BORNEMISSZA PÉTER: PREDICATIOK CHRISTUSNAC ES AZ HIUEKNEC KEUES SIRALMOKROL, ES HOSZU OEROEMEKROEL. 0288


Es viszont az ki el eset, testi bator keuelysegûnkbe meg ne vtallyuc, azt véluen, hogy fel nem kelhetne, mer 1 1. Pet: 1. Ennec bizonsaga az Kereztseg tit: 3. Masodszor ezzel vigaztala õket, hogy az õ kinnya noha felõtte nagy faydalmockal es iszonyusagockal, nagy keserûsegeckel lenne, midôn ez vilag fiai es minden gyalazatot tennenec rayta, es rõttenetes kinnal vgyan megis õlnec, de mind ezec é szõrnyûsegec czac KEVES ideig tartananac, czac harmad napig. Ezbôlis igen edes vigaztalast vehetûnc mijs, ho el enyeszetec, hanem hogy az vtan fel epitselec wyionnan benneteket, bekeseget, nyugodalmat, es õrõmet szerezzec ti nektec, olly õrõmet kedig, ki valosagos õrõm, es kinec soha vége ne legyen. Ha es azokatis epiczûc. Ez lõn Elsõ Resze az euangeliomnac. MASOD Reszebe ket vigaztalast szamlalanc elõ. Es igy rõuideden mind az egez Euangeliomnac magyarazatit eszûnkbe vehettûc: Immar czac a Es arrol, Minemõ nagy kûlõmbseggel vigaztallyac az hiuec õ magokat az Isten igeiebõl, Az hitetlenec felet, kikis az õ okossagokbol noha keresnec magoknac alkolmas vigaztalasokat, de azoc nem olly fogana es kûszõdet az halallal, Es õ maga magat kézbe adgya, Es Petert meg tiltya, hogy ne kardoskodnec õ mellette: Hogy két féle Birac, Sidoc, es Poganoc hamis iteletet tesznec rea: Es szõrnyûs4 az mai Euangeliomban mind az kettõrõl szolá, Arrolis, hogy õis szenuedne, Arrolis, hogy az õ hiueijs szenuednenec. Kirõl igen szûkseg igaz értelmet vennûnc, azertis, Hogy meg tudgyuc valazta

MA igy szola Christus wrunc az õ maga es az õ Tanyituani szenuedesirõl: Egy Keuesse nem lattoc eñgemet, Ezt touab meg magyarazza monduan: Bizony bizony mondon, [!] sirtoc ti es keseregtec. Ez vila az apostoloc, Es az elõttis mig CHRISTVS Wrunc mellet voltac, De leg inkab az vtan, hogy az õ Neuet predikaltac ez egesz világ szerte, intuen Poenitentiara es Hitre az embereket. [p 0290] Melij szenuedesis noha meg szamla Es az miat agyon verec Istuantis, es nagy socan keszeritetenec el adni mind hazokat, õrõksegeket, es egyûue szorulni, Ezec még az Apostoloc ideiebe lõttec. Az vtan kedig soc Czaszaroc rõttenetes hab diczõitetûnc. (2 kereszt ] Ezekrõl vgyan szemlatomastvalo bizonsagunkis szantalan vagyon: Szent Istuan noha agyon veretet, de az õ ortzaia fénlet mint az Angyalnac, midõn szolna az ellenkõzõcke es az ti õrõmeteket senki el nem veszi ti tõletec, Es vgy lesz à mi dolgunkis mint à szûlõ aszonyallate, à ki az rõuid ideig valo nagy kiñya vtan, hamar es hoszu ideig meg vigasztaltatic Es hogy az õ halala vtan fel tamadast igert: Es hogy ismet meg latogatna õket: Es oly õrõmet adna mellyet senki el nem vehetne: Az kic kedig õ raitoc orûlnenec, azoknac az õrõmõc hamar s4 es minden hiueknec vigasztalasira.

