Harmincharmadik
a nótája: Bánja az Úristen
kiben bűne bocsánatjáért könyörgött akkor, hogy házasodni szándékozott
Balassi Bálint nevére 1*

1 Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét,
2 Sok hitetlenségét, undok fertelmességét,
3 Töröld el rútságát, minden álnokságát, könnyebítsd lelkem terhét.

4 Az én búsult lelkem én nyavalyás testemben
5 Tétova2 bujdosik, mint madár a szélvészben,
6 Tőled elijedett, tudván, hogy vétkezett,3 akar esni kétségben.

7 Látja magán való számtalan nagy sok jódat,4
8 Kiért, tudja,308 téged388 mint tisztelt309 jól49 tett Urát,
9 Háládatlanságát, látván hamis voltát, ugyan szégyenli magát.

10 Akarna gyakorta ismét hozzád megtérni,5
11 De bűnei miatt nem mer elődbe menni,
12 Tőled oly igen fél, reád nézni sem mér,50 színed igen rettegi.51

13 Semmije60 sincs6 penig, mivel elődbe menjen,7
14 Kivel880 voltodért viszont801 téged tiszteljen,81
15 Vagy91 alázatosan, méltó haragodban tégedet engeszteljen.911

16 Sok92 kisértet éri,912 mindenképpen rettenti,922
17 Veled ijesztgeti,942 kétségre sietteti,98
18 Ki9 miatt988 majd elvész, ha998 vele jól nem tész, magát pokolra ejti.

19 Jajgatván nagy sokszor10 említi szent nevedet
20 Mondván: Vajha az Úr hozzá venne140 engemet,
21 Bizony kedvét lelném, mert150 őtet követném, mint édes Istenemet.11

22 Bátorítsad Uram, azért biztató szóddal,
23 Mit használsz szegénynek örök kárhozatjával,111
24 Hadd inkább dicsérjen e földön éltében szép magasztalásokkal.151

25 A te szódat tudom,511 mihelyen meghallhatja,12
26 Ottan szent nevedet, mint atyját,513 úgy512 kiáltja,
27 Kiterjesztett kézzel, sűrű könnyes szemmel magát reád bocsátja.

28 Legörögvén613 könnye orcáján, úgy13 megkövet, 14
29 Magad is megszánnád610 látván, mely614 keseredett,616
30 Mert zokogásokban, siralmas szép szókban15 kér fejének kegyelmet.

31 Irgalmasságod is annál inkább kitetszik,159
32 Amennél több vétkünk nekünk megengedtetik,16
33 Inkább kegyelmedben, mint büntetésedben Te irgalmad tündöklik.259

34 No nem tartod, tudom, tovább haragod77 rajta,88
35 Mert a békességre te jobb kezed kinyújtva,99
36 De csak olyanoknak,989 kik utánad,999 járnak,888 mert vagy mindennek Ura.

37 Térj azért én lelkem kegyelmes Istenedhez,
38 Szép könyörgésekkel békéljél szent kezéhez,808
39 Mert lám008 hozzá fogad,17 csak reá hadd magad, igen irgalmas18 Úr ez.208

40 Higyjünk mindörökké igazán csak222 őbenne,
41 Bűntől őrizkedjünk, ne távozzunk el tőle,44
42 Áldott az ő neve örökké mennyekbe,19 ki már404
42 megkegyelmeze.407
42

43 Éneklém ezeket megkeseredett20 szívvel,520
44 Várván Úr kegyelmét fejemre Szent Lelkével,
45 Tétova bujdosván, bűnömön bánkódván,666 tusakodván ördöggel.