KERTÉSZ ILONA:

SZENT ORBÁN PÁPA LEGENDÁJÁNAK KÉT VÁLTOZATA AZ ÉRDY-KÓDEXBEN ÉS KAPCSOLATUK A LEGENDA AUREA SZÖVEGÉVEL

 

Az Érdy-kódexben először elég valószínűtlen helyen, a május 3-ára eső Inventio crucis után szerepel Urbán pápa története. A kódex írója azonban nem fejezi be a történetet, sőt az elkészült két hasábot át is húzza (pag. 294b) – kitépni nem lehetett, mivel a lap másik oldalát már teleírta. A margón latin bejegyzés jelzi, hol keressék a hiányzó legendát ([va]cat in loco [post?] festum Urbani p[ate]t queratur), ahol a legenda első része is újra megtalálható, természetesen a befejezéssel együtt, némiképp kibővítve és megtoldva az ünnepre szánt prédikációval (pag. 324b: a sermo kezdete; pag. 329-330a: a legenda). A történetnek mintegy kétharmad része tehát kétszer olvasható a kódexben.[1]

Mindkét változat látszólag egy kéz munkája. Valószínűleg a szerző már két hasábot megírt, mikor rájött, hogy valamilyen okból nem jó helyre kezdte el írni. Madas Edit arra hívja fel a figyelmet, hogy a kódexben a szentek ünnepei következetesen az egyházi év rendjében követik egymást, így okkal feltételezi, hogy a Névtelen tévedésből kezdte írni a szent pápa legendáját közvetlenül a „Krisztus szent keresztfájának megleletiről” szóló legenda, a május 3-ra eső Inventio crucis után.”[2]

A legenda két változata közti szentek: Szent Szaniszló, Páduai és Remete Szent Antal lazán kötődnek a magyarországi szentekhez, Szent Zsófia pedig félig mitologikus személy.[3] Egy másik lehetséges magyarázat szerint a Karthauzi Névtelen ezek történetét eredetileg talán meg sem akarta írni, majd valami okból mégis meggondolhatta magát.

Mindenesetre érdekes, hogy ahol az első változat (továbbiakban 1a), ugyanott a második változat is (továbbiakban 2a) – egy mondat közepén – megszakad (pag. 330a), az író/másoló új lapot kezd, és szükségesnek látja megjegyezni: “semmi fogyatkozás nincsen”. Ez vajon 2a-ra vonatkozik az 1a-hoz képest, vagy ez már a kódex egy másolata, és a meglepő befejezés miatt került oda? A legenda első változata (1a) és a pár lappal később szereplő befejezés (továbbiakban 2b) szépen illeszkedik egymáshoz, stílusban is inkább összeillenek, mint a kódexben egymáshoz közelebb eső 2a és 2b. Talán a kódex írója/másolója ezeket a részeket írta egymás után, a legenda másodszor szereplő elejének (2a) kihagyott egy paginát, s azt később töltötte ki? Ha így történt, bőven számolt: egy teljes hasáb üresen maradt, s hogy az olvasó nehogy eltévedjen, vagy mielőtt csalódna, hogy már megint nem tudja meg Orban pápa izgalmas történetének befejezését, egy szépen megrajzolt kéz mutatja, hol folytatódik a történet.

Négy lehetőség jöhet számításba a második szöveg (2a) keletkezését illetően:

(1) A kódex írója egyszerűen lemásolta az első szöveget (1a), ám már Madas Edit fölhívta rá a figyelmet, hogy „a két szöveg egyezése esetén egyszerű másolásról lenne szó, s a Karthauzi Névtelen tévedése nem érdemelne figyelmet. A második változat azonban nemcsak bővebb az elsőnél, hanem gyakran megfogalmazásában is eltér attól.”[4] Ezt a lehetőséget tehát kizárhatjuk.

(2) Elvileg fordíthatta mindkét szöveget a latin eredetiből, illetve Madas Edit még két további lehetőséget sorol fel: „A két magyar változat vagy

(3) egy közös magyar alapszövegből készült, melyet a Névtelen az Érdy-kódex összeállítását megelőzően készített, vagy

(4) a másodk legenda leírásakor az első változat szövege feküdt a szeme előtt.”[5] „A Névtelen botlása mindenesetre példa nélküli lehetőséget kínál: a két szöveg összehasonlításával tanúi lehetünk egy magyar szöveg még a szerző általi átdolgozásának”, (feltéve, ha ki tudjuk zárni, hogy 2a-t latinból fodította), s talán bepillantást nyerhetünk a Karthauzi Névtelen fordítói műhelyébe is.

Ő maga a kódex latin előszavában fejti ki fordítói alapelveit: „Újfajta írási, kifejezési és tanítási módszerrel elismert egyházdoktorok műveiből és a Szentírás legtisztább forrásából merítve, keveset ugyan, de hiteles szövegeket [ültettem át] latinból a mi népnyelvünkre. Szóról szóra [fordítottam le] az episztolákat és az evangéliumokat az év összes vasárnapjaira s a szentek ünnepeire magyarázatokkal, példákkal és nagyon hasznos tanulságokkal vagy példázatokkal, a mindkét nembeli egyszerűbb testvérek és a latinban kevésbé jártas ifjak számára. E szent együgyű testvéreknek és nővéreknek is legyen mindez hozzáférhető, hogy nagy és kis ünnepeken mintegy tanulva, a szentbeszéd és az olvasmány idejét hasznosabban tölthessék el.”[6]

 

Orbán pápa legendája – a kódexben található többi legendához hasolóan – a legszorosabb rokonságot a Legenda Aureával[7] mutatja, ezzel vetem össze. Ám előbb vessünk egy pillantást a legenda történelmi alapjaira.[8] A történet főszereplője, I. Orbán pápa születésének ideje ismeretlen, 222-ben, I. Callixtus halála után választották a római gyülekezet püspökévé, s ezt a tisztséget nyolc évig viselte – ez az időpont nagyjából meg is felel a legendában jelöltnek. Ugyanebben az évben koronázták császárrá a legendában szintén szereplő Alexander Severust, aki egyfajta vallási szinkrétizmust képviselt, és a kereszténységet is védelmezte. Édesanyja, Julia Mammea az alexandriai tanító, Órigenész barátja volt, akit magához is hívatott Antiókhiába. Kettejük szimpátiájának köszönhetően a keresztények lényegében teljes háborítatlanságot élveztek uralkodása alatt, noha törvényi helyzetük nem változott.[9] Kétségkívül a római gyülekezet is élvezhette ennek áldásos hatását: zavartalanul működhetett, sőt a császár meg is védte őket egy földvásárlási vitában.