Elsõ vigasztalasunc é mondasbol leszen EGY KEVESSE NEM LATTOC, kinec értelmeben nagy vigasztalasunc vagyon nekûnkis, mert az mint Christus WRunknac, kinnya, gya A TI OEROEMETEKET senki el nem veszi ti tûletec, Es az napon semirõl nem kerdetec.

Vgyan itten igen szûtszeges [!] meg tanulni amaz rettenetes fenyegetestis, hogy é vilag FIAINAC KEVES ideig valo õr Az mas vilag szerentis. Az mint Christus Wrunkis, az õ Tanituanijs harmad napra ittis meg vigasztaltatanac, Es mint Ioseph ket esztendei fogsaga vtan soc esztendeig valo feiedelme lõn AEgiptomnac, Dauid Saul kergetese vtan ö es õrõmeket vettec, Szent Peter, Szent Pal egy nehani foksagokbol czuda keppen hamar ki hozattac, Igy magis soc lelki pasztoroc es egyeb hiuec test szerentis nagy tisztesseget, nagy aldast vesznec szokszor à kemen ha de reguel esmet mingyarast vigasag. Ismet mond: Aianlyad az te vtadat az Istennec, es bizzal õ benne, es õ meg szerzi, Legy czendesz az wrba, es variad õtet. Egy kicziny idõ mulua nem leszen az Istentelen, meg az ti en raytam valo siralmotoc czac keueset fog tartani. Ez lõn Elsõ mai vigasztalasa Christusnac.

Masodszor igy vigaztala az mai Euangeliomban Christus Wrunc az õ Tanyituanit: ISMET MEG LATLAC TITEKET es velec lenni, Mert az õ fel Tamadasaual meg gyõzte es le tapotta, sõt semmié tõtte à hittec [?] bûnet, halalat, karhozattyat, Meg latogatasaual kedig soc ezer iót szerez. Nekûnkis azert igen & es Testi, Lelec szerint nagy segetseg, Midõn az bûnõkre valo izgatasidban, avag el esesidben avagy az nyaualyac es siralmoc es faidalmoc kõzt, lelkedet szent lelkeuel bisztattya, sziuedet geryezti buzgo k&o gondolkdgyunc [!] errolis, mely nagy õrom ez nekûnc, Hogy az Isten FIa mi attyank[.]ais, es mi kepûnkben vagyon az attia Isten elõttis, azban az tesbe verbe, kibe meg feszetõdõt az mi bûnûnc, es az Isteñec

EZ KET vigasztalas, Az felsõ es az mostani, feie minden vigasztalasinknac, Midõn az Isten igereti szerint meg ismeriûc es sziuûnkbe erezzûc hogy az Isten meg kegyelmeze az élõ Istenbe, Es erre szorgalmatoson vigyazzunc, hogy ha szinten meg rakodunkis ez vilag szerte soc fele buual, es keserûseggel, de azoc el ne idegenithessenec minket az WR Istentûl, hanem inkab azoc el vntatuan velûnc ez vilagot, keuantassac amàz õrõ az õ Tanyituanit, mondnan: [!] Az ti siralmotoc õrõmre fordul, Es az ti õrõmeteket senki el nem veszi ti tûletec. Melly õrõmbe tegyen minketis reszesse õ szent felsege, Amen. Es az altal Istenhõz az õ Atyahoz MENNE: Es hogy az vtan õket olly ÕRÕMBE tartana, melly valosagos, tõkelletes, es bizonyos õrõm lenne.

KERDES.

Hit&u ma igy szola Christus Wrunc: Bizony bizony mondom, sirtoc ti es keseregtec, de az ti szomorusagtoc õrõmre fordul. Imè aztis ielenti, hogy az õ HIVEINEC sirnioc kel, de vgy, hogy azokban meg vigaztaltatnec: Ez V [ 1. ] elõszer. Miczoda ez Vilag Nyaualyaia?

[ 2. ] MASODSZOR Mint kûlõmbez az hiuec Nyaualyaia, es à hitetlenec Nyaualyaia?

[ 3. ] HARMADSZOR, Mi Oka ennyi soc nyomorusagnac?


