Számítógépes költészet

 

Költői kombinatorika

A látványköltemény olyan vers, amely egyúttal kép is. A kombinatorikus költemény olyan vers, amelyben a beszédelemek egymásutánját matematikai, közelebbről variációs, kombinációs vagy – a leggyakrabban – permutációs, azaz felcserélési szabályok határozzák meg. Az újabb magyar költészet főművei közül kombinatorikus költemény Weöres Sándortól a Téma és variációk, Lajtai Pétertől A felső út, a tisztás, az alsó út és a szakadék.

Tamkó Sirató Károly Egy üres karosszék c. kombinatorikus költeményét Papp Tibor előbb szétszedte, majd más elemekből, de ugyanazon szabályok szerint újra összerakta. Az eredeti:

 

egy üres karosszék

egy üres karosszék

egy üres karosszék

 

Rhodéziában készült

Mája-földön készült

a Rajna mélyén készült

 

Aszoka király ül benne

Hacsepszut császárnő ül benne

egy dinoszaurusz ül benne

Petrarca elektrokardiogrammja ül benne

hordágyon visznek ül benne

egy lábszárcsont a Szaharában ül benne

Lidérc lidérce ül benne

összes verseim ül benne

az új szintézis ül benne

egy sejt nem fogant meg ül benne

Vízöntő-Messiás ül benne

Argentinába utaztam ül benne

sóhaj-tengervíz ül benne

kék viszontlátásod ül benne

pitvarlibegés ül benne

Ülbenne fehéren ül benne

 

egy üres karosszék

egy üres szandál

egy üres csókörvény

fájdalomföld

fájdalomfény

fájdalomfelhő

.

.

te vagy te vagy szomorú asszony!

 

Papp Tibor átirata:

 

egy forró karóra

egy forró karóra

egy forró karóra

 

Kongóban repedt ketté

Inka-földön repedt ketté

a Visztula torkolatában repedt ketté

 

Dagobert király hasal alatta

Meztelen császárnő hasal alatta

egy gerincoszlop hasal alatta

Majakovszki fénymásolata hasal alatta

lócán itatnak hasal alatta

egy vasmacska a Pusztában hasal alatta

Fiuma fiúja hasal alatta

első balladáim hasal alatta

az izgalmas gittrágás hasal alatta

egy csukló nem csuklott össze hasal alatta

Sárdagasztó-Mózes hasal alatta

Patagóniába repültem hasal alatta

reménység-talajvíz hasal alatta

ultramarin búcsúd hasal alatta

mozdonyzokogás hasal alatta

Hasalalatta sápadtan hasal alatta

 

egy forró karóra

egy forró zokni

egy forró simogatáshullám

 

szenvedésszörp

szenvedéssziget

szenvedésszikra

.

.

te voltál, te voltál szederjes kamaszlány

 

A kombinatorikus költemény létrehozásához és olvasásához nem okvetlenül szükséges számítógép, de valamilyen egyszerű eszköz segítségére rászorulhatunk. Raymond Queneau karcsú verskötete (1961) például összesen tíz szonettből áll, összehangzó rímeléssel. Mindegyik szonett külön lapra van nyomtatva, s a lapokat a nyomdában verssoronként csíkokra vagdalták. Akárhol ütjük föl a könyvet, olyan szonettet szemlélünk, amelyet soha életünkben nem fogunk viszontlátni, hiszen a kötet százezer milliárd költeményt, több mint egymillió évszázadra elegendő olvasmányt tartalmaz választékos borítólapjai között: a világirodalomnak lényegében minden szonettjét Raymond Queneau írta. Papp Tibor Queneau könyvéből készített francia szöveggenerátora, verslétrehozó programja önműködően, lapozás nélkül gondoskodik arról, hogy a verssorok az egyes szonettekben véletlenszerűen helyezkedjenek el, és, ha úgy látjuk jónak, megszünteti az eredeti verskötetnek azt a sajátosságát, hogy benne két szonettnek, az elsőnek és az utolsónak kitüntetett helye van. A költő magyarnyelvű időmértékesvers-generátora a Disztichon Alfa. Adatbázisa a verstani szabályokon felül 24 üres mondatszerkezetet és mintegy százszorannyi szót tartalmaz.

A Disztichon Alfa hexametereiből (1994)

 

Kuncog a lelkem, víz a ruhája, a válla kilátszik.

Kérked a kedves, ég a kabátja, a háta tüzet fog.

Hűsöl a drágám, nincs bugyi rajta, a bőre aranylik.

Fekszik a kislány, nyitva a függöny, az inge futótűz.

Fekszik a drágám, ég a kabátja, a válla aranylik.

Hűsöl a kedves víz a ruhája, az inge kilátszik.

 

Egy olyan eljárássorra, amely a részletekben is azonos azzal, amit Papp Tibor valósít meg a Disztichon Alfában, 1679-ben kapott királyi szabadalmat egy bizonyos John Peter. Lényegtelen különbség, hogy ő nem véletlenszám-generátort, hanem dobókockát, nem adatbázist, hanem táblázatokat használt. John Peter módszerét egyszerű BASIC-programocskával is utánozhatjuk.[1]

S már Peter is támaszkodhatott hasonló törekvésekre: a szonettgépet alkotó Quirinus Kuhlmannra (1671), a permutációs versíró automatákat ismertető Matematikai-fizikai gyönyörűségek szerzőjére, Georg Philipp Harsdörfferre (1647) s a húszéves Leibniz értekezésére A kombinatorikus művészetről (1666), amely megadja az ilyen automaták általános elméletét.

Miért térnek vissza – mégpedig tudván-tudva, nem öntudatlanul! – a mai számítógépes költők a 17. századi hagyományhoz?

