Az eszményítő Balassi-kiadások ellen

4. Az újonnan nyert kötetfölépítés értelme

A változtatás a helyreállított sorrendnek egyik legszebb részét, a költő Maga kezével írt könyvének végét érinti.

Most a költeményeknek ez az egyszerű egymásrakövetkezése (s vele a 33-as számszimbolika) egy szinttel lejjebb süllyed, rejtettebbé válik. A fölszíni szerkezetet figyelve a gyűjtemény immár kevésbé viseli magán a megfontolt, számtanias fölépítés nyomait, s inkább olyannak tetszik, mintha látszólag magától állt volna össze, mintha az élet maga alakította volna ilyenné. A történetmondássá értelmezhető verssorozatot prózai megjegyzés szakítja meg. A gyűjtemény összeállításának nehézségeiről és a költő elképzeléseiről, kiadástervéről szól, akárcsak a kódex többi hasonló jegyzete, de azoknál sokkal részletesebben, egyedülállóan hatalmas terjedelemben, hosszabban, mint az összes korábbi hasonló megjegyzés együttvéve. A terjedelem miatt itt joggal tételezhetünk föl részletekbe menő magyarázatokat az egész kötet és a tervezett „más könyv” fölépítéséről, az erre irányuló, de az életesemények miatt egyelőre meg nem valósult, állítólagos szerzői szándékokról – olyan magyarázatokat, amelyek némely egykorúaknak még a rendelkezésükre álltak. Vallásos versek csoportja – éppen kilenc – ékelődik be, valószínűleg számozatlanul. Megjelenésük erősen csökkenti a  kötetfölépítés áttekinthetőségét. Ezután tovább folytatódik az alapsorozat, majd újra megszakad: számozatlan szerelmi versek tömbje – megintcsak kilenc – lassítja le a következetes előrehaladást. S végül befejeződik az alapsorozat, és megkezdődik a lengyelországi gyűjtemény... Együtt vannak e szerkesztményben a vallásos és a világi költemények – miként Rimaynál,[1] Wathaynál,[2] Zrínyinél.[3] Vannak számozott és számozatlan részek, miként a Caelia-ciklusban vagy a Szigeti veszedelemben is.

De miért is választom le az alapsorozatról a Caelia-ciklust? Hiszen ha elvetettük a szövegtorzító ősmásoló föltevését, akkor – vigyázat! – semmi jogunk nincs a Caelia-sorozatot elhagyni a költő Maga kezével írt könyvéből! Az alapsorozatban itt valami csakugyan véget ér, de nem a verskötet. A reményvesztett költő a fikció világában a tűzre veti verseit, s ez még annál is erősebb cezúrát képez, mint a két nagy fejezet közötti volt: a házasságkötéskor, majd azután tanúsított bűnbánat, illetve ellen-bűnbánat határa. Az elhatárolás erős, de a könyv végül is folytatódik. Beletartozik a Caelia-gyűjtemény is. Csak azért nem tudjuk, hogy Balassi milyen átvezető szöveget alkalmazott, mivel a forrás e ponton fizikailag megsérült. A Maga kezével írt könyve ragyogóan (és nem világirodalmi párhuzam nélkül való módon) a Porcogós Annókáról szerzett „latrikánus vers”-sel zárul: ez után következik az a bizonyos, szembetűnően nem szerzői eredetű egyveleg, amelynek megítélésében egységes a szakirodalom.

Ám térjünk vissza az alapsorozathoz (jobb híján egyelőre így nevezem a Maga kezével írt könyvének a Caelia-ciklus előtti részét). Milyennek lássuk most ennek a szerkezetét? A második harminchármas sorozat a beékelések által el van ugyan rejtve, de, épp a beékelések szervetlenségének hála, nem fölismerhetetlenül. Az 58. ének záróversszakában, tudjuk, a költő véget vet a Julia-sorozatnak:

 

Hideg lévén kívöl, égvén penig belöl Júlia szerelmétűl,

Jó hamar lovakért járván Erdély földét nem nagy fáradság nélkül,

Ezt öszve rendelém, többé nem említvén Júliát immár versül.

 

S még prózában is hozzáteszi: „Ez az Júliáról szerzett énekeknek a vége.” S annál nagyobb nyomatékul mindjárt ott a következő, az 59. vers: Következik más. Zsófi nevére. Majd a 60.: Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról szerzette, aztán a 61., a Juliára is ráérthető költői kérdéssel: Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél?