Harmadsz el veztette Iosephet, Ioseph hogy el arultatic, es fogua tartatic, Az Apostoloc, hogy fel feszitic az Christust. Ezec es tõb nehessegec miatt sziuekbe nagy kinokat szenuedtec, ha szinten testekbe egessegesec lettekis. az õ meg wyiult termeszetyec vntalan ellenkezic az ó Adami termeszetnec maradekiual: Mert az Christus lelke ki bennec lakozic, mindenkor Istenes, igaz, iozan, tizta életre tanyittya es nodittya õket, Viszont az meg romlot t az hitetlenekis sokszor nagy kinokat szenuednec ezec miat, mikor az õ gonoszra szokot termeszetyec es az Satan, kûlõmb kûlõmb vakmerõ bûnre viszi õket, mint Pharaot, Sault, Nerot, Iudast

MASIC TANVSAGROL

Mint kûlõmbõz az hiuec nyaualyaioc az hitetlen Vilagiaketûl?

Az hiuec az õ nyaualyaiokba szûntelen esedeznec az Isten elõt az õ szent fianac alt Es azert azoc kõztis szereti õket az WR Isten: Es mind lelec szerint vigasztallya, mind test szerint vagy meg enyheti, vagy czuda keppen ki ragagya õket az õ nyaualyaiokbol ittis, de kiualtkeppen az mas vilago
Isten az õ gazdag irgalmassagabol ez czalardsagot õ neki nagyob iteletire fordita, az mi nemzetsegûnkben fel õltõztetuen Fiat, es az altal õtet meg rontuan, es megis iteluen az õrõc karho ki ellen az Isten fegyuerebe õltõztessûnc. Mond az meg teresrõlis ha mi magunc meg itelnûc magunkat, az Isten nem itelne. Mond Christus Wrunc azokrol kic soha meg nem tertec, Eregyetec atkozottac az õr
czac az ember terheltetet meg kedig az benne fogantatot bûn miat az soc nyaualyaual, hanem õ erette minden fele allotokis meg atkoztattac, Az mint Isten Adamnac monda, Atkozot legyen az fõld te miattad. Faidalommal ely rayta tellyes eletdben, tûsset es bõytoriant teremczen te neked. Az viz õzõn vtan Noenakis monda, Az emberi sziunec minden igyekezete gonosz, mind ifiusagatol fogua &c: Azokae az melly emberec az bennec fogantatot bûn miat magokat megalasztac, azokat bannyac, vtallyac, Auagy ha szinte kûlsõ keppen el esnenekis az õ erõtlensegec miat auagy vgyan benne volnais az õrdõgnec n

Tõb egy nihany Okai az Nyaualyaknac.

NIHA azertis, hogy fenitec alatt leuen, inkab meg tartoztassanac à bûnben valo heuerestûl, es alatta nagy soc iokban epûllyenec. Mert akarkijs czuda hamar el f az Christus Kiralysaga, Nem egyeb, hanem az hamissaggal, es õrdõggel, es az õ tagiaiual valo hartzolas: ES HOVA nagyob azoknac haborusagoc, annyiual inkab meg tessec raytoc az Christusnac az õ nagy ereie es az Wrra nézuen hal meg: Auagy az iteletkort, mikor azoknac haborgatoit iteli az õrõc tûzre, mint Caiphast, Herodest, Nerot, Az hiueket kedig mind ez vilag elõtt fel magasztallya, õket be viuen az õr&otild az Isten igeie.

(! REGEN
az Philosophusoc sokat tõrõttec ezen, illy szep allat mint az ember, ki wralkodic mindeneken, es kiert vadnac mindenec, Mi dolog hogy eñyire nyaualyog es hogy mint az virag el heruad, min es az bûntetesõl, igy okoskottac: Hogy az gonossagra azert adnac magokat nemellyec, hogy az felec vagy eszekbe meg fogyatkoznanac es bolondsagoc miat olly gonossagot mielnenec, kikbõlreaioc nagy bûntetesec es ves4

Oetõdic illy: Erzem sziuembe, hogy artatlan vagyoc, à miert szenuedem.