Orbán személyes munkásságáról semmit nem tudunk. A legendás Szent Cecília cselekedetei (Acta sanctae Caeciliae) összefüggésbe hozza Cecíliával, valamint férjével és sógorával is, akiket állítólag megkeresztelt. Ez és a még későbbre datálható Orbán mártíromságának cselekedetei (Acta martyrii sancti Urbani) tisztán legendák, nem hitelesek, a történelem szempontjából nem forrásértékűek. Nem ismerjük Orbán halálának körülményeit, de a békés korszakból adódóan valószínűleg természetes halállal hunyt el. A Liber Pontificalis Diocletianus császár idejére helyezi halálának időpontját, de ezt más tekintély nem erősíti meg. A Martyrologium Hieronymianum-ban a május 25-i bejegyzésben szerepel a neve, ezt vélik tehát temetése dátumának, és ünnepét is ekkor tartják.

A Jacobus de Voragine gyűjteményében szereplő legenda nem tükrözi kifejezetten hűen a történelmi valóságot – szinte csak a neveket tartotta meg –, de kellően épületes, és izgalmas is: hiába beszéli le Alexander édesanyja fiát a keresztényüldözésről, Almachius, a város kegyetlen bírája korlátok nélkül kínozza a híveket. Ő fejezi le Szent Cecíliát, majd Orbán pápát és társait is elfogatja, kegyetlenül megveri, tömlöcbe veti – ahol Orbán még megkeresztel három polgárt és a börtönőrt –, majd miután megtagadják az áldozat bemutatását, a börtönőrrel együtt őket is kivégzi. Az epilógusban végül a kegyetlenkedők elnyerik méltó büntetésüket.

 

LA[10] : 1a, 2a-b

A Karthauzi Névtelen még ezen túl is kiszínezte a történetet, és kegyes magyarázatokat fűzött hozzá, nehogy olvasói/hallgatói elmulasszák levonni a tanulságokat. Néhol kicsit talán félreérthetőbb lett a történet, így a latin szövegből lesz egyértelmű, hogy Alexander nem pápa volt, hanem császár, és nem üldözte (közvetlenül) a keresztényeket. Előfordulhat, hogy egyes helyeken maga a fordító is félreértette vagy elnézte a latin szöveget. A Legenda Aurea szerint Valerianus és Tiburtius Orbán pápa munkatársai voltak a misszióban, melynek eredménye ötezer ember megtérése lett: ők maguk nem tartoztak az ötezerbe; s Carpasius feleségének nem a lakóhelye volt Armenia, hanem a neve.

A Karthausi Névtelen általában hozzátett Jacobus de Voragine szövegéhez, nagyon kevés, amit nem vett át – például azt, hogy Alexander édesanyját Órigenész térítette keresztény hitre, illetve hogy a legenda végén némiképp rejtélyesen fölbukkanó Carpasius talált rá Orbán pápára és társaira.

A bővítés sokkal jellemzőbb irány: ezek szerepe többnyire a jellemek fokozása, ill. kegyes betoldások, magyarázatok. Az egyes szám harmadik személyű névmásokat szinte mindig kifejti, sokszor a nevek helyett vagy mellett is jelzős szerkezetek szerepelnek: így Almachius állandó megnevezése a gonosz kegyetlen bíró vagy fejedelem (pl. 294a:41; 329b:29; 294b:45; 330a:41 etc.), illetve e szavak különböző kombinációja; Orbán pápa pedig többnyire mint szent vén, vagy szent jámbor jelenik meg (pl. 294b:39; 330a:1; 330a:31 etc.).

A latin cuius tempore kifejezést a második változatban már mesélősen ’történék, hogy az időben’-nek fordítja (329b:12-13), s Orbán pápa névmagyarázatához mindkét változatban beszúrja a 'míg éle ez világon' (294a:12-13; 329a:36) időhatározói mellékmondatot. A változtatások szinte mindig magyarító jellegűek, a szenvedő szerkezeteket többnyire aktívvá alakítja. Előfordul, hogy egy latin igét kétféleképpen fordít: pl. cederent alakot ’cedo 3’ és ’caedo 3’ igéből származtatva is fordítja: plumbatis cederent → hag/y:/a hog/y:/ onos botokkal verneek (294b:37-39); paranchola hog/y:/…(330a:30-32). A névetimológiánál mondandóját is átcsoportosította, hogy az könnyebben követhető legyen.

Kétségkívül gazdag szókincse van: az előbb említett etimológiánál nem elégszik meg az amabilis ’szerelmetes’ fordításával, hanem hozzáteszi: ’kedves és kévánatos nyájasságra’ (329a:47). A duco (ducere, duxi, ductum) igét is háromféleképpen fordítja, attól függően, hol kerül elő a szövegben: Orbán pápa a fejedelem elé ’vitetik’ (294b:19-20; 33a:6), akiről megállapítja, hogy ’nagyobban vonzza’ (294b:29; 330a:21) őt ’az telhetetlen kévánság’, végül áldozat bemutatására ’készerejtetik’ (331a:24). Érdekes, hogy a szavak számát tekintve bővít, a jelentésüket azonban általában szűkíti [kivéve mater: ’édes szileje’ (294a:43)], mint ahogy azt a fentebbi példák is mutatják.

Egy-két epizóddal is gazdagabb lett az Érdy-kódex változata. Ezek: Orban pápa ’lappang’ a keresztények között (ez talán a Catalogus Sanctorum egy motívuma), és eltemeti a keresztény vértanúkat (294a:38-39 és 294b:8-11; 329b:20-22 és 45-49), valamint az epilógus színes kibővítése: a keresztényeken kegyetlenkedő Carpasius megtérő családjának története: miután felesége hall férje haláláról (megfojtotta az ördög), 'ottan nag/y:/ eremben leen' (!), s megtérése után élete végéig

            nag/y:/ /y:/rgalmassagban zolgalaa

            az wr Istent ./ az zenteknek ew

            testeket el temet/y:/ vala . zeghe

            n/y:/eket rwhaz vala es azonke

            ppen m/y:/ndden /y:/ozagokban fog/-/

            lalwan ennen magaat . bodog/-/

            wl mwleek k/y:/ es wr Istennek

            orzagara meene

(331b: 15-22)

Kegyes hozzáfűzéseit látszólag egy már kialakult vagy kialakulóban lévő terminológia felhasználásával írja. Ilyenek: 'isteni és atyafiúi szent szeretet' (= caritas, 294a:15-16; 329a...); 'ez világi idvezendő népek / setétségben járó bűnös Ádámfiak tanítása' (294a:26; 329a:37-38), hogy 'Úr Jézus Krisztusnak parancsolatja szerint csókolták meg egymást' (= dato pacis osculo, 331a:28-30). Kommentálja Szent Orbán pápa és társainak, de a gonosz Carpasiusnak a halálát is.

Magyaráz és magyarít, s az egész történetet szépen le is kerekíti: ’azonképpen minden jószágokban foglalván ennen magát, boldogul múlék ki és Úristennek országára mene, kit minékönk is adjon Atya, Fiú, Szentlélek. Amen.’

