Kritikai kiadás, 1998

Balassi Bálint verseinek fragmentumi

[Prózai megjegyzés]
Következnek Balassi Bálintnak külömb-külömbféle szerelmes éneki ...

Első
Jelentem versben mesémet...

Második
Cupido szívemben...

Harmadik
Eredj, édes gyűrűm...

Negyedik
Bizonnyal ismerem rajtam most erejét...

Ötödik
Nő az én örömem...

Hatodik
Beteges lelkem...

Hetedik
Mondják jövendölők...

Nyolcadik
Reménységem nincs már nekem...

Kilencedik
Ó, te csalárd világ...

Tizedik
Valaki azt hiszi...

Tizenegyedik
Áldott szép pünkösdnek

Decima secunda
Széjjel tündökleni...

Tizenharmadik
Siralmas nekem...

Decimus quartus
Csak búbánat immár...

Tizenötödik
Hallám egy ifjúnak...

Tizenhatodik
Kikeletkor, jó pünkösd havában...

Tizenhetedik
Csókolván e minap...

Tizennyolcadik
Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek...

Tizenkilencedik
Vajha én tüzemnek nagy tűrhetetlen volta...

Huszadik
Már csak éjjel hagyna énnekem nyugodnom...

Huszonegyedik
Nő az én gyötrelmem...

Huszonkettedik
Íme a pelikán...

Huszonharmadik
Keserítette sok bú és bánat...

Vigesimum quartum
Most adá virágom nekem bokrétáját...

Vigesimum quintum
Lelkemet szállotta...

Vigesimum sextum
Szentírás szerint is kereszt csak bút jegyez...

Huszonhetedik
Az én szerelmesem...

Huszonnyolcadik
Minap mulatni mentemben...

Vigesimum nonum
Mint sík mezőn csak egy szál fa...

Harmincadik
Mire most, barátom, azon kérdezkedel...

[Harmincegyedik]
[vacat]

[Harminckettedik]
Áldj meg minket Úristen...

[Harmincharmadik]
Bocsásd meg Úristen... [1]


[Prózai megjegyzés]
Ezek az énekek, kiket Balassi Bálint gyermekségétől fogva házasságáig szerzett...

Harmincnegyedik
Méznél édesb szép szók...

Harmincötödik
Régi szerelmem nagy tüze...

Harminchatodik
Egy nagy követséggel...

Harminchetedik
E világgal bíró...

Harmincnyolcadik
Egy kegyes képében...

Harminckilencedik
E világ sem kell már nekem...

Negyvenedik
Engemet régóta...

Negyvenegyedik
Széjjel hogy vadásza...

Negyvenkettedik
Fáradsága után nyugodni akarván...

Negyvenharmadik
Te, szép fülemüle...

Negyvennegyedik
Mindennap jó reggel ezen repültök el...

Negyvenötödik
Kérdé egy barátom...

Negyvenhatodik
Bezzeg nagy bolondság...

Negyvenhetedik
Idővel paloták, házak, erős várak...

Negyvennyolcadik
Szerelem s Julia egymás mellett állva...

Negyvenkilencedik
Ha ki akar látni...

Ötvenedik
Julia két szemem...

Ötvenegyedik
Áldott Julia kiballagtába’...

Ötvenkettedik
Édest keserűvel...

Ötvenharmadik
Hét fő csillag vagyon az égi forgáson...

Ötvennegyedik
Ó, magas kősziklák...

Ötvenötödik
Mi dolog, Úristen...

Ötvenhatodik
Kegyes vidám szemű...

Ötvenhetedik
Én édes szerelmem...

Ötvennyolcadik
Ó, nagy kerek kék ég...

[Prózai megjegyzés]
Ez a Juliáról szerzett énekeknek a vége.

Ötvenkilencedik
Szerelem istene, Venusnak ereje...

Hatvanadik
A Zsuzsanna egy szép német leán...

Hatvanegyedik
Vitézek mi lehet...


[Prózai megjegyzés]
Még vannak egynéhány Istenhez való énekek...

 • Nincs már hova lennem...
 • Az én jó Istenem...
 • A te nagy nevedért...
 • Mennyei seregek...
 • A Szentháromságnak első személye...
 • A Szentháromságnak, kinek imádkoznak...
 • A Szentháromságnak harmadik személye...
 • Segélj meg engemet...
 • Mint a szomjú szarvas...

  [Hatvankettedik]
  Vitézek karjukkal, kígyók fullánkjukkal...

  [Hatvanharmadik]
  Nyolc ifiú legén...

  [Hatvannegyedik]
  De mit gyötresz engem...


  Valahány török bejt, kit magyar nyelvre fordítottak

 • E széles világon...
 • Ti, kik szegénységet...
 • Ismét felvetette...
 • Tebenned, Julia...
 • Ha nagy haragjában...
 • Egykor szép Juliát...
 • Mikoron kirepül...
 • Egykor szép Julia...
 • Rózsaszínű lelkem...

  [Hatvanötödik]
  Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten...

  [Hatvanhatodik]
  Ó, én édes hazám...


  [Caelia-versek]

  [Első]
  [vacat]

  [Második]

 • ...Kit csak azért művel...
 • Ugyanakkor...
  Két szeme világa...

  Harmadik
  Kegyelmes Szerelem...

  Negyedik
  Csodálván egy fürdőt...

  Ötödik
 • Mely csuda gyötrelem ez...
 • In eandem fere sententiam
  Kiáltok, csak bolygok...

  Hatodik
  Amely keresztyén hű...

  Hetedik
  Mely keserven kiált fülemüle...

  Nyolcadik
 • Ó, én bolond eszem...
 • In eandem fere sententiam
  Vétettem ellened, kételkedvén benned...

  Kilencedik
  Julia szózatját..

  Tizedik
 • Szít Zsuzsanna tüzet...
 • A cortigianáról...
  Friss szép fehér póka...


  * * *

  Valami új versek

  Az erdélyi asszony kezéről
  Ha szinte érdemem...

  A maga elméjének gyors voltáról a szerelem miatt
  Forr gerjedt elmémre...

  A Celia bánatjáról
  Mint szép liliomszál...

  Bánja, hogy hajnalban kell a szerelmesétől elmenni
  Hajnalban szépülnek...

  Fulviáról
  Legtovább Juliát...

  * * *

  Gyűjteményeken kívül fennmaradt istenes énekek

  Adj már csendességet...

  Lelkemnek Hozzád való...

  Ó, én kegyelmes Istenem...

  Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod...

  Ó, én Istenem ím mi történék...

  Ó, Szent Isten...

  Kegyelmes Isten, kinek kezében...

  Bocsásd meg Úristen... (2)

  Végtelen irgalmú...


  * * *

  Szép magyar comoedia (előkészületben)