Ezec es tõb vigasztalasoc meg lehetnec az mi magunc okossagabolis, az mint soc pogan bõlcz Philosophusokis igen szep szoka az Isten, es mint fiara szeretetbõl boczattya. Azki ezt el hihette, ezis czuda nagy kõnnyebsegere vagyon, Kirõl szantalan bizonsagokis vadnac. HARMADIC: Soc hasznom lesz az nyanaliabol, [!] Mert ezzel magahoz szo az õrõc eletbe.

Ez DRAGA vigasztalasokrol melto volna nagy bûuen szolnunc, de errõl elegbû szoual irtam az õregbic postillaban, aztis oluasdel kiualt keppen keserõsegedben. Es i Es az alat fel magasztaltatunkis. Mely okokat az okossag nem ertheti, Hanem czac az Isten igeie.

Negyedszer szolanc az okossag vigasztalasirolis, de azt sockal meg haladgyac az Isten igeyenec vigasztalasi: Kibõl ertyûc hogy az Isten szeret az nyaualyac kõztis Es azokat szantalan lelki hasznunkra fordittya: Mert az õ s4 el Wralkodic ez szent Leleckel eyetenbe [!] mind õrõken õrõke Vgy legyen.

AZ VVR LELKENEC MEG FEDDESE NEGYED VVR NAPIARA AZ VVR FEL TAMADASA NAPIA UTAN.

Mind ez egez vilagnac à szent Lelec altal valo meg feddeserõl.ENEKLESROEL.

Melly szent Leleknec miert hogy soc nemes czelekedeti vadnac, azert Enec szoualis, Ier kériûc õtet.

AZ EVANGELIOMROL.

SVMMACZKA.


AZ ma ti nektec mondgyac: De mostan el nem viselhetitec. Mikoron kedig el iõuend amaz, az Igassagnac amà Lelke, be viszen titeket minden Igassagba. Mert nem szol õnnõn magatul. Hanem valamit hal, azt szollya. Es à mi i&oti à mit hire teszen ti nektec.

ROEVID ERTELME.

Ez Euangeliomban meg tanyit Iesus Iduõzitenc mi legyen haszna az õ el MENÉSÉNEC, az az, kinnyanac, halalanac, fel tamadasanac, es Attyahoz á ti sziueteket, De en igassagot mondoc ti nektec, Hasznal ti nektec hogy en el mennyec.

Mintha mondana: En edes Tanyituanim, ne bankodgyatoc azon, hogy el megyec, mert szûkseg hasznosb, es sockal iob, hogy en ismet àh AZ ELSÕ TANVSAGROL.

EZ igekbõl elõszer vedd eszedbe, HONNAN es Niert [!] kûldetet volt az Christus, az azokat, mint szerzette meg: Es hogy az miuel õ magat vigaztala halalakort, mijs az ki engemet teremtet, es éltet, es meg valtot szent Fia altal. Azonké1ppen midõn féried, feleseged, magzatid, io baratid meg halnanac, õketis, magadatis ezzel vigaztald, hogy az õ halaloc czac àhoz menes vol es magzatidnac nyaiassagoc tettzenenec, De te engedgy az Christus tettzesenec, ki iobnac es hasznosbnac monda az õ el meneset. A mint annac kazdag hasznait mayd meg értyûc. Ez edes vigaztalo szo vtan, Lassuc mint pa az õ kinnya, halala, fel tamadasa, menbe menese, Igy mi tûlûnkis keuannya hogy mijs egy mas kõzõtt az Irasbol értekezzûnc azokrol. Es õis az szó beszed kõzt, az gondolkodas kõzt, az es el vesznec: Azert az ti testi keuansagtoc szerint azt akarnatoc, hogy en ez vtannis mint az elõtt mindenkor veletec lennec, es czac testi keppen éltetnelec, ruhaznalac, oltalmaznalac, es nyaiaskodnam veletec. Touabba azertis ban el halnac es minden keresmenyi idestoua szelednec, Kirõ peldakatis minden rendbeliec kõzõt nagyokat mondhatunc, hirtelen mint valtoztac, es nekic semmic lõttec. Azert sockal iob volt volna à negy testi vagyolkodas az õ lelkeknec epûletire szorgalmatoskottac volna mind eyel napal, Az mint Christus Wrunc soc helent int. Es ez vilagal vgy eltec volna mint arnyekal, az mint szent Pal szol. Ez fele alombol akara iduõzitenc fel serkenten az õ szegensegeuel meg gazdagitot. Fogsagaual, ostorozasaual, fel fesziteseuel, halalaual, lasd imez bizonsagokat. Es erczed meg onnet, azockal melly nagy iokat szerzet: Fel tamadasaual. Menybe meneseuel, mit hasznalt, nek Ki azt meri mondani, hogy sokszor el veszet volna, ha az Isten Igeie meg nem vigasztalta volna, Peldais Saul Iudas veszedelme. ezertis azert igen beczûllyûc az Christus Lelket, hogy õ mi nekûnc vigasztalonc, akar m es meg feddi, Errõl, mintha az õrdõg es az õ tagai erõsbec volnanac Christusnal.