 

1a : 2a-b

Mikor a legenda első részét másodszor is megírta, kegyes magyarázatokat, kiegészítéseket fűzött hozzá (ezek természetéről nagyjából ugyanazt lehetne elmondani, mint a LA és 1a-2 közöttiekről). A változtatások, illetve a bővítések elsősorban nyelvhelyességi és stilisztikai természetűek: értelemszerűen betold kötőszavakat, értelmező megjegyzéseket fűz hozzá, magyarosítja, mintha lektori munkát végzett volna.[11]

Ugyanakkor fokozza a végleteket, a szenteket még szentebbnek, a pogány Almachiust még kegyetlenebbnek tünteti föl. Ezt többnyire jelzők betoldásával teszi, egy helyen az ige kicserélésével: hag/y:/a hog/y:/ onos botokkal verneek (294b:37-39) helyett paranchola hog/y:/… (330a:30-32). Érdemes figyelemmel kísérni, hogyan lesz Almachius a latin szövegben eredetileg az esemény passzív nézőjéből először csak a felelősséget viselő negatív személy, míg végül a kínzásra buzdító aktív személy.

A Névtelen író több új epizóddal is színesíti a legendát, melyek szintén a jellemek végletesítését szolgálják: például a kegyetlen fejedelem a keresztények vagyonára is ráteszi a kezét (329b:40-41), azért dühös, mert nem lehet meg az akarata (330a:28-30), és azon töri a fejét, mit árthatna még Orbán pápának és társainak (330a:44-45).

A bővítések harmadik fajtája kegyes magyarázatok, frázisok betoldása, melyek csak ritkán jelölnek új információt. Ilyen például, hogy Isten a világ bűnei miatt engedte a keresztényüldözést (329b:13-14), vagy hogy Orban pápa ’Szent Tóbiás regulája szerint’ temette a holtakat (329b:47-48).

 

Madas Edit a két szöveget a Legenda Aurea latin szövegével összevetve meggyőzően bizonyítja, hogy a második változat írásakor “nem a latin szöveg feküdt a szerző előtt, hanem vagy az első magyar változat, vagy a közös impurum.”[12] Ehhez szeretnék egy kis adalékkal szolgálni.

            A legszembetűnőbb különbséget abban a szövegrészben találtam, ahol Orbán pápára imádkozás közben bukkannak rá. A helyszín 1a szerint egy setét barlang (294b:15), míg ezt 2a meglepő módon sűrű harasztnak (330a:2) nevezi. 1a még érthető módon fordította a latin in antro kifejezést a 'barlangban' magyar szóval. Az Új Magyar Tájszótár szerint ez egyes (déli) nyelvjárásokban ‘erdőben, kertben, szántóföldön levő gazos, bokros helyet, illetve sűrű erdőt, rengeteget’ is jelent, csakúgy, mint a szláv eredetű haraszt (MNyTESz: ‘tölgyes, vagy cserjés, bozót’).

            Nagyon úgy tűnik, hogy a 2a írója nem a Legenda Aurea alapján fordított (az antrum szót bajosan lehetne 'haraszttal' fordítani), logikusnak látszik viszont arra gondolni, hogy a már meglévő fordítás (1a) volt előtte – esetleg ugyanezt a kifejezést használó közös magyar alapszöveg –, ahol is a barlangot könnyedén értelmezhette erdőként vagy cserjésként. Talán még inkább ezt a feltevést látszanak igazolni a következő fordítások, ahol az első változat még híven követi a latin kifejezést, 2a pedig egy magyar szinonimát választ:

-         ‘thesaurus’ fordításaként először kincs (294b:27), majd jószág (330a:18) szerepel;

-         ugyanígy a ‘crudeliter’ fordítása az 1a-ban kegyetlenség (294b:4), 2a-ban már szörnyű kínzás (329b:38);

-         illetve ‘nomen domini Elyon inuocaret’ kifejezést még szó szerint fordító 1a [Isten szent nevét hívta segítségül (294b:40-41)], némiképp módosul a 2a-ban: Istennek ajánlották lelküket (330a:36-37)

-         uult uideri’alojtatja magát’ (294b:43) ‘alojtja magát’ (330a:39-40; elírás is lehet)

 

A Karthauzi Névtelen a 2b-ben ismét hűen követi a Legenda Aurea szövegét – az egy-két epizód beszúrásától eltekintve. Nem „szórul szóra” fordít ugyan, mint ahogy azt a bevezetésben ígéri; a bővítések miatt a legenda elveszti a latin szöveg tömörségét, ám ugyanakkor sokszor gördülékenyebbé és életszerűbbé, színesebbé is teszi. Sok helyen még keresi a megfelelő kifejezéseket ['az szent mártiromságnak koronáját nyakok vágásának miatta beteljesíték' (331a:32-34) egy kissé nyakatekertre sikerült fordítás], de úgy tűnik, a kornak volt már egyfajta rögzült, magyar nyelvű terminológiája: bűnös Ádámfiak, idvezendő/idvezülő népek, Istennek ajánlják ennen magokat, szent keresztnek jegyével magokat megjegyzették, bemenének az mennyei dicsőségnek véghetetlen örömében, teljes hozzá tartozó népével szent keresztséget vőn.

„Kompiláló, stilizáló ösztöne saját szövegével szemben is éber, s az olvasott mondatok a legnagyobb természetességgel alakulnak át tollán.”[13] A Karthauzi szeme előtt tartotta leendő olvasóközösségét, s ha nem is mindig szöveghű, de élvezetes olvasmány született.


I. FÜGGELÉK: LA→1a→2a – fordítási változatok

 

Legenda Aurea

Érdy1

Érdy2

in quodam antro

eg/y:/ seteet barlangban (294b:15)

eg/y:/ seerew haraztban (330a:2)

crudeliter seuiebat

nagy keg/y:/etlenseeghet teezen (vala) (294b:4)

nag/y:/ zerny/w”/ keenzasth teezen vala es haborwsagot 329b:38)

obiecit

myndenek elette az vetee zemeeben (294b:20)

monda m/y:/ndennek elette bozzwkeeppen ewnek/y:/ (330a:10-11)

predicatione

tanwsaagh teetelettre (294a:27)

tano/y:/tasara (329b:4)

 

thesaurus

keenche (294b:27)

yozaagh (330a:18)

nomen domini Elyon inuocaret

Istennek zent neveet h/y://y:/a vala segheedsegewl (294b:3-41)

a/y:/anlyaak vala leelk/o’/ket az wr istennek (330 :36-37)

in contemplatione

az /y:/oknak gondolatt/y:/ara (294a:25)

az lelk/y:/ es menn/y:/e/y:/ yoknak elmeelk/o’/deseere (329b:2)

plumbatis cederent

hag/y:/a hog/y:/ onos botokkal verneek (294b:37-39)

paranchola hog/y:/…

(aktív szerkezetté alakítja és betold még egy igét) (330a:30-32)

grauissime laniantur

 

nag/y:/ keserew keenokat teenek ew ra/y:/tok (331a:22-23)

conuersationem

ew ... maga meg tartassaban (294a:13-14)

maga /y:/gazgatasanak 329a:39)

urbis prefectus

fe/y:/edelem az warasnak byraya (294b:3)

fe/y:/edelem es az varasnak b/y:/raya (329b:37)

prefectus

b/y:/ro (294b:41-42

b/y:/ro (330:36)

prefecto

 

fe/y:/edelem (331a:5)

decollauerat

zenwede mart/y:/romsagot (294b:6-7)

zenwede mart/y:/romsagot (329b:42)

decollatur

 

feyeet veetetee (331a:9)

presbiteris

papok (294b:17)

papok (330a:5)

sancto Fortunato presbitero

 

fortunatus p/y:/spektewl (331b:12)

quinque milia hominum

ewt ezer neepeketh (294b:24)

ezer embereketh (330a:15)

quod eius uxor Armenia uidens...

