Jakub LUBELCZYK
Psalmus. 67. (68).

Błogoslaw nas nasz, Panie, z milosierdzia twego
Oświeciwszy światłością oblicza swojego
Aby chymy tu na ziemi znali drogie twoje
Okaź nam to przed ludŸmi milosierdzie swoje.

Niechaj je wyznawają wszystcy narodowie,
A stąd się rozradują i niewiernikowie,
Kiedy Ty swoje wierne w łasce będziesz rządziłł,
Strzegąc, aby na stronę żaden nie zabłądził.

Wysławiajcież już Pana, wysławiajcie, ludzie,
Bo widzicie, jak z ziemie wam pożytek pojdzie.
Ty nas błogosław, Panie, a Twe święte imię
Niech po wszystkich narodach wielkim strachem słynie.