt mongya, en leaniom halgas, es haiczy ide fûleidet es feletkezzel el az te atiadnac hazarol Ha az Christusnac iegyesi akarunc lenni el kel feletkeznûnc Atiankrol anyankrol mindenbeuõtt emberi velekedesekrõl es az mi eggyetlen egy mesterûncnec az Christusnac szauahoz kel ragazkodnunc es azt halgatnunc.

Ezekrõl elmelkeduen ez vilagnac szidalmat, atiankfiainak karomlasites kõnnyen el viselhetiûc es az mi lelki esmeretûnknec az õ bizonsag tetele vigasztal minket. Hogy kedig en magamtol szolliac kegyelmed ennekem ebbõl bizonsagom lehet, [p [000] 4] melly igen nem mehettem volna enez hadban es à tusakodasnac es viszauoniasnac habiatol mely igen rettegtem. De az ki ezt en bennem fel inditotta, es velem el kezdette oly igen erõss, hogy minden ellensegi ellen meg tuggya otalmazni az õ igassagat, es fel epitett minden boszusagnac es szidalomnak el viselesere.

Kõszõnõm kedig az en ellenkezõ tarsaimnac, hogy olly kialtasokat tõnec ellenem es mindenût vgy mint eretneknec hamissan az õ itiletec szerent ki kialtanac mert ha ezt nem miuelic val talam mind eddig es az Istennec az õ igassagat en magamban elÔ szüuenec titkat erthi, semmi el nem fedesztetic, az elõtt teszec vallast hogy erre az vetelkedesre meny nem akartam, es az vetelkedesnec elõszõr minden czickelet nem ertettem, de minek vtana irtanac es iobban mozgattac, ezt ez dolgot vgy võttem eszembe, hogy valamit az Antichristus az hamis fundamentomra, epitett, tudni illic, az allatra es szemiliekre hogy abban semi nem igaz es meg nem alhat.

Batron immar irianac, kialczanac ez minden szidalmat verienec feiemhõz, tudom en kinec hittem, miert kedig hogy hittem az õ igeienec igassagat el enm titkolhattam hanem szolnom kellet, es Istennec szitsegebõl szolnom ackoroc addig meg az Vr Isten az en testemben az lelket taplallia,es az irasra es szolasra valo erõt ad, Bizom kedig az Istenben az mi vrunc Iesus Christusnac szent attiaban hogy az õ aldot szent fianac igiretit, meg tekelli enbennem, es en velem niomorult szolgaiaual kegyelmesseghe szerent czyelekedic.

Nem vakmerõkeppen sem magam gondolatlan forgoc ez igyben, kõniõrgõc enisaz Isteennec segitsegeûl hiuom enis az en Christusomat varõ es erszem naponkent az õ lelkenec ereiet en bennem noha az en ellensegim kúlõmbet hirdetnec en felõlem.

Te neked kedig Christus Iesusban szerelmes vram aianlany akartam ez rõuid irast ket okert elsõ hogy tennen magadat vigasztalhassad az igassagnac esmeretiuel mert az vetelkedesnec eleytõl fogua gyûlõlseges volt az te neued es soc iambor baratidnal es atiadfiainal hogy tehetseged szerint otalmaztad az Istennec igeienec igassagat es az Apostali irasnac eggyûgyû foliasat, es hogy ezeket meg oluasuan es tanuluan batorsagosb lehes ennek utanna, es az vadolas ez karhoztatas ellen az Istennec igassaga felõl vallast es bizonsagot tehesz.