 

Halwan azt armenyaban az ew azzon felesseege (331b:7-8)


II. FÜGGELÉK: 1a→2a - bővítések

 

  1. Magyarítások:

-         kötőszavak értelemszerű beszúrása: vyzon ellen (329b1); m/y:/koron azert (329b:9)

-         pl.: ige vonzathelyének kitöltése: az nag/y:/ d/y:/hesseeghnek ellene nem alhatna (329b:18)

 

  1. A szentek még szentebbek, a pogány Almachius még kegyetlenebb:

-         zent Orban papa Cristusnak vykariossa (329b:17)

-         ez zent Iamborth (330a:1)

-         zerny/w”/ keenzasth teezen vala es haborwsagot az zegheen kereztt/y:/enek/o’/n kynek mynd erekseegeer . /y:/ozagaat el foglalwan (329b:40)

-         az kegyetlen feyedelemnek eleyben (330a:6)

-         rekezteek be ewket eg/y:/ seteet temleczben (330a:8)

-         az d/o’/lff/o’/s fe/y:/edelem ottan megh haraghweek hogy sem/y:/ben kewansaga nem lehet/o’/t volna . (330a:28-30)

-         az keg/y:/etlen B/y:/ro (330a:36)

-         mosol/y:/odeek ra/y:/tta es monda Ez n/y:/awal/y:/as veen ember b/o’/lchnek alo/y:/tt/y:/a magaat azeert zool eel/y:/n t/y:/tok bezeedeket . (330a:38-40)

-         ewtet meg nem g/y://o’/zhetnee . akarattyara sem ha/y:/thatnaa . esmegh az temleczbe rekeztetee gondolkozwan rola m/y:/t tenne ewnek/y:/k 330a:42-45)

-         alo/y:/thwan sok keench/o’/t ew nala Awa/g’/ kedeeg vel/y:/k vala ha az fe/y:/edelmet el ha/y:/thatnaak az kereztt/y:/en h/y:/ttr/o’/l az k/o’/z neepet hamarab keezere/y:/thetneek balwan /y:/madasra . (329b:24-28)

 

  1. Kegyes magyarázatok:

-         az seteethseegben /y:/aro bynes Adamff/y:/a/y:/nak (329a:37-38)

-         az lelk/y:/ . es menn/y:/e/y:/ yoknak elmeelk/o’/deseere (329b:2-3)

-         foganatus Idwez/w”/lew adamffyaynak /y:/gazgatasokra . mert az vygaztalo zent leeleknek b/o’/cheseeghes malaztt/y:/a nem vala hewolkodo ez isten/y:/ zenth emberben . (329b:4-5)

-         T/o’/rteneek hog/y:/ az /y:/d/o’/ben ez w/y:/laghnak b/y:/neerth wr

istentewl enghetteteek nag/y:/ mondhatatlan haborwsaagh An/y:/ zent egyhaaz ellen

az pogan neepektewl .(329b:12-14)

-         Cecilia azzon ees zenwede mart/y:/romsagot Cristus Iesusnak hyty mellet .(329b:42-43)

-         Ballaghna es hallotta kath temethne zent Thobias regula/y:/a zerent kyket megh /o’/lnek vala Cristus Iesusnak zent h/y:/t/y:/ mellet .(329b:46-49)

-         M/y:/koron azerth ez zent Iamborth eg/y:/ seerew haraztban megh talaltak volna

/y:/matkozwan ennen magaert es an/y:/a zent egyhazeert ottan meg fogaak ewtet

harom papokkal es harom zolgalo deakonosokkal... (330a:1-6)

-         m/y:/koron oll/y:/an keg/y:/etlen sentenciat eerdemlettek vona A/y:/anlyaak vala leelk/o’/ket az wr istennek . Azth halwaan az keg/y:/etlen B/y:/ro hog/y:/ wr istennek a/y:/anlanak ennen magokot . (330a:33-37)

 


III. FÜGGELÉK: a két változat összevetése a latin forrásokkal

 

kurzív:             a Legenda Aurea fordítása

aláhúzott:          feltételezhetően motívum a Catalogus Sanctorumból

 

294a

Zent Orban papanak

/y:/nnepeer/o’/l[14]

Bodogssagus zent Orban papa tama

da azon /y:/d/o’/ben m/y:/koron Idweze/y:/

tenk Iesus xp/u-/snak z/y:/leteese wtan

/y:/rnanak kethzaaz hwz eztend/o’/ben

Mag/y:/araztatyk kedeeg ewnek/y:/ ne­-

we vylagossaag . t/y:/z . awagy felelet

B/y:/zon/y:/awal m/y:/g eele ez vylagh-

on v/y:/lagossaag leen

                                       ew t/y:/ztessee-

ghes maga meg tartassaban : T/y:/z

leen Isten/y:/ es at/y:/aff/y:/w/y:/ zent zere-

tethnek zenetlen valo gher/y:/ed/o//zee

seben . Es felelet b/y:/zon twdoma-

n/y:/anak haznalatossagaban M/y:/ert

koronkeed wr Istennek zent malaz

tt/y:/aban lakoz/y:/k vala m/y:/kent ( az t/y:/zben) az

vylagossaag wg/y:/n zerelmetes vala

myndeneknek latasaara . kywanatos

n/y:/a/y:/assagra meg z/y:/kkadot ez vy

 

 

 

lagnak wtalatt/y:/ara . gheryed/o’/zew

az /y:/oknak gondolatt/y:/ara : haznala

tws ez vylaghy ydwezend/o’/ neepek

nek tanwsaagh teetelettre

 

                                           kinek

ew eelete ezenkeppen /y:/rattatoth

meg r/y:/w/y:/deden

D/y:/ch/o’/seeges zent Orban papa wr

Istennek valaztasa zerent meene be

az papasagban . kalyxtus papanak

Wtanna , Ez zent Orban papanak

wrasaga /y:/de/y:/en leen

 

                                          nag/y:/ kereztt

yen haborgatas az pogan neepekt/w”/l

mykoron

                lathnaa hogy sem/y:/keppen

ellenek nem alhatna , helt ada az

wrasagnak

                   es kezde hol et . hol oth

lappagn/y:/ az zeghen/y:/ek k/o’/z/o’/t . mert ha

larra keres/y:/k[15] vala ewtet

 

 

 

 

 

zalla be azert eg/y:/ keg/y:/etlen az pa

passagban k/y:/nek Alexander vala

newe kynek ew edes zyleye Ba-

mea vala kereztt/y:/en Annak oka

ert ees koroonkeed nag/y:/on ken/y:/e

regh vala az ew ff/y:/anak hog/y:/ ne

 

294b

Haborgathnaa az zegheny kerezttyeneket

De m/y:/nd azon atal ees Az Almachios

fe/y:/edelem az warasnak byraya

nagy keg/y:/etlenseeghet teezen vala

az zeghen kerezttyeneken .

