Főmenü

 

WATHAY FERENC BIBLIOGRÁFIA

 

Szövegkiadások

 

Wathay Ferencz prosaművei, kiad. Ponori  Thewrewk József, Pozsony, Schmid Antal, 1838(Régiségbuvár I. kötet, 2. füzet), 2–73. [Önéletrajz]

 

[I., II. és III. ének első 25 versszaka], kiad. Ponori  Thewrewk József, Hasznos Mulatságok 1 (1838), 98-100., 111-112., 137-139.

 

[III. ének, X. ének] kiad. Ponori Thewrewk József, Hirnök, 1844. január 24–28., február 7., 18., 21., december 3., 10.

 

Magyar Nyelvkincsek Első Leopold és Hatodik Károly Császári Királyi Apostoli Fölségek Fénykoraiból, kiad. Ponori  Thewrewk József, Pest, Emich Gusztáv, 1858, 33–35. [Előszó]

 

[XVI. ének] = Balassi Bálint összes művei, 1,  eckhardt Sándor szerkAkadémiai, Bp., 1951., 226-227.

 

Wathay Ferenc Énekes Könyve, kiad., jegyz., bev. Nagy Lajos, Székesfehérvár, István Király Múzeum, 1955(István Király Múzeum Közleményei A. 1)

 

[II., IV-VI., IX., XI., XIV.-XVII., XIX., XXV-XXVIII. ének, VII., X., XXIV. ének részletei] = Régi magyar költők, XVII. század, szerk. Jenei Ferenc, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézet, 1956., 63-130.

 

Rab századok, Börtönnaplók, börtönlevelek, s.a.r. Pintér József, [Bp.], Szépirodalmi, 1956, 13-19.[Önéletrajz, 125a–131b]

 

Székesfehérvár veszésérül való história, kiad., bev. Nagy Lajos, Székesfehérvár, István Király Múzeum, 1957(István Király Múzeum Közleményei B. 14)

 

Wathay Ferenc Énekes Könyve, kiad. Nagy Lajos, Bp., Akadémiai, 1959 (Régi Magyar Költők Tára, XVII/1), 141–242., 538–573.

 

[XXVI. ének] = KATONA Tamás szerk., Én angyalkám, szép madárkám, Régi magyar szerelmes versek, Magyar Helikon-Szépirodalmi, Bp., 1975., 13-15.

 

[IX. ének], kiad. Weöres Sándor, Kortárs, 1975, 1621-22.

 

Wathay Ferenc Énekes Könyve, 1-2, s. a. r., jegyz. Nagy Lajos, gond. Belia György, Bp., Helikon, 1976.

 

Rabok, követek, kalmárok az Oszmán Birodalomról, vál., bev. Tardy Lajos, Bp., Gondolat, 1977 (Nemzeti Könyvtár, Művelődéstörténet), 416–424.[Önéletrajz, 125a–131b]

 

[IX. ének] = szerk. Weöres Sándor, Három veréb hat szemmel, Bp., Magvető, 1982, 238-241.

Wathay Ferenc Énekes Könyve, kiad. Nagy Lajos, Bp., Akadémiai, 1959 (Régi Magyar Költők Tára, XVII/1), 141.

 

[Levele Batthyány Ferenchez, 1605. szept. 29.] = HARGITTAY Emil szerk., Régi magyar levelestár, 1, Bp., Magvető, 1985, 343-345.

 

[Végrendelete, 1600. okt. 28.] = BENDA Kálmán, Wathay Ferenc és felesége, Ládonyi Anna végrendelete, ItK, 1970, 372-376.

 

 

 

Főbb szakirodalom

 

[Ponori Thewrewk József közleménye a mű megtalálásáról], Ephemerides Posonienses Politico-Statisticae, 1835. dec. 1., No. 95., 784.

 

[Előfizetési felhívás] = Jelenkor, 1836. ápr. 30., 35. sz. mell.

 

Dézsi Lajos, Wathay Ferenc, Századok, 1914, 1–16.

Weltlinger János, Wathay Ferenc prózaműveinek történeti vonatkozásai, Kalazantinum, 1914/15., 44–48., 66–71., 92–96., 115-120.

 

Máté Károly, A magyar önéletírás kezdetei (1585-1750), Pécs, Danubia, 1926, 14-16.

 

Dézsi Lajos, Magyar történeti tárgyú szépirodalom, Bp., k.n., 1927, 21.

 

Polgár Iván, Wathay Ferencről, Fejérmegyei Napló, 1938. feb. 12., 3.

 

Nagy Lajos, Wathay Ferenc énekeskönyve, Fejérmegyei Néplap, 1953. okt. 11., 4.

 

Angyal Endre, Vathay Ferenc énekeskönyve, ItK, 1955, 51–61.

 

Békefi Antal, Egy elfeledett históriás énekmondóról, Életünk, 1964 (3), 84–96.

 

Benda Kálmán, Adalékok Wathay Ferenc életéhez, ItK, 1968, 211–213.

 

Schéda Mária, A 400 éves Wathay Ferenc, ItK, 1968, 730.

 

Benda Kálmán, Wathay Ferenc és felesége, Ládonyi Anna végrendelete, ItK, 1970, 372–376.

 

Keresztury Dezső, Vadonban virág , Új Tükör, 1977. jan. 30., 12–13.

 

Amedeo Di Francesco, Il canzoniere di Ferenc Wathay, Annali (Sezione  Slava–instituto  Universitario  Orientale), 1977-78, 245-271.

 

Koppány Tibor, Wathay Ferenc egykori vági kastélya, Művészettörténeti Értesítő, 1982, 2., 135–139.

 

Galavics Géza, Kössünk kardot az pogány ellen, Török háborúk és képzőművészet, Bp., Képzőművészeti Kiadó, 1986, 69.

 

Szemán Magdolna, Erkölcsi példázat és história, Fejér Megyei Szemle, 1988, 2., 36–40.

 

Kovács Sándor Iván, Wathay Ferenc = K. Sándor Iván szerk., Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, 1, szerk., Bp., Osiris, 1998, 55.

 

Pálffy Géza, A veszprémi végvár fő- és vicekapitányainak életrajzi adattára = P. G., Veszprém a török korban, Veszprém, 1998(Veszprémi Múzeumi Konferenciák 9), 169–173.

 

Ács Pál,  Wathay Ferenc:  Áldott  filemile...,  Allegória és invenció = Ács Pál, "Az idő ósága", Történetiség és történetszemlélet a régi magyar irodalomban, Bp., Osiris, 2001, 203–220.