Egy minta beugróteszt a barokk kollokviumra

Pázmány
 1. Alkolmas ideje, hogy az képárosoknál találék néminemő szívek formájára kimetszett tizennyolc képeket. Melyeket midőn forgatok, általlátám, hogy valaki volt azoknak alkotója, de nem az undok Vénusnak, sem az ő fertelmes fiának, Cupidónak leckéit hallgatta volt; hanem az Mennyei Vőlegénynek és az ő szerelmes Mátkájának, az Anyaszentegyháznak iskolájában tanuló szívek között tanult volt.

  Kinek, melyik művéből való az idézet? (2 pont)

 2. Egy télen, még a reggeli szürkület előtt, mikor a háznépe fölkelt, én is fölkeltem. Összegyűltünk a jól fűtött szobában, és miután a többiek kimentek a dolguk után, egyedül maradtam a sötétben, féltem és remegtem. Majd fölmásztam a kemence mögötti sutba, mindkét kezemmel eltakartam a szememet, leheveredtem és elaludtam. Ekkor egy kipattanó tüzes zsarátnok a fejemre esett, én fölrivadán lehajítottam. A zajra befutók az elharapózó láng fényénél sértetlenül és baj nélkül találtak ott.
  Kinek, melyik művéből való az idézet? (2 pont)

 3. Mert szívemben meghűlt a vér,
  Elszakadozott bennem minden ér,
  Súlyos kezed nyomorgat és vér,
  Ím, ez halál ujjal ér.

  Ki a fordításrészlet szerzője? Milyen stílusirányzat jellemzi műveit? (2 pont)

 4. .................................... nemcsak tituláris, hanem valósággal ugyan doctus doctor volt, a zsidó és ahhoz tartozó chaldeica, syriaca és görög nyelvben csudálatosan nagy perfectióra ment volt, Hollandiában meg is házasodott volt, és ha nemzetségéhez, hazájához abban az Isten dücsőségéhez való szeretet le nem hozta volna, professzori tisztességes hivatala és kenyere lett volna oda fel.

  Ki az idézet szerzője? A kipontozott helyre írja oda annak nevét, akiről az idézet szól! (2 pont)

 5. Debrecenben, német, németalföldi és angliai egyetemeken tanult, majd a Tiszántúl fővárosában lett tanár. Papként Szatmárban, Munkácson, Váradon szolgált. 1638-tól egy évtizeden át I. Rákóczi György udvari papja és bizalmas tanácsadója. 1648 őszén a megözvegyült fejedelemasszonnyal együtt Sárospatakra költözött, s rövid idő múlva az ő udvarában lett első pap.

  Kiről van szó? Milyen eszmetörténeti irányzat követője volt? (2 pont)

 6. Az kősziklábúl vizet adó és az tenger folyásában megzabolázó ELOIM, sok esztendőket engedjen érni s élni s általélhetni Dignitásodnak. Mikor az tengeri haboktúl hányattatott gállyában félelmébe megepedett hajósok nyughatatlanságok és kétségben esések után távul meglátják az partot: elfeledkezvén elébbi veszedelmekrűl víg lövésekkel, trombitaharsogással és örvendetes kiáltsággal szokták jelenteni örömöket.

  Ki az idézet levél szerzője és ki a címzett? Nevezzen meg két további magyar utazót a 17. századból! (4 pont)

 7. Nevezzen meg hármat Justus Lipsius hazai követői közül! (3 pont)

 8. Ezeken és ezeknek völgyeiken életemnek félelmes veszedelmével, sok iparkodás után az hegynek legvégső tetejére eljutottam. A felmenés közben, midőn az alsóbb hegyeknek derekairól alánézék a sűrű és magos fákkal teljes völgyekre, úgy tetszett, mintha éjszakai setétséget vagy kékellő mélységet látnék, minémű az ég tiszta időben szokott lenni, úgyhogy ha az hegyről leesnek, nem a földre, hanem égre esni láttatnám, mert az igen magos helyről való alánézésben kaprozik az ember szeme, és igen megtompul a látás.

  Kinek, melyik művéből való az idézet? Melyik hegységről van szó? (3 pont)

 9. Életemet nékem jó bor tartotta, az is ölt meg,
  Hajnalt nem láttam józanon én soha is.
  Csontom szomjúzik; bort most hints ez temetésre,
  S idd ki pohár borodat, s úti barátom eredj.

  Ki a szerző? Mi a versforma? (2 pont)

 10. Ó szegény megromlott s elfogyott magyar nép,
  Vitézséggel nevelt hírrel vagy igen szép,
  Kár, hogy tartatol úgy, mind senyvedendő kép,
  Elémenetedre nincs egy utad is ép.

  Ki a szerző? Mi az aláhúzott szó jelentése? (2 pont)

 

 
Zrínyi Miklós

Használható kérdés-javaslatokat szívesen veszek!
A válaszokat e-mailban szívesen elküldöm.

 
 

 

Vissza