 

                                            Azon yd/o’/

ben zenwede zent Cecilia azzon

ees mart/y:/romsagot . Annak wtana

m/y:/koron hallotta vona hog/y:/ zent

Orban papa ballaghna[16] az zeghen

kereztt/y:/en neep k/o’/z/o’/t es m/y:/ndent

el temethne

                    k/y:/k meg /o’/lethnek va

la nag/y:/on meg haragwek es w

tanna k/y:/lde ho/g”/ meg keresneek

es foghwa hoznaak :

 

 

                                   M/y:/koron

eg/y:/ seteet barlangban meg talal

taak vona ymatkozwan

                                      fogaak

meg : harom papokkal es harom

d/y:/aconosokkal .

                              Veteek ewkwt az

temleczbe . Annak wtanna k/y:/ wy

tetee ele/y:/ben ewkwt

                                     Es myndenek

elette az vetee zemeeben hog/y:/ az

atkozot Cecilia azzonnal az nemes

f/y:/rffyakat Valeriwsth es Tibeerciusth

Annak felette ewt ezer neepeketh

h/y:/tettek vona el az kereztt/y:/en hy

ttre

        Es hog/y:/ Cecilia azzon nagy

sok keenche nala vona . Monda

ewnek/y:/ zent Orban papa

                                              M/y:/

keppen en latom . nag/y:/obban vonzon

teeghed az telhetetlen k/y:/wansaag az

wr Istennek zent/y:/nek haborgatasara

honnem az istenek /y:/madasanak bew

chewlety : Cecilia zent azzonnak

kedeeg keenche az zeghenyek kezee

m/y:/at menn/y:/ekben v/y:/et/o’/t Azth

halwan

               haraghra[17] reemewle es

 

hag/y:/a hog/y:/ zent Orban papaat my

nd ew tarssa/y:/wal onos botokkal ver

neek . Es az zent  papa chak az wr

Istennek zent neweet h/y://y:/a vala

Segheedsegewl . Azt halwan az feye

delem

 

            mosol/y:/odeek ra/y:/tta es monda

Ez ween ember b/o’/lchnek alo/y:/tattya

magaat azert zool eell/y:/en t/y:/ok be

zeedeket . De m/y:/koron az gonoz ke/g’/e

tlen b/y:/ro  ewtet meg gyezhet

nee esmeg az temleczbe rekeztetee

 

yeweenwk ewhozyaa harom

329a

 

Legenda .

Bodogssagus zent Orban papa tama

da azon /y:/d/o’/ben m/y:/koron Idwezeytenk

Iesus Cristusnak zenth z/y:/letety wtan

/y:/rnanak keth zaaz hwz eztendoben

Mag/y:/araztatyk kedeegh ewnek/y:/ newe

vylagossaghnak . t/y:/znek es felelethnek

B/y:/zon/y:/awal m/y:/gh eele ez v/y:/lagon v/y:/

lagossagok leen az seteethseegben /y:/aro

bynes Adamff/y:/a/y:/nak An/y:/azent eg/y:/h

aznak es maga /y:/gazgatasanak . Tyz l

een isten/y:/ es at/y:/affywy zent zereteth

nek zenetlen valo gheeryed/o’/zeseeben

Es felelet ew b/y:/zon twdoman/y:/anak

b/o’/lchesseeges haznalatt/y:/aban . M/y:/eert

koronkeed wr istennek zent malaztt/y:/a

ban lakoz/y:/k vala . m/y:/kent az t/y:/zben

az v/y:/lagossaagh . Annak okaert zerelm

etes kedwes : es keewanatus vala m/y:/

ndeneknek latasaara n/y:/ayassagara

megh zykkadot vala ez wylagh/y:/ak

nak

 

329b

Wtalattyara . Vyzon ellen gheryed/o’/z/o’/ vala

az lelk/y:/ . es menn/y:/e/y:/ yoknak elmeelk/o’/de

seere . haznalatus ez v/y:/lagh/y:/ twdatlan

neepeknek tano/y:/tasara . foganatus Idwe

z/w”/lew adamffyaynak /y:/gazgatasokra . m

ert az vygaztalo zent leeleknek b/o’/chesee

ghes malaztt/y:/a nem vala hewolkodo

ez isten/y:/ zenth emberben .

M/y:/koron azert wr istennek reea val

aztasa zerent bel menth volna az papa

saghnak wrasagaban : zent kalixtus pa

panak rokon wtanna . T/o’/rteneek hog/y:/

az /y:/d/o’/ben ez w/y:/laghnak b/y:/neerth wr

istentewl enghetteteek nag/y:/ mondhatatlan

haborwsaagh An/y:/ zent egyhaaz ellen

az pogan neepektewl . kynek mykoron

zent Orban papa Cristusnak vykario

ssa lathnaa hogy az nag/y:/ d/y:/hesseeghn

ek ellene nem alhatna . helt ada az

wrasaghnak es k/y:/ n/y:/omoteek az papa

sagbol es kezde hol eeth . hol ott lapp

aghn/y:/ az zegheen kerezttyenek k/o’/z/o’/th

Mert halarra ees keresyk vala ewtet

alo/y:/thwan sok keench/o’/t ew nala Awa/g’/

kedeeg vel/y:/k vala ha az fe/y:/edelmet

el ha/y:/thatnaak az kereztt/y:/en h/y:/ttr/o’/l

az k/o’/z neepet hamarab keezere/y:/thetneek

balwan /y:/madasra . Zalla be azeerth

istentewl tawozot kegyetlen az papasag

ban kynek Alexander vala newe

es ew z/y:/leyeenek Bamea vala kedeeg

ez azzon/y:/allat Iambor es kereztt/y:/en

Annak okaert ees koronkeed ken/y:/eregh

vala az ew ff/y:/anak hogy zenneek m

egh

 

         az kerezttyen neepnek haborgatasa

twl . De mynd azon atal ees az Ama

chius fe/y:/edelem . es az varasnak b/y:/ra

ya nag/y:/ zerny/w”/ keenzasth teezen va

la es haborwsagot az zegheen kereztt

/y:/enek/o’/n kynek mynd erekseegeer . /y:/oza

gaat el foglalwan . Azon yd/o’/ben zent z/y:/z

Cecilia azzon ees zenwede mart/y:/romsa

got Cristus Iesusnak hyty mellet . Ann

ak wtanna hallaa megh Almachius

fe/y:/edelem hog/y:/ zent Orban papa az

zeghenyek kozot Ballaghna es hallotta

kath temethne zent Thobias regula/y:/a

zerent kyket megh /o’/lnek vala Cristus

Iesusnak zent h/y:/t/y:/ mellet . Nag/y:/on m

egh haraghweek Es ottan wtanna kyl

de hog/y:/ meg keresneek es foghwa hoznaak .