Nos, ez a három, mondjuk így, poszt-Julia vers (59–61) afféle Balassi-sor-szerű, AAB szerkezetet ad ki egy tekintetben: abban, hogy a versek két elseje keltezett, a harmadik nem. A két első szorosabban illeszkedik a Júlia-ciklus ál-önéletrajzi elvű, történetmondó szerkezetéhez, a harmadik kevésbé szorosan, inkább általánossabban. Akkor aztán jön az irdatlanul hosszú prózai magyarázat s a kilenc istenes vers, majd megintcsak három poszt-Julia (a Margit nevű szűzről, a költőtársakról, aztán a De mit gyötresz engem most keserves lelkem (71–73, vagy, ha a beékelt istenes versek számozatlanok voltak: 62–64). Nos, ez a három is az előbb látott AAB szerkezetet adja ki: keltezett, keltezett, keltezetlen. Most a – megintcsak – kilenc szerelmesvers következik, a bejtek, beékelve, számozatlanul. Aztán már csak két poszt-Julia: a második harminchármas záródarabjai, egy keltezett és egy keltezetlen, AB szerkezetben.

Továbbra is minden jogunk megvan tehát arra, hogy megkomponált verskötetről beszéljünk, jóllehet a szerkezet jóval több rétű, bonyolultabb annál, amilyennek egykor véltük.

Hogy állunk ezek után a 3*33-as szerkesztménnyel, a 99 vagy 100 vers Gerézdi-féle ábrándjával? Nos, talán ettől sem kell minden tekintetben elbúcsúznunk.

Az első 33-as sorozat tényleges. Valóban 33 megszámozott költeményből áll.

A második 33-as sorozat olyan, miként most láttuk, hogy az alapsorozatot megszakító, abba szervetlenül beékelt, eredetileg talán számozatlan szövegek mögött világosan látszik a jól megszerkesztett, 33-as ciklus.

A harmadik 33-ast csak az a bizonyos prózai megjegyzés említi és csupán tervként, s nem is nyíltan 33-as sorozatról beszél, hanem csak annyit mond, hogy dicséretekből és zsoltárokból most még csak 10 van, s az a tervezett kiadáshoz nem elég. Persze bizonyosra vehető, hogy az állítólagos szerzői szándékról szóló terjedelmes prózai szöveg részletekbe bocsátkozott. Ennek a harmadik 33-as sorozatnak viszont akkor is csupán az olvasó képzeletében kell létrejönnie. Virtuális marad.

Van tehát egy tényleges 33-asunk, egy rejtetten 33-as és egy olyan, amely tisztára képzetes.

Aztán a Caelia-ciklus még ezt is halomra dönti. A verseskötet képzeletbeli világában a Julia szerelmétől menekülni igyekvő képzeletbeli költő legott Cupido rabságába esik, a további menekülés útja pedig a citerás lengyel leányhoz és a Porcogós Annókához vezeti el, egyre távolodva, de elszakadni sosem tudva (ld. az egész kötet utolsó sorát) az udvari szerelem eszményétől. A menekülés, az új és új szépségek felé való fordulás ritmusa egyre gyorsul. A lépték csökken, a mindig ugyanazt ábrázoló kép a képben egyre kisebb méretű. Az önéletrajzi fikció halomra dönti a számtani elvű, 3*33-as verseskötet tervét, így annak csak romjai maradnak meg a kötetkompozícióban, mégis jól látható útjelzőkként a megérteni tudó olvasó számára. Az alapvetően önéletrajzi fikcióra épülő középkori és reneszánsz lírai verseskötetek párja ez a szerkesztmény, amelyben – mint szinte az összes nevezetes világirodalmi párhuzam esetében – az önéletrajzi fikció elve, nem pedig a számtani elv az, ami a felszínen megnyilvánul, ami jól látható.

A mélyben, jól elrejtve, persze megmarad a jelképek számtana. Azt senki sem tudja, hogy a Caelia-ciklus elejéről egy vers esett ki, vagy kettő. De így is, úgy is elvégezhetünk egy egyszerű összeadást. Ha megszámláljuk, hogy hány verset szerzett Balassi a teljes verskötet lezárásáig, a – most már így kell számolnunk – Caelia-ciklust is magában foglaló Maga kezével írt könyv befejezéséig, akkor az első esetben 99-et, a második esetben 100-at kapunk. Emlékezzünk vissza: a fikció világában az életesemények miatt kútba esett a 99-es vagy 100-as kötetfölépítés. A nagy kötetterv kudarca után a fiktív költőnek magának is elkerüli a figyelmét az a körülmény, hogy öntudatlanul, észrevétlenül mégiscsak létrehozta, amit szeretett volna... És ez nem terv, nem eszményi kiadás – ez a kezünkben levő forrás adata.

