Szűts Zoltán

A hypertext

**************************************************

 

 

 

VIII. ZSARNOK-E A HYPERTEXT SZERZŐJE?
Biztonsági korridor a szerző akaratából,
 avagy az orránál fogva vezetett olvasó?

 

Mint víz a medret

követed és teremted;

kémlelődsz ki e körből?

ő néz rád a tükörből,

 

ő les, hiába futnál,

fogoly vagy, s egyben foglár;

 

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról

 

Minek tekinthetők a linkek a Hypertexben? Az olvasó érdekeit tartja szem előtt a szerző, amikor biztonsági korridort létesít a szövegben, vagy diktatórikusan az orránál fogva vezeti az olvasót?

Barthes az S/Z-ben a következőket írja: „ (…) Az irodalmi munka (az irodalom mint munka) tétje, hogy az olvasót immár ne a szöveg fogyasztójává, hanem létrehozójává tegye. Irodalomunkat a szöveg előállítója és felhasználója, tulajdonosa és vásárlója, írója és olvasója közötti könyörtelen szakadás jellemzi, s ezt az állapotot az irodalom mint intézmény tartja fenn. A mai olvasó egyfajta dologtalanságra, intranzivitásra, egyszóval komolyságra kárhoztatott. Ahelyett, hogy maga játszana, ahelyett, hogy a jelentő varázsa megigézhetné, hogy az írás kéjéből részesedne, nem marad számára más, mint soványka szabadság arra, hogy elfogadja vagy elutasítsa a szöveget: az olvasás nem több, mint népszavazás”. [1]

Ha megvizsgáljuk a hypertext felszínét, természetétől fogva könnyen kitapintjuk a linkeket és csomókat, s ekkor úgy tűnik, teljesen átértelmezi az író-olvasó viszonyt, és megoldást hoz a Barthes által is felvetett, eddig megoldatlan problémára. Azonban észre kell vennünk, hogy létezik a hypertextnek egy második rétege is, amely rendkívül rafinált, ezzel a réteggel, – s kiderülhet, hogy vannak még mélyebben helyezkedők is – foglalkozik ez a fejezet.

A felszíni vizsgálatok azt mutatják, hogy a hypertexttel megvalósulhat az írás két fontos célja: az olvasó is részesülhet a szöveg örömében, a szöveg létrehozója lehet; valamint az olvasó, aki időközben már szerző is, játékba léphet a szöveggel. Azzal, hogy bármikor saját olvasatához (szövegéhez) ragaszthatja az éppen olvasott szöveget (és nem fordítva), már nem csupán fogyasztója a szövegnek, hanem szerzője is, és szabadon játszhat vele. Ez a ragasztás azonban, mivel általában 2 szabadságfokú szövegekről van szó, egyirányú; odaragasztás, az eredeti szöveg (az eredeti itt az éppen olvasottat jelenti, amely lehet klón, vagy az első ismert előfordulása egy szövegnek) nem vesz tudományos a folytatásáról – elágazásáról vagy továbbéléséről, ugyanis annak az eredeti helyén való megváltoztatásához a szerző birtokában lévő jelszó, a szöveg 3 szabadsági foka szükséges. Ez alól kivételt képez a több szerző által online írott szöveg, mellyel később részletesen is szeretnék foglalkozni. Ha azonban idővel az összes hypertext 3 szabadsági fokúvá válna, elképzeléseim szerint óriási szövegáradat lenne várható, s olyan nagy káosz keletkezne, hogy a kommunikáció, a közlendő továbbítása, és ezáltal talán az írás egyik rendeltetése is lehetetlenné válna.

Gyakran kerül a könyvtárban kezembe egy olyan könyv, melyben bizonyos szövegrészhez az előttem olvasó írásban hozzáfűzte kommentárját, gondolatait, vagy éppen indulatát. Ilyenkor kétoldalú ragasztás történik: bele lesz írva az eredeti szövegbe, és hozzánk az már így kerül, hogy saját lelkiismeretünk szerint írjunk vagy ne írjunk bele a könyvbe. A szöveg így a következő módon építkezik: a szerző csupán saját szövegéről vesz tudomást, ám az egymás után olvasók, a szöveghez hozzáfűzve saját kommentárjukat mind nagyobb és szerteágazóbb szöveggel találkoznak, s így minden könyv, bár az összesnek a címe és a kiadásra vonatkozó adatok megegyeznek, más szöveget tartalmaz. Ez a nyomtatott szöveg barbár, házi klónozása.

A Hypertext (2 szabadsági fokú szöveg) annyiban különbözik a megfirkált könyvtől, hogy az olvasott szövegen nem változtathatunk, de azt lemásolva és megválaszolva klónként már mi is föltehetjük a valamelyik szabadpolcra. A hypertext a nem beteljesedett írói szöveg: az egyirányban írható szöveg.

A lábjegyzetekről már többször volt szó. Most az befogadó – szerző viszonyban vizsgálom őket. A tudományos szövegekben természetes, hiánya a hozzánemértés jele, a szépirodalomban pedig újra mind gyakoribb a lábjegyzetelés, a lábjegyzet lábjegyzete, a lábjegyzet lábjegyzetének lábjegyzete. Ezeket a szöveget olvasva mégsem érezzük, arra kényszerülünk, hogy a szöveg egységét megbontva folyton a főszöveg és a lábjegyzet között ingázzunk. Kíváncsiságunknak és olvasási szokásunknak megfelelően cselekszünk. Ha akarjuk, (első olvasáskor) tudomást nem véve a lábjegyzetekről, a szöveget teljesen lineárisnak kezelhetjük. Egy szöveg olvasásakor az olvasó tevékenysége olyan skálán mozog, amelynek egyik végpontját a szövegbe zárt jelentések keresése és megértése jelenti, a másikat pedig a szabad asszociációkba való merülés képviseli.[2] A lábjegyzeteket végigolvasva elkalandozhatunk, távol a központi szövegünktől (mainstream), de előbb-utóbb visszatérünk.

Mekkora játékteret adnak a linkek a szövegnek, és mi az, amivel a Hypertext megrövidíti a szöveget?

Asszociációk kontra linkek

Interrupció

Utalást nem lehet észrevenni – szájbarágás

 

 

 

 [1] Barthes, S/Z, 14.

[2] Sz. Márton Ibolya, Az olvasó, az olvasás, 7.