 

330a

M/y:/koron azerth ez zent Iamborth eg/y:/

seerew haraztban megh talaltak volna

/y:/matkozwan ennen magaert es an/y:/a

zent egyhazeert ottan meg fogaak ewtet

harom papokkal es harom zolgalo deako

nosokkal v/y:/week az kegyetlen feyedel

emnek eleyben es rekezteek be ewket

eg/y:/ seteet temleczben . Masod napon

m/y:/koron /y:/teelew zek/y:/ eleyben hozatta

volna ewket monda m/y:/ndennek elette

bozzwkeeppen ewnek/y:/ . hogy az atkozoth

erdenghes Cecilia azonn/y:/al az keth

nemes ffyrffyakat Valeriosth es T/y:/b

bwrciosth az kereztt/y:/en h/y:/ttre h/y:/tetteek

volna es velek eegyetembe ezer emb

ereketh haytottanak volna el . Mas

odot azt vetee ele/y:/ben hog/y:/ Cecilia

azzontwl sok yozaagh maradot volna

reeaya . ky ewtet nem /y:/llethnee felele

ewneky zent Orban papa es monda

mykeppen en latom . nagyobban vonzon

teeg/o’/det az telhetetlen k/y:/wansaagh az

wr istennek zentynek haborgatasara

honnem az balwan istenek /y:/madasa

nak bewchewlet/y:/ zent Cecilia azzo

nnak kedeegh keenche az zegheen/y:/ek

keze m/y:/at meenn/y:/ekben v/y:/teet/o’/t . ezt

halwan az d/o’/lff/o’/s fe/y:/edelem ottan

megh haraghweek hogy sem/y:/ben kew

ansaga nem lehet/o’/t volna . es paran

cholaa hog/y:/ az zent veen Iamborth

mynd ew tarssaywal onos botokkal

verneek m/y:/koron oll/y:/an keg/y:/etlen sen

tenciat eerdemlettek vona A/y:/anlyaak

vala leelk/o’/ket az wr istennek . Azth

halwaan az keg/y:/etlen B/y:/ro hog/y:/ wr is

tennek a/y:/anlanak ennen magokot . mo

sol/y:/odeek ra/y:/tta es monda Ez n/y:/a

wal/y:/as veen ember b/o’/lchnek alo/y:/

tt/y:/a magaat azeert zool eel/y:/n t/y:/tok

bezeedeket . De m/y:/koron az gonoz b/y:/ro

ewtet meg nem g/y://o’/zhetnee . akarattya

ra sem ha/y:/thatnaa . esmegh az temleczbe

rekeztetee gondolkozwan rola m/y:/t ten

ne ewnek/y:/k Es yme yeweenek ew

hozyayok harom /et/c pal .

[üres sor]

Semy fogyatkozaas n/y:/nchen

 

 

 

331a

Palogarok az temlecz tartowal es

zent Orban papa ewket azon temlecz

ben meg kerezt/o//lee . kyknek az el/o’/tt/o’/k

/y:/aro , Anolinos vala . halwan

azt az keg/y:/etlen fe/y:/edelem hog/y:/

az Anolinos kerezttyennee leth

vona . ottan ele/y:/ben v/y:/tetee es

mykoron nem akarna aldozn/y:/

az balwannak ottan feyeet veete

tee . Annak wtanna zent Orban

papaat ees m/y:/nd ew tarssa/y:/wal

Az balwan istennek ele/y:/ben v/y:/

tetee hog/y:/ zent tem/y:/ent gy/o’/tana

ew aldozatt/y:/ara , De m/y:/koron az

zent veen at/y:/a /y:/machagot tett

vona . wr istennek . ottan lewe

eseek az balwannak ozlopa . es

hwzon keth papy fe/y:/edelmeket m

ynd ew hozya/y:/ok tartozokkal kyk

az aldozattra t/y:/zet zolgaltathnak

vala . azon t/y:/z meg emeeztee . ho/g”/

a’ dolog lett vona : nag/y:/ keserew

keenokat teenek ew ra/y:/tok . es

aldozattra keezere/y:/teteenek : De m/y:/

koron az bal/w’/ant meg pekdesteek

vona az zentek , es zent kereztnek

/y:/egyeewel magokat meg /y:/e/g’/zett

eek vona , egymast wr Iesuss :

xp/u-/snak parancholatt/y:/a zerent

nag/y:/ eedesdeden meg apolgataak

Es azonkeppen nag/y:/ halaa adas

sal az zent mart/y:/romsagnak ko

rona/y:/aat . nyakok vagasanak m

/y:/atta be tell/y:/ese/y:/teek , es azon

keppen nag/y:/ eedes tarssassaggal

meneenek be az mennye/y:/ d/y:/ch/o’/

seeghnek veeghetetlen eremee

ben . k/y:/t meg zerzet wr isten

az ew zerelmes zolga/y:/nak ,

Annak wtanna . meg fyzetee

az gonoz hytetlen fe/y:/edelmek-

nek ees ew solgyokat merth az

karpasius ky az zenteket keenoz-

tatta vala az erdegt/w”/l el raga-

ttateek es az balwant k/y:/t an-

nak

 

331b

Elette tyzt/o’/l vala es ymaad vala

/y:/maran nag/y:/on karomlya vala

es wrwnk Iesus Cristusnak z/e-/t

h/y:/t/y:/t m/y:/nden tehechegheewel ffel

magaztall/y:/a vala : Es azonke

ppen meg fo/y:/tateek erdegtewl

Halwan azt armenyaban az

ew azzon felesseege . ottan nag/y:/

eremben leen . es ew eg/y:/etlen

eg/y:/ leanyawal k/y:/nek lucina

vala newe . es mynd tell/y:/es

hozyaa tartozo neepeywel z/e-/t

kereztsseeget veen zent fortuna

tus p/y:/spektewl , Es m/y:/g eele

nag/y:/ yrgalmassagban zolgalaa

az wr Istent , az zenteknek ew

testeket el temet/y:/ vala . zeghe

n/y:/eket rwhaz vala es azonke

ppen m/y:/ndden yozagokban fog

lalwan ennen magaat . bodog-

wl mwleek k/y:/ es wr Istennek

orzagara meene kyt m/y:/nekew

nk ees agg/y:/on[18] Atya /

ffyw / zent lelek / Amen /

 


IV. FÜGGELÉK: az Érdy-kódex két szövegváltozatának összevetése

 

aláhúzott:                      a másik változatban nem szerepel

kurzív:                         eltérés a latin szöveg fordításában

aláhúzott és kurzív:     eltérés a Karthauzi saját betoldásaiban

 

