DÁVID FERENC:AZ ELSÕ RESZE AZ SZENT IRASNAC KV20LEN KV20LEN RESZEYBÕL VÕT PREDICACOCNAC AZ ATYA ISTENRÕL, ENNEC KEDIG AZ Õ FIAROL, AZ IHESVS CHRISTVSROL? ES AZ MI ÕRÕCSEGINCNEC PECZETIRÕL AZ SZ:LELECRÕL. 0002


AZ FELSEGES MASODIC IANOSNAC MAGYAR ORSZAGNAC, TOT ORSZAGNAC, HORVAT ORSZAGNAC VALAZTOT KIRALIANAC AZ ATYA ISTENTÕL AZ CHRISTVS ALTAL MINDEN TESTI ES LELKI IO ADATTASSEC.

Felseges kegyelmes vram. Az Istènnec igeiebõl nyluan
ki adatot paranczolat ez, Hogy az õ igeiet hirdessûc az õ gyûlõkõzõtiben, ez kedig nem czyac egre, hanem kõzenseggel minden egyhazi dolgakra nez, De mind Pal APOSTOLtol, Nemellyec vetelkedesbol, nem tiztan hirdetic az Christust mind azon altal ualaminemû ocbol legyen, czyac hogy hirdetessec az Christus abban vagyon õ neki õrõme:

Ez Pal Apostolnac mondasat es az CHRISTVSHOZ valo indulattot szûcseg meg mert ekelnyec azocnac, kic az Christusnac attac mgocat: Mert mikepen az esset vtan mindgyarast ADAM fiaiban uetelkedes tamada es halalos gyûlõsseg: Azonkepen ket isteni tiztelet hamis es az igaz emberec kõzét emeltetet fel,

Az igaz ugy mint istennec lelketõl az õ IGEIENEC folyasa szerent, az hamis kedik az pokolbeli õrdõg irigsegebõl az igasagnac meg homalyossitassara, nagy haborusagra, es vetelkedesre okot adott,

Sokan az Emberec kõzûl, kic az istennec czyelekedettinec tanaczat ezecben nem uehettic, avagy mindenestûl fogua meg tartoztattiac magocat, hogy vgyan semmi isteni tiztelettre auagy felelemre gondot ne visseljenec, auagy vgyan hogy tagadyac, hogy Isten volna az ki valami gondot visselne AZ EMBERI NEMSZETRE: Mint ha az uolna, effele uetelkedessec nem tamadnanac, azt alittyac, avagy nemellyec ionac (...) itiluen bekessegnec okaert minden fele tudomant valagatasnelkûl bevesznec.

Dûchõdnec effele dolgocban e uilagnac fiay, De az Isten az õ hiueitõl kûlõmb itiletet es czelekedetet keuan, tudni illic, hogy az lelkeket meg proballyac, es az hamis Prohetactol õnnõn magocat meg otalmazzac, mely czeledethõz istenhõz valo kõniyõrges, az szent irasban valo tudakozas es ez vilagnac tetetes meltosag a meibõl ualo el tauozas keuanattic, sõt incab istentõl fel epittetet elme, melyben az ualaztasnac magua be hintetuen giyûkõret vertt. Mert czac ezec ertic es veszik az igassagat ezecnec mindenec iora uadnac, Ezec uonatatnac az menyieiy Atyatol es mind vegig alhatatosson meg maradnac meg gyõzuen vilagnac hamis itiletit, es az õnnõn testi indulattiocat. [p [000] 3]

Mire valo ez miert szálaló ezeket elõ? Hogy Felseged az elmult dolgocrol es czelekedetecrõl élekeztessé, Az isten Felseged birodalma alat predicaltattia vetelkedessel az Christust es tussakodas es vyszavonias altal akarya meg tyztittani az õ igassagat, hogy egyeb kiralyocnac es feyedelmeonec intessere ennec utat meg nem fogta Felseged, az istennec igeiehõz ualo szerettet es abban ualo gyõniõrkedes mûelte, hogy kedig ez vilagnac szidalmat alhattatos szûel vysselte es hordozta istennec kiualtkeppen valo ayandeka es az valaztasnak maguanac meg gyûkõreztetesse.

Tudom hogy ez uilagnac fiainac kûlõmb itileti vagyon Felseged felõl, De bizonyos vagyoc, hogy az mely isten FELSEGEDben ezt el kezte mind uegig es elõ vyszi az az õ ALDOT SZENT NEVENEC diczõsegere, Mert en io lelki esmerettel erre uallast tehettec hogy en soha semminemû kûlsõ belczõsegnec auagy hasonnac es iutalomnak beszedevel nem igyekeztem FELSEGED elmeiet meg fognom auagy imerre auagy amarra vinnem, holot ezt ingyen en tõlem sem lehettet (...), miert hogy az Kiralioc szûuec istennec kezeben vadnac es oda haittogattia hoa szinte akarya.

Az en hiuatalomnac tizties rendi szemeim elõt forgot egyûgyû Kepen az istennec igassagat mint meg ertthettem igyekeztem predicallani, es FELSEGED eleiben teryeztenem, es ez fõkepen az oka a miert Predicacioimnac elsõ reszet az Atya Istennec esmeretirõl es az õ Fiarol az IHESVS CHRISTVSROL FELSEGEDNEC aianlani acartam, hogy egyebec es lathassac minemû tudomant hirdettem, vallom pedig az vetelkedesnec kezdettiben a mikepen predicallattam hogy ugy acartam ki nyomtatnom, hogy meltan senki ne uadolhasson, mint ha kûlõmbet precicallottam uolna es kûlõmbet nyomtattom volna ki. Mikepen ezert eleitõl fogua az igassagnac szeretõye voltam: Azonkepen ennec utanna es akaroc lennem, es tehetsegem szerent az istennec tizta igeyet kõuetnem, Ha kedig ualamiben meg czalatkoztattam volna az kic istennec igeicbõl igazbat mutatnac meg kõszenem es kõuetni õket nem szegyenlem. De en abban bizonios vagyoc, hogy az HAROMSAG istent kit az Antichristus talalt az szent irasban soha meg nem mutattyac, noha kûlen kûlenfele irassal tamaztyac az istennec tûzze es proba kõue meg emizti es meg mutattya, hogy nem igaz fondamentomra epittetet. Ha kedig mi kic kerkedûnc, hogy az istennec Igeiet kõuettyûc eszûncbe akarnoc venni, hogy az utolso ûdõcben elûnc melyben az Antichristus rutsagat az mi Christussunc az õ el yõuetelinec elõtte az õ orszgabol ki akarya tiztittani. Annyera nem szugolodnanc es az igassagot nem sidalmaznoc, sõt incab tudakozuan az irasban valoban az mi Attyancat lelecben es igassagaban tiztelnõc es az meg feszûlt IHESYS CHRISTVSSAL mellyet minekûnc az Atya isten ayanlot meg elegednõnc, Ez kedig niyluan meg lezen micor az irgalmassagnac es meg vilagossitanac az õ ûdõie el érkezic. Hogy azert bekessegel valo tûresre es az sidalmocnac el halgatassara szoktassuk mine maguncat az mi Christussunc azt mi tõlunc keuanya

Az mindenhato Atya vristen az õ aldot szent fiaert az mi vrunc Iesus Christussërt az õ kegyelmessegenec szemeit fordicza FELSEGEDRE, es minden testi es lelki ellensegitol ôtalnasza meg, hogy az õ szent gyûlõkõzetinec Daikaia lehessen FELSEGED, es az istennec igiretinec be tellyessitesse FELSEGEDRE szallyon minden ûdõben. Amen