Tizti azért ez Harom fõ képpen az szent Léleknec. Hogy ez Vilagnac Bûnõs voltat ki ielentene: Es az bûnbõl valo meg igazulasra, az az, ki tiztulasra: Es az Christus Gyõzedelménec igaz iteletire es isméretire, es bizodalmara hozna.

EZ HAROM Tiztibe felõtte czudalatos nagy dolgai rekeztetnec be az szent Leleknec, Kinec értelmerõl touab szollyunc, az Wrnac magyarazattya szerint. Hanem most az fels&ot VTOLSZOR errõlis gondolkodgyunc, az WR Chrisus melly igen esedezet az õ Tanyituanin, es mostis minden hiuein. Errõl ier mostis szollyunc egy keues szoual.

MONDOC igen eszûnkbe vegyû az edes anya, az õ egyetlen egy szûlettõnec halalos betegsegen, ki õrõmest az õ szomorusagatis magar fel vette volna. Ezen edes Atyai io keduû mostis az WR Iesus Christus, minden õ WR Christusnac Tanyituanin, kiket noha egy ideig siralom alat tartot, de azt meg beczûlhetetlen õrõmre forditotta, az mint ezten nap meg hallyuc. Ez illy edes Atyai esedezese edesitse meg az mi soc féle kes HINNI pedig az Christusba, Meg esmerni õtet Isten fianac, es bizni, hogy õ erõtte szûlettetet es szenuedet, meg holt, fel tamadot, menybe ment, erõtte esedezic, erõtte meg boczattatic bûne, az hit neuekedic. Ezeket feddi à szent Lelec mind ez vilagban, még à szentekbenis, mert õ bennekis vagyon soc ketelkedes.