Talán mind nekik, mind 17. századi elődeiknek egyszerűen igazuk van, s a permutáció nemcsak a matematikai mesterkedéseken alapuló költészetben alapvető jelentőségű, hanem öntudatlan, ki nem fejtett rendszerként beláthatatlan idők óta része a költői hagyománynak.

Költői permutációs gyakorlat: szórendi cserék (1973). A (*) azt jelenti, hogy nem idézettel van dolgunk.

 

*Az sárkány rútalmas, igen mérges vala

*Örök tűznek fájdalmitul, súlyságátul retteg lelkem

*A császár parancsot (s) engedelmet ada

*i ad quatre perruns faiz de marbre

 

„Rútalmas az sárkány, igen mérges vala” (Tinódi)

*Fájdalmitul örök tűznek, súlyságátul retteg lelkem

*Parancsot a császár (s) engedelmet ada

*quatre perruns i ad faiz de marbre

 

*Az sárkány rútalmas, vala igen mérges

„Örök tűznek fájdalmitul, retteg lelkem súlyságátul” (Tordai Névtelen)

*A császár parancsot (s) ada engedelmet

*i ad quatre perruns de marbre faiz

 

*Rútalmas az sárkány, vala igen mérges

*Fájdalmitul örök tűznek, retteg lelkem súlyságátul

„Parancsot a császár s ada engedelmet” (Arany)

„quatre perruns i ad de marbre faiz” (Roland-ének)

 

De az is lehet, hogy a kombinatorikai elmésségek csak azoknak a szemében tartoznak a költészet lényegéhez, akik nem tudják vagy nem akarják szétválasztani ama kétféle műveltséget, amelyet a 19–20. században humánnak és reálnak neveztek, a középkori iskolarendszerben pedig a betűk osztályaiban, a triviumban (nyelv- és költészettan, ékesenszólás, vitatkozás), ill. a számokéiban, a quadriviumban (mértan, számtan, csillagászat, zene) oktattak. A koraújkori tudományos forradalom idején, a 17. században éppoly nehezen lehetett megkülönböztetni e kétféle műveltségmintát, mint a 21. század hajnalán, az informatika korában.

 

 

 

 [1] John Peter módszerével működő disztichon-író (1679, 1995):

‘John Peter: Artificial versifying <enter> ‘Computer version 1.0 by András Barta <enter> restore <enter> dim x$(2, 6, 9), b(6) <enter> for i% = 1 to 2 <enter> for j% = 1 to 7 - (3 - i%) <enter> for k% = 1 to 9 <enter> read x$(i%, j%, k%) <enter> next <enter> next <enter> next <enter> data "Tetrica", "Ardua", "Perfida", "Imprioda", "Sordida", "Impia", "Tristia", "Turpia", "Noxia" <enter> data "praestabunt", "praescribunt", "concludunt", "praedicunt", "perficiunt", "consummant", "conglomerant", "significant", "procurant" <enter> data "iura", "acta", "vina", "verba", "dicta", "facta", "labra", "arma", "astra" <enter> data "dolosa", "pudenda", "proterva", "refanda", "cruenta", superta", "molesta", "sinistra", "maligna" <enter> data "nova", "alii", "tibi", "viris", "scio", "mera", "malis", "vides", "mihi" <enter> data "Turbida", "Ignea", "Pessima", "Horrida", "Aspera", "Martia", "Barbara", "Lurida", "Effera" <enter> data "fata", "siigna", "damna", "bella", "vincla", "sistra", "castra", "scorta", "tela" <enter> data "sequi", "foris", "pati", "tuis", "domi", "pate", "puto", "palam", "ferunt" <enter> data "praemonstrant", "prorotant", "promittunt", "protendunt", "producunt", "monstarbunt", "causabunt", "praenarant", "promulgant" <enter> data "tempora", "pocula", "praelia", "verbera", "lumina", "faedera", "agmina", "crimena", "sidera" <enter> data "dura", "saepe", "quaeda", "acerba", "prava", "multa", "dira", "migra", "saeva" <enter> cls <enter> print "ARTIFICIAL VERSIFYING" <enter> print "A NEW WAY" <enter> print "to MAKE LATIN VERSES." <enter> print "whereby" <enter> print "Any one Ordinary Capacity, that only knows the A. B. C. And can count 9" <enter> print "(though he understands not One Word of Latin, or what a Verse means) may be" <enter> print "plainly taught (and in as littke time, as this reading is over) how to make" <enter> print "Thousands of Hexameter and Pentameter Verses, which shall be True Latine, " <enter> print "True Verse, and Good Sense." <enter> print "By the same hand of JOHN PETER. London, 1679" <enter> 10 v = 0 <enter> input "Do you want a hexameter or a pentameter (H or P)"; a$ <enter> if a$ = "h" OR a$ = "p" then goto 11 else goto 10 <enter> 11 if a$ = "h" OR a$ = "H" then v = 6 else v = 5 <enter> 15 print "Please, enter a "; v; "-digit number and then press <enter> " <enter> input a <enter> if int(a / (10 ^ (v - 1))) > 9 OR int(a / (10 ^ (v - 1))) < 1 then goto 15 else goto 20 <enter> 20 for l = 1 to v <enter> b(l) = int(a / 10 ^ (v - l)) <enter> a = a - b(l) * 10 ^ (v - l) <enter> next l <enter> v$ = "" <enter> print <enter> for m = 1 to v <enter> v$ = v$ + x$((v - 4), m, b(m)) + " " <enter> next m <enter> print v$; "." <enter> print <enter> 100 input "Do you want one more (Y/N)"; a$ <enter> if a$ = "y" then goto 10 <enter> if a$ = "n" then end <enter> goto 100 <enter>