Engem mindenek előtt a késői Gerézdi emlegette, petrarcai Daloskönyvre emlékeztet az új kötetfölépítés, a Balassi-korabeli európai líra főfő mintaképére.[4] Megvan abban is a számtani jelkép, de ott is mélyen, szinte észrevehetetlenül elrejtve, s a fölszínen csak önéletrajzias vagy gondolattársításon alapuló kapcsolatok láncolják egymáshoz a költeményeket.[5] Ezért azt is sokatmondónak érzem, hogy a Balassa-kódex megőrizte a számunkra a gyűjtemény címét: Balassa Bálint verseinek fragmentumi.[6] Tudom, hogy egy kissé kacifántos ez a cím, de hát az Petrarca Daloskönyvének címe is: Rerum vulgarium fragmenta.

 

 

 

 [1]ÁCS Pál remek cikke (1989) után – melyben, BÓTA László (1983) eredményeire is építve, részlegesen helyreállította a Balassa-kódexben megőrzött Rimay-versciklust – visszalépésnek éreztem, amikor kiadásában (Rimay János írásai, a kötetet összeállította, a szöveget gondozta ÁCS Pál, Bp., 1992, 55–71) rögvest föl is számolta azt. A forrásban szerelmi és istenes énekek össze vannak keverve. Az új kiadás kiválogatja a szerelmieket, és azokból állít össze egy sorozatot, szemben a forrás adatával, ám támaszkodva más, külön szerelmi versgyűjtemények megvoltáról szóló, hitelt érdemlő híradásokra.

Ámde nem a visszalépés az a szó, amely ezt az eljárást a legjobban jellemzi. Inkább az olvasói befogadás (hiszen a sajtó alá rendező is csak olvasó) teremtő jellegéről van szó. A művészi kötetfölépítési eljárások megismerése könnyen együtt járhat túlértelmezésükkel, a fölfedezett vonások túl élessé válásával. Ezt a csapdát, gondolom, nem lehet teljesen kikerülni. A halott költő sajtó alá rendezőjének hagynia kell befolyásoltatnia magát attól, amit megért a kötetelrendezés jelentéséből. És épp annyi, amennyit megértett belőle, annyi fog az előtérbe nyomulni az általa közzétett szövegkiadásban.

Azt hiszem, a (2~3)*33-as Balassi-köteteinkkel hasonló túlértelmezést hajtottunk végre. És azt hiszem, a Balassi-kiadások történetében az első túlértelmező kiadásterveket Rimay maga készítette.

[2]Wathay Ferenc énekeskönyve, I–II, közzéteszi NAGY Lajos, BELIA György, Bp., 1976.

[3]ADRIAI TENGERNEK SYRENAIA, GROFF ZRINI MIKLOS, Bécs, 1651, hasonmás kiadásban kiadja KOVÁCS Sándor Iván, Bp., 1980.

[4]GERÉZDI Rabán, Balassi Bálint, in Kritika, V (1967), fasc. 5–6, 13–26

[5]Marco SANTAGATA, Dal sonetto al canzoniere. Ricerche sulla preistoria della costituzione di un genere, Firenze, 1987. Bálint Balassi, Canzoni per Julia, a cura di Armando NUZZO, in In forma di parole, II (1994), fasc. 2, 127–132

[6]„Az elülső táblán, kívül, címerpajzs alakú papírcímke, rajta XVIII. századi kézírással: Balassa Balint  Verseinek Fragmentumi. A gerincen azonos kéztől származó felirat maradványai: Balassa Balint verseinek Fragmentum... ......... manuscript” – írja VADAI István, 1994, i. A kódex bekötésének időpontja őszerinte „a XVII. század vége felé” lehetett (uo.). Balassi kritikai kiadója szerint a felirat korábbi: „Címe talán a XVII. század végéről való ráírás: Balassa Balint Verseinek Fragmentumi”: Balassi Bálint Összes művei, I, összeállította ECKHARDT Sándor, Bp., 1951, 25. Nekem nincs határozott véleményem sem e mindössze négy szó kézírásának, sem a kötésnek keltezéséről, de ez nem is nagyon lényeges kérdés. Az, hogy a kötéstáblára ragasztott cím szöveghagyományon alapul, akkor is elképzelhető, ha mind a kötést, mind a címfeliratot nagyon késeinek minősítjük.