294a

Zent Orban papanak

/y:/nnepeer/o’/l

Bodogssagus zent Orban papa tama

da azon /y:/d/o’/ben m/y:/koron Idweze/y:/

tenk Iesus xp/u-/snak z/y:/leteese wtan

/y:/rnanak kethzaaz hwz eztend/o’/ben

Mag/y:/araztatyk kedeeg ewnek/y:/ ne­-

we vylagossaag . t/y:/z . awagy felelet

B/y:/zon/y:/awal m/y:/g eele ez vylagh-

on v/y:/lagossaag leen

                                     ew t/y:/ztessee-

ghes maga meg tartassaban : T/y:/z

leen Isten/y:/ es at/y:/aff/y:/w/y:/ zent zere-

tethnek zenetlen valo gher/y:/ed/o//zee

seben . Es felelet b/y:/zon twdoma-

n/y:/anak haznalatossagaban M/y:/ert

koronkeed wr Istennek zent malaz

tt/y:/aban lakoz/y:/k vala m/y:/kent ( az t/y:/zben) az

vylagossaag wg/y:/n zerelmetes vala

myndeneknek latasaara . kywanatos

n/y:/a/y:/assagra meg z/y:/kkadot ez vy

 

 

 

lagnak wtalatt/y:/ara . gheryed/o’/zew

az /y:/oknak gondolatt/y:/ara : haznala

tws ez vylaghy ydwezend/o’/ neepek

nek tanwsaagh teetelettre

 

                                             kinek

ew eelete ezenkeppen /y:/rattatoth

meg r/y:/w/y:/deden

D/y:/ch/o’/seeges zent Orban papa wr

Istennek valaztasa zerent meene be

az papasagban . kalyxtus papanak

Wtanna , Ez zent Orban papanak

wrasaga /y:/de/y:/en leen

 

                                          nag/y:/ kereztt

yen haborgatas az pogan neepekt/w”/l

mykoron

                lathnaa hogy sem/y:/keppen

ellenek nem alhatna , helt ada az

wrasagnak

                   es kezde hol et . hol oth

lappagn/y:/ az zeghen/y:/ek k/o’/z/o’/t . mert ha

larra keres/y:/k vala ewtet

 

 

 

 

 

zalla be azert eg/y:/ keg/y:/etlen az pa

passagban k/y:/nek Alexander vala

newe kynek ew edes zyleye Ba-

mea vala kereztt/y:/en Annak oka

ert ees koroonkeed nag/y:/on ken/y:/e

regh vala az ew ff/y:/anak hog/y:/ ne

 

294b

Haborgathnaa az zegheny kerezttyeneket

De m/y:/nd azon atal ees Az Almachios

fe/y:/edelem az warasnak byraya

nagy keg/y:/etlenseeghet teezen vala

az zeghen kerezttyeneken .

 

                                              Azon yd/o’/

ben zenwede zent Cecilia azzon

ees mart/y:/romsagot . Annak wtana

m/y:/koron hallotta vona hog/y:/ zent

Orban papa ballaghna az zeghen

kereztt/y:/en neep k/o’/z/o’/t es m/y:/ndent

el temethne

                    k/y:/k meg /o’/lethnek va

la nag/y:/on meg haragwek es w

tanna k/y:/lde ho/g”/ meg keresneek     

es foghwa hoznaak :

 

 

                                   M/y:/koron

eg/y:/ seteet barlangban meg talal

taak vona ymatkozwan

                                      fogaak

meg : harom papokkal es harom

d/y:/aconosokkal .

                               Veteek ewkwt az

temleczbe . Annak wtanna k/y:/ wy

tetee ele/y:/ben ewkwt

                                    Es myndenek

elette az vetee zemeeben hog/y:/ az

atkozot Cecilia azzonnal az nemes

f/y:/rffyakat Valeriwsth es Tibeerciusth

Annak felette ewt ezer neepeketh

h/y:/tettek vona el az kereztt/y:/en hy

ttre

       Es hog/y:/ Cecilia azzon nagy

sok keenche nala vona . Monda

ewnek/y:/ zent Orban papa

                                             M/y:/

keppen en latom . nag/y:/obban vonzon

teeghed az telhetetlen k/y:/wansaag az

wr Istennek zent/y:/nek haborgatasara

honnem az istenek /y:/madasanak bew

chewlety : Cecilia zent azzonnak

kedeeg keenche az zeghenyek kezee

m/y:/at menn/y:/ekben v/y:/et/o’/t Azth

halwan

               haraghra reemewle es

 

hag/y:/a hog/y:/ zent Orban papaat my

nd ew tarssa/y:/wal onos botokkal ver

neek . Es az zent  papa chak az wr

Istennek zent neweet h/y://y:/a vala

Segheedsegewl . Azt halwan az feye

delem

 

           mosol/y:/odeek ra/y:/tta es monda

Ez ween ember b/o’/lchnek alo/y:/tattya

magaat azert zool eell/y:/en t/y:/ok be

zeedeket . De m/y:/koron az gonoz ke/g’/e

tlen b/y:/ro  ewtet meg gyezhet

nee esmeg az temleczbe rekeztetee

 

yeweenwk ewhozaa harom

 

 

329a

Legenda .

Bodogssagus zent Orban papa tama

da azon /y:/d/o’/ben m/y:/koron Idwezeytenk

Iesus Cristusnak zenth z/y:/letety wtan

/y:/rnanak keth zaaz hwz eztendoben

Mag/y:/araztatyk kedeegh ewnek/y:/ newe

vylagossaghnak . t/y:/znek es felelethnek

B/y:/zon/y:/awal m/y:/gh eele ez v/y:/lagon v/y:/

lagossagok leen az seteethseegben /y:/aro

bynes Adamff/y:/a/y:/nak An/y:/azent eg/y:/h

aznak es maga /y:/gazgatasanak . Tyz l

een isten/y:/ es at/y:/affywy zent zereteth

nek zenetlen valo gheeryed/o’/zeseeben

Es felelet ew b/y:/zon twdoman/y:/anak

b/o’/lchesseeges haznalatt/y:/aban . M/y:/eert

koronkeed wr istennek zent malaztt/y:/a

ban lakoz/y:/k vala . m/y:/kent az t/y:/zben

az v/y:/lagossaagh . Annak okaert zerelm

etes kedwes : es keewanatus vala m/y:/

ndeneknek latasaara n/y:/ayassagara

megh zykkadot vala ez wylagh/y:/ak

nak

 

329b

Wtalattyara . Vyzon ellen gheryed/o’/z/o’/ vala

az lelk/y:/ . es menn/y:/e/y:/ yoknak elmeelk/o’/de

seere . haznalatus ez v/y:/lagh/y:/ twdatlan

neepeknek tano/y:/tasara . foganatus Idwe

z/w”/lew adamffyaynak /y:/gazgatasokra . m

ert az vygaztalo zent leeleknek b/o’/chesee

ghes malaztt/y:/a nem vala hewolkodo

ez isten/y:/ zenth emberben .