LEG FÕ tanusagunc es gondunc legyen azert erre, hogy az WR Istent es az az szent Leleckelis vakmerõ keppennis ellenkeznec, kiknec bûnõket meg boczathatatlannac monda Christus Wrunc, Mind az altal à szent Lelec soha meg nem szûnic az isten igeiebõl feddeni õket, kiknec melly hamis iteletyec legyen az Christus kinya, halala, es annac érdeme felõl, aztis ier lassuc, es hallyuc meg azrolis mint feddi meg az szent Lelec ez vilagot. Nagy nyiluan vgyan megis mutattya, soc keppen meg lattatuan, mely nagy gyõzedelmet vett az es minden hiuec, kiknec haborusagoc kõzt leg inkab szaporottac az Christus hiuei. Ez iteletet ha nem venneis ez vilag, De à szent Lelec meg ielenti az hiueknec, hogy ez igaz, es viszontac hamis itelete vagyon arrol ez vilagnac, ki azt it az gyõzedelmet, Sõt még az hiuekis czac niha niha saldittyac. MAGAMROLIS tudom ezt, melly igen féltem az soc haboru kõzt, es mig fogua voltam: Es viszont az félelem kõzt soc ezerszer meg tapasztalt WR Christus az õ igeretit nagy czuda keppen be tellyesitette raytam. A kic haborgattac, azoc vgy iartac mint az harom Iffiac, es Daniel haborgatoi, Az Pispekec houa inkab szepelkettec le nyomni tanyitasomat, annyiual inkab neuekedet mierthogy ez vilagnac feiedelme meg iteltetet: imez az: Meg dorgallya vaksagokrol, es vgyan megis bizonyittya, hogy az christus nem lett erõtlen az õ halala miatt, hanem azban meg iteltetet, meg sententiaztatot es meg tõretet azt magyaraztac az Papa lelkûec, hogy õc szent Lelec altal szerzettenec kûlõmb kûlõmb érdemeket, es Isteni tizteleteket: Misseben valo aldozatokat, lelec valtsagokat, hazassagnac es ételnec az Christus kinnyanac, halalanac, es fel tamadasanac, kiket iduõzitenc attyahoz valo menetelenec neueze. Tudni illic ez à haszna: Hogy vigaztalo szent Lelket kûldene menybõl, kinec altala lelki es õrõcke valo ors à Iesus Christus Istennec titkon valo bõlcz tanaczabol iõtt ez vilagra, à bûnõsõknec iduõzitesere, es engedgyuc ezbennis Istennec. Ha kedig érzed gyenge hitedet, erre szûntelén sze ez vilagnac bûnet, Ismet: Az Iesus Christus vére meg tiztit minket az mi bûneinkbõl. Vgy szerete Isten ez vilagot, hogy az õ egyetlen egy Fiat adna érõttûnc, hogy minden valaki benne hinne, el ne ve rõttenetes iteletitûl, kiuel az hitetleneket es czufolokat, es karomlokat õrõc karhozatra veti, midõn nekic ezt mondgya: Eredgyetec en tûlem ti atkozottac, az õrõc tûzre, melly meg keszitetet a à szent Lelec FED: Ebben eztis ielenti, minemõ kûlõmbseg legyen é vilagnac orszaga kõzt, es à Christusnac orszaga kõzt: Mert è vilagi birodalom birattatic, es igazgattatic kilsõ batorito, procator es vigaztalo, ki czelekeszic à hiuekbe, es az õ nyeluec altal. Kit meg ad az Attya mindennec, valaki õ tûle az Christus altal ohaytuan keri, kinec semmi kilsõ tettetes ekessege nincz, hanem bels es igeie minden ket elõ tõrnel hathatosb, es be hat mind ket leleknec, es mind à tagoknac egybe foglalassanak, es az Ve[.]eknek ket felõl valo valasztasaig: melly valasztast teszen az emberi gondolatoc kõzõ HASZNA kedig az szent Lelec feddesenec mi bennûnc, imez: Hogy az bûnõsbõl, bûnõn bankodot szerez, Az hitetlenbõl, hiuõt, az beketlenbõl bekesseget, az kemeny nyakûbol szel Ez Regulat kõuessûc mijs mind egez életûnkben, Hogy mind az Tõruent hirdessûc masnakis magunknakis, mind az Euangeliomot. Az Tõruenbõl vntalan fedgyûc mastis, magunkatis: De az Euangel es erkõlczõc hires vala emberec [p 0307] elõtt, De Isten elõtt mind karhozatra valo bûnõsec volnanac Christus kiuûl, az ki egyedûl eleget tett è vilag bûnerõl, isten igaz iteleti az meg holt szenteknec nem imatkoznec, nekic nem bõytõlne. Efféleket es tõbbeket halalos bûnnec hirdetnec. Nem hinni kedig az Christusba, nem veszic eszekbe bûnnec lenni, Mert nem igazan értic à Chri az hitetlenec menthetetlenec legyenec, az hiuec kedig iobban iobban epûllyenec az Christusban valo hitben. Ezt tanullyuc az hitetlensegnec feddeserõl. Ez bûnt senki nem feddi tõb, hanem czac az szent Lelec, es à kibe a az szent Leleknec, Az Igassagnac meg Fedese. De nem minden Igassagot fedd meg az szent Lelec, Hanem az fele Igassagot, kit ez világ õ magatul gondolt, kiuel az õ okossaga szerint Isten elõtt akarna meg tiztu ERTELME añac, hogy à szent Lelec meg feddi ez vilagot az igassagrol. De hogy az Igassagot iobban meg é1rthessûc, Azert errõl megis nyiluabban szollyunc.