M/y:/koron azert wr istennek reea val

aztasa zerent bel menth volna az papa

saghnak wrasagaban : zent kalixtus pa

panak rokon wtanna . T/o’/rteneek hog/y:/

az /y:/d/o’/ben ez w/y:/laghnak b/y:/neerth wr

istentewl enghetteteek nag/y:/ mondhatatlan

haborwsaagh An/y:/ zent egyhaaz ellen

az pogan neepektewl . kynek mykoron

zent Orban papa Cristusnak vykario

ssa lathnaa hogy az nag/y:/ d/y:/hesseeghn

ek ellene nem alhatna . helt ada az

wrasaghnak es k/y:/ n/y:/omoteek az papa

sagbol es kezde hol eeth . hol ott lapp

aghn/y:/ az zegheen kerezttyenek k/o’/z/o’/th

Mert halarra ees keresyk vala ewtet

alo/y:/thwan sok keench/o’/t ew nala Awa/g’/

kedeeg vel/y:/k vala ha az fe/y:/edelmet

el ha/y:/thatnaak az kereztt/y:/en h/y:/ttr/o’/l

az k/o’/z neepet hamarab keezere/y:/thetneek

balwan /y:/madasra . Zalla be azeerth

istentewl tawozot kegyetlen az papasag

ban kynek Alexander vala newe

es ew z/y:/leyeenek Bamea vala kedeeg

ez azzon/y:/allat Iambor es kereztt/y:/en

Annak okaert ees koronkeed ken/y:/eregh

vala az ew ff/y:/anak hogy zenneek m

egh

 

        az kerezttyen neepnek haborgatasa

twl . De mynd azon atal ees az Ama

chius fe/y:/edelem . es az varasnak b/y:/ra

ya nag/y:/ zerny/w”/ keenzasth teezen va

la es haborwsagot az zegheen kereztt

/y:/enek/o’/n kynek mynd erekseegeer . /y:/oza

gaat el foglalwan . Azon yd/o’/ben zent z/y:/z

Cecilia azzon ees zenwede mart/y:/romsa

got Cristus Iesusnak hyty mellet . Ann

ak wtanna hallaa megh Almachius

fe/y:/edelem hog/y:/ zent Orban papa az

zeghenyek kozot Ballaghna es hallotta

kath temethne zent Thobias regula/y:/a

zerent kyket megh /o’/lnek vala Cristus

Iesusnak zent h/y:/t/y:/ mellet . Nag/y:/on m

egh haraghweek Es ottan wtanna kyl

de hog/y:/ meg keresneek es foghwa hoznaak .

 

330a

M/y:/koron azerth ez zent Iamborth eg/y:/

seerew haraztban megh talaltak volna

/y:/matkozwan ennen magaert es an/y:/a

zent egyhazeert ottan meg fogaak ewtet

harom papokkal es harom zolgalo deako

nosokkal v/y:/week az kegyetlen feyedel

emnek eleyben es rekezteek be ewket

eg/y:/ seteet temleczben . Masod napon

m/y:/koron /y:/teelew zek/y:/ eleyben hozatta

volna ewket monda m/y:/ndennek elette

bozzwkeeppen ewnek/y:/ . hogy az atkozoth

erdenghes Cecilia azonn/y:/al az keth

nemes ffyrffyakat Valeriosth es T/y:/b

bwrciosth az kereztt/y:/en h/y:/ttre h/y:/tetteek

volna es velek eegyetembe ezer emb

ereketh haytottanak volna el . Mas

odot azt vetee ele/y:/ben hog/y:/ Cecilia

azzontwl sok yozaagh maradot volna

reeaya . ky ewtet nem /y:/llethnee felele

ewneky zent Orban papa es monda

mykeppen en latom . nagyobban vonzon

teeg/o’/det az telhetetlen k/y:/wansaagh az

wr istennek zentynek haborgatasara

honnem az balwan istenek /y:/madasa

nak bewchewlet/y:/ zent Cecilia azzo

nnak kedeegh keenche az zegheen/y:/ek

keze m/y:/at meenn/y:/ekben v/y:/teet/o’/t . ezt

halwan az d/o’/lff/o’/s fe/y:/edelem ottan

megh haraghweek hogy sem/y:/ben kew

ansaga nem lehet/o’/t volna . es paran

cholaa hog/y:/ az zent veen Iamborth

mynd ew tarssaywal onos botokkal

verneek m/y:/koron oll/y:/an keg/y:/etlen sen

tenciat eerdemlettek vona A/y:/anlyaak

vala leelk/o’/ket az wr istennek . Azth

halwaan az keg/y:/etlen B/y:/ro hog/y:/ wr is

tennek a/y:/anlanak ennen magokot . mo

sol/y:/odeek ra/y:/tta es monda Ez n/y:/a

wal/y:/as veen ember b/o’/lchnek alo/y:/

tt/y:/a magaat azeert zool eel/y:/n t/y:/tok

bezeedeket . De m/y:/koron az gonoz b/y:/ro

ewtet meg nem g/y://o’/zhetnee . akarattya

ra sem ha/y:/thatnaa . esmegh az temleczbe

rekeztetee gondolkozwan rola m/y:/t ten

ne ewnek/y:/k Es yme yeweenek ew

hozyayok harom /et/ c. pal .

[üres sor]

Semy fogyatkozaas n/y:/nchen

 

 

 

 

 

Ilona KERTÉSZ:

Two Versions of the Legend of St. Urban from the Érdy Codex and their Connection with the Text of the Legenda Aurea

 

While preparing the online digital edition of the Érdy Codex, the Karthauzi Névtelen’s translation and composition techniques were examined. The legend of St. Urban appears twice possibly because of a change in his structural concept. A comparison of the two translations shows that the second appears to be translated not from a Latin source but is a remade version of the earlier Hungarian translation.

 [1] V.ö. Nyelvemléktár IV., szerk. Volf György, Bp., 1876, 426-7, 482-4.

[2] Madas Edit, Urbán pápa két legendája az Érdy-kódexben = Kovács Sándor Iván (szerk.), Prodromus, Tanulmányok a régi és az újabb magyar irodalomból, Bp., 1985, 8-11.

[3] V.ö. Bán Imre, A Karthausi Névtelen műveltsége, Bp., 1976, 17-8.

[4] Madas, 1985, 8.

[5] Madas, 1985, 8.

[6] Prológus (ford. Madas Edit) = A néma barát megszólal, szerk. Madas Edit, Bp., 1985, 11-12.

[7]V.ö. Vargha Damján, Kódexeink legendái és a Catalogus Sanctorum, Bp., 1923, 22, 31.

[9]Lampridius történetíró külön is megemlíti, hogy a keresztények békében élhettek.

[10] Iacopo da Varazze, Legenda aurea, ed. crit. cura di Maggioni, G. P., I-II., Firenze, 1998, I, 513-514.

[11] Ld. II. FÜGGELÉK.

[12] Madas, 1985, 8.

[13] Madas, 1985, 11.

[14] Három sor kézrajzzal jelölt marginális bejegyzés: [v]acat in loco / [..] festum Vrbani / patet queratur.

[15] Áthúzott szó: keresy.

[16] Szóbelseji áthúzás: ballanghna első n betűje.

[17] Áthúzott betűk a szóban: haharaghra első három betűje.

[18] Kb. nyolc betűnyi szó áthúzva, talán: Vristen.