KET FEFE [!] Igassag vagyon. Egyic IO, es az Isteni Igassag. Masic NEM IO, es az è vilagi Igassag.

Mi legyen az IO, es Isteni Igassag, oda fel meg halluc: Az Iesus Christusnac é az Iras soc helyen kialt, kiket el nem szenuedhet az szent Lelec. Hanem erõssen fedd az szent Irasbol az igaz tanyitoc altal, hogy minden ezekbõl ki téruen, czac az Iesus Christusba valo meg igazulas altal keresne ig OETÕDIC TANVSAGROL.

Az Iteletnec meg Feddeserõl.

HArmadszor, ez Vilagnac minemû iteletit fedgye meg az szent Lelec, érczûc meg immar aztis: MInd az Christus Gyõzedelme felõl, mind a az Tõrõkõkbe, es az sidokba, kic semminec, sõt neuetsegesnec tartyac az Christus gyõzedelmenec hirdeteset.

De a szent Lelec meg feddi ez hamis iteletrõl ez Vilagot, Es megis esmerteti az h

MELLY Gyõzedelem az Hiueknec hartzoc miatt noha itt tsac ritkan tetzic meg: Mint midõn az tûzbe meg tartatanac amaz harom Iffiac, Daniel az Oroszlanyoc kõzõtt, Eliseus az Kiraly serege elõtt, az halalba, ki ellen fel Tamadot, Es mijs soc nagy igyekbe czuda keppen meg tartatunc: De vgyan valoba meg fogiuc azt à Gyõzedelmet ismerni, azkor, midõn mi az halal ellen Christus altal az õrõc életnec dicz&otild

EGYIC vétekbe ezbe: mint ha à szent Lelec az hiuec tanyitasa, dorgalasa, es feddesa [!] altal, zurzauart szerzene à polgari es varosbeli tõruenyekbe, es minden feiedelembeli birodalomba, es io rend tartasba, A Christusnac nagy gyõzedelmerõl, mind az szent Leleknec oktatasanac es iora valo intesenec ismeretirõl.

IM meg értûc mi legyen: az Hitetlensegnec: az Igassagnac: es az Iteletnec meg fedd Az Bûnnec: az Igassagnac: Es az Iteletnec meg feddesinec mé1ly értelmerõl, Es azban valo nehez faradsagokrol.

MIdõn Iduõzitõnc illyenkeppen meg magyarazta volna az szent Leleknec Tiztit, es ez i es soc féle vigaztalassal es haborussággal elegy. Melly dolog mind elõtte forognac vala Iduõzitõnknec, de azokat nem beszelle meg, mert lata hogy nincz annac értelmihõz valo elmeiec. Hanem vaa à sz az Iteletrõl, meg kostolac mind ezeket.

ELÕSZER, midõn az Christus altal hirdetnenec bûnnec boczanattyat, es à Christusban valo hitetlenseget karhoztatnac, meg kostolac, ez vilag melly kicziny bûnnec tartana, az Christusba nem HINNI. Mostis kostollyuc naponkent, sokban, hogy azt õ vgyan smmi bûnnec tartya, hogy az Chr ki minketis igazgasson, az Christusnac igaz esmeretibe, ki lõn mi bûnûnc Boczanattya, mi Igassagunc, es mi Erõssegûnc. Kinec legyen mi tûlûnkis Tiztesseg, es Diczeret mind õrõckè, Amen.

Mit Tanulanc.

NOha soc szep k&uc